Budowa ścieżek rowerowych i parkingu nad Zatoką Zakliczyńską

Ogłoszenie dodano: 25.04.2019

Zamawiający: Gmina Siepraw, ul. Kawęciny, 32-447 Siepraw (Małopolskie)

Miejsce: Siepraw

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.05.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 15.05.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Siepraw: Budowa ścieżek rowerowych i parkingu nad Zatoką Zakliczyńską
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM); Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siepraw, krajowy numer identyfikacyjny 54752000000000, ul. ul. Kawęciny  30 , 32-447  Siepraw, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 3721811, 3721819, 3721807, e-mail gmina@siepraw.pl, faks 123 721 806.
Adres strony internetowej (URL): www.siepraw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw,m,316707,2019

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw,m,316707,2019

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Gminy Siepraw ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżek rowerowych i parkingu nad Zatoką Zakliczyńską
Numer referencyjny: IIGZP.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa ścieżek rowerowych i parkingu nad Zatoką Zakliczyńską. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia do złożenia w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINB w Myślenicach w trybie przewidzianym w art. 54 i 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem zaświadczenia właściwego inspektora nadzoru budowlanego o niewniesieniu sprzeciwu oraz uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuję między innymi: 3.1. Trasa nr 4B (w tym m.in. ciągi komunikacyjne, 2 kładki piesze (stalowo-drewniane), zabezpieczenie dna cieku wodnego, tablice informacyjne przy każdej z kładek) objęta dokumentacją projektową zatwierdzoną prawomocną decyzją pozwolenia na budowę AB.6740.1380.2015 z dnia 28.01.2016r 3.2. Trasa nr 5A i 5B (w tym m.in. trasy rowerowe/pieszo-rowerowe, 3 przepusty, 1 kładka pieszo-rowerowa (stalowo-drewniana), bariery ochronne typu U12a) wraz z budową punktu turystycznego/punktu widokowego w obrębie działki nr 620 w Czechówce wyposażonego m.in. w podest widokowy dla obserwacji ptaków, wiatę przystankową oraz małą architekturą, objętych dokumentacją projektową zatwierdzoną: - prawomocną decyzją pozwolenia na budowę AB.6740.1350.2015 z dnia 25.01.2016 - prawomocną decyzją pozwolenia na budowę AB.6740.1348.2015 z dnia 21.01.2016 - zgłoszeniem robot budowlanych AB.6743.1162.2015 z dnia 17.11.2015. 3.3. Trasa nr 6A i 6B (w tym m.in. trasy rowerowe/pieszo-rowerowe, odtworzenie istniejących terenów zielonych, 3 przepusty), objęta dokumentacją projektową zatwierdzoną: - prawomocną decyzją pozwolenie na budowę AB.6740.1349.2015 z dnia 21.01.2016 3.4. Trasa nr 7 (7A, 7B, 7C, 7F) (w tym m.in. trasa piesza/pieszo-rowerowa, schody terenowe, 2 przepusty, 1 kładka pieszo-rowerowa (stalowo-drewniana), odtworzenie istniejących terenów zielonych, zastosowanie barier ochronnych U12a, budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi (oświetlenie ledowe), budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej (urządzenia, nawierzchnia bezpieczna, oświetlenie solarne terenu, zieleń wraz z gospodarką drzewostanem istniejącym)) objęta dokumentacją projektową zatwierdzoną: - zgłoszeniem robót budowlanych AB.6743.780.2015 z dnia 30.07.2015 (dotyczy placu zabaw i siłowni) - prawomocną decyzją pozwolenia na budowę AB.6740.1351.2015 z dnia 25.01.2016 - prawomocną decyzją pozwolenia na budowę AB.6740.1367.2015 z dnia 27.01.2016 - prawomocną decyzją pozwolenia na budowę AB.6740.1385.2015 z dnia 29.01.2016 - zgłoszeniem robót budowlanych AB.6743.1061.2015 z dnia 11.10.2015 3.5. Trasa nr 11 A (w tym m.in. trasy pieszo/pieszo-rowerowe, 1 przepust, 1 kładka pieszo-rowerowa (stalowo-drewniana), zastosowanie barier ochronnych U12a, punkt turystyczny (punktu widokowego, wyposażony w wiatę przystankową, ławy piknikowe oraz elementy małej architektury – kosze na śmieci, urządzenie sprawnościowe dla maluchów) objęta dokumentacją projektową zatwierdzoną: - prawomocną decyzją pozwolenia na budowę AB.6740.1406.2015 z dnia 04.02.2016 - prawomocną decyzją pozwolenia na budowę AB.6740.867.2016 z dnia 07.10.2016 - zgłoszeniem robót budowlanych AB.6743.1203.2015 z dnia 30.11.2015 3.6. Parking (w tym budowa parkingu, oświetlenie parkingu, wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Starowiejskiej od zjazdu z ulicy Brandysiewicza do wjazdu na parking) objęty dokumentacją projektową zatwierdzoną: - prawomocną decyzją pozwolenia na budowę AB.6740.982.2015 z dnia 15.09.2015 - zgłoszeniem robót budowlanych AB.6743.1061.2015 z dnia 11.10.2015 3.7. Oznakowanie trasy 4D i trasy 10 zgodnie z dokumentacją organizacji ruchu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:  Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do SIWZ,  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – Załącznik nr 9 do SIWZ,  Przedmiar robót – Załącznik nr 10 do SIWZ, (Uwaga: przedmiar robót zawiera zakres nie objęty przedmiotem zamówienia. Zakres nie objęty przedmiotem zamówienia stanowi wykonanie przy trasie 7B punktu turystycznego – punktu widokowego objętego dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę AB.6740.1382.2015 z dnia 29.01.2016.). Zgodnie z zasadami ryczałtowej formy wynagrodzenia, którą jest objęte niniejsze postępowanie, przedmiary robót są dokumentem informacyjno-pomocniczym. 5. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do sporządzenia oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 6. W przypadku, gdy opis techniczny jak i zapisy specyfikacji wskazują dla niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie - nadmienia się, że wszystkie użyte w opisie technicznym nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia minimalnych parametrów technicznych i jakościowych materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem materiałów równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie technicznym i dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 8. Wykonawca, który zastosował materiały równoważne, w składanej ofercie ma obowiązek wskazać, jakie materiały zastosował, ich rodzaj, parametry techniczne i załączyć ich opis do oferty. Należy wykazać w formie tabeli różnicę pomiędzy określonymi przez Zamawiającego materiałami a zaproponowanymi materiałami przez Wykonawcę. 9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (użyte materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji jakości (maksimum 60 miesięcy) na cały przedmiot zamówienia, od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Okres udzielenia gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

II.5) Główny kod CPV: 45233161-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233162-2
45223110-0
45311000-0
45221100-3
45112000-5
45233200-1
45233150-5
45112720-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remoncie o powierzchni co najmniej 4500,00 m2:  ścieżki pieszo - rowerowej o nawierzchni asfaltowej, lub  drogi o nawierzchni asfaltowej. Warunek, o którym mowa w pkt 6.2.3) lit. a) SIWZ, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, musi zostać spełniony samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. b) Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż osoba zaproponowana do pełnienia funkcji: - Kierownika Budowy, posiadać będzie:  co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,  co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Kierownik Budowy. Doświadczenie Kierownika Budowy jest jednym z kryteriów oceny ofert. - Kierownika robót mostowych, posiadać będzie: − co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń,  co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Kierownika robót lub Kierownika Budowy. - Kierownika robót elektrycznych, posiadać będzie: − co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,  co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Kierownika robót lub Kierownika Budowy. Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie ustawy z dnia 22.12.2015r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2272 z późn. zm.).. Powyższe wymagania są wymaganiami minimalnymi. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiego potencjału technicznego i liczby osób, które zapewnią właściwą i terminową realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) Wykaz robót budowlanych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 6.2.3) lit. a) SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, Dokument będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp. 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.2.3) lit. b) SIWZ, według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 5 do SIWZ. Powyższy dokument składany jest wraz z ofertą. 2) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółki cywilnej, konsorcjum). Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej notarialnie. Powyższy dokument składany jest wraz z ofertą. 3) Pisemne zobowiązanie innego podmiotu, (jeżeli dotyczy), na zasobach, którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (pkt. 6.3 SIWZ) - wraz z dokumentami określającymi: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga: Pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, wymagane jest, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 4) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.siepraw.pl zakładka: Urząd Gminy / Przetargi / Zamówienia Publiczne) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem (załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody bądź inne informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższy dokument składany jest wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359 i 2260 oraz 2017r poz. 1089). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku: KBS o/SIEPRAW Nr: 59 8591 0007 0240 0000 0228 0006 z dopiskiem: Wadium – Budowa ścieżek rowerowych i parkingu nad Zatoką Zakliczyńską, znak: IIGZP.271.5.2019. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć w oryginale dołączonym do oferty, zaleca się złożenie oryginału w odrębnej kopercie składanej wraz z ofertą (celem bezpiecznego zdeponowania u Zamawiającego) oraz umieszczenie w ofercie kopii oryginału dokumentu wadium. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 9.3 SWIZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie, 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Okres udzielonej gwarancji 20,00
Doświadczenie kierownika budowy / ilość lat20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w treści umowy: 1.1 W zakresie terminu wykonania w przypadku : 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego, 3) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń), 4) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 5) wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, 6) konieczność wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy, 7) wystąpienie siły wyższej*; 8) nie przekazania przez zamawiającego placu budowy w terminie kreślonym w umowie; 9) niezawinionego przez wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót; 10) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę). W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania uzasadniających taką zmianę okoliczności. * Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 1.2 W zakresie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót: 1) zaistnieje możliwość dokonania uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów/warunków eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 2) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 3) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 4) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub błędy projektowe, 5) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 6) zaprzestania produkcji materiałów budowalnych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy 7) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 8) pominięciu jakiejkolwiek części robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim). 1.3 W zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku: 1) ustawowej zmiana stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT wynikająca ze zmiany, a co za tym idzie kwota wynagrodzenia brutto, 2) konieczności wykonania robót zamiennych, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy – w przypadku braku właściwych cen wykonawca kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów, lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego, 3) konieczności wykonania robót dodatkowych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy pzp, kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w przypadku braku właściwych cen w oparciu o założenia opisane w ppkt. 2). 4) konieczność pominięcia jakiekolwiek części robót, kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 1.4 W zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 2) rezygnacji podwykonawcy, 3) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. 1.5 W zakresie zmiany kierownika budowy bądź inspektora nadzoru w przypadku 1) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru, 2) zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 2. Warunki dokonywania zmian określonych w ust. 1, 1) zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, 2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron, 3) zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą pzp. 3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy pzp następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej stron Umowy, 5) Wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej. 4. Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły