Świadczenie usług transportu – z lekarzem, z sanitariuszem, z zespołem ratownictwa i dla NPL.

Ogłoszenie dodano: 08.04.2019

Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów, 04-073 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 16.04.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 12.06.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510117919-N-2019 z dnia 12-06-2019 r.
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.: Świadczenie usług transportu – z lekarzem, z sanitariuszem, z zespołem ratownictwa i dla NPL

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535047-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 21539890000000, ul. ul. Grenadierów  , 04-073  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 51 52 743, e-mail zp@grochowski.waw.pl, faks 22 51 52 789.
Adres strony internetowej (url): www.grochowski.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług transportu – z lekarzem, z sanitariuszem, z zespołem ratownictwa i dla NPL
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/15/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu – z lekarzem, z sanitariuszem, z zespołem ratownictwa i dla NPL. 2. Kody CPV określające przedmiot zamówienia: 60100000-9, 60130000-8. 3. Szczegółowy opis zakresu usługi, sposobu jej wykonania oraz opis przedmiotu usługi określone zostały w załączniku nr 5 do SIWZ (5a-5e – projekty umów wraz z załącznikami) i 2 do SIWZ (warunki realizacji zamówienia dla części zamówienia nr 1, 2 i 3). 4. Części zamówienia nr 1-3 muszą być realizowane przy wykorzystaniu odpowiednich pojazdów – karetek/ambulansów. Część zamówienia nr 4 może być realizowana przy wykorzystaniu dowolnego pojazdu czterokołowego (samochodu) zapewniającego możliwość przewozu lekarza lub pielęgniarki wraz z niezbędnym sprzętem. 5. Miejsce świadczenia usługi: w większości przypadków transporty rozpoczynać będą się w siedzibie Zamawiającego (ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa), większość transportów realizowana będzie w granicach miasta stołecznego Warszawy. 6. Dla części zamówienia nr 1, 2 i 3 rozliczenie będzie dokonywane na podstawie realnie wykonanych usług (transportów). Dla części zamówienia nr 4 rozliczenie będzie ryczałtowe, niezależnie od ilości transportów. 7. Przybliżona liczba transportów określona została w załączniku nr 1 do formularza ofertowego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV: 60130000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: transport sanitarny z lekarze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 81000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MEDICOR – Małgorzata Zembrzuska
Email wykonawcy: info@medicor.com.pl
Adres pocztowy: ul. Określona 19
Kod pocztowy: 03-633
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 88344
Oferta z najniższą ceną/kosztem 88344
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 94140
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: transport sanitarny z sanitariuszem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 142012.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Medicor Małgorzata Zembrzuska
Email wykonawcy: info@medicore.com.pl
Adres pocztowy: ul. Określona 19
Kod pocztowy: 03-633
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 101640
Oferta z najniższą ceną/kosztem 101640
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 134400.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: transport sanitarny z zespołem ratownictwa (z ratownikiem)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 27964.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Medicor Małgorzata Zembrzuska
Email wykonawcy: info@medicor.com.pl
Adres pocztowy: ul. Określona 19
Kod pocztowy: 03-633
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19224
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19224
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38280
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: transport dla NPL (pielęgniarek i lekarzy realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: w prowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty dla części zamówienia nr 4 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie możne zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia nr 4. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły