Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budową stacji paliw, infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice

Ogłoszenie dodano: 25.03.2019

Zamawiający: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa, 01-934 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 09.04.2019, godzina: 12:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 25.03.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Lotnicze Pogotowie Ratunkowe: Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budową stacji paliw, infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, krajowy numer identyfikacyjny 16321074000000, ul. ul. Księżycowa  5 , 01-934  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. + 48 22 22 99 931, e-mail centrala@lpr.com.pl, faks +48 22 22 99 933.
Adres strony internetowej (URL): www.lpr.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.lpr.com.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.lpr.com.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście
Adres:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 01-934 Warszawa ul. Księżycowa 5, sekretariat, pokój nr 100 (I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budową stacji paliw, infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice
Numer referencyjny: ZP/3/III/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budową stacji paliw, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla inwestycji współfinansowanej ze środków UE – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2” - Katowice, na działce nr ew. 2/5 położonej w miejscowości Katowice, lotnisko Muchowiec. Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy: Etap I: a) realizację inwestycji – obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu działki, wykonanie zjazdu, przyłączy zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, pozwoleniem na rozbiórkę, zgłoszeniem robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, Dokumentacją Projektową oraz uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji dostawy, montażu i uruchomienia elementów stacji meteo, b) zapewnienie zgodnie z ustawą PB, obsady stanowisk kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych branż, kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z prowadzeniem dokumentacji wymaganych prawem, w tym wynikającej z warunków pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę oraz wydanych decyzji, c) wykonanie rozbiórek obiektów budowlanych: budynku hangarowego, budynku garażowego i nawierzchni betonowej oraz asfaltowej, demontażu i przekładek instalacji, przesadzeń, nasadzeń i wycinek drzew oraz innych czynności określonych wymaganiami warunków oraz udzielonych pozwoleń i uzgodnień a także zgodnie z dokumentacją projektową, d) uzyskanie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego dla wymaganych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, e) wykonanie dokumentacji warsztatowej i dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w tym świadectwa charakterystyki energetycznej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (z uwzględnieniem oceny zagrożenia wybuchem), f) skuteczne zawiadomienie organów o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz z uzyskaniem pisemnego pozytywnego stanowiska lub oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56. Etap II polegający na wykonaniu usługi: a) przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w obsłudze urządzeń i instalacji, b) przygotowania i złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z wymaganymi załącznikami, po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robót Etapu I i na podstawie Protokołu Odbioru Wykonanych Robót Etapu I, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania drogą elektroniczną skanu Protokołu Odbioru Wykonanych Robót Etapu I lub c) przygotowania i skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego wraz z wymaganymi załącznikami po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robót Etapu I w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania drogą elektroniczną skanu Protokołu Odbioru Wykonanych Robót Etapu I, d) przygotowania i uzupełnienia wniosku oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektów objętych przedmiotem zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45262311-4
45223500-1
45320000-6
45321000-3
45262500-6
45410000-4
45421152-4
45421146-9
45430000-0
45431000-7
45400000-1
45432000-4
45440000-3
45442000-7
45420000-7
45421000-4
45223000-6
45261100-5
45260000-7
45261000-4
45262120-8
45262110-5
45421153-1
45316000-5
45112740-4
45235000-3
45235110-7
45235111-4
45232451-8
45310000-3
45316000-5
45312310-3
45111200-0
45230000-8
45262210-6
45233140-2
45330000-9
45331210-1
45331100-7
45331200-8
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej:

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły