Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Przebudowa mostu na potoku Cicha Woda w ciągu drogi gminnej ul. Kaszelewskiego w Zakopanem”

Ogłoszenie dodano: 26.04.2019

Zamawiający: Gmina Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki, 34-500 Zakopane (Małopolskie)

Miejsce: Zakopane

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 16.05.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 02.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Przebudowa mostu na potoku Cicha Woda w ciągu drogi gminnej ul. Kaszelewskiego w Zakopanem”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Zakopane, krajowy numer identyfikacyjny 65494800000000, ul. ul. T. Kościuszki  13 , 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 20 20 448, , e-mail przetargi@um.zakopane.pl, , faks 182 020 448.
Adres strony internetowej (URL): www.zakopane.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zakopane.pl w linku Zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zakopane.pl w linku Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Biuro ds.zamówien publicznych pok.8 ,7 Urzad Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Przebudowa mostu na potoku Cicha Woda w ciągu drogi gminnej ul. Kaszelewskiego w Zakopanem”
Numer referencyjny: BZP.271.20.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 2018/03 „Przebudowa mostu na potoku Cicha Woda w ciągu drogi gminnej nr K 420183 ul. Kaszelewskiego w miejscowości Zakopane – JNI010265598, wraz z zabezpieczeniem skarp prawego i lewego brzegu potoku Cicha Woda, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych. . Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na zrealizowanie robót budowlanych. Powyższe opracowanie winno umożliwić Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy na wybudowanie zaprojektowanych rozwiązań. 3.1. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 2018/03 „Przebudowa mostu na potoku Cicha Woda w ciągu drogi gminnej nr K 420183 ul. Kaszelewskiego w miejscowości Zakopane – JNI010265598, która winna się składać w szczególności z rozwiązań przebudowy, rozbudowy, budowy lub remontu: a) konstrukcji obiektu mostowego i zabezpieczeniem skarp potoku b) zjazdów, c) chodników, d) urządzeń bezpieczeństwa ruchu, e) infrastruktury obcej, f) systemu odwodnienia, 3.2. W ramach dokumentacji, dla przebudowy mostu należy : W zakresie organizacji prac projektowych: 3.2.1. zdefiniować i dokonać analizy niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej. 3.2.2. zbudować i przedstawić Zamawiającemu harmonogram czynności wraz z planem opisowym. 3.2.3. na bieżąco, pod nadzorem Zamawiającego monitorować wykonywanie harmonogramu. 3.3. W zakresie zawartości dokumentacji: 3.3.1. sporządzić bądź pozyskać aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową i ewidencyjną, zawierającą wszystkie naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi, 3.3.2. ustalić dane dotyczące przebiegu infrastruktury technicznej na podstawie danych uzyskanych z podkładów mapowych i rozeznania w terenie, 3.3.3. zaprojektować zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w razie potrzeby zaproponować rozwiązanie kolizji sieci, 3.3.4. dokonać uzgodnienia projektów branżowych u odpowiednich zarządców sieci, 3.3.5. uwzględnić wycinkę drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów drogi lub ich zabezpieczenie, 3.3.6. pozyskać badania nośności podłoża, kruszyw gruntów i ugięć, 3.3.7. wykonać projekt remontu, przebudowy lub budowy obiektu mostowego, na podstawie ekspertyzy technicznej obiektu mostowego będącej w posiadaniu Zamawiającego, 3.3.8. opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację projektowo - kosztorysową, we wszystkich branżach wynikających ze specyfiki opracowania, wraz z określeniem optymalnego terminu i planowanego czasu prowadzenia robót budowlanych, 3.3.9. wykonać wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją w wersji elektronicznej (Excel), z podaniem numerów działek i adresów, oparty na zapisach na zapisach w ewidencji nieruchomości i w księgach wieczystych wraz z podaniem ilości proponowanych podziałów dla wybranego przez Zamawiającego wariantu, 3.3.10. wykonać podział inwestycji na etapy z uwzględnieniem konieczności sporządzenia oddzielnych wniosków o uzyskanie pozwoleń umożliwiających prowadzenie robót budowlanych dla każdego z etapów, 3.3.11. pozyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym pozwolenia wodno – prawne, wynikające ze specyfiki opracowania i niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, 3.3.12. przygotować materiały do wniosku o odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych dla zawartych w projekcie budowlanym rozwiązań technicznych wraz z przygotowaniem kompletnych materiałów, wniosków i przeprowadzeniem procedury, jeśli specyfika opracowania będzie tego wymagała, 3.3.13. opracować i przedstawić Zamawiającemu projekt docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych zatwierdzeń, 3.3.14. sporządzić kompletne wnioski wraz z załącznikami do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i złożenie ich w odpowiednim organie administracji budowlanej, 3.3.15. uzyskać w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzję pozwolenia na budowę, 3.3.16. uczestniczyć w konsultacjach społecznych, 3.3.17. w opracowaniu należy uwzględnić przystosowanie do poruszania się osób niepełnosprawnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2010 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 8.03.2010r., w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia naziemne, pochylnie, schody zewnętrzne, windy i chodniki z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych, 3.3.18. opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót na wszystkie elementy realizowanych robót, dostosowane do specyfiki i skomplikowania realizowanych robót. 3.4. W ramach nadzoru autorskiego: 3.4.1. Potwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności ich realizacji z wykonaną dokumentacją, 3.4.2. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących przyjętych w projekcie rozwiązań projektowych w tym sporządzanie dodatkowych, wyjaśniających rysunków roboczych, 3.4.3. Uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zleceniodawcę, 3.4.4. Uczestniczenie w radach budowy organizowanych nie rzadziej niż raz w miesiącu, które dotyczą zakresu objętego umową i rozpoczynają się wraz z realizacją projektu przewidzianego umową, 3.4.5. Uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, dotyczących zakresu objętego umową i mających miejsce w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 3.4.6. Pobytach kontrolnych na terenie robót w założonej przez Zamawiającego ilości 10 pobytów i zastrzeżeniem możliwość zmiany ilości (zmniejszenie) wizytacji w ramach nadzoru autorskiego w uzasadnionych przypadkach. 3.4.7. Udział w radach budowy, odbiorach częściowych, odbiorze częściowym i odbiorze końcowym jako pobyt kontrolny na terenie robót i nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu. 3.4.8. Opiniowanie wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań projektowych w czasie realizacji, które powinno być udokumentowana poprzez: a. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i podpisem projektanta, b. rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem projektanta oraz informacją, jaki element zastępują, c. wpisy do dziennika budowy, d. protokoły i notatki służbowe podpisane przez projektanta i Zamawiającego. 3.5. Sprawujący nadzór autorski w trakcie wizytacji ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem na teren robót, wyżywieniem i ewentualnym zakwaterowaniem, 3.6. Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania architektoniczno-budowlane, które będą zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty inżynierskie, a w szczególności: 3.6.1. racjonalne rozwiązania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej pod inwestycję, 3.6.2. rozwiązanie komunikacji z przyległymi pasami drogowymi i terenami, z uwzględnieniem dostosowania do poruszania się osób niepełnosprawnych, 3.6.3. rozwiązania odwodnień łącznie z ich wylotem do istniejących odbiorników, 3.6.4. dowiązanie elementów projektowanej inwestycji do stanu istniejącego. 3.7. Forma opracowania dokumentacji dla każdego zadania inwestycyjnego: 3.7.1. dokumentacja zbroszurowana (w teczkach o standardzie teczki kosztorysowej Zero Max Plus A4 zapakowane w teczki z rączką o standardzie teczki VauPe Classic opisane trwale na trzech powierzchniach), w ilości: a) projekt budowlany – 6 szt. (4 szt. oprawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz.U.2012.462 z późn. zm.), b) projekt wykonawczy uzupełniający projekt budowlany – 4 szt., c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 szt., d) kosztorys inwestorski przedmiar robót tabela elementów rozliczeniowych – 2 szt., 3.7.2. dokumentacja elektroniczna w formacie Word, PDF, DWG oraz dodatkowo kosztorys inwestorski i TER w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel, a także mapę do celów projektowych w formacie DWG, 3.7.3. układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (np. nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację – projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinny być identyczne z wersją papierową. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji papierowej, wraz ze stosownymi podpisami i klauzulami, 3.7.4. dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym: a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2013.1409 z późn. zm.), b) Ustaleniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. c) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2013.260 z późn. zm.), d) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.), e) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.1999.43.430 z późn. zm.), f) Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2013.687 z późn. zm.), g) Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U.2012.145 z późn. zm.), h) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz.U.2013.1129 z późn. zm.), i) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z późn. zm.), j) Rozporządzeń wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2013.907 z późn. zm.). k) Parametry techniczne obiektów inżynierskich przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000r., nr 63, poz. 735, z późn. zm.). l) Natomiast parametry techniczne drogi przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 124). 3.8.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił na wykonane prace projektowe objęte przedmiotowym zamówieniem co najmniej 36 miesięcznej rękojmi na wykonane prace projektowe objęte przedmiotowym zamówieniem

II.5) Główny kod CPV: 71322300-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71250000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy : - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej 2 dokumentacje projektowo – kosztorysowe dotyczące remontu, przebudowy lub budowy mostu, , dla których uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę, -zapewnią, do wykonania opracowania udział osoby ( Kluczowego Projektanta) posiadającej uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta bez ograniczeń w specjalności odpowiadające im, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, mostowej lub konstrukcyjno – budowlanej wynikającej ze specyfiki opracowania i legitymująca się aktualną przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do siwz) wykonanych a w przypadku usług ciągłych również wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. ( Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy) 2) wykaz osób (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do siwz) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Do oferty należy załączyć druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej siwz 2.Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a)w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b)w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.Do oferty należy załączyć zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega Wykonawca) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do siwz). Zamawiający wymaga aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 4.Zamawiający wymaga załączania do oferty -Tabeli wyceny prac projektowych i nadzoru autorskiego. UWAGA 1 Wykonawca dołączy, do oferty - Tabelę Elementów Rozliczeniowych Prac i Czynności Projektowych wypełniając wzór dołączony do siwz. Suma wartości prac projektowych i usług nadzoru autorskiego wykazana w tabeli musi odpowiadać cenie oferty. Wypełniona tabela będzie służyć do wyceny elementów i czynności zaniechanych na warunkach podanych we wzorze umowy oraz sporządzenia harmonogramu rzeczowo finansowego. UWAGA 2. Oferta wykonawcy który nie załączy do oferty Tabeli Elementów Rozliczeniowych Prac i Czynności Projektowych zostanie odrzucona – treść oferty nie odpowiada treści siwz. 5.Wykonawca ,który chce uzyskać punkty w kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej Doświadczenie personelu wykonawcy tj. Kluczowego Projektanta - osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności mostowej ( lub konstrukcyjno-budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów umożliwiających na podstawie tej specjalności projektować mosty)- musi do oferty załączyć wykaz usług wraz z oświadczeniem kluczowego projektanta – wzór wykazu i oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do siwz
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ryczałtowa brutto za całość usług 60,00
Doświadczenie personelu wykonawcy tj. osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej ( lub konstrukcyjno-budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów umożliwiających na podstawie tej specjalności projektować mosty) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp. W związku z powyższym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach i warunkach: - Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania wybranych prac projektowych wyszczególnionych w zał. nr 1 projektu umowy, których wykonanie okaże się niecelowe lub zbędne z uwagi na zupełność dokumentacji, w szczególności w wypadku zmian w przepisach prawa uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających wykonanie inwestycji, negatywnego odbioru społecznego dla danej inwestycji. -W przypadku zwłoki, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, spowodowanej przedłużaniem się procedur administracyjnych lub przedłużającymi się uzgodnieniami Zamawiającego z właścicielami terenu przeznaczonego pod inwestycję, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania umowy w formie aneksu, z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych. - Wykonawca może dokonywać zmiany projektantów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego projektanta w tym kluczowego projektanta. W przypadku zmiany nowy kluczowy projektant musi spełniać wymagania określone w siwz oraz wykazać się doświadczeniem tożsamym z doświadczeniem projektanta w oparciu o które wykonawca otrzymał punkty w kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. -Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy. -Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły