„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brandstaettera” – dokumentacja projektowa

Ogłoszenie dodano: 30.04.2019

Zamawiający: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, Bernardyńska , 33-100 Tarnów (Małopolskie)

Miejsce: Tarnów

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.08.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 09.05.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 10.05.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510091670-N-2019 z dnia 10-05-2019 r.
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brandstaettera” – dokumentacja projektowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542537-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12268012100000, ul. Bernardyńska   24, 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 6883100, e-mail zdik@zdik.tarnow.pl, faks 14 6883115.
Adres strony internetowej (url): www.zdik.tarnow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brandstaettera” – dokumentacja projektowa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDiK.DZ.271.24.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brandstaettera” – dokumentacja projektowa. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową niezbędną do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brandstaettera”. 1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji pozwolenia na budowę w tym: 1) Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. 2) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla niżej wskazanego zakresu: a) budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brandstaettera, na odcinku od ul. Romanowicza do ul. Jastruna; b) budowa dedykowanego oświetlenia na przejściach dla pieszych przez ul. Romanowicza przy ul. Brandstaettera i ul. Jastruna; c) zabezpieczenie lub przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, wynikające z uzyskanych warunków technicznych od ich użytkowników. 3) Pozyskanie warunków technicznych od gestorów sieci oraz z Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w zakresie oświetlenia ulicznego. 4) Wykonanie przedmiarów robót. 5) Wykonanie kosztorysów inwestorskich. 6) Wykonanie inwentaryzacji zieleni (jeżeli będzie konieczna). 7) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 8) Uzyskanie stosowanych zgód od właściwego ministra na odstępstwo od przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie jeśli będą wymagane. 9) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 10) Sporządzenie projektu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 11) Uzyskanie innych wymaganych przepisami zgód, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, opinii, analiz, które są konieczne do złożenia przez zamawiającego wniosku do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 12) Uzgodnienie niezbędnych branż w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie oraz u ew. gestorów właściwych sieci. 13) Aktualizację – w razie potrzeby, kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty ich wykonania. Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu zamawiającego. 2. Ponadto wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do: 1) Pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym: a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; b) stawiania się na budowie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wezwania w razie konieczności, średnio jeden raz w miesiącu w trakcie realizacji zadania; c) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie; d) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; e) opracowywania rozwiązań alternatywnych, rozumianych jako konieczne, a niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowywania projektu w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 2) Uzupełniania braków oraz usuwania wad w trakcie trwania postępowań wszczętych na podstawie złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 3) Udzielenia odpowiedzi, jeżeli w trakcie prowadzonego przez zamawiającego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (wykonawstwo) wpłyną pytania dotyczące prac projektowych objętych niniejszym postępowaniem, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty uzyskania treści pytania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 71323100-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 542537-N-2019 opublikowanym w Biuletynie zamówień publicznych z dnia 30.04.2019 r., w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 12:00 upłynął termin składania ofert do ww. postępowania. Do tego czasu nie wpłynęła żadna oferta. Dlatego, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły