Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny.

Ogłoszenie dodano: 20.03.2019

Zamawiający: Miasto Brzeziny, ul. Sienkiewicza, 95-060 Brzeziny (Łódzkie)

Miejsce: Brzeziny

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 05.04.2019, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 29.05.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miasto Brzeziny: Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT dla projektu nr umowy UDA-RPLD.06.01.01-10-0002/18-00 pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Brzeziny, krajowy numer identyfikacyjny 52419200000000, ul. ul. Sienkiewicza  16 , 95-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail rgi@brzeziny.pl, faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (URL): www.brzeziny.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.brzeziny.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.brzeziny.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny.
Numer referencyjny: RI.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”, według następującego podziału na części (zadania): - Zadanie nr 1 – Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 2668 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”. Zamawiający podkreśla, iż dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robót. Zakres przedmiotu zmówienia zgodnie z przedmiarem robót (załącznik Nr 12 do SIWZ). W ramach przedmiotu zamówienia należy zapewnić nadzór archeologiczny zgodnie z pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obszar objęty przedmiotem zamówienia położony jest w granicach strefy konserwatorskiej. Budynek Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz z otoczeniem wpisany jest do rejestru zabytków. Zamówienie będzie wykonywane w dwóch etapach. Zakres Etapu I obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach zgodnie z przedmiarem prace konserwatorskie w Muzeum Brzeziny. W ramach Etapu I należy wykonać następujące prace budowlane: - Budynek główny Muzeum Regionalnego w Brzezinach a) rekonstrukcję tarasu naziemnego od strony zachodniej pałacyku oraz tarasów na piętrze od strony zachodniej i południowej, b) przebudowę wieży (rozebranie i odtworzenie korony wraz z obecnie nieistniejącymi sterczynami, odtworzenie balkonu na wieży na elewacji frontowej, wykonanie podestu i montaż schodów wewnątrz wieży), c) oczyszczenie ceglanej elewacji i jej impregnację, d) wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. - Budynek oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach a) zbicie wtórnego tynku na elewacji, oczyszczenie i impregnację cegieł, b) wymianę pokrycia dachowego (pokrycie blachodachówką, zastąpienie wtórnych facjat oknami połaciowymi) wraz z rynnami, c) wyburzenie wtórnego ganku i wykonanie nowego podestu wejściowego, d) przebudowę wejścia do kotłowni, e) wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych, f) budowę drewnianej pergoli nad drzwiami od strony ogrodu. Zakres Etapu II obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz oświetleniem zgodnie z przedmiarem zagospodarowanie terenu oraz przedmiarem oświetlenie terenu. W ramach Etapu II należy wykonać następujące prace budowlane: - Zagospodarowanie terenu wokół budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu Muzeum poprzez: wytyczenie nowych ciągów pieszych, w tym ścieżki stanowiącej diagonalną oś łącząca wejście na teren muzeum od strony płd.-wsch. z krańcem płn.-zach. w którym umiejscowiony zostanie naziemny taras, odtworzony wg oryginalnych projektów z 1903 r. Ścieżka ta będzie łączyć wyjście z sal wystawowych muzeum (również zrekonstruowane na podst. oryginalnych projektów), z budynkiem oficyny, placem do kameralnych wydarzeń (ognisko, kino letnie), otoczone strefą kulinarną przy piecu drzewnym oraz widownią przed sceną plenerową. Wymieniona zostanie podbudowa i nawierzchnia drogi wewnętrznej, łączącej bramę przy ul. Piłsudskiego z ulicą Moniuszki. Droga ta pełni funkcję drogi ewakuacyjnej, dodatkowego parkingu i ciągu pieszego, skracającego (o ok. 600 m) przejście między Parkiem Miejskim, a Szkołą Podstawową nr 1. Zużyta i nierówna nawierzchnia asfaltowa zostanie zmieniona na kostkę bazaltową. Wzdłuż drogi powstaną miejsca parkingowe, w tym jedno dla niepełnosprawnych, oraz chodniki. Zrekonstruowany zostanie mur ogrodzeniowy od strony wschodniej, który stanowić będzie dodatkową plenerową powierzchnię wystawienniczą. Planuje się budowę przed budynkiem głównym muzeum dużego placu z płyt granitowych oraz dobudowę ceglanej podświetlonej ściany o funkcjach wystawienniczych od strony zachodniej. Ponadto zostaną zagospodarowane tereny zielone - nasadzone tuje, założone trawniki przed sceną plenerową, stanowiące teren widowni. Mała architektura - stojaki rowerowe, kosze na śmieci, oświetlenie: ciągów komunikacyjnych, ściany wystawienniczej oraz budynku głównego od strony podwórka. Rozbiórka budynku gospodarczego. - Zadanie nr 2 – Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace budowlane: Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej Projekt zakłada prace budowlane i zagospodarowanie terenu wpisanego do rejestru zabytków na potrzeby stworzenia kulturowej ścieżki dydaktycznej o długości 418 mb nawiązującej do średniowiecznego miasta Krakówek oraz zagospodarowanie terenu przy ścieżce o powierzchni 1 ha łącznie z renowacją zabytkowej studni. Wokół ścieżki zostaną ustawione ławki, kosze oraz tablice informacyjne. Cała działka o nr ew. 2347/3 stanowi zabytek nieruchomy, a w wyniku projektu na trenie działki odrestaurowana zostanie zabytkowa studnia oraz stworzona zostanie kulturowa ścieżka dydaktyczna – nadana zostanie funkcja kulturalna. W ramach przedmiotu zamówienia należy zapewnić nadzór archeologiczny zgodnie z pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obszar objęty przedmiotem zamówienia położony jest w granicach stanowiska archeologicznego. 2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z: 1) posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową dla poszczególnych zadań (załącznik Nr 7 do SIWZ, załącznik Nr 8 do SIWZ), 2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla Zadania nr 1 (załącznik Nr 9 do SIWZ), 3) pozwoleniem na budowę oraz zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla poszczególnych zadań (załącznik Nr 10 do SIWZ, załącznik Nr 11 do SIWZ), 4) przedmiarem robót dla poszczególnych zadań (załącznik Nr 12 do SIWZ, załącznik Nr 13 do SIWZ), 5) pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla poszczególnych zadań (załącznik nr 14 do SIWZ, załącznik nr 15 do SIWZ), 6) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, 7) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych, 8) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 3. Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do: 1) umożliwienia wstępu na teren budowy i wglądu do dokumentacji budowy przedstawicielom organów do tego uprawnionych; 2) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót; 3) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu; 4) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, w sobotę, niedziele i święta; 5) wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.); 6) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 922 ze zm.); 7) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202 ze zm.); 8) zapewnienia sobie we własnym zakresie dostawy wody i prądu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, oraz ponoszenia kosztów ich zużycia; 9) oznaczenia na własny koszt i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót – zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, 10) wykonania dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz. 4. Warunkiem koniecznym jest udzielenie przez Wykonawcę minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy oraz minimum 60 miesięcznej rękojmi. Termin gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 5. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/ B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 6.Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń („własnych” w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt atesty potwierdzające zgodność z normą na użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały. 7.W trakcie realizacji robót na żądanie Zamawiającego, w tym również inspektora nadzoru, dokumenty, o których mowa wyżej mają być przedstawione Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. Koszt powyższego ponosi Wykonawca. 8. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych a także innych przepisów związanych z przedmiotem zamówienia. 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca uporządkuje teren robót po ich zakończeniu. 11.Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania robót. 12. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 13. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych – dotyczy Zadania 1 oraz Zadania 2; - w zakresie instalacji elektrycznej – dotyczy Zadania 1, - w zakresie robót ziemnych wykonywanych sprzętem budowlanym – dotyczy Zadania 1 oraz Zadania 2. 14. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 917 ze zm.) 15. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 13 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 16. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 13 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z w/w przepisami. • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 17. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 13 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 13 czynności. 18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 19. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający powinno odbywać się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego. 20. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna możliwa jest w dniu 29.03.2019 r. o godzinie 12.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Ireneuszem Strzępką tel. (46) 874 22 24 wew. 312. 21. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w przedmiarze robót występują nazwy własne technologii, materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: - spełnienia tych samych właściwości technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45100000-8
45111200-0
45200000-9
45316110-9
45233200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie nr 1 - rozpoczęcie: przekazanie placu budowy (w ciągu 7 dni od podpisania umowy) - Etap I – do dnia 30 września 2019 r. (tj. podpisanie częściowego protokołu odbioru robót). - Etap II – do dnia 30 listopada 2019 r. (tj. podpisanie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót). Zadanie nr 2 - rozpoczęcie: przekazanie placu budowy (w ciągu 7 dni od podpisania umowy) - zakończenie do dnia 16.09.2019r. (tj. podpisanie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający żąda przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 zł (jeden milion) złotych – dotyczy Zadania nr 1
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek 1 Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: - jednej inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy lub remontu lub modernizacji lub prac konserwatorskich lub prac restauratorskich budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości co najmniej 1 000 000,00 (jeden milion) zł brutto – dotyczy Zadania nr 1 - jednej inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w zakresie remontu, przebudowy lub budowy dróg, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo – jezdnych o wartości co najmniej 150 000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto – dotyczy Zadania nr 2 Warunek 2 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: o konstrukcyjno – budowlanej – dotyczy Zadania nr 1 o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – dotyczy Zadania nr 1 o drogowej – dotyczy Zadania nr 2 Wymagania dotyczące kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: kierownik powinien posiadać co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067). Wymagania dotyczące kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: kierownik powinien posiadać co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067). Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 zł (jeden milion) złotych – dotyczy Zadania nr 1 b) wykazu potwierdzającego wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: - jednej inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy lub remontu lub modernizacji lub prac konserwatorskich lub prac restauratorskich budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości co najmniej 1 000 000,00 (jeden milion) zł brutto – dotyczy Zadania nr 1 - jednej inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w zakresie remontu, przebudowy lub budowy dróg, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo – jezdnych o wartości co najmniej 150 000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto – dotyczy Zadania nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Wykonawca dołączy także dowody potwierdzające, czy robota została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. c) wykazu, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: o konstrukcyjno – budowlanej – dotyczy Zadania nr 1 o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – dotyczy Zadania nr 1 o drogowej – dotyczy Zadania nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ. Wymagania dotyczące kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: kierownik powinien posiadać co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067). Wymagania dotyczące kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: kierownik powinien posiadać co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067). Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. 1) Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - 40 000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) dla Zadania nr 1 - 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) dla Zadania nr 2. 3) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016, poz. 359 ze zm.). 2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego i jest przechowywane na rachunku bankowym . 3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nie złożył na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25.ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych w pkt. 2. 1) b i e. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810 BS w Andrespolu. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale, przed upływem terminu składania ofert (oryginał gwarancji lub poręczenia osobno załączyć do oferty). 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art.46 ustawy Pzp. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust 3 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych w obowiązującym brzmieniu.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena - Zadanie nr 160,00
Okres gwarancji - Zadanie nr 130,00
Doświadczenie kierownika budowy - Zadanie nr 110,00
Cena - Zadanie nr 260,00
Okres gwarancji - Zadanie nr 240,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadkach opisanych w pkt. 4 określając zakres i warunki tych zmian. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 4. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku: a) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego, b) wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek i uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji, c) działań organów administracji skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., e) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu, f) wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, w więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej, klęski żywiołowej), g) konieczności wprowadzenia innych zmian do przedmiotu umowy, jeżeli z obiektywnych okoliczności nie można było ich przewidzieć na etapie przed zawarciem umowy, h) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonania zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku: a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług, b) wprowadzenia zmian w stosunku do Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku: a) zmian regulacji prawnych, wpływających na koniczność zmiany zakresu rzeczowego, b) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 6. Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 7. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 9. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-05, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1 – Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 2668 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Zadanie nr 1 – Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 2668 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”. Zamawiający podkreśla, iż dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robót. Zakres przedmiotu zmówienia zgodnie z przedmiarem robót (załącznik Nr 12 do SIWZ). W ramach przedmiotu zamówienia należy zapewnić nadzór archeologiczny zgodnie z pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obszar objęty przedmiotem zamówienia położony jest w granicach strefy konserwatorskiej. Budynek Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz z otoczeniem wpisany jest do rejestru zabytków. Zamówienie będzie wykonywane w dwóch etapach. Zakres Etapu I obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach zgodnie z przedmiarem prace konserwatorskie w Muzeum Brzeziny. W ramach Etapu I należy wykonać następujące prace budowlane: - Budynek główny Muzeum Regionalnego w Brzezinach a) rekonstrukcję tarasu naziemnego od strony zachodniej pałacyku oraz tarasów na piętrze od strony zachodniej i południowej, b) przebudowę wieży (rozebranie i odtworzenie korony wraz z obecnie nieistniejącymi sterczynami, odtworzenie balkonu na wieży na elewacji frontowej, wykonanie podestu i montaż schodów wewnątrz wieży), c) oczyszczenie ceglanej elewacji i jej impregnację, d) wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. - Budynek oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach a) zbicie wtórnego tynku na elewacji, oczyszczenie i impregnację cegieł, b) wymianę pokrycia dachowego (pokrycie blachodachówką, zastąpienie wtórnych facjat oknami połaciowymi) wraz z rynnami, c) wyburzenie wtórnego ganku i wykonanie nowego podestu wejściowego, d) przebudowę wejścia do kotłowni, e) wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych, f) budowę drewnianej pergoli nad drzwiami od strony ogrodu. Zakres Etapu II obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz oświetleniem zgodnie z przedmiarem zagospodarowanie terenu oraz przedmiarem oświetlenie terenu. W ramach Etapu II należy wykonać następujące prace budowlane: - Zagospodarowanie terenu wokół budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu Muzeum poprzez: wytyczenie nowych ciągów pieszych, w tym ścieżki stanowiącej diagonalną oś łącząca wejście na teren muzeum od strony płd.-wsch. z krańcem płn.-zach. w którym umiejscowiony zostanie naziemny taras, odtworzony wg oryginalnych projektów z 1903 r. Ścieżka ta będzie łączyć wyjście z sal wystawowych muzeum (również zrekonstruowane na podst. oryginalnych projektów), z budynkiem oficyny, placem do kameralnych wydarzeń (ognisko, kino letnie), otoczone strefą kulinarną przy piecu drzewnym oraz widownią przed sceną plenerową. Wymieniona zostanie podbudowa i nawierzchnia drogi wewnętrznej, łączącej bramę przy ul. Piłsudskiego z ulicą Moniuszki. Droga ta pełni funkcję drogi ewakuacyjnej, dodatkowego parkingu i ciągu pieszego, skracającego (o ok. 600 m) przejście między Parkiem Miejskim, a Szkołą Podstawową nr 1. Zużyta i nierówna nawierzchnia asfaltowa zostanie zmieniona na kostkę bazaltową. Wzdłuż drogi powstaną miejsca parkingowe, w tym jedno dla niepełnosprawnych, oraz chodniki. Zrekonstruowany zostanie mur ogrodzeniowy od strony wschodniej, który stanowić będzie dodatkową plenerową powierzchnię wystawienniczą. Planuje się budowę przed budynkiem głównym muzeum dużego placu z płyt granitowych oraz dobudowę ceglanej podświetlonej ściany o funkcjach wystawienniczych od strony zachodniej. Ponadto zostaną zagospodarowane tereny zielone - nasadzone tuje, założone trawniki przed sceną plenerową, stanowiące teren widowni. Mała architektura - stojaki rowerowe, kosze na śmieci, oświetlenie: ciągów komunikacyjnych, ściany wystawienniczej oraz budynku głównego od strony podwórka. Rozbiórka budynku gospodarczego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45111000-8, 45100000-8, 45111200-0, 45200000-9, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji30,00
doświadczenie kierownika budowy10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2 – Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Zadanie nr 2 – Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace budowlane: Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej Projekt zakłada prace budowlane i zagospodarowanie terenu wpisanego do rejestru zabytków na potrzeby stworzenia kulturowej ścieżki dydaktycznej o długości 418 mb nawiązującej do średniowiecznego miasta Krakówek oraz zagospodarowanie terenu przy ścieżce o powierzchni 1 ha łącznie z renowacją zabytkowej studni. Wokół ścieżki zostaną ustawione ławki, kosze oraz tablice informacyjne. Cała działka o nr ew. 2347/3 stanowi zabytek nieruchomy, a w wyniku projektu na trenie działki odrestaurowana zostanie zabytkowa studnia oraz stworzona zostanie kulturowa ścieżka dydaktyczna – nadana zostanie funkcja kulturalna. W ramach przedmiotu zamówienia należy zapewnić nadzór archeologiczny zgodnie z pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obszar objęty przedmiotem zamówienia położony jest w granicach stanowiska archeologicznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły