„Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie”

Ogłoszenie dodano: 13.04.2019

Zamawiający: Gmina Włoszczowa, ul. Partyzantów, 29-100 Włoszczowa (Świętokrzyskie)

Miejsce: Włoszczowa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.04.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Włoszczowa: „Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
1. GMINA WŁOSZCZOWA – Zamawiający upoważniony do przeprowadzania postępowania w imieniu i na rzecz stron porozumienia oraz do udzielenia zamówienia dla części II postępowania ul. Partyzantów 14| 29-100 Włoszczowa NIP 6090002217, REGON 291009923 Tel.+48 41-39-42-669, fax +48 41-39-42-339 Strona internetowa: www.gmina-wlosz
2. POWIAT WŁOSZCZOWSKI - Zamawiający upoważniony do udzielenia zamówienia dla części I postępowania ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa Tel. 41 39 44 950, 41 39 44 986, 41 39 45 105 Strona internetowa: http://www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl e-mail: inwestycje@powiat-wloszczowa.pl Osoba do kontaktu Krystyna Ciulęmba

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włoszczowa, krajowy numer identyfikacyjny 29100992300000, ul. ul. Partyzantów  14 , 29-100  Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3942669 w. 104, e-mail zam-pub@gmina-wloszczowa.pl, faks 413 942 339.
Adres strony internetowej (URL): www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1. GMINA WŁOSZCZOWA – Zamawiający upoważniony do przeprowadzania postępowania w imieniu i na rzecz stron porozumienia oraz do udzielenia zamówienia dla części II postępowania, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa NIP 6090002217, REGON 291009923 Tel.+48 41-39-42-669, fax +48 41-39-42-339, Strona internetowa: www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl, e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl, Osoba do kontaktu Włodzimierz Rak oraz 2. POWIAT WŁOSZCZOWSKI - Zamawiający upoważniony do udzielenia zamówienia dla części I postępowania, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, Tel. 41 39 44 950, 41 39 44 986, 41 39 45 105, Strona internetowa: http://www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl, e-mail: inwestycje@powiat-wloszczowa.pl, Osoba do kontaktu Krystyna Ciulęmba
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie”
Numer referencyjny: FIP.271.1.3.2019.AS7
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie, które są realizowane przez dwóch zamawiających Gmina Włoszczowa dla części II i Powiat Włoszczowski dla części I.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:Część I – „Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej we Włoszczowie” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4380 - obręb ewidencyjny 0006 – miasto Włoszczowa, nr 4380/36 - obręb ewidencyjny 0008 – miasto Włoszczowa, nr 4620/8, 4620/10, 4620/12, 4620/6, 4621/2, 4621/3 - obręb ewidencyjny 0009 – miasto Włoszczowa. Zakres robót obejmuje wykonanie: - robót przygotowawczych i pomiarowych, - roboty rozbiórkowe i roboty ziemne, - wymiany i poszerzenia nawierzchni ulicy poprzez frezowanie i rozbiórkę istniejącej nawierzchni,-nowej dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego t.j. warstwy wiążącej o gr. 6cm i warstwy ścieralnej o gr. 5cm na podbudowie z kruszywa kamiennego o gr. 23 cm i podbudowie ze stabilizacji cementem o gr. 20 cm,-przebudowy istniejących chodników (wraz ze zjazdami przez chodnik) z obramowaniem od strony nawierzchni krawężnikiem betonowym,-urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci oznakowania poziomego grubowarstwowego masami termoplastycznymi,-ustawienia barier ochronnych U-12a,-regulacji wysokościowej istniejących studzienek ściekowych, studni rewizyjnych, studzienek dla zaworów wodociągowych,- regulacji w poziomie istniejących studzienek ściekowych wraz z wpustami (dostosowanie do lokalizacji krawężników betonowych oraz najniżej położonych punktów wysokościowych), - robót odtworzeniowych,-robót wykończeniowych i porządkowych,-inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przebudowa drogi zostanie wykonany w granicach istniejącego pasa drogowego. Część II – „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie” Kanalizacja zlokalizowana będzie na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4375, 4380, 5222, 7045, 7064 – obręb ewidencyjny 06 – Włoszczowa, 4380/36, 5046/2, 5047/2, 7010, 7015, 7016, 7019/2, 7021, 7022 – obręb ewidencyjny 08 – Włoszczowa, 4620/6, 4620/8, 4620/10, 4620/12, 4621/2, 4621/3 – obręb ewidencyjny 09 – Włoszczowa. Zakres robót obejmuje wykonanie:-robót przygotowawczych i pomiarowych (obsługa geodezyjna ciągła w trakcie realizacji zadania),-robót ziemnych wraz z wymianą gruntów nie spoistych,-robót pomocniczych w tym zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej,-montażu rur ochronnych na istniejącej infrastrukturze technicznej,-kanału z rur jednorodnych PE-HD o średnicy od 300 do 800 mm,-kanału z rur jednorodnych PP o średnicy 200,-montażu rur ochronnych PCV 500 mm,-montażu studzienek żelbetowych z włazem typu ciężkiego od 1000 do 1600 mm,-montażu trójników z PE-HD 300/200 mm, 600/200 mm, 800/200 mm,-montażu wpustów deszczowych z osadnikiem z kratą zwykłą prostokątna,-odwodnienia liniowe – korytka o szerokości 300 mm z rusztem żeliwnym szczelinowym,-robót odtworzeniowych (drogi, chodniki, zieleńce), -robót wykończeniowych i porządkowych,-inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,-kamerowania powykonawczego wykonanej kanalizacji deszczowej,-badań zagęszczenia gruntu przy pomocy specjalistycznego laboratorium na całym odcinku kanalizacji deszczowej Etap I dla części II konieczny do zrealizowania w 2019r. będzie obejmował:- wykonanie części 1 zamówienia tj. przebudowy drogi powiatowej w ul. Wiśniowej,- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi w minimalnym zakresie obejmującym roboty od włączenia w ul. Partyzantów aż do momentu wyjścia rurociągiem poza pas drogowy drogi powiatowej ul. Wiśniowej do najbliższej studni rewizyjnej, na całym odcinku drogi. Zalecany zakres wykonania kanalizacji deszczowej dla etapu I:-odcinek DA 1 - DA 8 wraz z wpustami WA 2, WA 3, WA 4, WA5,-odcinek TA 1 - DA 4.1 wraz z wpustem WA 1,-odcinek DB 2 - DA 28 wraz z wpustami WA 6, WA 7, WA 8, WA 9, WA 10, WA 11, WA 12, WA 13, WA 14, WA 15, 2 x WA16, WA 17, WA 18 (droga przy szkole), WA 19, WA 20, WA 21, WA 22, WA 23, WA24, WA 25, WA 26, WA 27, WA 28, WA 29, WA 30, WA 31, WA 32, WA 33, WA 34, WA 35, WA 36, WA 37, WA 38, WA 39, WA 40, WA 41, WA 42, WB 1, WB 2,-odcinek DC 1 - DB 2,-odcinek DB 1 - DD 2 wraz z wpustami WD 1, WD 2, WD 3, WD 4,-odcinek DA 9 - DE 1 wraz z wpustami WE 1, WE 2, WE 3,-odcinek DA 10 - DF 2 wraz z wpustami WF 1, WF 2, WF 3,-odcinek DA 13 - plac Biedronki-odcinek DA 21 - DL 2 wraz z wpustami WL 1, WL 2, WL 3, WL 4, które przedstawiają się w podziale na rury PE-HD o średnicach 800, 700, 600, 500,450, 300, oraz na rury PP o średnicy 200.Pozostały zakres robót obejmujący kanalizację deszczową w osiedlu Brożka należy wykonać jako Etap II w terminie określonym w ofercie. Zakres wykonania kanalizacji deszczowej dla etapu II:-odcinek DC 1 - DC 4 wraz z wpustami WC 1, WC 2, WC 3, WC 4, WC 5, WC 6,-odcinek DD 2 - DD 4 wraz z wpustami WD 5, WD 6, WD 7, WD 8, WD 9,-odcinek DE 1 - DE 2 wraz z wpustem WE 5,-odcinek TE 1 – WE 4,-odcinek DF 2 - DF 14 wraz z wpustami WF 4, 2 x WF 6, WF 7, WF 8, WF 9, WF 10, WF 11, WF 12, WF 13, WF 14, WF 15, WF 16, WF 17, WF 18, WF 19, WF 20, WF 21,-odcinek DF 3 - DF 3.1 wraz z wpustami WF 5, WF 5.1,-odcinek DF 5 - DK 5 wraz z wpustami WK 1, WK 2, WK 3 (odwodnienie liniowe), WK 4, WK 5, WK 6,-odcinek DF 6 - DJ 5 wraz z wpustami WJ 1, WJ 2, WJ 3, WJ 4, WJ 5, WJ 6, WJ 7, WJ 8, WJ 9,-odcinek DF 11 - DI 2 wraz z wpustami WI 1 (odwodnienie liniowe), 2 x WI 2,-odcinek DF 13 - DM 3 wraz z odejściem do odwodnienia terenu-odcinek DF 14 - DG 2 wraz z wpustami WG 1, WG 2, WG 3, WG 4,- odcinek DF 14 - DH 2 wraz z wpustami WH 1, WH 2, WH 3, WH 4, - odcinek DL 2 - DL 5 wraz z wpustami WL 6, WL 7, WL 8, WL 9, WL 10, WL 11,- odcinek TL 1 – WL 5,które przedstawiają się w podziale na rury PE-HD o średnicach 450, 400, 350, 300, oraz na rury PP o średnicy 200.Szczegółowy opis przedmiotu umów zawierają stanowiące załączniki do S.I.W.Z:-dokumentacja techniczna dla części II,-przedmiary robót dla części I, -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla części I i II. Uwaga: Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót dla części II zamówienia nie stanowią elementu opisu przedmiotu zamówienia. Zostały załączone do SIWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45233222-1
45233252-0
45233290-8
45233221-4
45100000-8
45110000-1
45232130-2
45233000-9
45236000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zgodnie z postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy w/w robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o wartości do 10% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-11-28
2020-05-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część I i II zamówienia: 1)o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 500.000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), 2)o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną o wysokości minimum 1 500 000,00 złotych, W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I i II zamówienia: Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 3 robót o podobnym zakresie, Wykonawca dysponuje następującymi osobami:- kierownik budowy lub kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, który co najmniej 3 raz był kierownikiem budowy lub robót przy budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości min. 1.000.000,00 zł, oraz o podobnym zakresie prac dla części 1 zamówienia; - kierownik budowy lub kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który co najmniej 2 raz był kierownikiem budowy lub robót przy budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości min. 1.000.000,00 zł oraz o podobnym zakresie prac dla części 2 zamówienia;W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe warunki mogą zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. UWAGA: Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 2272). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016r., poz. 1725), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia poniższych oświadczeń lub dokumentów: 1)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Jeżeli, okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej: 1)składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; dokumenty wystawione muszą być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument wystawiony musi być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)składa oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4)składa oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne a)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów określonych w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w odpowiednich terminach. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.b)Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 6B pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570).W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Podobnie, w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2)dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 1.500.000,00 złotych Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego wyżej dokumentu zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp; 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz nr 8 do SIWZ. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A PZP Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1)Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. – dokument ten w formie pisemnej należy złożyć na wezwanie Zamawiającego załącznik nr 9 do SIWZ. 2)W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający, jeżeli nie wynika to z dokumentu, o którym mowa w ust. 2 zażąda dokumentów, które określają w szczególności:a)Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w sekcji VI ust.1 i 2 SIWZ.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w sekcji V ust. 2 SIWZ.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VII SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. z 2004r. poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: -dla części I zamówienia 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) -dla części II zamówienia 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert;

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
termin realizacji zamówienia20,00
okres gwarancji i rękojmi20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy zostały określone we wzorach umów odrębnie dla każdej z części
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej we Włoszczowie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I – „Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej we Włoszczowie” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4380 - obręb ewidencyjny 0006 – miasto Włoszczowa, nr 4380/36 - obręb ewidencyjny 0008 – miasto Włoszczowa, nr 4620/8, 4620/10, 4620/12, 4620/6, 4621/2, 4621/3 - obręb ewidencyjny 0009 – miasto Włoszczowa. Zakres robót obejmuje wykonanie: - robót przygotowawczych i pomiarowych, - roboty rozbiórkowe i roboty ziemne, - wymiany i poszerzenia nawierzchni ulicy poprzez frezowanie i rozbiórkę istniejącej nawierzchni,-nowej dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego t.j. warstwy wiążącej o gr. 6cm i warstwy ścieralnej o gr. 5cm na podbudowie z kruszywa kamiennego o gr. 23 cm i podbudowie ze stabilizacji cementem o gr. 20 cm,-przebudowy istniejących chodników (wraz ze zjazdami przez chodnik) z obramowaniem od strony nawierzchni krawężnikiem betonowym,-urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci oznakowania poziomego grubowarstwowego masami termoplastycznymi,-ustawienia barier ochronnych U-12a,-regulacji wysokościowej istniejących studzienek ściekowych, studni rewizyjnych, studzienek dla zaworów wodociągowych,- regulacji w poziomie istniejących studzienek ściekowych wraz z wpustami (dostosowanie do lokalizacji krawężników betonowych oraz najniżej położonych punktów wysokościowych), - robót odtworzeniowych,-robót wykończeniowych i porządkowych,-inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przebudowa drogi zostanie wykonany w granicach istniejącego pasa drogowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233222-1, 45233252-0, 45233290-8, 45233221-4, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zamówienia 20,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II – „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie” Kanalizacja zlokalizowana będzie na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4375, 4380, 5222, 7045, 7064 – obręb ewidencyjny 06 – Włoszczowa, 4380/36, 5046/2, 5047/2, 7010, 7015, 7016, 7019/2, 7021, 7022 – obręb ewidencyjny 08 – Włoszczowa, 4620/6, 4620/8, 4620/10, 4620/12, 4621/2, 4621/3 – obręb ewidencyjny 09 – Włoszczowa. Zakres robót obejmuje wykonanie:-robót przygotowawczych i pomiarowych (obsługa geodezyjna ciągła w trakcie realizacji zadania),-robót ziemnych wraz z wymianą gruntów nie spoistych,-robót pomocniczych w tym zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej,-montażu rur ochronnych na istniejącej infrastrukturze technicznej,-kanału z rur jednorodnych PE-HD o średnicy od 300 do 800 mm,-kanału z rur jednorodnych PP o średnicy 200,-montażu rur ochronnych PCV 500 mm,-montażu studzienek żelbetowych z włazem typu ciężkiego od 1000 do 1600 mm,-montażu trójników z PE-HD 300/200 mm, 600/200 mm, 800/200 mm,-montażu wpustów deszczowych z osadnikiem z kratą zwykłą prostokątna,-odwodnienia liniowe – korytka o szerokości 300 mm z rusztem żeliwnym szczelinowym,-robót odtworzeniowych (drogi, chodniki, zieleńce), -robót wykończeniowych i porządkowych,-inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,-kamerowania powykonawczego wykonanej kanalizacji deszczowej,-badań zagęszczenia gruntu przy pomocy specjalistycznego laboratorium na całym odcinku kanalizacji deszczowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232130-2, 45233120-6, 45233222-1, 45233252-0, 45100000-8, 45110000-1, 45232130-2, 45233000-9, 45236000-0, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zamówienia20,00
Okres gwarancji i rękojmi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły