Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki.

Ogłoszenie dodano: 12.04.2019

Zamawiający: Gmina Duszniki, Sportowa, 64-550 Duszniki (Wielkopolskie)

Miejsce: Duszniki

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.04.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Duszniki: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Duszniki, krajowy numer identyfikacyjny 63125836500000, ul. Sportowa  1 , 64-550  Duszniki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2919075, 2919400, , e-mail urzad@duszniki.eu, zamowienia@duszniki.eu, faks 612 919 131.
Adres strony internetowej (URL): www.duszniki.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.duszniki.eu - BIP

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.duszniki.eu - BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie- przez operatora pocztowego, kuriera, poslańca lub osobiście.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki.
Numer referencyjny: RRG.271.1.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje Budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki i podzielony jest na dwie części , z czego część pierwsza obejmuje budowę oświetlenia drogowego tradycyjnego z oprawami typu LED, a część druga dostawę i montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych na terenie kilku miejscowości w Gminie Duszniki. Część I. Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego (4 zadania): 1) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Duszniki, ul. Chełmińska – 6 lamp: 1. Projektowaną linię kablową oświetleniową należy wykonać kablem NAYY-J 4x35 mm2 i wyprowadzić z istniejącego słupa oświetleniowego I/5, zaznaczonego na rys. E01. Nowa linia kablowa stanowi kontynuację istniejącego obwodu oświetleniowego, 2. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h=1,18 m i długości l= 1 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B100 (w przypadku niekorzystnych warunków posadowienia zastosować fundamenty typu B120), oprawy typu LED, 3. Przewiduje się montaż wybranych słupów oświetleniowych, zaznaczonych na rys. E01 – I/6, I/7, I/8, I/9, I/10, I/11; 2) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Duszniki, ul. Podrzewska – 6 lamp: 1. Projektowaną linię kablową oświetleniową należy wykonać kablem NAYY-J 4x35 mm2 i wyprowadzić z istniejącego słupa oświetleniowego I/27, zaznaczonego na rys. E03. Nowa linia kablowa stanowi kontynuację istniejącego obwodu oświetleniowego, 2. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h=1,18 m i długości l= 1 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B120, oprawy typu LED, 3. Przewiduje się montaż wybranych słupów oświetleniowych: a) zaznaczonych na rys. E03 – l/25, l/23, b) zaznaczonych na E02 - l/21, l/19, l/17, l/15; 3) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkowo, ul. Bukowska – 4 lampy: 1. Wybudowanie nowej wolnostojącej szafki oświetleniowej SO. Szafa SO zasilana będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P (zasilanie ze stacji transformatorowej nr 02-365), będącego własnością ENEA Operator poprzez projektowaną szafkę kablową SO (rys. E01) kablem typu NAYY-J 4x35mm2, 2. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=8 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h=0,70 m i długości l= 1,5 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B120, oprawy typu LED, 3. Przewiduje się montaż słupów oświetleniowych zaznaczonych na rys. E01 – I/1, I/2, I/3, I/4; 4) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ceradz Dolny, ul. Okrężna – 2 lampy: 1. Wybudowanie nowej wolnostojącej szafki oświetleniowej SO. Szafa SO zasilana będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, 2. Projektowaną linię kablową oświetleniową należy wykonać kablem NAYY-J 4x35mm2 i wyprowadzić z projektowanej szafki oświetleniowej SO, 3. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h=1,18 m i długości l= 1,0 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B100 (w przypadku niekorzystnych warunków posadowienia zastosować fundamenty typu B120), oprawy typu LED, 4. Przewiduje się montaż słupów oświetleniowych zaznaczonych na rys. E01 – l/1, l/2. Część II. Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych (6 zadań): 1) Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Grzebienisko, ul. Miodowa (3 latarnie hybrydowe): 1. Przewiduje się montaż wybranych 3 szt. latarni hybrydowych oświetlenia drogowego z oprawami typu LED: nr 6, której posadowienia zaznaczone jest na rys. 1.1; nr 7, której posadowienia zaznaczone jest na rys. 1.2; nr 8, której posadowienie zaznaczone jest na rys. 1.3. Powyższe rysunki zawiera projekt techniczny pn. „Montaż oświetlenia drogowego hybrydowego w miejscowości Grzebienisko, ul. Miodowa”; 2) Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Chełminko (1 latarnia hybrydowa): 1. Przewiduje się montaż 1 szt. latarni hybrydowej oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chełminko, na działce ewidencyjnej nr 81/1 (obręb Chełminko), zgodnie z projektem zagospodarowania działki pn. „Instalacja oświetlenia hybrydowego w Gminie Duszniki.”; 3) Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Ceradz Dolny (2 latarnie hybrydowe): 1. Przewiduje się montaż 2 szt. latarni hybrydowej oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Ceradz Dolny, dla których miejsca posadowienia wskaże Zamawiający; 4) Montaż oświetlani drogowego – lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Duszniki (2 latarnie hybrydowe): 1. Przewiduje się montaż 2 szt. latarni hybrydowej oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Duszniki (w pobliżu ulicy Bukowskiej oraz ul. Nowotomyskiej), dla których miejsca posadowienia wskaże Zamawiający; 5) Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Sarbia (1 latarnia hybrydowa): 1. Przewiduje się montaż 1 szt. latarni hybrydowej oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Sarbia, dla której miejsce posadowienia wskaże Zamawiający; 6) Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Sędzinko (1 latarnia hybrydowa): 1. Przewiduje się montaż 1 szt. latarni hybrydowej oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Sędzinko na ulicy Topolowej, dla której miejsce posadowienia wskaże Zamawiający. 2. Szczegóły przedmiotu zamówienia w/w zadań określa dokumentacja wykonawcza (opis techniczny, przedmiar) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zapisy SIWZ, projekt umowy (taka sama treść dla każdej części). Wykonawca składający ofertę na Część I przedmiotu zamówienia powinien dysponować kierownikiem budowy o specjalności elektroenergetycznej. 3. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą, techniczną, STWOiR, SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 4. Przewiduje się także, na zasadach określonych w umowie, możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji technicznej, wykonawczej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w pkt. 1 i 3 niniejszego rozdziału SIWZ. Roboty takie w projekcie umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. 5. Zamawiający dopuszcza na zasadach określonych w umowie, wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych objętych oraz nieobjętych ofertą Wykonawcy, a których wykonanie stanie się konieczne w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, na skutek okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub wynikać będą z błędów jakie mogą wystąpić w dokumentacji przetargowej, a bez ich zlecenia i wykonania nie będzie możliwe prawidłowe wykonania zamówienia podstawowego, tzn. takie wykonanie zamówienia, które spełniać będzie wymagania funkcjonalne i użytkowe, zgodne z potrzebami Zamawiającego. 6. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4 i 5 powyżej zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, jak również, jeżeli okoliczności będą tego wymagały – projektanta. 7. Wszystkie nazwy własne materiałów, znaki towarowe użyte w SIWZ, dokumentacji projektowej, opisie technicznym są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, udowodnienie równoważności w sytuacji, o której mowa w pkt. 7 powyżej następować będzie poprzez przedłożenie przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów opisujących parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające stwierdzić, że są one równoważne. 9. Do przedmiotu zamówienia należy doliczyć koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu materiałów z rozbiórki i opłat wysypiskowych, zagęszczenia gruntu, obsługi geodezyjnej, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowania i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego (Część I. zadanie 1, 2, 3- drogi powiatowe; Część I zadanie 4 i Część II. zadanie 1-6- drogi gminne), koszty związane z odbiorem wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę powinna obejmować wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały. 10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia, tj. kierowców, operatorów sprzętu, pracowników fizycznych przewidzianych do wykonywania czynności polegających na realizacji robót budowlanych przy budowie oświetlenia drogowego, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Wymagania dotyczące zatrudnienia oraz czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej, zostały określone w załączniku nr 12 do SIWZ- projekt umowy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na umowę o pracę. 11. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2019 r.

II.5) Główny kod CPV: 45316110-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45230000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielania zamówienia podstawowego, zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych opisanych w przedmiocie zamówienia do 100% wartości zamówienia podstawowego w każdej części zamówienia podstawowego. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Udzielenie zamówienia zależne będzie od decyzji Zamawiającego, należytego wykonania zamówienia podstawowego oraz posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych na realizację zadań.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: W odniesieniu do Części I. Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego: a) wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego – co najmniej 20 lamp z słupami; b) dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; W odniesieniu do Części II. Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego – co najmniej 10 lamp solarnych hybrydowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) w zakresie odpowiedniego wpisu do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zwarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; 3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; 4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; 5) Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na własnej stronie internetowej Zamawiającego http://bip.duszniki.eu/ , o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Wykonawcy zagraniczni: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 rozdziału XIII SIWZ; 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. od 1.1)-1.4) rozdziału XIII SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia; 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2) rozdziału XIII SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby; 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 rozdziału XIII SIWZ oraz dokumentów i oświadczeń wynikających art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp oraz składa zobowiązanie tych podmiotów według wzoru załącznika nr 9 do SIWZ i informacje według wzoru załącznika nr 10 do SIWZ. 4. Oświadczenia składane są na wezwanie Zamawiającego. 5. Osoba/osoby składające ofertę ponosi/ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego. 6. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu. 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.). 8. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielnie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy żadnych dokumentów. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy żadnych dokumentów. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonej w pkt. 1.3. rozdziału X SIWZ. Zamawiający żąda od Wykonawcy: W odniesieniu do Części I. Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, b) oświadczenia o dysponowaniu kierownikiem budowy o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ; W odniesieniu do Części II. Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
XVIII. Inne dokumenty- wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z formularzem ofertowym: Ponadto Wykonawca wraz z ofertą, składa: 1. ofertę na formularzu wg wzoru podanego w SIWZ- załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkłada: 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postepowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu oraz dołącza do oferty oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 powyżej dotyczące tych podmiotów. 4. Informację o częściach zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są podmiotami trzecimi, a winnym przypadku wskazanie tylko jakie części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom, według wzoru załączników nr 9-11 do SIWZ. 5. dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 6. oryginał wniesienia wadium (nie dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w formie pieniężnej); wymagania dotyczące formy i zasad wnoszenia wadium zostały szczegółowo opisane w rozdziale XIX SIWZ. 7. Kosztorys uproszczony sporządzony według przedmiaru robót.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
XIX. Wymagania dotyczące wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: - w odniesieniu do Części I. Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego: w wysokości 4.000,00 zł (czterech tysięcy złotych 00/100), - w odniesieniu do Części II. Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych: w wysokości 3.000,00 zł (trzech tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Ponadto treść gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy (lub zapisy równoważne): a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, numer sprawy: RRG.271.1.9.2019 i nazwa postępowania: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki, tj.: Część I. Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego, Część II. Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych” lub nazwa postępowania: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki, tj.: nazwa Części I lub II…”- odpowiednio, na którą część Wykonawca składa ofertę, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia………-do dnia…………..”. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, tj. w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kserokopii dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w formie papierowej, natomiast oryginał należy włożyć do oddzielnej koperty i załączyć do oferty. Dokument wadialny powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. 7. Wadium wnoszone w formie, opisanej w pkt. 6 powyżej musi być złożone w trwale zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, w sposób zapewniający nieujawnienie treści do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: nazwa i adres Wykonawcy; „Wadium dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki, tj.: Część I. Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego, Część II. Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych” lub nazwa postępowania: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki, tj.: nazwa Części I lub II…”- odpowiednio, na którą część Wykonawca składa ofertę; oznaczenie sprawy: RRG.271.1.9.2019; „Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.” 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 9. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 10. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 56907200020000012720000007. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 11. Wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Zamawiający oceni prawidłowy termin jego wniesienia uznając datę wpływu na konto Zamawiającego, a nie datę dokonania polecenia przelewu. Na kserokopii polecenia przelewu Wykonawca umieszcza adnotację z podaniem numeru sprawy: RRG.271.1.9.2019 i nazwy postępowania: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki, tj.: Część I. Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego, Część II. Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych” lub nazwa postępowania: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki, tj.: nazwa Części I lub II…”- odpowiednio, na którą część Wykonawca składa ofertę , i zaleca się, aby dołączył ten dokument do oferty. 12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia na stronach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia na stronach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 14. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy oraz oznaczenie sprawy: RRG.271.1.9.2019. 15. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których, o których mowa w pkt. 3 powyżej. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 16. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 17. Zwrot wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium warz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 18. Zamawiający zatrzymuje wadium warz z odsetkami również w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Termin gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 15 Zmiana umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, poza przypadkiem określonym w umowie. 2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, to jest gdy: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie ; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu Prawa zamówień publicznych 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Poza sytuacjami określonymi w ust. 2 przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany podwykonawców lub dalszych podwykonawców przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po akceptacji Zamawiającego – jeżeli zmiana taka nie wpłynie na warunki realizacji przedmiotu umowy. Zmiana może być dokonywana wielokrotnie na wniosek Wykonawcy. 2) zmiany wysokości wynagrodzenia w wyniku zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana może zostać dokonana w granicach zmiany wynikającej z przepisów. 3) w zakresie terminu realizacji zamówienia, terminu zapłaty wynagrodzenia, gdy wystąpią ważne okoliczności niezależne od Wykonawcy skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 2, w zakresie i przy zachowaniu wymagań określonych w § 2. 4) zmiany sposobu rozliczania umowy w zakresie zmiany wysokości lub terminu wypłaty wynagrodzenia i w konsekwencji wynagrodzenia końcowego (przy zachowaniu wysokości wynagrodzenia całkowitego) lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (w zakresie terminu płatności) na skutek powstania okoliczności, które nie były znane w momencie wszczynania postępowania, 5) zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalający na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji lub lepszej jakości robót lub zwiększenia bezpieczeństwa 4. Strona umowy, która występuje z propozycją zmiany umowy w przypadkach określonych w § 1 oraz § 6 ust. 6, 7 niniejszej umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. W przypadku wniosku o zmianę wynagrodzenia, Strona wnioskująca zobowiązana jest przedstawić analizę, w jaki sposób zmiany wpływają na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. Z wnioskiem o zmianę umowy mogą wystąpić obie Strony. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 1. Strony uzgadniają termin wykonania przedmiotu umowy sukcesywnie w zależności od potrzeb od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 r. 2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ze względów m. in. na ulewne deszcze, mróz, itp. fakt ten musi zostać zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Inspektora nadzoru; 4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 5) zmiany umowy polegającej na zleceniu robót dodatkowych, o ile ich wykonanie wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; 6) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w dokumentacji przez wykonawcę dokumentacji projektowej. 3. Opóźnienia, o których mowa w ust. 2 muszą być odnotowane i odpowiednio udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego na piśmie o ich zaistnieniu w ciągu 5 dni od powstania ww. zdarzeń, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na ich zaistnienie. 5. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowy termin, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt.3.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I. Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Duszniki, ul. Chełmińska – 6 lamp: 1. Projektowaną linię kablową oświetleniową należy wykonać kablem NAYY-J 4x35 mm2 i wyprowadzić z istniejącego słupa oświetleniowego I/5, zaznaczonego na rys. E01. Nowa linia kablowa stanowi kontynuację istniejącego obwodu oświetleniowego, 2. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h=1,18 m i długości l= 1 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B100 (w przypadku niekorzystnych warunków posadowienia zastosować fundamenty typu B120), oprawy typu LED, 3. Przewiduje się montaż wybranych słupów oświetleniowych, zaznaczonych na rys. E01 – I/6, I/7, I/8, I/9, I/10, I/11; 2) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Duszniki, ul. Podrzewska – 6 lamp: 1. Projektowaną linię kablową oświetleniową należy wykonać kablem NAYY-J 4x35 mm2 i wyprowadzić z istniejącego słupa oświetleniowego I/27, zaznaczonego na rys. E03. Nowa linia kablowa stanowi kontynuację istniejącego obwodu oświetleniowego, 2. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h=1,18 m i długości l= 1 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B120, oprawy typu LED, 3. Przewiduje się montaż wybranych słupów oświetleniowych: a) zaznaczonych na rys. E03 – l/25, l/23, b) zaznaczonych na E02 - l/21, l/19, l/17, l/15; 3) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkowo, ul. Bukowska – 4 lampy: 1. Wybudowanie nowej wolnostojącej szafki oświetleniowej SO. Szafa SO zasilana będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P (zasilanie ze stacji transformatorowej nr 02-365), będącego własnością ENEA Operator poprzez projektowaną szafkę kablową SO (rys. E01) kablem typu NAYY-J 4x35mm2, 2. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=8 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h=0,70 m i długości l= 1,5 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B120, oprawy typu LED, 3. Przewiduje się montaż słupów oświetleniowych zaznaczonych na rys. E01 – I/1, I/2, I/3, I/4; 4) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ceradz Dolny, ul. Okrężna – 2 lampy: 1. Wybudowanie nowej wolnostojącej szafki oświetleniowej SO. Szafa SO zasilana będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, 2. Projektowaną linię kablową oświetleniową należy wykonać kablem NAYY-J 4x35mm2 i wyprowadzić z projektowanej szafki oświetleniowej SO, 3. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h=1,18 m i długości l= 1,0 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B100 (w przypadku niekorzystnych warunków posadowienia zastosować fundamenty typu B120), oprawy typu LED, 4. Przewiduje się montaż słupów oświetleniowych zaznaczonych na rys. E01 – l/1, l/2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 45230000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część II. Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Grzebienisko, ul. Miodowa (3 latarnie hybrydowe): 1. Przewiduje się montaż wybranych 3 szt. latarni hybrydowych oświetlenia drogowego z oprawami typu LED: nr 6, której posadowienia zaznaczone jest na rys. 1.1; nr 7, której posadowienia zaznaczone jest na rys. 1.2; nr 8, której posadowienie zaznaczone jest na rys. 1.3. Powyższe rysunki zawiera projekt techniczny pn. „Montaż oświetlenia drogowego hybrydowego w miejscowości Grzebienisko, ul. Miodowa”; 2) Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Chełminko (1 latarnia hybrydowa): 1. Przewiduje się montaż 1 szt. latarni hybrydowej oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chełminko, na działce ewidencyjnej nr 81/1 (obręb Chełminko), zgodnie z projektem zagospodarowania działki pn. „Instalacja oświetlenia hybrydowego w Gminie Duszniki.”; 3) Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Ceradz Dolny (2 latarnie hybrydowe): 1. Przewiduje się montaż 2 szt. latarni hybrydowej oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Ceradz Dolny, dla których miejsca posadowienia wskaże Zamawiający; 4) Montaż oświetlani drogowego – lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Duszniki (2 latarnie hybrydowe): 1. Przewiduje się montaż 2 szt. latarni hybrydowej oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Duszniki (w pobliżu ulicy Bukowskiej oraz ul. Nowotomyskiej), dla których miejsca posadowienia wskaże Zamawiający; 5) Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Sarbia (1 latarnia hybrydowa): 1. Przewiduje się montaż 1 szt. latarni hybrydowej oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Sarbia, dla której miejsce posadowienia wskaże Zamawiający; 6) Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Sędzinko (1 latarnia hybrydowa): 1. Przewiduje się montaż 1 szt. latarni hybrydowej oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Sędzinko na ulicy Topolowej, dla której miejsce posadowienia wskaże Zamawiający.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 45230000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły