Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. w podziale na 2 części.

Ogłoszenie dodano: 19.04.2019

Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o., ul. Kościuszki, 63-400 Ostrów Wielkopolski (Wielkopolskie)

Miejsce: Ostrów Wielkopolski

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 13.05.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 05.06.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o.: Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. w podziale na 2 części.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 25047065700000, ul. ul. Kościuszki  14 , 63-400  Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 387 090, e-mail mzgm@mzgm.ostrow-wielkopolski.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.mzgm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
sp. z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mzgm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mzgm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
MZGM sp. z o.o., ul. Kościuszki 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. w podziale na 2 części.
Numer referencyjny: PNO/05/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.: Harcerska 3/16, Wrocławska 128/18, Raszkowska 62A/6, Rynek 30/16; Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.: Partyzancka 3/3, Rynek 30/4A, Wrocławska 126/15.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie .
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie, ociepleniu budynku lub budowy budynku o wartości min 20.000,00 zł brutto,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - zawarty w formularzu ofertowym Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę zawarte w formularzu ofertowym Wzór oferty na roboty budowlane Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty kosztorys ofertowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zadanie nr 1 - 700.00 zł Zadanie nr 2 - 1 600.00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców  0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany umowy są dopuszczalne na zasadach określonych we wzorze umowy:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 1 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.: Harcerska 3/16, Wrocławska 128/18, Raszkowska 62A/6, Rynek 30/16
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia obejmuje: zadanie nr 1: wykonanie remontu lokali mieszkalnych będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim: 1.1. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Harcerskiej 3/16 w następującym zakresie: - demontaż szafy zabudowanej w pokoju, wywóz i utylizacja rzeczy nagromadzonych w lokalu, - zerwanie starych tapet w całym lokalu, zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, kleju (wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża), oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, - zerwanie kasetonów w korytarzu ze ścian (wys. 1,5 m) oraz z sufitów pomieszczeń kuchni i korytarza, zeskrobanie, oczyszczenie ścian i sufitów, - demontaż istniejących, zamontowanych w lokalu drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami w pomieszczeniach łazienki (w świetle przejścia 70 cm) i dwóch pokojach w (świetle przejścia 80 cm), demontaż ościeżnicy w pomieszczeniu kuchni wraz z obróbką otworu po futrynie (wstawić narożniki perforowane, aluminiowe), - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami w lokalu, przy montażu nowych drzwi wziąć pod uwagę późniejszy montaż paneli podłogowych na istniejącej podłodze, - przygotowanie podłoża i położenie płytek ceramicznych ściennych w łazience w miejscu montażu kabiny prysznicowej - około 3 m?, - odtłuszczenie, przygotowanie podłoża (zaleca się wykorzystanie Warstwy Kontaktowej Mapei ECO PRIM) i położenie płytek podłogowych w pomieszczeniu łazienki - około 3 m?, płytki ceramiczne położyć na lastryko i zastosować zaprawę o zwiększonej elastyczności i przyczepności np. zaprawy wysokoelastyczne producentów Sopro, Cersanit, Atlas, Kerakoll klej H-40 - usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki rozporowe itp., - naprawa wszelkich ubytków w tynku ścian i sufitów, - wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi, - dwukrotne nałożenie masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego na ścianach np. Knauf, Cekol, Śnieżka, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na sufitach, - wyszlifowanie ścian i sufitów do całkowitego wygładzenia ich powierzchni, - zagruntowanie ścian i sufitów środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, ściany pomalować w tonacjach jasnych, pastelowych, sufity na biało, - dwukrotne pomalowanie naświetla kuchennego farbą olejną w kolorze białym, - położenie nowych paneli podłogowych w całym lokalu (z wyłączeniem pomieszczenia łazienki) na istniejącej podłodze, na podkładzie z izolacji termicznej o grubości min. 4 mm, - położenie listew przyściennych z PCV w całym lokalu, - ewentualne wykonanie zakończeń kabli elektrycznych, - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe w lokalu, - wykonanie prac porządkowych w lokalu. 1.2. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 128/18 w następującym zakresie: - skucie płytek ceramicznych, podłogowych w przedpokoju, przygotowanie podłoża i położenie płytek gresowych, antypoślizgowych w min. IV klasie ścieralności, - oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, - usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki rozporowe itp., - naprawa wszelkich ubytków w tynku ścian i sufitów, - szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów, - wyszlifowanie ścian i sufitów do całkowitego wygładzenia ich powierzchni, - w pomieszczeniach łazienki i pokoju pomalować sufity farbą podkładową, izolującą zacieki, plamy i zabrudzenia np. Śnieżka, Dulux, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i jednokrotne malowanie sufitów, ściany pomalować w tonacjach jasnych, pastelowych, sufity na biało, - ściany w pomieszczeniu łazienki pomalować jednokrotnie farbą emulsyjną o kolorze zbliżonym do istniejącego, - oczyszczenie i dwukrotne malowanie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami farbą olejną w kolorze białym (szt. 2, w świetle przejścia 70 i 80 cm) i drzwi zewnętrznych farbą olejną w kolorze brązowym wraz z ościeżnicą (w świetle przejścia 90 cm), - oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną w kolorze białym ościeżnicy pomiędzy pomieszczeniami przedpokoju i kuchni, - przygotowanie powierzchni i dwukrotne malowanie pawlacza w korytarzu farbą olejną w kolorze takim samym lub zbliżonym do koloru pomalowanych ścian - powierzchnia około 2,0 m?, - mycie paneli podłogowych w lokalu i położenie nowych listew przyściennych z PCV w całym lokalu, - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe w lokalu, - naprawa i regulacja drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu, naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe, - ewentualne wykonanie zakończeń kabli elektrycznych, - wymiana gniazdek elektrycznych na nowe - około 5 szt. - ykonanie prac porządkowych w lokalu. 1.3. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Raszkowskiej 62A/6 w następującym zakresie: - zerwanie starych tapet w całym lokalu, zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, kleju, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, - usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki rozporowe itp., - wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi, - dwukrotne nałożenie masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego na ścianach i sufitach np. Knauf, Cekol, Śnieżka, - wyszlifowanie ścian i sufitów do całkowitego wygładzenia ich powierzchni, - zagruntowanie ścian i sufitów środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, ściany pomalować w tonacjach jasnych, pastelowych, sufity na biało, - demontaż istniejącej, położonej w pomieszczeniu kuchni wykładziny z PCV oraz położenie nowej wykładziny PCV o gr. min 1,3 mm w kolorze jasno brązowym lub szarym wraz z położeniem listew przyściennych z PCV (około 2,20 m?), - przygotowanie powierzchni i dwukrotne malowanie w pomieszczeniu korytarza szafy zabudowanej i pawlacza farbą olejną w kolorze takim samym lub zbliżonym do koloru pomalowanych ścian - powierzchnia około 5,0 m?, - położenie nowych paneli podłogowych w pomieszczeniach korytarza i pokoju na istniejącej podłodze, na podkładzie z izolacji termicznej o grubości min. 4 mm, - przygotowanie podłoża i położenie płytek podłogowych w pomieszczeniu łazienki - powierzchnia około 2,0 m?, - przygotowanie podłoża i położenie płytek ceramicznych ściennych w łazience w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - około 3 m?, - dwukrotne pomalowanie naświetla znajdującego się pomiędzy pomieszczeniami kuchni i łazienki farbą olejną w kolorze białym - około 0,50 m?, - oczyszczenie i dwukrotne malowanie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami farbą olejną w kolorze białym (szt. 3, w świetle przejścia 70 i 2 x 80 cm) i drzwi zewnętrznych farbą olejną w kolorze brązowym wraz z ościeżnicą (w świetle przejścia 90 cm), - oczyszczenie grzejników z łuszczącej się farby, rdzy, pyłu, odtłuścić i pomalować dwukrotnie farbą do kaloryferów np. Dekoral, - odtłuszczenie i dwukrotnie pomalowanie rurki doprowadzającej gaz do kuchenki gazowej w pomieszczeniu kuchni, - naprawa i regulacja drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu, naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe, - ewentualne wykonanie zakończeń kabli elektrycznych, - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe w lokalu, - wykonanie prac porządkowych w lokalu. 1.4. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 30/16 w następującym zakresie: - usunięcie z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki rozporowe itp., powstałe ubytki w tynku uzupełnić masą naprawczą np. Śnieżka acryl-putz LT-22, - oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, - zagruntowanie ścian i sufitów środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, ściany pomalować w tonacjach jasnych, pastelowych, sufity na biało, - oczyszczenie i dwukrotne malowanie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami farbą olejną w kolorze białym szt. 2 (w świetle przejścia 70 i 90 cm) i drzwi zewnętrznych, wejściowych farbą olejną w kolorze brązowym wraz z ościeżnicą w świetle przejścia 90 cm, - uzupełnienie brakujących paneli podłogowych w lokalu - około 4,0 m?, - naprawa i regulacja drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu, naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe, - ewentualne wykonanie zakończeń kabli elektrycznych - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe w lokalu, - wykonanie prac porządkowych w lokalu. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. UWAGA! Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę jedynie na podstawie przedmiaru robót, opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - stanowiących załączniki do SIWZ. Jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy i że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje także, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne inne niż określone w dokumentacji posiadać będą parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe gorsze od określonych w dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dalej zostanie odrzucona. Cena ryczałtowa, jaką zaoferuje wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych, włącznie z kosztami własnymi wykonawcy jak również jego ewentualnych podwykonawców, a także uwzględniać wszystkie prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe. Cena musi zawierać również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych nie wyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych do wykonania prac budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów prawa budowlanego. Ponadto cena musi zawierać wszelkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy (np.: wody i energii elektrycznej łącznie z wykonaniem tymczasowych przyłączy na okres realizacji zamówienia, koszty oświetlenia, ogrodzenia placu budowy, ochrony mienia, zajęcia pasa drogowego, organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej) konieczne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością, zgodnie z aktualnym w czasie wykonania przedmiotu zamówienia poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej oraz obowiązującymi na terenie Polski normami i przepisami prawa. W ramach zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest także: - dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenie do stosowania wszystkich materiałów oraz urządzeń użytych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia (certyfikaty, deklaracje i atesty), - w razie potrzeby dokonać rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować, - po zakończeniu całości robót uporządkować teren robót, koszty transportu materiałów i odpadów obciążają Wykonawcę. - wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego, wszystkie roboty Wykonawca winien wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, przede wszystkim zgodnie z: Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 j.t.) i przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy, Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126, Ustawą z dnia 27.04.2004r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2018r., poz. 650). Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien dysponować niezbędnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą do wykonania prac obejmujących przedmiot zamówienia. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej miejsca robót budowlanych. Miejsce robót można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 - 13.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się z Panem Andrzejem Mazurkiem pod nr tel. 62 738 70 90 wew. 43. Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty kosztorys ofertowy. Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.: Harcerska 3/16, Wrocławska 128/18, Raszkowska 62A/6, Rynek 30/16
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66113000-5, 70000000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ryczałtowa60,00
gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę jedynie na


Część nr: 2Nazwa: Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.: Partyzancka 3/3, Rynek 30/4A, Wrocławska 126/15
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie remontu lokali mieszkalnych będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim: 2.1. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 30/4A w następującym zakresie: - zerwanie starych tapet, zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem - włączniki światła, gniazda wtyczkowe; zastosować kostki lub szybkozłączki oświetleniowe do zakończenia kabli elektrycznych, - wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi, - szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów, - zagruntowanie ścian i sufitów środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, ściany pomalować w tonacjach jasnych, pastelowych, sufity na biało, - demontaż istniejącej stolarki okiennej, drewnianej i montaż nowych okien rozwierno - uchylnych, jednodzielnych ze szprosami, wykonanych z PCV koloru białego o standardowym współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/(m? ·K) wraz z montażem parapetów wewnętrznych w kolorze białym z PCV - obróbka okien po montażu z płyt G-K, - oczyszczenie i dwukrotne malowanie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych farbą olejną w kolorze białym wraz z ościeżnicami oraz naświetla nad framugą drzwi, wymiana szyldów i klamek na nowe, - montaż kompletu ustępowego, umywalki porcelanowej z baterią czerpalną i syfonem, wanny z syfonem wannowy i baterią czerpalną, zabezpieczyć i umyć bojler elektryczny, - montaż zlewozmywaka jednokomorowego z baterią zlewozmywakową i syfonem, - położenie nowych wykładzin PCV o gr. min 1,3 mm w kolorze jasno brązowym, położenie listew przyściennych z PCV w całym lokalu, - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe w lokalu, - wywóz i utylizacja gruzu, rzeczy nagromadzonych w lokalu, wykonanie prac porządkowych w lokalu. 2.2. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 126/15 w następującym zakresie: - zerwanie starych tapet, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, - wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi, - szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, ściany pomalować w tonacjach jasnych, pastelowych, sufity na biało, - oczyszczenie i dwukrotne malowanie drzwi wewnętrznych farbą olejną w kolorze białym wraz z ościeżnicami oraz naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe, - położenie nowych wykładzin PCV o gr. min 1,3 mm w kolorze jasno brązowym, położenie listew przyściennych z PCV w całym lokalu, - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe w lokalu, - wywóz i utylizacja rzeczy nagromadzonych w lokalu, wykonanie prac porządkowych w lokalu. 2.3. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Partyzanckiej 3/3 w następującym zakresie: - przygotowanie podejścia do węzła sieci ciepłowniczej. Montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego- licznika ciepła, realizowany będzie przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., wykonanie zasilania od węzła ciepłowniczego do lokalu wykonać korytarzami piwnicznymi; wykonanie instalacji odbiorczej C.O wewnątrz lokalu z rur miedzianych, montaż uchwytów, trzech grzejników i zaworów termostatycznych, - demontaż istniejącej instalacji wodnej i wykonanie nowej instalacji w lokalu z rur polipropylenowych PP, - wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej z PCV, - zerwanie starych tapet, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - wzmocnienie naroży ścian narożnikami perforowanymi metalowymi, - szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów, - uzupełnienie brakujących tynków po wykonanych wcześniej robotach instalacyjnych, - zagruntowanie ścian i sufitów środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, ściany pomalować w tonacjach jasnych, pastelowych, sufity na biało, - oczyszczenie i dwukrotne malowanie drzwi wewnętrznych farbą olejną w kolorze białym wraz z ościeżnicami oraz naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe, - demontaż istniejących, zamontowanych w lokalu wykładzin z PCV , położenie nowych wykładzin PCV o gr. min 1,3 mm w kolorze jasno brązowym, - położenie listew przyściennych z PCV w całym lokalu, - przytwierdzenie płyty G-K na drewniane drzwi w korytarzu wraz z obróbką. - demontaż drzwi wejściowych do lokalu wraz z zamontowaniem nowej ościeżnicy, progu , skrzydła drzwiowego metalowego oklejonego tworzywem sztucznym fakturą przypominającą drewno z przekładką termiczną wraz z osprzętem, drzwi w świetle przejścia o wym. 90 cm., zabudowane materiały powinny posiadać atest PZH, deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub normą zharmonizowaną wraz z aktualnymi badaniami, zamurowanie i dostosowanie otworu drzwiowego do nowej ościeżnicy, tynkowaniem i pomalowaniem otworu drzwiowego, - wykonanie opraw oświetleniowych, montaż włączników i gniazd wtyczkowych, - montaż tablicy licznikowej w obudowie S-3 oraz wykonanie osobnych obwodów elektrycznych dla podłączenia automatu pralniczego i bojlera elektrycznego, - montaż bojlera elektrycznego o poj. 60 litrów, - montaż kompletu ustępowego, umywalki porcelanowej z baterią umywalkową i syfonem, wanny z syfonem wannowy i baterią wannową, - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe w lokalu, - wywóz i utylizacja gruzu, rzeczy nagromadzonych w lokalu, wykonanie prac porządkowych w lokalu. II. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu prac oraz innych czynności wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. III. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2018r., poz. 650) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. UWAGA! Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę jedynie na podstawie przedmiaru robót, opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - stanowiących załączniki do SIWZ. Jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy i że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje także, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne inne niż określone w dokumentacji posiadać będą parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe gorsze od określonych w dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dalej zostanie odrzucona. Cena ryczałtowa, jaką zaoferuje wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych, włącznie z kosztami własnymi wykonawcy jak również jego ewentualnych podwykonawców, a także uwzględniać wszystkie prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe. Cena musi zawierać również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych nie wyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych do wykonania prac budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów prawa budowlanego. Ponadto cena musi zawierać wszelkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy (np.: wody i energii elektrycznej łącznie z wykonaniem tymczasowych przyłączy na okres realizacji zamówienia, koszty oświetlenia, ogrodzenia placu budowy, ochrony mienia, zajęcia pasa drogowego, organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej) konieczne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością, zgodnie z aktualnym w czasie wykonania przedmiotu zamówienia poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej oraz obowiązującymi na terenie Polski normami i przepisami prawa. W ramach zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest także: - dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenie do stosowania wszystkich materiałów oraz urządzeń użytych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia (certyfikaty, deklaracje i atesty), - w razie potrzeby dokonać rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować, - po zakończeniu całości robót uporządkować teren robót, koszty transportu materiałów i odpadów obciążają Wykonawcę. - wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego, wszystkie roboty Wykonawca winien wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, przede wszystkim zgodnie z: Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 j.t.) i przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy, Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126, Ustawą z dnia 27.04.2004r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2018r., poz. 650). Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien dysponować niezbędnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą do wykonania prac obejmujących przedmiot zamówienia. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej miejsca robót budowlanych. Miejsce robót można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 - 13.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się z Panem Andrzejem Mazurkiem pod nr tel. 62 738 70 90 wew. 43. Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty kosztorys ofertowy. Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.: Partyzancka 3/3, Rynek 30/4A, Wrocławska 126/15
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66113000-5, 70000000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ryczałtowa60,00
gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę jedynie na
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły