WYNAJEM CYWILNEGO STATKU POWIETRZNEGO DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPADOCHRONOWO-DESANTOWEGO

Ogłoszenie dodano: 21.03.2019

Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Konstantynowska, 95-100 Zgierz (Łódzkie)

Miejsce: Zgierz

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.03.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


31 Wojskowy Oddział Gospodarczy: WYNAJEM CYWILNEGO STATKU POWIETRZNEGO DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPADOCHRONOWO-DESANTOWEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 10106725600000, ul. ul. Konstantynowska  85 , 95-100  Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 26 1442098, e-mail 31wog.zp@ron.mil.pl, faks 26 1442101.
Adres strony internetowej (URL): www.31wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Obrona
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.31wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
31 WOG, ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYNAJEM CYWILNEGO STATKU POWIETRZNEGO DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPADOCHRONOWO-DESANTOWEGO
Numer referencyjny: 33/ZP/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1 Celem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykorzystaniu cywilnego statku powietrznego do szkolenia spadochronowego żołnierzy i instruktorów spadochronowych wykonujących skoki na wolne otwarcie do wysokości 4000 metrów. Szkolenie ma na celu nauczanie i doskonalenie techniki skoku żołnierzy objętych przedmiotowym szkoleniem. L.p. ILOŚĆ TYP 1. 100* wylotów (minimum 13 skoczków) skoki na wolne otwarcie do wysokości 4000 metrów UWAGA*: Zamawiający umieścił szacunkową ilość wylotów, ich ilość może ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, lecz wartość realizacji umowy nie przekroczy wartości określonej w umowie. 1. Wykonawca musi zapewnić lotnisko spełniające wymagania zrzutowiska dla spadochronów szybujących w odległości od Leźnicy Wielkiej do 200 km. 2. Statek powietrzny musi być przystosowany do zrzutu skoczków oraz posiadać dokumentację eksploatacyjną dopuszczającą do desantowania metodą spadochronową na wolne otwarcie. 3. Możliwości załadowcze statku powietrznego minimum 13 skoczków. 4. Czas wylotu od momentu załadowania do momentu zrzutu nie dłuższy niż 25 minut. 5. Samolot jednosilnikowy lub dwusilnikowy z szerokim wyjściem bocznym lub tylnym 6. Teren zrzutowiska do skoków zapewnia i zabezpiecza Wykonawca. 7. Zrzutowisko znajduje się w rejonie startu spadochronowego. 8. Wykonawca musi zapewnić przestrzeń powietrzną w rejonie zrzutowiska oraz zabezpieczyć kierowanie lotami na czas desantowania (kierownik lotów znajduje się przy kierowniku desantowania od momentu rozpoczęcia skoków do zakończenia). Na wykorzystywanym do skoków lotnisku w godzinach szkolenia nie mogą występować żadne ograniczenia związane z korzystaniem strefy zrzutu do wysokości 4000 m. 9. Desantowanie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w kilku terminach wskazanych przez Zamawiającego. 10. Zabezpieczenie desantowania realizuje Zamawiający. Terminy realizacji desantowania podane zostaną przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego z wyprzedzeniem 7 dni. W przypadku niekorzystnych warunków meteorologicznych ustalony termin desantowania zostanie przesunięty na inny. W przypadku wykonywania w danym terminie zadań z innym podmiotem, wykonawca zobowiązany jest skoordynować zadania. W przypadku nie wywiązania się z powyższego zobowiązania zamawiający może odstąpić od umowy lub naliczyć kary umowne. 11. Wykonawca zapewni miejsce przykryte dachem przy zrzutowisku do układania spadochronów (jednoczesne układanie min. 35 spadochronów). 12. Wykonawca zapewni bezpieczne i chronione miejsce na terenie lotniska do przechowywania 100 kompletów spadochronów oraz sprzętu podczas szkolenia. 13. Wykonawca zapewnia do wykorzystania Zamawiającemu w czasie szkolenia stały dostęp do Internetu dla min. 10 komputerów oraz zestaw komputerowy z pakietem min. Microsoft Office ze stałym łączem do Internetu wraz z drukarką z możliwością wydruku w kolorze. 14. Wykonawca na prośbę Zamawiającego wskaże miejsca noclegowe lub wydzieli miejsce na terenie lotniska do rozbicia namiotów polowych dla uczestników szkolenia oraz zapewni darmowy dostęp do sanitariatów (WC, prysznice, umywalnia). 15. Planowany termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do 30.11.2019r. 16. Usługa musi być realizowana przez wykwalifikowaną kadrę pilotów posiadających aktualne uprawnienia (licencje i badania lotnicze), niezbędne dla personelu lotniczego w świetle polskiego prawa lotniczego, do prowadzenia statków powietrznych i zrzucania skoczków. 17. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed planowanym wykorzystaniem statku powietrznego do zapewnienia we własnym zakresie wszystkich niezbędnych zezwoleń, dokumentów, sił i środków do wykonywania lotów i dokonywania zrzutu skoczków w wyznaczonym miejscu i czasie szkolenia. 18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bez opłat wjazdu i parkowania pojazdów przyjeżdżających na zabezpieczenie szkolenia. 19. Samolot musi być dopuszczony, w świetle polskiego prawa lotniczego, do wykonywania lotów i wykonywania skoków spadochronowych z jego pokładu (posiadać ważne do końca trwania umowy certyfikaty wystawione przez ULC). Zadanie 2 Celem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykorzystaniu cywilnego statku powietrznego do szkolenia spadochronowego żołnierzy i instruktorów spadochronowych wykonujących skoki na wolne otwarcie z zasobnikiem do 30 kg i bez zasobnika w formacjach mieszanych, grupowanych i pojedynczych do wysokości 4000 metrów. Szkolenie ma na celu nauczanie i doskonalenie techniki skoku żołnierzy objętych przedmiotowym szkoleniem. L.p. ILOŚĆ TYP 2. 115* wylotów (minimum 16 skoczków z zasobnikiem) skoki na wolne otwarcie do wysokości 4000 metrów (z zasobnikiem i bez zasobnika) UWAGA*: Zamawiający umieścił szacunkową ilość wylotów, ich ilość może ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, lecz wartość realizacji umowy nie przekroczy wartości określonej w umowie. 1. Wykonawca musi zapewnić lotnisko spełniające wymagania zrzutowiska dla spadochronów szybujących w odległości od Tomaszowa Mazowieckiego do 200 km. 2. Statek powietrzny musi być przystosowany do zrzutu skoczków oraz posiadać dokumentację eksploatacyjną dopuszczającą do desantowania metodą spadochronową na wolne otwarcie. 3. Możliwości załadowcze statku powietrznego minimum 16 skoczków z zasobnikiem. 4. Czas wylotu od momentu załadowania do momentu zrzutu nie dłuższy niż 25 minut. 5. Samolot jednosilnikowy lub dwusilnikowy z szerokim wyjściem tylnym zapewniającym bezpieczne wyjście grupy( formacji) do 6 skoczków z zasobnikiem w jednym czasie. 6. Teren zrzutowiska do skoków zapewnia i zabezpiecza Wykonawca. 7. Zrzutowisko znajduje się w rejonie startu spadochronowego. 8. Wykonawca musi zapewnić przestrzeń powietrzną w rejonie zrzutowiska oraz zabezpieczyć kierowanie lotami na czas desantowania (kierownik lotów znajduje się przy kierowniku desantowania od momentu rozpoczęcia skoków do zakończenia). Na wykorzystywanym do skoków lotnisku w godzinach szkolenia nie mogą występować żadne ograniczenia związane z korzystaniem strefy zrzutu do wysokości 4000 m. 9. Desantowanie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w kilku terminach wskazanych przez Zamawiającego. 10. Zabezpieczenie desantowania realizuje Zamawiający. 11. Terminy realizacji desantowania podane zostaną przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni. W przypadku niekorzystnych warunków meteorologicznych ustalony termin desantowania zostanie przesunięty na inny. W przypadku wykonywania w danym terminie zadań z innym podmiotem, wykonawca zobowiązany jest skoordynować zadania. W przypadku nie wywiązania się z powyższego zobowiązania zamawiający może odstąpić od umowy. 12. Wykonawca zapewni miejsce przykryte dachem przy zrzutowisku do układania spadochronów (jednoczesne układanie min. 35 spadochronów). 13. Wykonawca zapewni bezpieczne i chronione miejsce na terenie lotniska do przechowywania 100 kompletów spadochronów oraz sprzętu podczas szkolenia. 14. Wykonawca zapewnia do wykorzystania Zamawiającemu w czasie szkolenia stały dostęp do Internetu dla min. 10 komputerów oraz zestaw komputerowy z pakietem min. Microsoft Office ze stałym łączem do Internetu wraz z drukarką z możliwością wydruku w kolorze. 15. Wykonawca na prośbę Zamawiającego wskaże miejsca noclegowe lub wydzieli miejsce na terenie lotniska do rozbicia namiotów polowych dla uczestników szkolenia oraz zapewni darmowy dostęp do sanitariatów (WC, prysznice, umywalnia). 16. Planowany termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do 30.11.2019r. 17. Usługa musi być realizowana przez wykwalifikowaną kadrę pilotów posiadających aktualne uprawnienia (licencje i badania lotnicze), niezbędne dla personelu lotniczego w świetle polskiego prawa lotniczego, do prowadzenia statków powietrznych i zrzucania skoczków. 18. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed planowanym wykorzystaniem statku powietrznego do zapewnienia we własnym zakresie wszystkich niezbędnych zezwoleń, dokumentów, sił i środków do wykonywania lotów i dokonywania zrzutu skoczków w wyznaczonym miejscu i czasie szkolenia. 19. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bez opłat wjazdu i parkowania pojazdów przyjeżdżających na zabezpieczenie szkolenia. 20. Samolot musi być dopuszczony, w świetle polskiego prawa lotniczego, do wykonywania lotów i wykonywania skoków spadochronowych z jego pokładu (posiadać ważne do końca trwania umowy certyfikaty wystawione przez ULC). Zadanie 3 Celem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykorzystaniu cywilnego statku powietrznego do szkolenia spadochronowego żołnierzy wykonujących skoki na wolne otwarcie. Szkolenie ma na celu doskonalenie techniki skoku żołnierzy na celność lądowania na spadochronach typu PARA FOIL objętych przedmiotowym szkoleniem. L.p. ILOŚĆ TYP 1. 1000* skoków (minimum 6 skoczków) skoki na wolne otwarcie z wysokości do 1200 metrów UWAGA*: Zamawiający umieścił szacunkową ilość skoków, ich ilość może ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, lecz wartość realizacji umowy nie przekroczy wartości określonej w umowie. Wykonawca musi zapewnić lotnisko spełniające wymagania zrzutowiska dla spadochronów szybujących. 1. Statek powietrzny musi być przystosowany do zrzutu skoczków oraz posiadać dokumentację eksploatacyjną dopuszczającą do desantowania metodą spadochronową na wolne otwarcie. 2. Możliwości załadowcze statku powietrznego minimum 6 skoczków. 3. Czas wylotu od momentu załadowania do momentu zrzutu nie dłuższy niż 25 minut. 4. Możliwość wyłączania samolotu po każdym wylocie. 5. Samolot jednosilnikowy lub dwusilnikowy z szerokim wyjściem bocznym lub tylnym 6. Teren zrzutowiska do skoków zapewnia i zabezpiecza Wykonawca. 7. Zrzutowisko znajduje się w rejonie startu spadochronowego. 8. Wykonawca musi zapewnić przestrzeń powietrzną w rejonie zrzutowiska oraz zabezpieczyć kierowanie lotami na czas desantowania (kierownik lotów znajduje się przy kierowniku desantowania od momentu rozpoczęcia skoków do zakończenia). Na wykorzystywanym do skoków lotnisku w godzinach szkolenia nie mogą występować żadne ograniczenia związane z korzystaniem strefy zrzutu do wysokości 1200 m. 9. Desantowanie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w kilku terminach wskazanych przez Zamawiającego. 10. Możliwość rozłożenia na terenie zrzutowiska urządzeń do pomiaru celności lądowania (piguła). 11. Zabezpieczenie desantowania realizuje Zamawiający. Terminy realizacji desantowania podane zostaną przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni. W przypadku niekorzystnych warunków meteorologicznych ustalony termin desantowania zostanie przesunięty na inny. W przypadku wykonywania w danym terminie zadań z innym podmiotem, wykonawca zobowiązany jest skoordynować zadania. W przypadku nie wywiązania się z powyższego zobowiązania zamawiający może odstąpić od umowy. 12. Wykonawca zapewni miejsce przykryte dachem przy zrzutowisku do układania spadochronów. 13. Wykonawca zapewni bezpieczne i chronione miejsce na terenie lotniska do przechowywania 16 kompletów spadochronów oraz sprzętu podczas szkolenia. 14. Wykonawca zapewnia do wykorzystania Zamawiającemu w czasie szkolenia stały dostęp do Internetu. 15. Wykonawca na prośbę Zamawiającego wskaże miejsca noclegowe lub wydzieli miejsce na terenie lotniska do rozbicia namiotów polowych dla uczestników szkolenia oraz zapewni darmowy dostęp do sanitariatów (WC, prysznice, umywalnia). 16. Planowany termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do 30.11.2019r. 17. Usługa musi być realizowana przez wykwalifikowaną kadrę pilotów posiadających aktualne uprawnienia (licencje i badania lotnicze), niezbędne dla personelu lotniczego w świetle polskiego prawa lotniczego, do prowadzenia statków powietrznych i zrzucania skoczków. 18. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed planowanym wykorzystaniem statku powietrznego do zapewnienia we własnym zakresie wszystkich niezbędnych zezwoleń, dokumentów, sił i środków do wykonywania lotów i dokonywania zrzutu skoczków w wyznaczonym miejscu i czasie szkolenia. 19. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bez opłat wjazdu i parkowania pojazdów przyjeżdżających na zabezpieczenie szkolenia. 20. Samolot musi być dopuszczony, w świetle polskiego prawa lotniczego, do wykonywania lotów i wykonywania skoków spadochronowych z jego pokładu (posiadać ważne do końca trwania umowy certyfikaty wystawione przez ULC). Zamawiający nie przewiduje: 1) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP); 2) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP (art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP); 3) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP); 4) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 ustawy PZP); 5) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 ustawy PZP); 6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 ustawy PZP); 7) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji (dot. wszystkich zadań), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje korzystanie z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu zamówienia podstawowego. Wysokość opcji wynosi 10 % zamówienia podstawowego. Zapisy dotyczące opcji zawiera umowa. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na piśmie, nie później niż 30 dni przed zakończeniem umowy. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym.

II.5) Główny kod CPV: 60424100-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać ważne zgłoszenie działalności usług lotniczych (SPO) do wykonywania operacji specjalistycznych wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 965/2012 – zmiana dotychczasowych usług lotniczych AWC w operacje specjalistyczne (SPO) Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania przez Wykonawcę innego dokumentu niż wskazany po przeprowadzeniu postępowania w sprawie uznania certyfikatu zagranicznego lub dokumentu równoważnego wydanego przez upoważnioną władzę innego państwa (zwanego dalej zagranicznym certyfikatem) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 421). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy (wg załącznika nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: zadanie 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:usługa polegająca na wykorzystaniu cywilnego statku powietrznego do szkolenia spadochronowego żołnierzy i instruktorów spadochronowych wykonujących skoki na wolne otwarcie do wysokości 4000 metrów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60424100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
Nalot oferowanego samolotu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: zadanie 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:usługa polegająca na wykorzystaniu cywilnego statku powietrznego do szkolenia spadochronowego żołnierzy i instruktorów spadochronowych wykonujących skoki na wolne otwarcie z zasobnikiem do 30 kg i bez zasobnika w formacjach mieszanych, grupowanych i pojedynczych do wysokości 4000 metrów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60424100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Nalot oferowanego samolotu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: zadanie 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:usługa polegająca na wykorzystaniu cywilnego statku powietrznego do szkolenia spadochronowego żołnierzy wykonujących skoki na wolne otwarcie z wysokości do 1200 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60424100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
Nalot silnika oferowanego samolotu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły