Termomodernizacja budynku nr 14 w formule „zaprojektuj i wykonaj” i remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku nr 14 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj”

Ogłoszenie dodano: 23.04.2019

Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Gen. Witolda Urbanowicza, 00-908 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 10.05.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 25.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Termomodernizacja budynku nr 14 w formule „zaprojektuj i wykonaj” i remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku nr 14 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków WAT” w ramach działania 1.2.3. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 – 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 12122900000000, ul. Gen. Witolda Urbanowicza  2 , 00-908  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261837865, e-mail dzp@wat.edu.pl, faks +48261839723.
Adres strony internetowej (URL): www.wat.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://wat.ezamawiajacy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://wat.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku nr 14 w formule „zaprojektuj i wykonaj” i remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku nr 14 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj”
Numer referencyjny: 53/DIR/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku nr 14 w formule „zaprojektuj i wykonaj” i remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku nr 14 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj” Zadanie Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku nr 14 w formule „zaprojektuj i wykonaj” W zakresie projektowania : a) Aktualizacja dokumentacji projektowej związanej z termomodernizacją budynku nr 14 finansowanej z NFOŚ z uwzględnieniem wymagań zapisanych w audycie energetycznym obiektu wraz z audytem oświetlenia (załącznik nr 1 i 2 do PFU). Inwestor posiada nieaktualną dokumentacje projektową. W ramach audytu zalecono: • Wymianę starych okien w piwnicy o powierzchni 9,6 m2 na okna PCV pięciokomorowe z wkładką termo; • Ocieplenie stropodachu o powierzchni 987 m2 styropianem o grubości 26 cm; • Ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 1315 m2 styropianem o gr.14 cm wraz z wymianą parapetów, wymianą rur spustowych i rewizyjnych oraz udrożnieniem kanalizacji deszczowej wokół budynku, • Wymianę drzwi zewnętrznych o pow. 3,7 m2 oraz drzwi wejściowe o pow. 5,8 m2 na drzwi aluminiowe, ciepłe; • Ocieplenie ścian w gruncie o pow. 332 m2 styropianem o grubości 12 cm; • Wymiana instalacji c.o.; • Wykonanie projekt węzła cieplnego trzyfunkcyjnego wraz z automatyką pogodową dla budynku nr 14 z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie, ciepłą wodę oraz funkcję ciepła technologicznego. Obecnie istnieje przyłącze wysokich parametrów. Szczegółowy opis wymagań dotyczących węzłów cieplnych zawarto w pkt. 3.3 PFU. • Montaż grzejników (71szt.) wraz z zaworami termostatycznymi; • Wymiana istniejącej technologii oświetlenia na LED wraz częściową wymianą instalacji elektrycznej. b) W ramach dokumentacji projektowej opracować należy ekspertyzę ornitologiczną, która określi:  czy budynek mieszkalny jest wykorzystywany jako miejsce gniazdowania ptaków lub nietoperzy (gatunki, liczebność),  określi potencjalne miejsca, które mogłyby być zajęte przez ptaki lub nietoperze przed rozpoczęciem prac remontowych dachu,  zminimalizuje ryzyko pokrywania się terminów zasiedlania przez zwierzęta budynku mieszkalnego z pracami remontowymi,  zapewni ptakom zastępcze miejsca lęgowych (budki lęgowe) w ramach rekompensaty tych zniszczonych podczas prac. c) Wykonanie audytu energetycznego ex-post, w tym niezbędne badania i ocena uzyskanych efektów. Przez audyt energetyczny ex-post należy rozumieć raport obejmujący zakresem wszystkie faktycznie wykonane prace w ramach kompleksowej modernizacji energetycznej budynku, na który składa się: • zestawienie prac, • próba szczelności budynku (przeprowadzona zgodnie z Polską Normą), • badania termowizyjne budynków i instalacji (wraz z raportem z badań w formie raportu termograficznego) wykonane w odpowiednich warunkach, lecz nie później niż w ciągu jednego kwartału od zakończenia robót termomodernizacyjnych. W zakresie wykonania : a) Wykonanie robót ogólnobudowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie Nr 2 Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku nr 14 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót na jej podstawie obejmujących : 1) Wymianę windy towarowo-osobowej na nową wraz z zasilaniem i sterowaniem (winda musi być dostosowana do obowiązujących przepisów i odebrana przez WDT). Należy rozważyć budowę windy towarowo-osobowej w innej lokalizacji z uwagi na rozmiar szachtu windowego; 2) Usunięcie uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych stropodachu; 3) Aranżację wyposażenia w pom. nr 6, nr 106, nr 108, nr 112 i nr 114 (planowanego do zakupu wyposażenia meblowego i laboratoryjnego) oraz wskazanie w dokumentacji rozmieszczenia mebli i punktów podłączenia do instalacji sanitarnej i elektrycznej punkt 3.2 PFU); 4) Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla całego budynku (wraz z czerpnią powietrza oraz wymianą kanałów wentylacyjnych w całym budynku, także w pomieszczeniach laboratoryjnych uprzednio remontowanych) z wykorzystaniem 5-ciu wentylatorów wywiewnych zamontowanych w 2017 r., Kluczową kwestią projektową jest właściwa konfiguracja wentylacji w celu zapewnienia właściwych parametrów powietrza nawiewanego i odpowiedniego ukierunkowania przepływu, ale również prawidłowa regulacja pracy urządzeń w celu zmniejszenia zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania; 5) Opracowanie wytycznych na wykonanie demontażu kanałów wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z usunięciem okładzin z kocy azbestowych zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu odpadów – Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 1592 z późn. zm.); 6) Dobór właściwego rozwiązania usuwania ścieków z laboratoriów chemicznych (np. separator, odstojnik, zbiornik pośredni na ścieki, neutralizator); 7) Instalację klimatyzacji w pom. 6, 106 i 112 (np. typu split); klimatyzatory umieścić na konstrukcji wsporczej, podestach lub na dachu; 8) Instalacje elektryczne od złącza elektroenergetycznego (wraz ze złączem), zasilającego budynek - do odbiorników, oświetlenie zewnętrzne oraz instalacje niskonapięciowe wraz z przyłączami – wraz z demontażem starej instalacji. Dopuszcza się zachowanie instalacji istniejącej – o ile spełnia ona wymogi aktualnych norm elektrycznych; 9) Instalację odgromową; 10) Wykonanie robót remontowych w pom. nr 6, 106, 108, 112 i 114 na podstawie dokumentacji projektowej polegających na: • Dostosowaniu wentylacji grawitacyjnej do pracy wentylacji mechanicznej w pom. 106, • Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego odpornego na substancje chemiczne w pom. 106, • W zakresie branży ogólnobudowlanej obejmujących ( patrz: PF-U; załączniki 1-3):  prace demontażowe,  remont posadzek w zakresie wynikającym z ich stanu technicznego,  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej,  wykonanie uzupełnienia tynków, gładzi i malowanie ścian oraz sufitów,  wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych,  wymianie rolet wewnętrznych w oknach na materiałowe, sterowanie ręczne, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem,  wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją na odległość do 15km; 11) Wykonanie robót remontowych w wybranych pomieszczeniach: sanitariatów męskiego z prysznicem, damskiego z pom. porządkowym na poziomie parteru i dwóch sanitariatów na poziomie I piętra, pokoju wagowego i przygotowawczego na podstawie dokumentacji projektowej, polegających na:  zabezpieczeniu posadzki istniejącej,  oczyszczenie ścian i sufitów,  pomalowaniu ścian i sufitów farbą białą emulsyjną, odświeżeniu lamperii na ścianach na kolor zbliżony do istniejącego; 12) Na korytarzach – poziom parteru – zamontowanie deski, w celu ochrony ściany przed obiciem, w miejscach wskazanych przez Użytkownika; 13) Wykonanie robót remontowych na podstawie dokumentacji projektowej w pomieszczeniu piwnicy, w oparciu o notatkę z dnia 04.02.2019 r. Na etapie projektu należy sprawdzić, które pomieszczenia w piwnicy wymagają drzwi ppoż. Pomiędzy korytarzem a pomieszczeniami jest duża różnica w poziomach posadzek, należy przewidzieć ewentualne wykonanie spadków we wszystkich pomieszczeniach w strefie drzwi (wskazania materiałowe wg PF-U): • W pom. piwnicy: zamurowanie 2 otworów okiennych o wymiarach: 90 x 50 cm oraz 90 x 60 cm z wyprawieniem ściany zewnętrznej, • Remont w pomieszczeniach: korytarz oraz pomieszczenia: nr 015, nr 013, nr 012, nr 011, nr 010, nr 09, nr 08, nr 07, nr 02 (03, 04) obejmujący:  demontaż okładzin ścian i posadzek w pomieszczeniach;  demontaż drzwi z ościeżami w pom. 03 i 04 ( bez montowania nowych drzwi),  wykonanie remontu posadzek, po ocenie stanu technicznego posadzek;  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, - oczyszczenie wewnętrznych ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia, - wykonanie uzupełnienia tynków, gładzi i malowanie ścian oraz sufitów,  wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych,  wymiana drzwi wraz z ościeżami oraz ich regulacja, po ocenie na miejscu- wszystkie pomieszczenia,  udrożnienie instalacji wentylacji wraz z wymianą wentylatora w pom. nr 015,  usunięcie zbędnej, nieczynnej rury instalacji wodnej - dotyczy: pom. nr 015,  wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia - dotyczy: pom.nr : 013, 012, 011,010, 09, 08, korytarz,  wymianę instalacji wentylacji - dotyczy: pom.nr: 013, 012, 011, 09, 08,  usunięcie nieczynnej i zbędnej rury gazowej - dotyczy: pom. nr 012, 010,  usunięcie instalacji gazu w pom. korytarza,  wykonanie nowej instalacji wentylacji dotyczy: pom. nr 011,  wymianę i montaż nowych rozdzielni dotyczy: pom. nr 08,  zaprojektowanie odrębnej instalacji nawiewno – wywiewnej, dedykowanej tylko dla tego pomieszczenia- dotyczy pom. 010,  wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją na odległość do 15km. • Na korytarzach – poziom parteru – zamontowanie deski, w celu ochrony ściany przed obiciem, w miejscach wskazanych przez Użytkownika; • Szacht windowy – w trakcie wymiany dźwigu należy oczyścić i pomalować posadzki, ściany i sufit; 14) Wymianę istniejących drzwi do wentylatorni (poddasze) na stalowe, z ościeżnicami, ich klasę p.poż oraz ilość - ustalić po ocenie na miejscu, w miejscu wskazanym przez Użytkownika; 15) Udrożnienie, oczyszczenie, pomalowanie ścian i sufitów czerpni powietrza oraz jej kanału nawiewnego; 16) Wykonanie i zamontowanie dwóch tablic informacyjnych o wym. 80x120 z materiałami o dofinansowaniu robót termomodernizacyjnych ze środków NFOŚiGW oraz po zakończeniu robót budowlanych tablicy pamiątkowej, o tych samych wymiarach umieszczonej bezpośrednio przy budynku. Opis tablicy w załączniku nr 3 do PFU; 17) Wykonanie pozostałych robót ogólnobudowlanych w oparciu o uzgodnione i zaakceptowane projekty budowlano-wykonawcze

II.5) Główny kod CPV: 45214000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
45310000-3
71221000-6
45331000-6
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej, termin wizji ustala się na dzień 06.05.2019r. o godz. 11:00 Zbiórka zainteresowanych wykonawców odbędzie się przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 w Warszawie (biuro przepustek WAT). Zamawiającego będzie reprezentował Pan Krzysztof Szylberg tel. +48 261 83 96 62
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie Nr 1 c.1) Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i/lub zaprojektowaniu i wykonaniu robót remontowych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na kwotę co najmniej 700 000,00 zł brutto każde, oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane lub należycie w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zał. nr 3 do SIWZ) UWAGA:W przypadku wskazania w wykazie robót kwoty za realizację większego zakresu niż wymagał Zamawiający należy podać również kwotę dotyczącą realizacji tylko zakresu wskazanego przez Zamawiającego. c.2) Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 4 do SIWZ), które skieruje do realizacji zamówienia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej: - Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - Kierownik w specjalności robót elektrycznych - Kierownik w specjalności robót sanitarnych - Projektant branży instalacji sanitarnych - Projektant branży instalacji elektrycznych - Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia. Zadanie Nr 2 c.1) Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu pomieszczeń laboratoryjnych w budynkach użyteczności publicznej i/lub zaprojektowaniu i wykonaniu robót remontowych pomieszczeń laboratoryjnych w budynkach użyteczności publicznej na kwotę co najmniej 900 000,00 zł brutto każde, oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane lub należycie w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zał. nr 3 do SIWZ) UWAGA: W przypadku wskazania w wykazie robót kwoty za realizację większego zakresu niż wymagał Zamawiający należy podać również kwotę dotyczącą realizacji tylko zakresu wskazanego przez Zamawiającego. c.2) Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 4 do SIWZ), które skieruje do realizacji zamówienia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej: - Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - Kierownik w specjalności robót elektrycznych - Kierownik w specjalności robót sanitarnych - Projektant branży instalacji sanitarnych - Projektant branży instalacji elektrycznych - Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykaz robót budowalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 4.2. c1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3 do SIWZ. b)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 2B do SIWZ. c)wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w pkt. 4.2. c2) SIWZ niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać: a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; c) Oświadczenie o spełnianiu warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ; d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej, niż pieniężna e) zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 4.5.1. lit. b) – stanowiące załącznik Nr 2B do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości Zadanie Nr 1 36 000,00 zł Zadanie Nr 2 50 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 10.05.2019r. do godz.09:00. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a)w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „Termomodernizacja budynku nr 14 w formule „zaprojektuj i wykonaj” i remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku nr 14 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. b)w formie innej niż pieniężna dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu. Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie niż pieniądzu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT). c)dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby WAT

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących sytuacjach: 1. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania umowy, powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do umowy. 2. Termin wykonania robót może ulec zmianie z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy: 1) z powodu zmian będących następstwem okoliczności po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 2) z powodu stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robót mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 3) z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających Wykonawcy wykonywanie robót zewnętrznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót. 3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3 ppkt. 2, nie zgłosi tego faktu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia zmiany terminu wykonania umowy, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy. 4. W przypadku wystąpienia przerw w realizacji Umowy, z przyczyn o których mowa w pkt 3 ppkt. 1 i 2 realizacja Umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania Umowy ulegnie wówczas zmianie o ilość dni kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w Rejestrze przerw, które wystąpiły w okresie jej realizacji. 5. Zamawiający nie ma obowiązku zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3 ppkt. 3 nie zgłosi tego faktu w formie pisemnej oraz nie udokumentuje występowania w/w okoliczności w ciągi 14 dni od ich wystąpienia, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu wykonania Umowy. Udokumentowanie polega np. na przedstawieniu wydruków temperatur i/lub opadów atmosferycznych, ze stacji meteorologicznej (zlokalizowanej najbliżej wykonywanych robót), z dni w których nie można było prowadzić robót. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego udokumentowania wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Przedmiarze robót, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 7. Zmiany, o których mowa w pkt 6 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, w formie protokołu konieczności, pod rygorem nieważności. 8. Zmiany, o których mowa w pkt 6 nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. 9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa;administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.plPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 53/DIR/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.)− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.) − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o których mowa w pkt 13.5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu informację stanowiącą załącznik 2C do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Termomodernizacja budynku nr 14 w formule „zaprojektuj i wykonaj”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku nr 14 w formule „zaprojektuj i wykonaj” W zakresie projektowania : a) Aktualizacja dokumentacji projektowej związanej z termomodernizacją budynku nr 14 finansowanej z NFOŚ z uwzględnieniem wymagań zapisanych w audycie energetycznym obiektu wraz z audytem oświetlenia (załącznik nr 1 i 2 do PFU). Inwestor posiada nieaktualną dokumentacje projektową. W ramach audytu zalecono: • Wymianę starych okien w piwnicy o powierzchni 9,6 m2 na okna PCV pięciokomorowe z wkładką termo; • Ocieplenie stropodachu o powierzchni 987 m2 styropianem o grubości 26 cm; • Ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 1315 m2 styropianem o gr.14 cm wraz z wymianą parapetów, wymianą rur spustowych i rewizyjnych oraz udrożnieniem kanalizacji deszczowej wokół budynku, • Wymianę drzwi zewnętrznych o pow. 3,7 m2 oraz drzwi wejściowe o pow. 5,8 m2 na drzwi aluminiowe, ciepłe; • Ocieplenie ścian w gruncie o pow. 332 m2 styropianem o grubości 12 cm; • Wymiana instalacji c.o.; • Wykonanie projekt węzła cieplnego trzyfunkcyjnego wraz z automatyką pogodową dla budynku nr 14 z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie, ciepłą wodę oraz funkcję ciepła technologicznego. Obecnie istnieje przyłącze wysokich parametrów. Szczegółowy opis wymagań dotyczących węzłów cieplnych zawarto w pkt. 3.3 PFU. • Montaż grzejników (71szt.) wraz z zaworami termostatycznymi; • Wymiana istniejącej technologii oświetlenia na LED wraz częściową wymianą instalacji elektrycznej. b) W ramach dokumentacji projektowej opracować należy ekspertyzę ornitologiczną, która określi:  czy budynek mieszkalny jest wykorzystywany jako miejsce gniazdowania ptaków lub nietoperzy (gatunki, liczebność),  określi potencjalne miejsca, które mogłyby być zajęte przez ptaki lub nietoperze przed rozpoczęciem prac remontowych dachu,  zminimalizuje ryzyko pokrywania się terminów zasiedlania przez zwierzęta budynku mieszkalnego z pracami remontowymi,  zapewni ptakom zastępcze miejsca lęgowych (budki lęgowe) w ramach rekompensaty tych zniszczonych podczas prac. c) Wykonanie audytu energetycznego ex-post, w tym niezbędne badania i ocena uzyskanych efektów. Przez audyt energetyczny ex-post należy rozumieć raport obejmujący zakresem wszystkie faktycznie wykonane prace w ramach kompleksowej modernizacji energetycznej budynku, na który składa się: • zestawienie prac, • próba szczelności budynku (przeprowadzona zgodnie z Polską Normą), • badania termowizyjne budynków i instalacji (wraz z raportem z badań w formie raportu termograficznego) wykonane w odpowiednich warunkach, lecz nie później niż w ciągu jednego kwartału od zakończenia robót termomodernizacyjnych. W zakresie wykonania : a) Wykonanie robót ogólnobudowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45214000-0, 45330000-9, 71221000-6, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku nr 14 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 2 Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku nr 14 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót na jej podstawie obejmujących : 1) Wymianę windy towarowo-osobowej na nową wraz z zasilaniem i sterowaniem (winda musi być dostosowana do obowiązujących przepisów i odebrana przez WDT). Należy rozważyć budowę windy towarowo-osobowej w innej lokalizacji z uwagi na rozmiar szachtu windowego; 2) Usunięcie uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych stropodachu; 3) Aranżację wyposażenia w pom. nr 6, nr 106, nr 108, nr 112 i nr 114 (planowanego do zakupu wyposażenia meblowego i laboratoryjnego) oraz wskazanie w dokumentacji rozmieszczenia mebli i punktów podłączenia do instalacji sanitarnej i elektrycznej punkt 3.2 PFU); 4) Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla całego budynku (wraz z czerpnią powietrza oraz wymianą kanałów wentylacyjnych w całym budynku, także w pomieszczeniach laboratoryjnych uprzednio remontowanych) z wykorzystaniem 5-ciu wentylatorów wywiewnych zamontowanych w 2017 r., Kluczową kwestią projektową jest właściwa konfiguracja wentylacji w celu zapewnienia właściwych parametrów powietrza nawiewanego i odpowiedniego ukierunkowania przepływu, ale również prawidłowa regulacja pracy urządzeń w celu zmniejszenia zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania; 5) Opracowanie wytycznych na wykonanie demontażu kanałów wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z usunięciem okładzin z kocy azbestowych zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu odpadów – Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 1592 z późn. zm.); 6) Dobór właściwego rozwiązania usuwania ścieków z laboratoriów chemicznych (np. separator, odstojnik, zbiornik pośredni na ścieki, neutralizator); 7) Instalację klimatyzacji w pom. 6, 106 i 112 (np. typu split); klimatyzatory umieścić na konstrukcji wsporczej, podestach lub na dachu; 8) Instalacje elektryczne od złącza elektroenergetycznego (wraz ze złączem), zasilającego budynek - do odbiorników, oświetlenie zewnętrzne oraz instalacje niskonapięciowe wraz z przyłączami – wraz z demontażem starej instalacji. Dopuszcza się zachowanie instalacji istniejącej – o ile spełnia ona wymogi aktualnych norm elektrycznych; 9) Instalację odgromową; 10) Wykonanie robót remontowych w pom. nr 6, 106, 108, 112 i 114 na podstawie dokumentacji projektowej polegających na: • Dostosowaniu wentylacji grawitacyjnej do pracy wentylacji mechanicznej w pom. 106, • Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego odpornego na substancje chemiczne w pom. 106, • W zakresie branży ogólnobudowlanej obejmujących ( patrz: PF-U; załączniki 1-3):  prace demontażowe,  remont posadzek w zakresie wynikającym z ich stanu technicznego,  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej,  wykonanie uzupełnienia tynków, gładzi i malowanie ścian oraz sufitów,  wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych,  wymianie rolet wewnętrznych w oknach na materiałowe, sterowanie ręczne, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem,  wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją na odległość do 15km; 11) Wykonanie robót remontowych w wybranych pomieszczeniach: sanitariatów męskiego z prysznicem, damskiego z pom. porządkowym na poziomie parteru i dwóch sanitariatów na poziomie I piętra, pokoju wagowego i przygotowawczego na podstawie dokumentacji projektowej, polegających na:  zabezpieczeniu posadzki istniejącej,  oczyszczenie ścian i sufitów,  pomalowaniu ścian i sufitów farbą białą emulsyjną, odświeżeniu lamperii na ścianach na kolor zbliżony do istniejącego; 12) Na korytarzach – poziom parteru – zamontowanie deski, w celu ochrony ściany przed obiciem, w miejscach wskazanych przez Użytkownika; 13) Wykonanie robót remontowych na podstawie dokumentacji projektowej w pomieszczeniu piwnicy, w oparciu o notatkę z dnia 04.02.2019 r. Na etapie projektu należy sprawdzić, które pomieszczenia w piwnicy wymagają drzwi ppoż. Pomiędzy korytarzem a pomieszczeniami jest duża różnica w poziomach posadzek, należy przewidzieć ewentualne wykonanie spadków we wszystkich pomieszczeniach w strefie drzwi (wskazania materiałowe wg PF-U): • W pom. piwnicy: zamurowanie 2 otworów okiennych o wymiarach: 90 x 50 cm oraz 90 x 60 cm z wyprawieniem ściany zewnętrznej, • Remont w pomieszczeniach: korytarz oraz pomieszczenia: nr 015, nr 013, nr 012, nr 011, nr 010, nr 09, nr 08, nr 07, nr 02 (03, 04) obejmujący:  demontaż okładzin ścian i posadzek w pomieszczeniach;  demontaż drzwi z ościeżami w pom. 03 i 04 ( bez montowania nowych drzwi),  wykonanie remontu posadzek, po ocenie stanu technicznego posadzek;  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, - oczyszczenie wewnętrznych ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia, - wykonanie uzupełnienia tynków, gładzi i malowanie ścian oraz sufitów,  wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych,  wymiana drzwi wraz z ościeżami oraz ich regulacja, po ocenie na miejscu- wszystkie pomieszczenia,  udrożnienie instalacji wentylacji wraz z wymianą wentylatora w pom. nr 015,  usunięcie zbędnej, nieczynnej rury instalacji wodnej - dotyczy: pom. nr 015,  wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia - dotyczy: pom.nr : 013, 012, 011,010, 09, 08, korytarz,  wymianę instalacji wentylacji - dotyczy: pom.nr: 013, 012, 011, 09, 08,  usunięcie nieczynnej i zbędnej rury gazowej - dotyczy: pom. nr 012, 010,  usunięcie instalacji gazu w pom. korytarza,  wykonanie nowej instalacji wentylacji dotyczy: pom. nr 011,  wymianę i montaż nowych rozdzielni dotyczy: pom. nr 08,  zaprojektowanie odrębnej instalacji nawiewno – wywiewnej, dedykowanej tylko dla tego pomieszczenia- dotyczy pom. 010,  wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją na odległość do 15km. • Na korytarzach – poziom parteru – zamontowanie deski, w celu ochrony ściany przed obiciem, w miejscach wskazanych przez Użytkownika; • Szacht windowy – w trakcie wymiany dźwigu należy oczyścić i pomalować posadzki, ściany i sufit; 14) Wymianę istniejących drzwi do wentylatorni (poddasze) na stalowe, z ościeżnicami, ich klasę p.poż oraz ilość - ustalić po ocenie na miejscu, w miejscu wskazanym przez Użytkownika; 15) Udrożnienie, oczyszczenie, pomalowanie ścian i sufitów czerpni powietrza oraz jej kanału nawiewnego; 16) Wykonanie i zamontowanie dwóch tablic informacyjnych o wym. 80x120 z materiałami o dofinansowaniu robót termomodernizacyjnych ze środków NFOŚiGW oraz po zakończeniu robót budowlanych tablicy pamiątkowej, o tych samych wymiarach umieszczonej bezpośrednio przy budynku. Opis tablicy w załączniku nr 3 do PFU; 17) Wykonanie pozostałych robót ogólnobudowlanych w oparciu o uzgodnione i zaakceptowane projekty budowlano-wykonawcze
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331000-6, 45214000-0, 71220000-6, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 360
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły