„Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie”

Ogłoszenie dodano: 13.04.2019

Zamawiający: Gmina Włoszczowa, ul. Partyzantów, 29-100 Włoszczowa (Świętokrzyskie)

Miejsce: Włoszczowa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.04.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 540085476-N-2019 z dnia 30-04-2019 r.
Włoszczowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 537407-N-2019
Data: 12/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Włoszczowa, Krajowy numer identyfikacyjny 29100992300000, ul. ul. Partyzantów  14, 29-100  Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3942669 w. 104, e-mail zam-pub@gmina-wloszczowa.pl, faks 413 942 339.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-29 godz. 10:00 zmieniona ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540081666-N_2019 z dnia 25-04-2019r. w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia jest: Data: 2019-05-07 godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-10 godz. 10:00


Ogłoszenie nr 540081666-N-2019 z dnia 25-04-2019 r.
Włoszczowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 537407-N-2019
Data: 12/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Włoszczowa, Krajowy numer identyfikacyjny 29100992300000, ul. ul. Partyzantów  14, 29-100  Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3942669 w. 104, e-mail zam-pub@gmina-wloszczowa.pl, faks 413 942 339.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-07, godzina: 10:00


Ogłoszenie nr 540080573-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.
Włoszczowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 537407-N-2019
Data: 12/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Włoszczowa, Krajowy numer identyfikacyjny 29100992300000, ul. ul. Partyzantów  14, 29-100  Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3942669 w. 104, e-mail zam-pub@gmina-wloszczowa.pl, faks 413 942 339.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Część I i II zamówienia:Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 3 robót o podobnym zakresie, Wykonawca dysponuje następującymi osobami:- kierownik budowy lub kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, który co najmniej 3 raz był kierownikiem budowy lub robót przy budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości min. 1.000.000,00 zł, oraz o podobnym zakresie prac dla części 1 zamówienia; - kierownik budowy lub kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który co najmniej 2 raz był kierownikiem budowy lub robót przy budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości min. 1.000.000,00 zł oraz o podobnym zakresie prac dla części 2 zamówienia;W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe warunki mogą zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. UWAGA: Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 2272). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016r., poz. 1725), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W ogłoszeniu powinno być: Część I i II zamówienia: Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 3 zadania obejmujące swym zakresem przebudowę lub budowę lub remont drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową o wartości każdej z wykonanych robót budowlanych co najmniej 1.500.000,00 zł brutto przy czym wartość robót dla kanalizacji deszczowej nie może być mniejsza niż 250.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza również warunek wykonania odrębnie trzech zadań dla dróg oraz trzech zadań dla kanalizacji deszczowej przy czym wartość robót dla dróg nie może być mniejsza niż 1.500.000,00 zł, a dla kanalizacji deszczowej nie może być mniejsza niż 500.000,00 zł brutto. Wykonawca dysponuje następującymi osobami:- kierownik budowy lub kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, który co najmniej 3 raz był kierownikiem budowy lub robót przy budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości min. 1.000.000,00 zł, oraz o podobnym zakresie prac dla części 1 zamówienia; - kierownik budowy lub kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który co najmniej 2 raz był kierownikiem budowy lub robót przy budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości min. 1.000.000,00 zł oraz o podobnym zakresie prac dla części 2 zamówienia;W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe warunki mogą zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. UWAGA: Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 2272). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016r., poz. 1725), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły