Roboty budowlane w zakresie równania terenu budowy (ręczne plantowanie) dna skarp i rowów oraz profilowania poboczy na przebudowywanych przez OTL w Świebodzinie drogach leśnych w roku 2019 z podziałem na części

Ogłoszenie dodano: 19.04.2019

Zamawiający: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin, ul. Poznańska, 66-200 Świebodzin (Lubuskie)

Miejsce: Świebodzin

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 06.05.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 07.06.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin: Roboty budowlane w zakresie równania terenu budowy (ręczne plantowanie) dna skarp i rowów oraz profilowania poboczy na przebudowywanych przez OTL w Świebodzinie drogach leśnych w roku 2019 z podziałem na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Poznańska  10 , 66-200  Świebodzin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 823 434, e-mail OTL.Swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl, faks 683 823 435.
Adres strony internetowej (URL): www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Administracja Lasów
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w zakresie równania terenu budowy (ręczne plantowanie) dna skarp i rowów oraz profilowania poboczy na przebudowywanych przez OTL w Świebodzinie drogach leśnych w roku 2019 z podziałem na części
Numer referencyjny: ZTA.270.1.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1: Roboty budowlane w zakresie równania terenu budowy (plantowania) dna skarp i rowów oraz profilowania poboczy na przebudowywanych drogach leśnych na terenie Nadleśnictw Torzym, Świebodzin, Cybinka, Krosno, Bytnica, Sulechów, Wolsztyn, Sława Śląska, Przytok, Babimost Wspólny Słownik Zamówień: 45110000–Roboty budowlane Zakres usług obejmuje: - ręczne plantowanie skarp i dna rowów humusem z dowozu wstępnie rozplantowanym mechanicznie przez Zamawiającego wraz z obsianiem w przewidywanej ilości około 58 176,00 m2, - ręczne profilowanie i zagęszczanie poboczy w przewidywanej ilości około 21 712,00 m2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie o 50% wartości robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Rozliczenie robót budowlanych nastąpi na podstawie cen jednostkowych wg przedmiaru cenowego przedłożonego przez wykonawcę. Korekta zakresu robót wiąże się ze zmianą wynagrodzenia na niezmienionych warunkach. Maksymalny termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Część 2: Roboty budowlane w zakresie równania terenu budowy (plantowania) dna skarp i rowów oraz profilowania poboczy na przebudowywanych drogach leśnych na terenie Nadleśnictw Gubin, Brzózka, Lubsko, Krzystkowice, Nowa Sól, Żagań, Lipinki, Szprotawa, Wymiarki, Zielona Góra Wspólny Słownik Zamówień: 45110000–Roboty budowlane Zakres usług obejmuje: - ręczne plantowanie skarp i dna rowów humusem z dowozu wstępnie rozplantowanym mechanicznie przez Zamawiającego wraz z obsianiem w przewidywanej ilości około 76 330,00 m2, - ręczne plantowanie skarp i dna rowów gruntem rodzimym w przewidywanej ilości około 53 480,00 m2, - ręczne profilowanie i zagęszczanie poboczy w przewidywanej ilości około 15 475,00 m2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie o 50% wartości robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Rozliczenie robót budowlanych nastąpi na podstawie cen jednostkowych wg przedmiaru cenowego przedłożonego przez wykonawcę. Korekta zakresu robót wiąże się ze zmianą wynagrodzenia na niezmienionych warunkach. Maksymalny termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Uwagi dodatkowe do części I i II Zamawiający poniżej szczegółowo określa następujący zakres poszczególnych robót budowlanych w zakresie: I. PLANTOWANIE SKARP I DNA ROWÓW - GRUNT RODZIMY 1. Spulchnienie gruntu skarpy, dna i powierzchni za rowem. 2. Wyrównanie skarp i dna rowu (z rozbiciem brył, ścięciem nierówności, zasypaniem wgłębień i wygrabieniem) do projektowanych wartości. 3. Wyrównanie powierzchni za rowem z rozbiciem brył, ścięciem nierówności, zasypaniem wgłębień i wygrabieniem. II. PLANTOWANIE SKARP I DNA ROWÓW - HUMUS Z DOWOZU (WSTĘPNIE ROZPLANTOWANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ 1. Spulchnienie humusu na skarpie, dnie i powierzchni za rowem wraz z odrzuceniem poza obszar robót pozostałości po korzeniach, gałęzi, kamieni itp. 2. Doprowadzenie warstwy humusu do projektowej grubości (nadmiar humusu do odrzucenia poza rów), 3. Wyrównanie humusowanej powierzchni do projektowanych spadków, 4. Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni, 5. Posprzątanie poboczy i nawierzchni drogi z ziemi użytej do humusowania. III. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE POBOCZY 1. Rozplantowanie materiału i profilowanie pobocza zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego. 2. Wywóz nadmiaru materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego 3. Zagęszczanie podłoża do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0. Informacje ogólne: 1. Zamawiający w terminie 2 dni przed rozpoczęciem prac wskaże Wykonawcy miejsce robót oraz poda zakres i termin wykonania poszczególnych zleceń. 2. Informacja o zakresie zlecenia zostanie przekazana pisemnie (wzór zlecenia zał. nr 4). 3. Zamawiający wskaże i protokolarnie przekaże teren, który zostanie określony w zleceniu. 4. Zamawiający zakłada możliwość realizacji kilku zadań w jednym czasie. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia więcej niż jednego zlecenia w tym samym czasie na więcej niż jedną drogę lub na tę sama drogę. 6. Zamawiający zastrzega sobie również prawo wyłącznego regulowania terminu każdorazowego zlecania robót budowlanych. 7. Zamawiający dostarczy na teren budowy nasiona traw do obsiania skarp w opakowaniach 20 kg.

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: Część 1: 250 000,00 zł Część 2: 500 000,00 zł. W przypadku złożenia ofert na więcej niż 1 część zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie na kwotę o łącznej wartości nie mniejszą niż te wskazane powyżej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, uczestniczył jako wykonawca, w co najmniej 2 przedsięwzięciach o charakterze i trudności wykonania takich samych jak zamówione roboty budowlane, polegających na wykonywaniu robót w zakresie równania terenu budowy (ręczne plantowanie) dna skarp i rowów oraz profilowania poboczy, o łącznej wartości nie mniejszej niż ta, która została określona na daną część zamówienia: Część 1: 250 000,00 zł Część 2: 500 000,00 zł. W przypadku złożenia ofert na więcej niż 1 część zamówienia Wykonawca musi posiadać doświadczenie o łącznej wartości nie mniejszej niż te wskazane powyżej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 1: 7 000.00 złotych(słownie: siedem tysiące złotych 00/100) Dla zadania częściowego nr 2: 12 600.00 złotych (słownie: dwanaście tysiące sześćset złotych 00/100) 2. Wadium (odrębnie na daną część zamówienia) należy wnieść w terminie do dnia 06-05-2019 do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski I oddział w Zielonej Górze nr: 56 1020 5402 0000 0702 0174 4515 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
warunki płatności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określa wzór umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Roboty budowlane w zakresie równanie terenu budowy (plantowania) dna skarp i rowów oraz profilowania poboczy na przebudowywanych drogach leśnych na terenie Nadleśnictw Torzym, Świebodzin, Cybinka, Krosno, Bytnica, Sulechów, Wolsztyn, Sława Śląska, Przytok, Babimost
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane w zakresie równania terenu budowy (plantowania) dna skarp i rowów oraz profilowania poboczy na przebudowywanych drogach leśnych na terenie Nadleśnictw Torzym, Świebodzin, Cybinka, Krosno, Bytnica, Sulechów, Wolsztyn, Sława Śląska, Przytok, Babimost Wspólny Słownik Zamówień: 45110000–Roboty budowlane Zakres usług obejmuje: - ręczne plantowanie skarp i dna rowów humusem z dowozu wstępnie rozplantowanym mechanicznie przez Zamawiającego wraz z obsianiem w przewidywanej ilości około 58 176,00 m2, - ręczne profilowanie i zagęszczanie poboczy w przewidywanej ilości około 21 712,00 m2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie o 50% wartości robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Rozliczenie robót budowlanych nastąpi na podstawie cen jednostkowych wg przedmiaru cenowego przedłożonego przez wykonawcę. Korekta zakresu robót wiąże się ze zmianą wynagrodzenia na niezmienionych warunkach. Maksymalny termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45110000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Warunki płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Uwagi dodatkowe Zamawiający poniżej szczegółowo określa następujący zakres poszczególnych robót budowlanych w zakresie: I. PLANTOWANIE SKARP I DNA ROWÓW - GRUNT RODZIMY 1. Spulchnienie gruntu skarpy, dna i powierzchni za rowem. 2. Wyrównanie skarp i dna rowu (z rozbiciem brył, ścięciem nierówności, zasypaniem wgłębień i wygrabieniem) do projektowanych wartości. 3. Wyrównanie powierzchni za rowem z rozbiciem brył, ścięciem nierówności, zasypaniem wgłębień i wygrabieniem. II. PLANTOWANIE SKARP I DNA ROWÓW - HUMUS Z DOWOZU (WSTĘPNIE ROZPLANTOWANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ 1. Spulchnienie humusu na skarpie, dnie i powierzchni za rowem wraz z odrzuceniem poza obszar robót pozostałości po korzeniach, gałęzi, kamieni itp. 2. Doprowadzenie warstwy humusu do projektowej grubości (nadmiar humusu do odrzucenia poza rów), 3. Wyrównanie humusowanej powierzchni do projektowanych spadków, 4. Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni, 5. Posprzątanie poboczy i nawierzchni drogi z ziemi użytej do humusowania. III. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE POBOCZY 1. Rozplantowanie materiału i profilowanie pobocza zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego. 2. Wywóz nadmiaru materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego 3. Zagęszczanie podłoża do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0. Informacje ogólne: 1. Zamawiający w terminie 2 dni przed rozpoczęciem prac wskaże Wykonawcy miejsce robót oraz poda zakres i termin wykonania poszczególnych zleceń. 2. Informacja o zakresie zlecenia zostanie przekazana pisemnie (wzór zlecenia zał. nr 4). 3. Zamawiający wskaże i protokolarnie przekaże teren, który zostanie określony w zleceniu. 4. Zamawiający zakłada możliwość realizacji kilku zadań w jednym czasie. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia więcej niż jednego zlecenia w tym samym czasie na więcej niż jedną drogę lub na tę sama drogę. 6. Zamawiający zastrzega sobie również prawo wyłącznego regulowania terminu każdorazowego zlecania robót budowlanych. 7. Zamawiający dostarczy na teren budowy nasiona traw do obsiania skarp w opakowaniach 20 kg.


Część nr: 2Nazwa: Roboty budowlane w zakresie równania terenu budowy (plantowania) dna skarp i rowów oraz profilowania poboczy na przebudowywanych drogach leśnych na terenie Nadleśnictw Torzym, Świebodzin, Cybinka, Krosno, Bytnica, Sulechów, Wolsztyn, Sława Śląska, Przytok, Babimost
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane w zakresie równania terenu budowy (plantowania) dna skarp i rowów oraz profilowania poboczy na przebudowywanych drogach leśnych na terenie Nadleśnictw Gubin, Brzózka, Lubsko, Krzystkowice, Nowa Sól, Żagań, Lipinki, Szprotawa, Wymiarki, Zielona Góra Wspólny Słownik Zamówień: 45110000–Roboty budowlane Zakres usług obejmuje: - ręczne plantowanie skarp i dna rowów humusem z dowozu wstępnie rozplantowanym mechanicznie przez Zamawiającego wraz z obsianiem w przewidywanej ilości około 76 330,00 m2, - ręczne plantowanie skarp i dna rowów gruntem rodzimym w przewidywanej ilości około 53 480,00 m2, - ręczne profilowanie i zagęszczanie poboczy w przewidywanej ilości około 15 475,00 m2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie o 50% wartości robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Rozliczenie robót budowlanych nastąpi na podstawie cen jednostkowych wg przedmiaru cenowego przedłożonego przez wykonawcę. Korekta zakresu robót wiąże się ze zmianą wynagrodzenia na niezmienionych warunkach. Maksymalny termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45110000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
warunki płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Uwagi dodatkowe Zamawiający poniżej szczegółowo określa następujący zakres poszczególnych robót budowlanych w zakresie: I. PLANTOWANIE SKARP I DNA ROWÓW - GRUNT RODZIMY 1. Spulchnienie gruntu skarpy, dna i powierzchni za rowem. 2. Wyrównanie skarp i dna rowu (z rozbiciem brył, ścięciem nierówności, zasypaniem wgłębień i wygrabieniem) do projektowanych wartości. 3. Wyrównanie powierzchni za rowem z rozbiciem brył, ścięciem nierówności, zasypaniem wgłębień i wygrabieniem. II. PLANTOWANIE SKARP I DNA ROWÓW - HUMUS Z DOWOZU (WSTĘPNIE ROZPLANTOWANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ 1. Spulchnienie humusu na skarpie, dnie i powierzchni za rowem wraz z odrzuceniem poza obszar robót pozostałości po korzeniach, gałęzi, kamieni itp. 2. Doprowadzenie warstwy humusu do projektowej grubości (nadmiar humusu do odrzucenia poza rów), 3. Wyrównanie humusowanej powierzchni do projektowanych spadków, 4. Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni, 5. Posprzątanie poboczy i nawierzchni drogi z ziemi użytej do humusowania. III. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE POBOCZY 1. Rozplantowanie materiału i profilowanie pobocza zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego. 2. Wywóz nadmiaru materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego 3. Zagęszczanie podłoża do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0. Informacje ogólne: 1. Zamawiający w terminie 2 dni przed rozpoczęciem prac wskaże Wykonawcy miejsce robót oraz poda zakres i termin wykonania poszczególnych zleceń. 2. Informacja o zakresie zlecenia zostanie przekazana pisemnie (wzór zlecenia zał. nr 4). 3. Zamawiający wskaże i protokolarnie przekaże teren, który zostanie określony w zleceniu. 4. Zamawiający zakłada możliwość realizacji kilku zadań w jednym czasie. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia więcej niż jednego zlecenia w tym samym czasie na więcej niż jedną drogę lub na tę sama drogę. 6. Zamawiający zastrzega sobie również prawo wyłącznego regulowania terminu każdorazowego zlecania robót budowlanych. 7. Zamawiający dostarczy na teren budowy nasiona traw do obsiania skarp w opakowaniach 20 kg.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły