"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w km 2+037-2+093 w m. Łąkta Górna, w km 3+691-4+042 w m. Łąkta Dolna i Kierlikówka, w km 10+093-10+283 w m. Tarnawa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K"

Ogłoszenie dodano: 18.04.2019

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, ul. Limanowska, 32-720 Nowy Wiśnicz (Małopolskie)

Miejsce: Nowy Wiśnicz

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 29.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 06.05.2019, godzina: 08:15 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w km 2+037-2+093 w m. Łąkta Górna, w km 3+691-4+042 w m. Łąkta Dolna i Kierlikówka, w km 10+093-10+283 w m. Tarnawa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, krajowy numer identyfikacyjny 85166525500000, ul. ul. Limanowska  11 , 32-720  Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 6128206, e-mail sekretariat@pzd.bochnia.pl, faks 14 6108481.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.pzd.bochnia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego
Adres:
ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w km 2+037-2+093 w m. Łąkta Górna, w km 3+691-4+042 w m. Łąkta Dolna i Kierlikówka, w km 10+093-10+283 w m. Tarnawa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K"
Numer referencyjny: ZDP.ZP.271.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia stanowi: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w km 2+037-2+093 w m. Łąkta Górna, w km 3+691-4+042 w m. Łąkta Dolna i Kierlikówka, w km 10+093-10+283 w m. Tarnawa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K" 3.2.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w km 2+037-2+093 w m. Łąkta Górna, w km 3+691-4+042 w m. Łąkta Dolna i Kierlikówka, w km 10+093-10+283 w m. Tarnawa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K" 3.2.2. Zadanie realizowane jest z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych. • Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zamontowania tablicy informacyjnej informującej użytkowników drogi o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych. 3.2.3 Zadanie obejmuje trzy zadania opisanych dokumentacją projektową: Zadanie 1 - realizowane zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 398/2017 z dnia 16.06.2017 Przedmiot zadania obejmuje: „Przebudowę i rozbudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna- Łapanów w miejscowości Łąkta Górna w km 2+062 wraz z rozbudową i przebudową drogi w km 2+037 – 2+093, budową chodnika w km 2+042 – 2+088, kanalizacji deszczowej w km 2+031 – 2+093, umocnieniem skarp oraz wylotu w km 2+037 – 2+093 a także wykonaniem konstrukcji oporowej w km 2+046 – 2+078 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w miejscowości Łąkta Górna w km 2+062”. Pierwszy odcinek dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów, w km. 2+037 – 2+093,w miejscowości Łąkta Górna, w Gminie Żegocina. Planowanym zadaniem jest wykonanie przebudowy i rozbudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów w miejscowości Łąkta Górna w km 2+062 wraz z rozbudową i przebudową drogi w km 2+037 – 2+093, budową chodnika w km 2+042 – 2+088, kanalizacji deszczowej w km 2+031 – 2+093, umocnieniem skarp oraz wylotu w km 2+037 – 2+093 a także wykonaniem konstrukcji oporowej w km 2+046 – 2+078 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w miejscowości Łąkta Górna w km 2+062”. Stan istniejący: Teren w okolicach przedmiotowej inwestycji jest wyraźnie pofałdowany ze stromym spadkiem w kierunku północnym. Rzędne okolicznego terenu wahają się w granicach 343 – 358 m n. p. m. Na odcinku planowanej inwestycji droga powiatowa posiada przekrój drogowy z jednostronnym rowem odwadniającym. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego (w złym stanie technicznym) posiada nieregularną szerokość podstawową wahającą się w granicach ok. 4,80 – 5,20 m, ze zwężeniem przy istniejącym przepuście do szerokości minimalnej ok. 3,70 m. Ponadto w obrębie inwestycji zlokalizowana jest stalowa bariera drogowa od strony stromej skarpy terenu. Przedmiotowy przepust o konstrukcji betonowej posiada długość 7,00 m, średnicę ϕ1200 i jest w bardzo złym stanie technicznym – posiada liczne spękania i zarysowania oraz widoczną degradację powierzchni betonowej. Na terenie planowanej inwestycji występują zagrożenia związane z ruchem drogowym, które mogą powodować utratę zdrowia i życia ludzkiego. Jednym z głównych niebezpieczeństw występujących na danym terenie jest zawężenie pasa jezdni w rejonie przepustu, spowodowane występowaniem zjawisk osuwiskowych, podmywaniem konstrukcji przez wody opadowe i obrywaniem krawędzi drogi. Ponadto liczne ubytki i nieregularny profil drogi, zarówno podłużny jak i poprzeczny, stwarzają utrudnienia dla poruszających się pojazdów i pieszych oraz stwarzają złe warunki odwodnieniowe drogi (brak odpowiedniego odprowadzenia wody opadowej i liczne zastoiska wody). Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącego rowu odwadniającego oraz na pobliskie tereny. Niniejsze zadanie ma na celu dokonanie niezbędnych napraw związanych z udrożnieniem przepustu, zabezpieczeniem skarpy drogi oraz poprawą warunków bezpieczeństwa ruchu w rejonie przepustu poprzez zmianę geometrii i konstrukcji drogi. W sąsiedztwie inwestycji występują głównie niska zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza, pola uprawne, tereny zadrzewione i zakrzewione oraz tereny niezagospodarowane Stan projektowy: Głównym zadaniem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę przepustu, likwidację zawężenia jezdni, zabezpieczanie i umocnienie stromej skarpy terenu oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową. Zakres robót dotyczy: • konstrukcyjnego zabezpieczenia drogi polegającego na wykonaniu konstrukcji oporowej po prawej stronie drogi powiatowej na odcinku 31,50 m tj. od km 2+046.80 do km 2+078.30 składającej się z pali wierconych pionowych o średnicy 500mm, długości 15,00 m z mikropalami kotwiącymi o średnicy 200 mm, długości 15,00 m zwieńczone oczepem żelbetowym 60x80 cm, • odbudowy skarpy poprzez usunięcie gruntów koluwialnych i słabych ze skarpy, wykonanie nasypu z gruntu przepuszczalnego 0/31,5 mm oraz zabezpieczenia powierzchniowego z narzutu kamiennego na podbudowie betonowej. • odbudowy drogi na o długości 56 m, w km 2+037 – 2+093 wraz z 46 metrowym chodnikiem po południowej-lewej stronie drogi. Parametry projektowe: • Droga powiatowa, • Klasa drogi: Z, • Kategoria ruchu: KR3, • Prędkość projektowa: 40 km/h, • Szerokość podstawowa pasa ruchu: 3,00 m, • Szerokość podstawowa jezdni: 6,00 m, • Szerokość chodnika: 2,00 m, • Szerokość pobocza: 1,00 m/1,60 m (przy barierze ochronnej). W miejscu zniszczonego przepustu zaprojektowano przepust o średnicy 80 cm z rur PEHD. Całkowita długość przepustu wynosi 12,60 m (7,00 m – przewód pod drogą, 5,60 m – przewód za studnią wpadową nr 4). Przepusty będą układane ze spadkiem 2%. Przy wlocie oraz wylocie przepustu zlokalizowanego pod drogą zostaną wykonane studnie wpadowe. Natomiast na wylocie z przepustu, za studnią wpadową zastosowano nieckę wypadową żelbetową z upustem. Odwodnienie będzie odbywało się poprzez spływ powierzchniowy wód opadowych. Zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne zapewniają sprawne odprowadzenie wody do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej poprzez ściek z obniżonych dwóch rzędów betonowej kostki brukowej. Łącznie w zakresie odcinka nr I planuje się: • budowę chodnika o długości 46 m, strona lewa, • przebudować jezdnię drogi na długości 56 m, • wyposażyć jezdnię w ulepszone pobocza o szerokości 1 m o łącznej długości 66 m; strona lewa 10 m, strona prawa 56 m. Szczegółowy opis zadania 1 stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik D do SIWZ. Zadania 2 – zgodnie z decyzją nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Przedmiotem zadania jest: „Rozbudowa drogi powiatowej 2071K klasy „Z” w km 3+ 063 - 4+042,66 w miejscowościach Łąkta Górna i Kierlikówka wraz z przebudową infrastruktury technicznej: sieci gazowej, budową sieci drenażowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudową skrzyżowania” Stan istniejący: Przedmiotowa droga powiatowa nr 2071K przebiega przez miejscowości Łąkta Dolna, Kierlikówka i znajduje się na terenie zabudowanym, charakteryzującym się zabudową niską, mieszkalną, zagrodową. Jezdnia wykonana jest z nawierzchni asfaltowej i posiada szerokość ok. 5.50m. Jezdnia ograniczona jest poboczami gruntowymi oraz nawierzchnią z betonu i kostki betonowej w obrębie istniejących zjazdów. Na całej swojej długości droga nie posiada chodników, przystanki autobusowe nie są wyposażone w perony. Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni. Woda odprowadzana jest do istniejących rowów przydrożnych. Między km 3+775 a km 3+864 w układzie drogi znajdują się dwa ostre zakręty, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Stan docelowy: Dla rozbudowywanego odcinka drogi przyjęto parametry techniczne jak niżej: klasa techniczna drogi – Z kategoria ruchu – KR3 obciążenie nawierzchni – 100kN/oś prędkość projektowa – 40 km/h szerokość jezdni – 6.00 m pochylenie poprzeczne jezdni – 2.00% szerokość chodnika – 2.28-2.50m pochylenie poprzeczne chodnika – 2.00% szerokość peronu – 2.00m szerokość poboczy – 1.00m Rozbudowa drogi powiatowej ma na celu poprawienie bezpieczeństwa oraz warunków ruchu poprzez rozbudowę jezdni, przebudowę pobocza gruntowego, przebudowę zjazdów, budowę systemu odwodnienia drogowego, budowę chodnika. Rozbudowę drogi od km 3+691.63 do km 4+042.66 polegać będzie na poprowadzeniu drogi nowym śladem w celu likwidacji ostrych zakrętów w km 3+775 - 3+864, wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych drogi. Jezdnia o szerokości 6.00 m posiadać będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego. Zostanie ograniczona ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej oraz poboczem gruntowym utwardzonym destruktem asfaltowym o szerokości 1,00m wzdłuż lewej krawędzi jezdni. Wzdłuż prawej krawędzi ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej. Na łukach zaprojektowano poszerzenia jezdni do szerokości 6.30m. Zmiana szerokości jezdni realizowana jest poprzez proste przejściowe o dł. 25.00m. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik od km 3+691.63 do km 4+042.66, wzdłuż prawej krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik od km 3+942.67 do km 3+971.87. Chodnik o szerokości od 2.28 do 2,50m i spadku poprzecznym równym 2% posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej. Po prawej stronie ograniczony będzie i krawężnikiem betonowym natomiast od strony lewej obrzeżem betonowym. Za chodnikiem przewidziano opaskę gruntową szerokości 0.50m. Pobocza drogi zaprojektowano z destruktu asfaltowego skropionego emulsją o szerokości 1.00 m i spadku poprzecznym od 6% do 8%. W ramach tej inwestycji zaplanowano: • 1 peron przystankowy od km 3+695.06 do km 3+704,13strona prawa, nawierzchnia o szerokości 2.00m i spadku poprzecznym równym 2% w kierunku jezdni, zostanie wykonana z kostki betonowej, • budowę kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 2071K. Wody opadowe z przebudowywanej drogi oraz terenów przyległych zostaną ujęte w zamknięty system kanalizacji deszczowej ze studzienkami ściekowymi częściowo zlokalizowanymi w jezdni. Wszystkie projektowane kanały deszczowe odprowadzać będą wody opadowe w systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem spływu do projektowanej kanalizacji deszczowej. • budowę wyniesionej tarczy przejścia dla pieszych od km 3+942.67 do km 3+949.87. Posiadać ona będzie nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej o spadku poprzecznym równym 2%. • budowę 2 zatok postojowych od km 3+905.18 do km 3+931.70 wzdłuż lewej krawędzi jezdni oraz od km 3+949.87 do km 3+981.81 wzdłuż prawej krawędzi jezdni. Łącznie w zakresie odcinka nr II planuje się: • budowę chodników o łącznej długości 388 m; strona lewa 358 m, strona prawa 30 m, • przebudowę jezdni drogi na długości 351 m, • wybudować 1 perony przystankowy, 2 zatoki postojowe autobusowe z peronami, • wybudować 1 wyniesione przejście dla pieszych z oznakowaniem aktywnym, • wyposażyć jezdnię w ulepszone pobocza o szerokości 1 m o łącznej długości 323 m, • przebudować 1 skrzyżowanie drogi powiatowej z dwoma drogami gminnymi. Szczegółowy opis zadania stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr E do SIWZ. Zadanie 3 - realizowane z decyzja pozwolenia na budowę 602/2017 z dnia 13.09.2017 Przedmiotem zadania jest: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1619K i nr 2071K oraz budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2071K w m. Tarnawa wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zakres inwestycji na odcinku nr III dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów w miejscowości Tarnawa, w Gminie Łapanów i dotyczy przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2071K z drogą powiatową nr 1619K wraz z budową chodnika przy drodze 2071K, w km 10+093 – 10+283 wg kilometrażu drogi 2071K. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych zakłada zastąpienie istniejącego – klasycznego skrzyżowania, skrzyżowaniem w formie ronda oraz budowę chodników dla pieszych wokół tarczy ronda. Stan istniejący: Istniejące skrzyżowanie jest skrzyżowaniem o trzech wlotach, z trójkątną wyspą. Krzyżujące się drogi powiatowe: nr 1619 K Tarnawa – Stare Rybie i nr 2071 K Łąkta Górna – Łapanów mają nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,90 m i 6,00 m. Wzdłuż drogi nr 1619 K po prawej stronie biegnie chodnik szerokości 1,50 m. Przy drodze nr 2071 K wzdłuż szkoły po prawej stronie za rowem biegnie chodnik szerokości 1,50 m. Istniejące uzbrojenie stanowią: linie elektroenergetyczne, linie teletechniczne, gazociągi, wodociągi oraz kanalizacja opadowa i sanitarna. W granicach opracowania nie występują skrzyżowania z innymi drogami, jednakże występują zjazdy indywidualne. Stan docelowy: Na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1619 K Tarnawa – Stare Rybie i nr 2071 K Łąkta Górna – Łapanów zaprojektowano rondo o trzech wlotach. Średnica zewnętrzna – 22 m, pas ruchu – 5,00 m, pierścień wewnętrzny – 12,00 m. Łuki wyokrąglające wloty i wyloty: R=10 m. Wlot drogi nr 1619 K i drogi nr 2071 K od strony Łapanowa skanalizowano wysepką równoległą dł. 6 m, szer. 1,00 m. Wlot drogi nr 2071 K od strony Łąkty Górnej skanalizowano wysepką równoległą dł. 10,5 m, szer. 2,50 m z azylem dla pieszych długości 4,00 m. Wokół ronda zaprojektowano chodniki szer. 2,20 m. Oś drogi nr 2071 K wyokrąglona została łukami o promieniach: R=40 i R=100. Oś drogi nr 1619 K na włączeniu do ronda wyokrąglona jest łukiem R=30. Przy drodze nr 2071 K w miejscu istniejącej zatoki autobusowej, która zostanie rozebrana, zaprojektowano nową zatokę o szerokości 3,00 m, z peronem szerokości 2,20 m i długości 20,00 m, ze skosem wjazdowym 1: 8 długości 24,00 m i skosem wyjazdowym 1: 4 o długości 12,00 m. Krawężniki wyokrąglono łukami o promieniu R=30 m. Wiata przystankowa zostanie ustawiona na wybrukowanym peronie. Kolektory kanalizacji opadowej projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV łączonych na uszczelki gumowe średnicy DN400 mm i DN600 mm, (SN 8 kN/m2), przykanaliki od studzienek wodościekowych zaprojektowano z rur DN 200 mm. Wpusty wodościekowe żeliwne wpuszczone w krawężnik, z częścią osadnikową. Projekt obejmuje zagadnienia związanie z oświetleniem skrzyżowania /ronda/ oraz przejść dla pieszych z przyłączeniem oświetlenia do sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa Energetycznego. Przyjęto następujące parametry projektowe: Parametry geometryczne przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. - prędkość projektowa Vp=50 km/h, na rondzie Vp=30 km/h - klasa dróg Z - obciążenie 115 kN/oś - kategoria ruchu KR3 - szerokość pasa ruchu 3,00 m - szerokość chodnika 1,50 m, 2,20 m, 2,50 m - pochylenia podłużne niwelety od 0,4% do 3,1% - jezdnie - nawierzchnia bitumiczna - wyspa przejezdna - nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej - średnica ronda 22 m - szerokość jezdni na rondzie 5,00 m - średnica wyspy 12,00 m - nawierzchnia chodników i zjazdów – z kostki brukowej betonowej Zatoka autobusowa: - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podbudowie z betonu cementowego - szerokość zatoki 3,00 m - skos wjazdowy 1: 8, skos wyjazdowy 1:4 - promienie wyokrąglające R=30 Łącznie w zakresie odcinka nr III planuje się: • budowę chodników o długości 279 m; strona lewa 198 m, strona prawa 81 m, • przebudować drogę na długości 190 m, • wybudować 1 zatokę autobusową, • wybudować 1 wyniesione przejście dla pieszych, i 1 próg zwalniający • wyposażyć jezdnię w ulepszone pobocza o szerokości 1 m o łącznej długości 27 m, • przebudować 1 klasyczne skrzyżowania dróg powiatowych na skrzyżowanie typu rondo. Szczegółowy opis zadania stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr F do SIWZ. 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1. Wzór umowy –załącznik B 2. Przedmiar robót - załącznik C do SIWZ 3. Dokumentacja projektowa załącznik D, E, F, 4. Pozwolenie na budowę nr 398/2017 z dnia 16.06.2017, 602/2017 Z dnia 13.09.2017 5. Decyzją nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 6. Kosztorys ofertowy zał. A.1 7. Uzupełnienie STWIOR 3.4 Nawierzchnie bitumiczne należy wykonać dla kategorii ruchu KR3 z betonu asfaltowego. Warstwę ścieralną należy wykonać z masy AC 11S. Na wszystkich odcinkach należy wykonać nawierzchnię bitumiczne dla kategorii KR3 z betonu asfaltowego AC 11S. 3.5 Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP, które spełnią wymagania dokumentacji projektowej i oczekiwania Zamawiającego sprecyzowane w dokumentacji przetargowej. W przypadku oferowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać ich akceptację Zamawiającego po przedstawieniu dowodów (np. dokumenty, karty techniczne itp.) potwierdzający ich zgodność z materiałami wymienionymi w dokumentacji projektowej. 3.6 Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych/zamiennych konstrukcji, które spełnią wymagania techniczne i oczekiwania Zamawiającego sprecyzowane w zamieszczonej dokumentacji technicznej. W przypadku oferowania materiałów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego po przedstawieniu dowodów (np. dokumenty, karty techniczne itp.) potwierdzających ich zgodność z materiałami wymienionymi w dokumentacji technicznej

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45232411-6
45233220-7
45233260-9
45233294-6
45233290-8
45216110-9
45233280-5
45233162-2
45233150-5
45233221-4
45233222-1
45233223-8
45233142-6
45232452-5
45233129-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień o wartość nie większej niż 250 000,00 zł netto i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe: SIWZ z załącznikami
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,- co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie przebudowie remoncie lub rozbudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości min. 2 000 000,00 zł netto Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na zasadzie: spełnia - nie spełnia, w oparciu o: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr A2 do SIWZ) oraz wykazie robót (załącznik nr 1 do SIWZ zgodnie z pkt. 6.3 lit. a SIWZ, wykaz robót wraz z dowodami, o których mowa w paragrafie 2 ust. 4 ppkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – (Dz.U. 2016r., poz.1126, Dz.U. 2018r., poz.1993) b) dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego: nie dotyczy c) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie zadania: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. (uprawniające do kierowania robotami drogowymi na drogach klasy „Z” Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na zasadzie: spełnia - nie spełnia, w oparciu o: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr A2 do SIWZ) oraz wykazie osób (załącznik nr 3 do SIWZ, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 4 ppkt. 10 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – (Dz.U. 2016r., poz.1126, Dz.U. 2018r., poz.1993)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: SIWZ z załącznikami
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.5 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; ( załącznik nr 3 do SIWZ) 3) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; ( załącznik nr 4 do SIWZ) 4) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.( załącznik A3 do SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.3 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.3.3. SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - wzór załącznik 1 do SIWZ b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,- wzór załącznik 2 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt. 1-3 SIWZ. 3. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr A2 do SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ. 5.8.21 Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą: a) Wypełniony formularz oferty - załącznik A do SIWZ, b) Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. c) Kosztorys ofertowy – załącznik A1 d) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie ( zgodnie z pkt. 8.1,8.2,8.3 SIWZ) - Załącznik nr A2 do SIWZ. e) Zobowiązanie podmiotów trzecich, jeżeli dotyczy – załącznik nr A4 f) Dowód wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł. 10.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr B do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
12.17 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 12.18 Informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, zabezpieczone w kopercie i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa„
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-06, godzina: 08:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
SIWZ z załącznikami
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły