Remont pomieszczeń budynku Samorządowego Przedszkola w Jednorożcu na potrzeby żłobka i przedszkola

Ogłoszenie dodano: 19.04.2019

Zamawiający: Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia, 06-323 Jednorożec (Mazowieckie)

Miejsce: Jednorożec

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.05.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 10.06.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Urząd Gminy w Jednorożcu: Remont pomieszczeń budynku Samorządowego Przedszkola w Jednorożcu na potrzeby żłobka i przedszkola
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jednorożcu, krajowy numer identyfikacyjny 54447300000000, ul. ul. Odrodzenia  14 , 06-323  Jednorożec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 518 392, e-mail m.bakula@jednorozec.pl, faks 297 517 031.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.jednorozec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.jednorozec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.jednorozec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca/kuriera w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, pokój nr 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń budynku Samorządowego Przedszkola w Jednorożcu na potrzeby żłobka i przedszkola
Numer referencyjny: ZIR.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu przy ul. W. Witosa 4. Remontem objęte są pomieszczenia związane z utworzeniem żłobka (sala zajęć, wydzielenie sanitariatów, szatni i kuchni mlecznej) oraz sala przedszkolna nad pomieszczeniem żłobka. W zakres prac związanych z utworzeniem żłobka wchodzą następujące roboty budowlane: Roboty wewnętrzne: a) budowlane - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - skucie tynków i okładzin, rozbiórka posadzek i warstw podłogowych, - roboty murarskie - murowanie ścian działowych z betonu komórkowego, - wykonanie warstw podłogowych wraz z ułożeniem posadzek z płytek (terakota), wykładziny PCV, - wykonane robót tynkarskich – wykonanie tynków cementowo – wapiennych i gładzi gipsowych, obudowy z płyt k.g. i sufitów powieszanych systemowych, - okładanie ścian płytkami ceramicznymi, - montaż/wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, - roboty malarskie - malowanie farbą lateksową ścian i emulsyjną sufitów, malowanie farbą olejną elementów, - montaż urządzeń wyposażenia stałego, - inne roboty wynikające z technologii robót. b) sanitarne - wydzielenie sanitariatów z wykonaniem instalacji wod.-kan. wraz z armaturą sanitarną, - częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania. c) elektryczne - częściowa wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. Roboty zewnętrzne: - montaż lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie projektowanego placu zabaw. W zakres prac związanych z remontem sali przedszkolnej nad pomieszczeniem żłobka (wraz z wydzieleniem sanitariatów) wchodzą następujące roboty budowlane (pomieszczenia na piętrze budynku ozn. jako F1 i F2): Roboty wewnętrzne: a) budowlane: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - skucie tynków i okładzin, rozbiórka posadzek i warstw podłogowych, - roboty murarskie - murowanie ścian działowych z betonu komórkowego, - wykonanie warstw podłogowych wraz z ułożeniem posadzek z płytek (terakota), wykładziny PCV, - wykonane robót tynkarskich – wykonanie tynków cementowo – wapiennych i gładzi gipsowych, obudowy z płyt k.g. i sufitów powieszanych systemowych, - okładanie ścian płytkami ceramicznymi, - montaż/wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, - roboty malarskie - malowanie farbą lateksową ścian i emulsyjną sufitów, malowanie farbą olejną elementów, - montaż urządzeń wyposażenia stałego, - inne roboty wynikające z technologii robót. b) Sanitarne: - wydzielenie sanitariatów z wykonaniem instalacji wod.-kan. wraz z armaturą sanitarną, - częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania. c) elektryczne: - częściowa wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym do niniejszej SIWZ kosztorysie ofertowym, dokumentacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Wskazane przez Zamawiającego pozycje katalogowe w dokumentacji przetargowej należy traktować jako rozszerzenie opisu robót. W przypadku występowania w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw materiałów wskazujących na producenta i konkretny typ katalogowy – wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych (kompozycyjnych)”. Za produkt równoważny Zamawiający uznaje taki, który ma te same cechy funkcjonalne co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt oraz taki, który charakteryzuje się taką samą dostępnością do sieci serwisowej. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonej w dokumentacji przetargowej. Produkt równoważny powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Przez pojęcia cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia (np. długość, szerokość, kubatura, wysokość itd.) oraz wybrane cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia (np. wydajność, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo eksploatacji, komfort użytkowania, standard wykończenia itd.). Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w PN, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych itp. Zgodnie z art.30 ust.5 uPzp Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia swoich pracowników oraz obsługi inwestycji poniesione w związku z realizacją powierzonych mu obowiązków wynikających z zapisów niniejszej SIWZ i umowy, tj.: - zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, - wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, - organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp., - utrzymania i likwidacji placu budowy, ewentualne odtworzenie stanu pierwotnego drogi, dojazdu oraz terenu w rejonie prowadzonych robót, - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, - ponoszenia opłat za media. Sposób rozliczenia kontraktu odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45111200-0
45262300-4
45262500-6
45310000-3
45331100-7
45410000-4
45421000-4
45422000-1
45430000-0
45430000-0
45442100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego na podstawie art.25a ust.1 uPzp stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego na podstawie art.25a ust.1 uPzp stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej: - 2 roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia, tj. roboty w zakresie remontu/przebudowy/rozbudowy budynku o wartości brutto min.300.000,00 zł (każde zamówienie); Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę – wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5 do SIWZ; b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - 1 osobą posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które w aktualnym stanie uprawniają do pełnienia ww. funkcji, lub które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskich, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz.65). Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę – wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca winien dostarczyć dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - załącznik nr 7 do SIWZ; c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 uPzp. 2. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: a) ust.1 lit. a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 uPzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) ust.1 lit. b składa oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca winien dostarczyć dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) ust.1 lit c składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w ust.5 dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.1 lit.a, składa dokument, o którym mowa w pkt 2 ust.1 lit. a, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w ust.5 dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę – wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5 do SIWZ; b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami nt ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Kosztorysy ofertowe - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę; 3) dowód wniesienia wadium (kserokopia); 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile ofertę składa pełnomocnik; 5) dokument potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy); 6) oświadczenie o grupie kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art.45 ust.6 uPzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu oznacza to, że kwota wadium musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy numer 81 8924 0007 0011 7489 2003 0002 Bank Spółdzielczy Przasnysz z podaniem tytułu wpłaty „Remont pomieszczeń budynku Samorządowego Przedszkola w Jednorożcu na potrzeby żłobka i przedszkola”. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 08.05.2019 r., godz. 12:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego oraz odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w uPzp. Uwaga: W treści gwarancji wadialnej składanej przez konsorcjum winny być wskazane podmioty wchodzące w skład konsorcjum, albo przynajmniej z treści gwarancji powinno wynikać, że Gwarant wadium miał możliwość powziąć informację, że oferta złożona zostanie w ramach konsorcjum i gwarant ten fakt składania oferty w ramach konsorcjum zaakceptował. (KIO 12111/16 z dnia 21.07.2016 r.) Zamawiający prosi aby potwierdzenie wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna załączyć do oferty w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, co pozwoli uniknąć dekompletacji oferty w momencie zwrotu dokumentu wadialnego. Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art.46 ust.1-5 uPzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2) Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe, lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. 3) Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ. 4) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 5) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, to znaczy niezależnego od Stron, losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, za które uważa się klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, konflikty zbrojne, akty terroryzmu, b) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno - organizacyjno - prawnymi (np. zmiana nr rachunku bankowego) c) zmiany danych teleadresowych, d) uzasadniona rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 6) Ponadto zmiany umowy mogą dotyczyć warunków płatności (wynagrodzenia) związanych ze zmianą wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości min. stawki godzinowej ustalonych na podst. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu budowlanego dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, d) konieczności wykonania robót zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, f) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w lit. od a) do g) termin może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 3. Wystąpienie innych okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do umowy, w tym: a) zmiany stawek podatku od towarów i usług, b) zmiany nazwy zadania, c) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy tzn. kierownika robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę tylko wówczas, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych do realizacji niniejszej umowy, e) koniecznością sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich, f) innych zmian koniecznych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy. 3. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) ogłoszeniu upadłości 4) ogłoszeniu likwidacji, 5) zawieszenia działalności, 6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zostały złożone przez Wykonawcę w oddzielnej kopercie oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa” lub co najmniej wyraźnie oznaczone i oddzielone od jawnych elementów oferty. W razie braku wyraźnego określenia, które informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i tym samym niedochowania przez Wykonawcę należytej staranności w zakresie zachowania poufności informacji, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę w trakcie postępowania są jawne. Niewłaściwe zabezpieczenie dokumentów zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa może spowodować niezamierzone ujawnienie ich treści. 2. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i zgodnie z interpretacją zawartą w uchwale Sądu Najwyższego z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) będzie skutkować ich odtajnieniem. 3. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-08, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły