Dwuetapowy konkursu studialno-realizacyjny na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania terenów przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach ze szczególnym uwzględnieniem kampusu edukacyjnego oraz koncepcję architektoniczną energoefektywnego budynku przedszkola.

Ogłoszenie dodano: 19.04.2019

Zamawiający: Gmina Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy, 05-816 Michałowice (Mazowieckie)

Miejsce: Michałowice

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 10.05.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 540078564-N-2019 z dnia 2019-04-19 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Michałowice

Ogłoszenie nr 520078666-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Michałowice:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa

I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców Warszawy  1, 05-816  Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail m.oplocka@michalowice.pl, faks 22 350 91 01.
Adres strony internetowej (url): www.bip.michalowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
konkurs-michalowice.sarp.warszawa.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
na piśmie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
pod adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Dwuetapowy konkursu studialno-realizacyjny na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania terenów przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach ze szczególnym uwzględnieniem kampusu edukacyjnego oraz koncepcję architektoniczną energoefektywnego budynku przedszkola.
Numer referencyjny: ZP.271.2.28.2019

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i dwuetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych Etapu I (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy nie więcej niż pięć (5) najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych Etapu II (Etap II konkursu). Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu nie więcej niż pięciu opracowań studialnych – projektów zagospodarowania terenów przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach, które mogą zostać wykorzystane przy formułowaniu wytycznych do zmiany MPZP, oraz najlepszej pracy konkursowej/najlepszych prac konkursowych przedstawiających spójną koncepcję obiektu przedszkola w Regułach. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki lub Uczestnicy konkursu których prace zostaną uznane za najlepsze zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Przedmiotem negocjacji będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej przedszkola wraz z zagospodarowaniem w tym infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. a) Cześć studialna (Etap I konkursu): W Etapie I konkursu Uczestnik musi przedstawić opracowanie studialne w zakresie oznaczonym w Załączniku nr 10b do Regulaminu. Jednym z głównych zadań Uczestnika konkursu jest zaproponowanie w opracowaniu konkursowym funkcji i sposobów użytkowania terenu ( oznaczonego na mapie kolorem czerwonym), oraz rozplanowanie w jego obszarze obiektów określonych w Wytycznych dla Etapu I, ze szczególnym uwzględnieniem programu funkcjonalno-użytkowego dla obiektów kampusu edukacyjnego (na terenie oznaczonym na mapie kolorem zielonym). a) Cześć realizacyjna (Etap II konkursu): W Etapie II konkursu Uczestnik musi przedstawić: - szczegółową koncepcję architektoniczną obiektu przedszkola (budynek i teren ), wraz z innymi, towarzyszącymi mu elementami zagospodarowania oraz obsługą komunikacyjną, - koncepcję rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych dla budynku przedszkola. Granice Etapu II wyznaczała będzie lokalizacja obiektu przedszkola, wskazana przez Uczestnika konkursu w Etapie I

II.3) Główny kod CPV 71200000-0
Dodatkowe kody CPV
71300000-1,
71400000-2,
71220000-6,
71320000-7,
71420000-8,
71322000-1,
71420000-8
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 2.1. O dopuszczenie do udziału w Konkursie może ubiegać się Uczestnik, który: a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 Ustawy. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej. b) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż: 1. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. 2. Będzie dysponować na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2.1. lit. l) Regulaminu. W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej w lit. b) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie. Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych przedszkola i zagospodarowania terenu. - 1
b) Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku przedszkola oraz zagospodarowania terenu. - 1
c) Trafność przyjętych rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych budynku i zagospodarowania. - 1
d) Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania.. - 1
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 10/05/2019, godzina: 10:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH określone w pkt IV.1) są równoważne. Opracowania studialne należy składać do dnia 01.07.2019r. do godz. 15:00 Prace Konkursowe należy składać do dnia 19.08.2019r. do godz. 15:00 Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 28.08.2019r. Kryteria oceny opracowań studialnych: a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych w kontekście zmian w stosunku do MPZP. b) Realność, trafność i sprawność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych w kontekście obiektów i przestrzeni publicznych/społecznych. c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku przedszkola. d) Trafność lokalizacyjna przedszkola w kontekście istniejącego i planowanego zagospodarowania oraz zgodności z MPZP. e) Trafność zaproponowanych rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych w budynku przedszkola. Powyższe kryteria są równoważne w swojej kategorii.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
1. Nagrody pieniężne I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 45 000 zł netto II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 35 000 zł netto III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 25 000 zł netto 2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla jednego Uczestnika Konkursu który otrzymał I Nagrodę lub Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla dwóch Uczestników konkursu, którzy otrzymali dwie równorzędne najwyższe Nagrody. 3. Organizator przewiduje przyznanie dwóch dodatkowych Nagród pieniężnych w formie wyróżnień, po 15 000 zł netto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Tak
Informacje dodatkowe:
Skład Sądu Konkursowego: 1) przewodniczący - arch. Grzegorz Stiasny - Sędzia Konkursowy SARP; 2) sędzia referent - arch. Maciej Kowalczyk - Sędzia Konkursowy SARP; 3) arch. Gaweł Tyrała – Asystent Sędziego referenta (bez prawa głosu); 4) arch. Szczepan Wroński - Sędzia Konkursowy SARP; 5) arch. Dorota Bagińska – przedstawiciel Organizatora; 6) Małgorzata Pachecka – przedstawiciel Organizatora; 7) Renata Bontron– przedstawiciel Organizatora; 8) Sławomir Rymuza - przedstawiciel Organizatora; 9) Tomasz Łoziński – przedstawiciel Organizatora; Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełni: arch. Kamil Miklaszewski Funkcję asystenta Sekretarza Sądu Konkursowego pełni: arch. kraj. Rafał Mroczkowski Wszelkie informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej konkursu: konkurs-michalowice.sarp.warszawa.pl gdzie dostępny jest Regulamin konkursu i Załączniki do Regulaminu.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły