Wykonywanie nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego, odnowa oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego, frezowanie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego w rejonie Północ / w rejonie Południe

Ogłoszenie dodano: 05.04.2019

Zamawiający: Miasto Białystok, Słonimska, 15-950 Białystok (Podlaskie)

Miejsce: Białystok

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 19.04.2019, godzina: 08:45 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miasto Białystok: Wykonywanie nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego, odnowa oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego, frezowanie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego w rejonie Północ / w rejonie Południe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białystok, krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska  1 , 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, , e-mail zzp@um.bialystok.pl, , faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego, odnowa oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego, frezowanie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego w rejonie Północ / w rejonie Południe
Numer referencyjny: ZDM-IV.271.5.2019.PR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Zakres prac obejmuje: a) wykonanie odnowy istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze białym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), przy pomocy farb do znakowania jezdni, b) wykonanie odnowy oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze białym (bez mikrokulek) przy pomocy farb do znakowania jezdni, c) wykonanie nowego oznakowania cienkowarstwowego w kolorze białym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), przy pomocy farb do znakowania jezdni, d) wykonanie nowego cienkowarstwowego oznakowania poziomego w kolorze białym (bez mikrokulek) przy pomocy farb do znakowania jezdni, e) wykonanie nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze innym niż biały (np. symbole znaków pionowych, miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych) z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym, przy pomocy farb do znakowania jezdni, f) wykonanie odnowy oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze innym niż biały (np.symbole znaków pionowych, miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych) z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym, przy pomocy farb do znakowania jezdni, g) usuwanie istniejącego oznakowania cienkowarstwowego, h) wykonanie odnowy istniejącego oznakowania poziomego w kolorze białym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), przy pomocy natryskowych mas chemoutwardzalnych, i) wykonanie nowego oznakowania poziomego w kolorze białym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), przy pomocy natryskowych mas chemoutwardzalnych, j) wykonanie odnowy istniejącego oznakowania poziomego w kolorze innym niż biały (np. symbole znaków pionowych, miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych lub przejazdy rowerowe) przy pomocy natryskowych mas chemoutwardzalnych (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), k) wykonanie nowego oznakowania poziomego w kolorze innym niż biały biały (np. symbole znaków pionowych, miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych lub przejazdy rowerowe) przy pomocy natryskowych mas chemoutwardzalnych (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), l) usuwanie oznakowania poziomego z natryskowych mas chemoutwardzalnych, m) wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym, n) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym, o) wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego gładkiego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym, p) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego gładkiego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym, q) wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych w kolorze białym, r) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych w kolorze białym, s) usuwanie istniejącego oznakowania grubowarstwowego, t) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych (premarków) - białe, u) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych (premarków) - kolorowe, v) wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi w kolorze innym niż biały aplikowane wałkiem ze środkiem uszorstniającym z zastosowaniem mikrokulek szklanych (np. miejsca postojowe dla niepełnosprawnych lub przejazdy rowerowe), w) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi w kolorze innym niż biały aplikowane wałkiem ze środkiem uszorstniającym z zastosowaniem mikrokulek szklanych (np. miejsca postojowe dla niepełnosprawnych lub przejazdy rowerowe), x) dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych 360 (drogowych), y) wykonanie i usunięcie czasowego oznakowania poziomego w kolorze żółtym (taśma na siatce). 2. Wymagania dotyczące materiałów, sprzętu transportu oraz sposobu wykonywania robót zostały określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 3. Zabezpieczenie terenu wykonywanych prac (odcinka drogowego): 1) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie realizacji zadań wynikających z Umowy, aż do zakończenia prac i dokonania ich odbioru. 2) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zarządcy Drogi zatwierdzony projekt organizacji ruchu, aktualizowany na bieżąco w zależności od potrzeb i postępu prac. 3) Projekt organizacji ruchu – oznakowanie robót przy poziomym znakowaniu, powinien zawierać trzy schematy: a) organizację ruchu na odcinku malowania linii segregacyjnych i krawędziowych, b) organizację ruchu przy malowaniu linii, znaków na skrzyżowaniach i przy malowaniu przejść dla pieszych, c) organizację ruchu przy malowaniu miejsc parkingowych. 4. Przed przystąpieniem do robót projekt organizacji ruchu należy: a) na drogach: krajowych, wojewódzkich i powiatowych - zaopiniować w Wydziale Ruchu Drogowego, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz zatwierdzić w Zarządzie Dróg Miejskich w Białymstoku b) na drogach: gminnych zaopiniować i zatwierdzić w Zarządzie Dróg Miejskich w Białymstoku. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w obrębie terenu robót i w związku z wykonywanymi robotami objętymi Umową od daty przyjęcia terenu od Zamawiającego do czasu odbioru robót. 6. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 7. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Urządzenia zabezpieczające użyte do tych celów powinny być zgodne z warunkami określonymi w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 ze zm.). 8. Zakres prac wraz z planowaną ilością poszczególnych robót do realizacji określają formularze cenowe stanowiące załączniki do SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 90% robót przewidzianych do realizacji w danym roku w terminie do 15 sierpnia z zastrzeżeniem, iż: 1) 50 % prac objętych przedmiotem zamówienia, zaplanowanych do realizacji w 2019 r. wykonana zostanie w okresie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, a w 2020 r. - w terminie od 01 kwietnia do 20 czerwca, 2) 40 % prac objętych przedmiotem zamówienia, zaplanowanych do realizacji w 2019 r. wykonana zostanie do dnia 15 sierpnia, a w 2020 r. w terminie od 21 czerwca do 15 sierpnia 10. Pozostałe 10% robót, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w okresie od 16 sierpnia do 30 listopada. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zleceń w terminie 14 dni od dnia jego przekazania i wykonania robót w terminach określonych w zleceniach. 11. W przypadku realizacji robót o których mowa w ust. 9 Wykonawca zobowiązany jest do ich rozpoczęcia w ciągu 2 dni roboczych od daty przekazania zlecenia. O kolejności realizacji decyduje Zamawiający. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia robót w trybie pilnym, z terminem realizacji nie krótszym niż 2 dni od daty przekazania zlecenia. 12. Terminy, o których mowa w ust. 11 mogą ulec zmianie w przypadku udowodnienia, iż panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiały wykonanie prac malarskich (np. opady deszczu, niska temperatura) lub innych czynników mających bezpośredni wpływ na terminową realizację zadania (np. nieprzewidziane, awaryjne roboty prowadzone w pasie drogowym). Wykonawca w celu udowodnienia ww. warunków zobowiązany jest przedstawić stosowną dokumentację (np. dokumentacja fotograficzna, dane IMGW). 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości robót w poszczególnych asortymentach lub zmniejszenia zakresu robót objętych zakresem zamówienia w granicach ustalonej wartości zamówienia. 14. Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywać się, na podstawie zleceń Zamawiającego, tj.: protokołów konieczności (przekazanych faksem, e-mailem) określających miejsce i zakres prac, a w szczególności: nazwę ulicy, placu, skrzyżowania, odcinek od – do, zakres robót do wykonania, wartość prac, termin realizacji, inne uwagi wykonawcze. W uzasadnionych przypadkach zlecenia robót mogą dokonać telefonicznie upoważnieni pracownicy Zamawiającego potwierdzając je później w pisemnych zleceniach. 15. Zmiana, ustalonego protokołami konieczności, terminu realizacji robót może nastąpić jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. 16. Nowe oznakowanie należy wykonywać zgodnie z projektami będącymi w posiadaniu Zamawiającego. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania robót w warunkach atmosferycznych innych niż określone w SST (Zamawiający może odstąpić od wymagania gwarancji na wykonane prace). 18. Przekazanie zlecenia jest równoznaczne z przekazaniem terenu robót. 19. Wykonawca na czas realizacji zamówienia: 1) zapewnia pracowników wyposażonych w telefony komórkowe, pracujących tylko w porze nocnej, tj.: w godz. 20:00 – 6:00, w dni robocze, soboty i dni wolne od pracy (praca w dzień może odbywać się tylko za pisemną zgodą Zamawiającego), 2) Wykonawca zobowiązuje się do składania meldunków o wykonanym i prognozowanym miejscu robót – codziennie do godz. 8:00 (fax 85 869 6775, 6790, lub drogą e-mailową: zdm@um.bialystok.pl) 3) wyznaczy osobę do kontaktu, tj.: osobę nadzorującą odpowiedzialną za koordynowanie zleconych robót w terenie, współpracę z Zamawiającym oraz przekazywanie wykonanych robót do odbioru. 20. Wykonawca po zakończonych pracach ma obowiązek doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 21. Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie do godz. 10:00 w następnym dniu roboczym po terminie określonym w protokole konieczności. Po zgłoszeniu wykonania prac, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu obmiar robót oraz kosztorys powykonawczy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Zamawiający dokona odbioru robót przy udziale Wykonawcy, po sprawdzeniu obmiaru, jakości prac i kosztorysu powykonawczego, w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia pełnej dokumentacji. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku zastrzeżeń co do jakości robót i zlecenia badań wykonanego oznakowania poziomego. W przypadku nie złożenia obmiaru i kosztorysu powykonawczego w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia zawiadomienie o zakończeniu robót uznaje się za nieskuteczne. 22. W celu dokonania odbioru robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: a) Księgę obmiarów zawierającą:  nazwę ulicy, placu, skrzyżowania,  numery protokołów konieczności,  ilość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach w rozbiciu na elementy zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (załącznik nr 2 do Dz. U. Nr 220 poz.2181). b) Kosztorys powykonawczy zawierający:  nazwę ulicy , placu, skrzyżowania,  numery protokołów konieczności,  obliczoną wartość wykonanych robót w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z podpisanej Umowy. c) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST. d) Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 23. Zamawiający dokonuje oględzin w terenie (sprawdzenie jakości, weryfikacja obmiarów) wykonanego (usuniętego) oznakowania i wnosi ewentualne uwagi do protokołu. W przypadku wniesienia uwag do protokołu Zamawiający określi jednocześnie termin wykonania robót poprawkowych lub usunięcia braków w przekazanych przez Wykonawcę dokumentach. Dokonanie odbioru robót jest równoznaczne ze zwrotem terenu robót Zamawiającemu. 24. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty. 25. Prace związane z realizacją zamówienia należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 11 do SIWZ. 26. Każdy materiał użyty przez Wykonawcę musi posiadać świadectwo jakości – aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty stałości właściwości użytkowych (wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub inne instytuty posiadające akredytacje do ich wydawania na terenie Polski). 27. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi, dokonał przeglądu istniejących rodzajów technologii wykonywania oznakowania poziomego na terenie miasta Białegostoku. 28. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt miejsce składowania odpadów, przechowywania sprzętu i materiałów, celem zapewnienia legalnego składowania w miejscach dozwolonych. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) 29. W przypadku uszkodzenia nawierzchni z winy Wykonawcy w trakcie robót, zobowiązuje się do naprawy zniszczonych elementów (np. wymiany uszkodzonej nawierzchni), w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 45233221-4 Malowanie nawierzchni 45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów ­ Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż czynności w zakresie realizacji robót dotyczących branży drogowej tj: - roboty przygotowawcze (część I, część II), - roboty przy oznakowaniu poziomym cienkowarstwowym (część I, część II), - roboty przy oznakowaniu poziomym grubowarstwowym (część I, część II), - roboty przy czasowym oznakowaniu poziomym (część I, część II), - roboty przy usuwaniu oznakowania poziomego (część I, część II), - roboty przy punktowych elementach odblaskowych 360 (drogowych) (część I, część II) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące funkcje kierownika robót objętych zamówieniem. ­ Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. ­ Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. ­ Zamawiający wymaga udzielenia: - 6-miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome czasowe 360 (taśma na siatce), - 36-miesięcznej gwarancji na punktowe elementy odblaskowe 360 (drogowe), - 24- miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome z natryskowych mas chemoutwardzalnych oraz - min. 6-miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, - min. 36-miesięcznej gwarancji na oznakowanie grubowarstwowe, licząc od dnia odbioru zleconych robót. Uwaga: Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe i oznakowanie grubowarstwowe, zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Kryteria i tryb oceny ofert”.

II.5) Główny kod CPV: 45233221-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233270-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać: a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2-ch zamówień polegających na poziomym oznakowaniem cienkowarstwowym ulic o wartości: min. 300 000,00 zł brutto każde, oraz co najmniej 2-ch zamówień polegających na poziomym oznakowaniem grubowarstwowym ulic o wartości: min. 150 000,00 zł brutto każde, b) osobę do nadzoru, skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą min. 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót w zakresie wykonywania oznakowania poziomego – oddzielnie dla każdej części zamówienia, w przypadku składania oferty na dwie części należy wskazać dwie osoby, c) min. po dwa zespoły robocze składające się z co najmniej 2 osób każdy – oddzielnie dla każdej części zamówienia, w przypadku składania oferty na dwie części należy wskazać min. cztery zespoły robocze składające się z co najmniej 2 osób każdy, d) sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia (minimalne ilości podano na jeden rejon, w przypadku składania ofert na dwie części należy zapewnić odpowiednio podwojone wartości poniżej podanego sprzętu):  szczotki mechaniczne (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) - min. 1 szt.,  sprężarki – min. 2 szt.,  sprzętu do usuwania oznakowania poziomego bez ingerencji w strukturę nawierzchni metodą: wodą pod wysokim ciśnieniem, frezowania mechanicznego, piaskowania, śrutowania, trawienia, kulkowania - min. po 1 szt.,  malowarki – min. 2 szt.,  układarki - mas termoplastycznych – min. 1szt.,  układarki mas chemoutwardzalnych – min. 1szt.,  palnik – min. 1szt.,  suszarka – min. 1szt.,  układarka kleju z kotłem olejowym 30 dm3 – min. 1szt.,  wiertnica diamentowa na podwoziu mobilnym, z możliwością stabilizacji w miejscu pracy oraz regulacją położenia wiertła względem podłoża z regulacją konta pochylenia wierzy wiertniczej - min. 1szt.,  zestaw zbiorników na wodę i pomp wodnych dostarczających wodę do wiertnicy (ok. 600 l pojemności) - min. 1szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania doświadczenia podane w walutach obcych, wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określony w lit. a) zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem wszystkich wymaganych prac wymaganych (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca składa: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych). 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy pkt 2 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (na lub załącznika nr 3 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg załącznika nr 6 do SIWZ). 3. Wykaz narzędzi oraz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (na lub wg załącznika nr 8 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy wykonawca w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielne oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 1 SIWZ – oświadczenie wstępne (na lub wg. załącznika nr 2 do SIWZ). 2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg. załącznika nr 5 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy - nie dotyczy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postepowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ. 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: CZĘŚĆ I: 33 000,00 PLN, CZĘŚĆ II: 33 000,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – „Wykonywanie nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego, odnowa oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego, frezowanie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego w rejonie Północ / w rejonie Południe”. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa60,00
gwarancja na przedmiot zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 2. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające, uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego. 5. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy podwykonawców przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 - 5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany z załączeniem ewentualnych dowodów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-19, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonywanie nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego, odnowa oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego, frezowanie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego w rejonie Północ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Zakres prac obejmuje: a) wykonanie odnowy istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze białym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), przy pomocy farb do znakowania jezdni, b) wykonanie odnowy oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze białym (bez mikrokulek) przy pomocy farb do znakowania jezdni, c) wykonanie nowego oznakowania cienkowarstwowego w kolorze białym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), przy pomocy farb do znakowania jezdni, d) wykonanie nowego cienkowarstwowego oznakowania poziomego w kolorze białym (bez mikrokulek) przy pomocy farb do znakowania jezdni, e) wykonanie nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze innym niż biały (np. symbole znaków pionowych, miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych) z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym, przy pomocy farb do znakowania jezdni, f) wykonanie odnowy oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze innym niż biały (np.symbole znaków pionowych, miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych) z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym, przy pomocy farb do znakowania jezdni, g) usuwanie istniejącego oznakowania cienkowarstwowego, h) wykonanie odnowy istniejącego oznakowania poziomego w kolorze białym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), przy pomocy natryskowych mas chemoutwardzalnych, i) wykonanie nowego oznakowania poziomego w kolorze białym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), przy pomocy natryskowych mas chemoutwardzalnych, j) wykonanie odnowy istniejącego oznakowania poziomego w kolorze innym niż biały (np. symbole znaków pionowych, miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych lub przejazdy rowerowe) przy pomocy natryskowych mas chemoutwardzalnych (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), k) wykonanie nowego oznakowania poziomego w kolorze innym niż biały biały (np. symbole znaków pionowych, miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych lub przejazdy rowerowe) przy pomocy natryskowych mas chemoutwardzalnych (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), l) usuwanie oznakowania poziomego z natryskowych mas chemoutwardzalnych, m) wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym, n) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym, o) wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego gładkiego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym, p) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego gładkiego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym, q) wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych w kolorze białym, r) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych w kolorze białym, s) usuwanie istniejącego oznakowania grubowarstwowego, t) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych (premarków) - białe, u) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych (premarków) - kolorowe, v) wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi w kolorze innym niż biały aplikowane wałkiem ze środkiem uszorstniającym z zastosowaniem mikrokulek szklanych (np. miejsca postojowe dla niepełnosprawnych lub przejazdy rowerowe), w) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi w kolorze innym niż biały aplikowane wałkiem ze środkiem uszorstniającym z zastosowaniem mikrokulek szklanych (np. miejsca postojowe dla niepełnosprawnych lub przejazdy rowerowe), x) dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych 360 (drogowych), y) wykonanie i usunięcie czasowego oznakowania poziomego w kolorze żółtym (taśma na siatce). 2. Wymagania dotyczące materiałów, sprzętu transportu oraz sposobu wykonywania robót zostały określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 3. Zabezpieczenie terenu wykonywanych prac (odcinka drogowego): 1) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie realizacji zadań wynikających z Umowy, aż do zakończenia prac i dokonania ich odbioru. 2) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zarządcy Drogi zatwierdzony projekt organizacji ruchu, aktualizowany na bieżąco w zależności od potrzeb i postępu prac. 3) Projekt organizacji ruchu – oznakowanie robót przy poziomym znakowaniu, powinien zawierać trzy schematy: a) organizację ruchu na odcinku malowania linii segregacyjnych i krawędziowych, b) organizację ruchu przy malowaniu linii, znaków na skrzyżowaniach i przy malowaniu przejść dla pieszych, c) organizację ruchu przy malowaniu miejsc parkingowych. 4. Przed przystąpieniem do robót projekt organizacji ruchu należy: a) na drogach: krajowych, wojewódzkich i powiatowych - zaopiniować w Wydziale Ruchu Drogowego, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz zatwierdzić w Zarządzie Dróg Miejskich w Białymstoku b) na drogach: gminnych zaopiniować i zatwierdzić w Zarządzie Dróg Miejskich w Białymstoku. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w obrębie terenu robót i w związku z wykonywanymi robotami objętymi Umową od daty przyjęcia terenu od Zamawiającego do czasu odbioru robót. 6. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 7. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Urządzenia zabezpieczające użyte do tych celów powinny być zgodne z warunkami określonymi w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 ze zm.). 8. Zakres prac wraz z planowaną ilością poszczególnych robót do realizacji określają formularze cenowe stanowiące załączniki do SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 90% robót przewidzianych do realizacji w danym roku w terminie do 15 sierpnia z zastrzeżeniem, iż: 1) 50 % prac objętych przedmiotem zamówienia, zaplanowanych do realizacji w 2019 r. wykonana zostanie w okresie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, a w 2020 r. - w terminie od 01 kwietnia do 20 czerwca, 2) 40 % prac objętych przedmiotem zamówienia, zaplanowanych do realizacji w 2019 r. wykonana zostanie do dnia 15 sierpnia, a w 2020 r. w terminie od 21 czerwca do 15 sierpnia 10. Pozostałe 10% robót, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w okresie od 16 sierpnia do 30 listopada. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zleceń w terminie 14 dni od dnia jego przekazania i wykonania robót w terminach określonych w zleceniach. 11. W przypadku realizacji robót o których mowa w ust. 9 Wykonawca zobowiązany jest do ich rozpoczęcia w ciągu 2 dni roboczych od daty przekazania zlecenia. O kolejności realizacji decyduje Zamawiający. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia robót w trybie pilnym, z terminem realizacji nie krótszym niż 2 dni od daty przekazania zlecenia. 12. Terminy, o których mowa w ust. 11 mogą ulec zmianie w przypadku udowodnienia, iż panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiały wykonanie prac malarskich (np. opady deszczu, niska temperatura) lub innych czynników mających bezpośredni wpływ na terminową realizację zadania (np. nieprzewidziane, awaryjne roboty prowadzone w pasie drogowym). Wykonawca w celu udowodnienia ww. warunków zobowiązany jest przedstawić stosowną dokumentację (np. dokumentacja fotograficzna, dane IMGW). 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości robót w poszczególnych asortymentach lub zmniejszenia zakresu robót objętych zakresem zamówienia w granicach ustalonej wartości zamówienia. 14. Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywać się, na podstawie zleceń Zamawiającego, tj.: protokołów konieczności (przekazanych faksem, e-mailem) określających miejsce i zakres prac, a w szczególności: nazwę ulicy, placu, skrzyżowania, odcinek od – do, zakres robót do wykonania, wartość prac, termin realizacji, inne uwagi wykonawcze. W uzasadnionych przypadkach zlecenia robót mogą dokonać telefonicznie upoważnieni pracownicy Zamawiającego potwierdzając je później w pisemnych zleceniach. 15. Zmiana, ustalonego protokołami konieczności, terminu realizacji robót może nastąpić jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. 16. Nowe oznakowanie należy wykonywać zgodnie z projektami będącymi w posiadaniu Zamawiającego. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania robót w warunkach atmosferycznych innych niż określone w SST (Zamawiający może odstąpić od wymagania gwarancji na wykonane prace). 18. Przekazanie zlecenia jest równoznaczne z przekazaniem terenu robót. 19. Wykonawca na czas realizacji zamówienia: 1) zapewnia pracowników wyposażonych w telefony komórkowe, pracujących tylko w porze nocnej, tj.: w godz. 20:00 – 6:00, w dni robocze, soboty i dni wolne od pracy (praca w dzień może odbywać się tylko za pisemną zgodą Zamawiającego), 2) Wykonawca zobowiązuje się do składania meldunków o wykonanym i prognozowanym miejscu robót – codziennie do godz. 8:00 (fax 85 869 6775, 6790, lub drogą e-mailową: zdm@um.bialystok.pl) 3) wyznaczy osobę do kontaktu, tj.: osobę nadzorującą odpowiedzialną za koordynowanie zleconych robót w terenie, współpracę z Zamawiającym oraz przekazywanie wykonanych robót do odbioru. 20. Wykonawca po zakończonych pracach ma obowiązek doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 21. Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie do godz. 10:00 w następnym dniu roboczym po terminie określonym w protokole konieczności. Po zgłoszeniu wykonania prac, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu obmiar robót oraz kosztorys powykonawczy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Zamawiający dokona odbioru robót przy udziale Wykonawcy, po sprawdzeniu obmiaru, jakości prac i kosztorysu powykonawczego, w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia pełnej dokumentacji. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku zastrzeżeń co do jakości robót i zlecenia badań wykonanego oznakowania poziomego. W przypadku nie złożenia obmiaru i kosztorysu powykonawczego w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia zawiadomienie o zakończeniu robót uznaje się za nieskuteczne. 22. W celu dokonania odbioru robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: a) Księgę obmiarów zawierającą:  nazwę ulicy, placu, skrzyżowania,  numery protokołów konieczności,  ilość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach w rozbiciu na elementy zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (załącznik nr 2 do Dz. U. Nr 220 poz.2181). b) Kosztorys powykonawczy zawierający:  nazwę ulicy , placu, skrzyżowania,  numery protokołów konieczności,  obliczoną wartość wykonanych robót w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z podpisanej Umowy. c) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST. d) Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 23. Zamawiający dokonuje oględzin w terenie (sprawdzenie jakości, weryfikacja obmiarów) wykonanego (usuniętego) oznakowania i wnosi ewentualne uwagi do protokołu. W przypadku wniesienia uwag do protokołu Zamawiający określi jednocześnie termin wykonania robót poprawkowych lub usunięcia braków w przekazanych przez Wykonawcę dokumentach. Dokonanie odbioru robót jest równoznaczne ze zwrotem terenu robót Zamawiającemu. 24. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty. 25. Prace związane z realizacją zamówienia należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 11 do SIWZ. 26. Każdy materiał użyty przez Wykonawcę musi posiadać świadectwo jakości – aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty stałości właściwości użytkowych (wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub inne instytuty posiadające akredytacje do ich wydawania na terenie Polski). 27. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi, dokonał przeglądu istniejących rodzajów technologii wykonywania oznakowania poziomego na terenie miasta Białegostoku. 28. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt miejsce składowania odpadów, przechowywania sprzętu i materiałów, celem zapewnienia legalnego składowania w miejscach dozwolonych. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) 29. W przypadku uszkodzenia nawierzchni z winy Wykonawcy w trakcie robót, zobowiązuje się do naprawy zniszczonych elementów (np. wymiany uszkodzonej nawierzchni), w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 45233221-4 Malowanie nawierzchni 45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów ­ Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż czynności w zakresie realizacji robót dotyczących branży drogowej tj: - roboty przygotowawcze (część I, część II), - roboty przy oznakowaniu poziomym cienkowarstwowym (część I, część II), - roboty przy oznakowaniu poziomym grubowarstwowym (część I, część II), - roboty przy czasowym oznakowaniu poziomym (część I, część II), - roboty przy usuwaniu oznakowania poziomego (część I, część II), - roboty przy punktowych elementach odblaskowych 360 (drogowych) (część I, część II) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące funkcje kierownika robót objętych zamówieniem. ­ Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. ­ Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. ­ Zamawiający wymaga udzielenia: - 6-miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome czasowe 360 (taśma na siatce), - 36-miesięcznej gwarancji na punktowe elementy odblaskowe 360 (drogowe), - 24- miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome z natryskowych mas chemoutwardzalnych oraz - min. 6-miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, - min. 36-miesięcznej gwarancji na oznakowanie grubowarstwowe, licząc od dnia odbioru zleconych robót. Uwaga: Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe i oznakowanie grubowarstwowe, zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Kryteria i tryb oceny ofert”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233221-4, 45233270-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
gwarancja na przedmiot zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonywanie nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego, odnowa oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego, frezowanie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego w rejonie Południe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Zakres prac obejmuje: a) wykonanie odnowy istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze białym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), przy pomocy farb do znakowania jezdni, b) wykonanie odnowy oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze białym (bez mikrokulek) przy pomocy farb do znakowania jezdni, c) wykonanie nowego oznakowania cienkowarstwowego w kolorze białym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), przy pomocy farb do znakowania jezdni, d) wykonanie nowego cienkowarstwowego oznakowania poziomego w kolorze białym (bez mikrokulek) przy pomocy farb do znakowania jezdni, e) wykonanie nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze innym niż biały (np. symbole znaków pionowych, miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych) z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym, przy pomocy farb do znakowania jezdni, f) wykonanie odnowy oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze innym niż biały (np.symbole znaków pionowych, miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych) z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym, przy pomocy farb do znakowania jezdni, g) usuwanie istniejącego oznakowania cienkowarstwowego, h) wykonanie odnowy istniejącego oznakowania poziomego w kolorze białym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), przy pomocy natryskowych mas chemoutwardzalnych, i) wykonanie nowego oznakowania poziomego w kolorze białym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), przy pomocy natryskowych mas chemoutwardzalnych, j) wykonanie odnowy istniejącego oznakowania poziomego w kolorze innym niż biały (np. symbole znaków pionowych, miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych lub przejazdy rowerowe) przy pomocy natryskowych mas chemoutwardzalnych (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), k) wykonanie nowego oznakowania poziomego w kolorze innym niż biały biały (np. symbole znaków pionowych, miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych lub przejazdy rowerowe) przy pomocy natryskowych mas chemoutwardzalnych (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), l) usuwanie oznakowania poziomego z natryskowych mas chemoutwardzalnych, m) wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym, n) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym, o) wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego gładkiego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym, p) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego gładkiego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym, q) wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych w kolorze białym, r) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych w kolorze białym, s) usuwanie istniejącego oznakowania grubowarstwowego, t) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych (premarków) - białe, u) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych (premarków) - kolorowe, v) wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi w kolorze innym niż biały aplikowane wałkiem ze środkiem uszorstniającym z zastosowaniem mikrokulek szklanych (np. miejsca postojowe dla niepełnosprawnych lub przejazdy rowerowe), w) wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi w kolorze innym niż biały aplikowane wałkiem ze środkiem uszorstniającym z zastosowaniem mikrokulek szklanych (np. miejsca postojowe dla niepełnosprawnych lub przejazdy rowerowe), x) dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych 360 (drogowych), y) wykonanie i usunięcie czasowego oznakowania poziomego w kolorze żółtym (taśma na siatce). 2. Wymagania dotyczące materiałów, sprzętu transportu oraz sposobu wykonywania robót zostały określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 3. Zabezpieczenie terenu wykonywanych prac (odcinka drogowego): 1) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie realizacji zadań wynikających z Umowy, aż do zakończenia prac i dokonania ich odbioru. 2) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zarządcy Drogi zatwierdzony projekt organizacji ruchu, aktualizowany na bieżąco w zależności od potrzeb i postępu prac. 3) Projekt organizacji ruchu – oznakowanie robót przy poziomym znakowaniu, powinien zawierać trzy schematy: a) organizację ruchu na odcinku malowania linii segregacyjnych i krawędziowych, b) organizację ruchu przy malowaniu linii, znaków na skrzyżowaniach i przy malowaniu przejść dla pieszych, c) organizację ruchu przy malowaniu miejsc parkingowych. 4. Przed przystąpieniem do robót projekt organizacji ruchu należy: a) na drogach: krajowych, wojewódzkich i powiatowych - zaopiniować w Wydziale Ruchu Drogowego, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz zatwierdzić w Zarządzie Dróg Miejskich w Białymstoku b) na drogach: gminnych zaopiniować i zatwierdzić w Zarządzie Dróg Miejskich w Białymstoku. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w obrębie terenu robót i w związku z wykonywanymi robotami objętymi Umową od daty przyjęcia terenu od Zamawiającego do czasu odbioru robót. 6. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 7. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Urządzenia zabezpieczające użyte do tych celów powinny być zgodne z warunkami określonymi w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 ze zm.). 8. Zakres prac wraz z planowaną ilością poszczególnych robót do realizacji określają formularze cenowe stanowiące załączniki do SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 90% robót przewidzianych do realizacji w danym roku w terminie do 15 sierpnia z zastrzeżeniem, iż: 1) 50 % prac objętych przedmiotem zamówienia, zaplanowanych do realizacji w 2019 r. wykonana zostanie w okresie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, a w 2020 r. - w terminie od 01 kwietnia do 20 czerwca, 2) 40 % prac objętych przedmiotem zamówienia, zaplanowanych do realizacji w 2019 r. wykonana zostanie do dnia 15 sierpnia, a w 2020 r. w terminie od 21 czerwca do 15 sierpnia 10. Pozostałe 10% robót, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w okresie od 16 sierpnia do 30 listopada. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zleceń w terminie 14 dni od dnia jego przekazania i wykonania robót w terminach określonych w zleceniach. 11. W przypadku realizacji robót o których mowa w ust. 9 Wykonawca zobowiązany jest do ich rozpoczęcia w ciągu 2 dni roboczych od daty przekazania zlecenia. O kolejności realizacji decyduje Zamawiający. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia robót w trybie pilnym, z terminem realizacji nie krótszym niż 2 dni od daty przekazania zlecenia. 12. Terminy, o których mowa w ust. 11 mogą ulec zmianie w przypadku udowodnienia, iż panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiały wykonanie prac malarskich (np. opady deszczu, niska temperatura) lub innych czynników mających bezpośredni wpływ na terminową realizację zadania (np. nieprzewidziane, awaryjne roboty prowadzone w pasie drogowym). Wykonawca w celu udowodnienia ww. warunków zobowiązany jest przedstawić stosowną dokumentację (np. dokumentacja fotograficzna, dane IMGW). 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości robót w poszczególnych asortymentach lub zmniejszenia zakresu robót objętych zakresem zamówienia w granicach ustalonej wartości zamówienia. 14. Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywać się, na podstawie zleceń Zamawiającego, tj.: protokołów konieczności (przekazanych faksem, e-mailem) określających miejsce i zakres prac, a w szczególności: nazwę ulicy, placu, skrzyżowania, odcinek od – do, zakres robót do wykonania, wartość prac, termin realizacji, inne uwagi wykonawcze. W uzasadnionych przypadkach zlecenia robót mogą dokonać telefonicznie upoważnieni pracownicy Zamawiającego potwierdzając je później w pisemnych zleceniach. 15. Zmiana, ustalonego protokołami konieczności, terminu realizacji robót może nastąpić jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. 16. Nowe oznakowanie należy wykonywać zgodnie z projektami będącymi w posiadaniu Zamawiającego. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania robót w warunkach atmosferycznych innych niż określone w SST (Zamawiający może odstąpić od wymagania gwarancji na wykonane prace). 18. Przekazanie zlecenia jest równoznaczne z przekazaniem terenu robót. 19. Wykonawca na czas realizacji zamówienia: 1) zapewnia pracowników wyposażonych w telefony komórkowe, pracujących tylko w porze nocnej, tj.: w godz. 20:00 – 6:00, w dni robocze, soboty i dni wolne od pracy (praca w dzień może odbywać się tylko za pisemną zgodą Zamawiającego), 2) Wykonawca zobowiązuje się do składania meldunków o wykonanym i prognozowanym miejscu robót – codziennie do godz. 8:00 (fax 85 869 6775, 6790, lub drogą e-mailową: zdm@um.bialystok.pl) 3) wyznaczy osobę do kontaktu, tj.: osobę nadzorującą odpowiedzialną za koordynowanie zleconych robót w terenie, współpracę z Zamawiającym oraz przekazywanie wykonanych robót do odbioru. 20. Wykonawca po zakończonych pracach ma obowiązek doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 21. Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie do godz. 10:00 w następnym dniu roboczym po terminie określonym w protokole konieczności. Po zgłoszeniu wykonania prac, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu obmiar robót oraz kosztorys powykonawczy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Zamawiający dokona odbioru robót przy udziale Wykonawcy, po sprawdzeniu obmiaru, jakości prac i kosztorysu powykonawczego, w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia pełnej dokumentacji. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku zastrzeżeń co do jakości robót i zlecenia badań wykonanego oznakowania poziomego. W przypadku nie złożenia obmiaru i kosztorysu powykonawczego w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia zawiadomienie o zakończeniu robót uznaje się za nieskuteczne. 22. W celu dokonania odbioru robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: a) Księgę obmiarów zawierającą:  nazwę ulicy, placu, skrzyżowania,  numery protokołów konieczności,  ilość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach w rozbiciu na elementy zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (załącznik nr 2 do Dz. U. Nr 220 poz.2181). b) Kosztorys powykonawczy zawierający:  nazwę ulicy , placu, skrzyżowania,  numery protokołów konieczności,  obliczoną wartość wykonanych robót w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z podpisanej Umowy. c) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST. d) Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 23. Zamawiający dokonuje oględzin w terenie (sprawdzenie jakości, weryfikacja obmiarów) wykonanego (usuniętego) oznakowania i wnosi ewentualne uwagi do protokołu. W przypadku wniesienia uwag do protokołu Zamawiający określi jednocześnie termin wykonania robót poprawkowych lub usunięcia braków w przekazanych przez Wykonawcę dokumentach. Dokonanie odbioru robót jest równoznaczne ze zwrotem terenu robót Zamawiającemu. 24. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty. 25. Prace związane z realizacją zamówienia należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 11 do SIWZ. 26. Każdy materiał użyty przez Wykonawcę musi posiadać świadectwo jakości – aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty stałości właściwości użytkowych (wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub inne instytuty posiadające akredytacje do ich wydawania na terenie Polski). 27. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi, dokonał przeglądu istniejących rodzajów technologii wykonywania oznakowania poziomego na terenie miasta Białegostoku. 28. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt miejsce składowania odpadów, przechowywania sprzętu i materiałów, celem zapewnienia legalnego składowania w miejscach dozwolonych. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) 29. W przypadku uszkodzenia nawierzchni z winy Wykonawcy w trakcie robót, zobowiązuje się do naprawy zniszczonych elementów (np. wymiany uszkodzonej nawierzchni), w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 45233221-4 Malowanie nawierzchni 45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów ­ Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż czynności w zakresie realizacji robót dotyczących branży drogowej tj: - roboty przygotowawcze (część I, część II), - roboty przy oznakowaniu poziomym cienkowarstwowym (część I, część II), - roboty przy oznakowaniu poziomym grubowarstwowym (część I, część II), - roboty przy czasowym oznakowaniu poziomym (część I, część II), - roboty przy usuwaniu oznakowania poziomego (część I, część II), - roboty przy punktowych elementach odblaskowych 360 (drogowych) (część I, część II) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące funkcje kierownika robót objętych zamówieniem. ­ Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. ­ Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. ­ Zamawiający wymaga udzielenia: - 6-miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome czasowe 360 (taśma na siatce), - 36-miesięcznej gwarancji na punktowe elementy odblaskowe 360 (drogowe), - 24- miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome z natryskowych mas chemoutwardzalnych oraz - min. 6-miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, - min. 36-miesięcznej gwarancji na oznakowanie grubowarstwowe, licząc od dnia odbioru zleconych robót. Uwaga: Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe i oznakowanie grubowarstwowe, zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Kryteria i tryb oceny ofert”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233221-4, 45233270-2, 45233270-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
gwarancja na przedmiot zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły