Wykonywanie usług przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabezpieczonych przez policję do celów procesowych oraz przewozu pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy na terenie właściwości miejscowej: Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, Komend Powiatowych Policji: w Bolesławcu, w Dzierżoniowie, w Górze, w Miliczu, w Oleśnicy, w Strzelinie, w Świdnicy, w Trzebnicy, w Wołowie, w Ząbkowicach Śląskich i w Złotoryi

Ogłoszenie dodano: 18.03.2019

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Podwale, 50-040 Wrocław (Dolnośląskie)

Miejsce: Wrocław

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 26.03.2019, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu: Wykonywanie usług przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabezpieczonych przez policję do celów procesowych oraz przewozu pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy na terenie właściwości miejscowej: Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, Komend Powiatowych Policji: w Bolesławcu, w Dzierżoniowie, w Górze, w Miliczu, w Oleśnicy, w Strzelinie, w Świdnicy, w Trzebnicy, w Wołowie, w Ząbkowicach Śląskich i w Złotoryi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 93015621600000, ul. Podwale  31-33 , 50-040  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713403716, e-mail eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl, faks +48717824171.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej (w oryginale), pod rygorem nieważności, sporządzoną w języku polskim w sposób zapewniający jej trwałość i pełną czytelność jej treści
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabezpieczonych przez policję do celów procesowych oraz przewozu pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy na terenie właściwości miejscowej: Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, Komend Powiatowych Policji: w Bolesławcu, w Dzierżoniowie, w Górze, w Miliczu, w Oleśnicy, w Strzelinie, w Świdnicy, w Trzebnicy, w Wołowie, w Ząbkowicach Śląskich i w Złotoryi
Numer referencyjny: Pu-2380-026-030-020/2019/AB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabezpieczonych przez policję do celów procesowych oraz przewozu pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy na terenie podległym Komendom Powiatowym Policji w: Bolesławcu, Środzie Śląskiej, Ząbkowicach Śląskich; oznaczenie sprawy Pu-2380-026-030-020/2019/AB. 2. Zakres usługi obejmuje: 2.1. Załadunek, transport oraz wyładunek pojazdów lub części pojazdów, wraz ze wszelkimi pracami towarzyszącymi tym czynnością, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 2.2. Usunięcie lub przemieszczenie pojazdu lub części pojazdu na miejsce wskazane w dyspozycji usunięcia pojazdu, na parkingu strzeżonym. 2.3. Przewozu uszkodzonego pojazdu służbowego do wskazanego miejsca naprawy. 2.4. Zabranie z miejsca zdarzenia wszystkich przedmiotów wskazanych przez policjantów przekazujących pojazd lub części pojazdu i opisanych w dyspozycji usunięcia pojazdu. 2.5. Zabezpieczenie pojazdu lub części pojazdu przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w czasie transportu na wskazany parking strzeżony. 2.6. Czas dojazdu do miejsca wskazanego przez zamawiającego oraz podjęcie czynności związanych z załadunkiem pojazdu, nie dłuższy niż 60 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia. 2.7. Utworzenie stanowiska dyspozytorskiego (przyjmującego zlecenia od zamawiającego i wydającego polecenia holownikom) wyposażonego w urządzenia łączności (w postaci aktywnych telefonów stacjonarnych lub telefonów komórkowych), zapewniające możliwość przekazania dyspozycji i komunikację z holującym w trakcie holowania w każdym momencie. 2.8. Przedstawienie wykazu osób przewidzianych do realizacji umowy z podaniem ich roli (kierowca, dyspozytor) oraz określenie sposobu łączności z tymi osobami (numer telefonu). Wykaz osób stanowi załącznik nr 2 do umowy. W przypadku zmian w załączniku nr 2 Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o tym, w terminie do 7 dni przed zmianami. Zmiana wymaga formy pisemnej. 2.9. Sporządzenie w trzech egzemplarzach protokołu przekazania pojazdu/części w obecności policjanta/pracownika cywilnego odpowiedzialnego za zabezpieczenie depozytu (wzór załącznik nr 3 i 4 do IPU). 2.10. Przekazanie zabezpieczonego depozytu na wskazany parking strzeżony, na podstawie otrzymanego protokołu przyjęcia pojazdu lub części pojazdu, podpisanego przez policjanta odpowiedzialnego za jego zabezpieczenie. 2.11. Przekazanie uszkodzonego pojazdu służbowego na wskazane miejsce, na podstawie protokołu przekazania pojazdu podpisanego przez policjanta/pracownika cywilnego. 3. Minimalne wymagania dotyczące sprzętu używanego przy realizacji usługi. Pojazdy przewidziane do wykonywania usług w przedmiotowym zakresie muszą być technicznie przystosowane do przewożenia lub holowania uszkodzonych lub niesprawnych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Pojazd przeznaczony do holowania i przewozu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony musi odpowiadać następującym wymaganiom zamawiającego: 3.1. Pojazd specjalny pomocy drogowej, tj. pojazd posiadający wpis w dowodzie rejestracyjnym, z którego wynika, że jest to pojazd specjalny o przeznaczeniu – pomoc drogowa. 3.2. Pojazd o dopuszczalnej ładowności co najmniej 3,5 tony. W przypadku gdy w dowodzie rejestracyjnym przedstawionym przez wykonawcę, nie będzie określona dopuszczalna ładowność, zamawiający obliczy ww. wartość w sposób określony w art. 2 pkt 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami), tj. przyjmie różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu. 3.3. Pojazd posiadający ważne badania techniczne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami). 3.4. Oznakowanym oraz spełniającym pozostałe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późniejszymi zmianami). 4. Zamawiający podzielił zamówienie na 13 części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać na każdą część postępowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części w zależności od miejsca realizowania usługi, to jest miasta i powiatu oraz poza granicami powiatu: 4.1. Część 1 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu bolesławieckiego (Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu): 4.1.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 160. 4.1.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 300 km. 4.2. Część 2 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu dzierżoniowskiego (Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie): 4.2.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 84. 4.2.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 120 km. 4.3. Część 3 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu górowski (Komenda Powiatowa Policji w Górze): 4.3.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 25. 4.3.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 180 km. 4.4. Część 4 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu jeleniogórskiego (Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze): 4.4.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 320. 4.4.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 700 km. 4.5. Część 5 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu milickiego (Komenda Powiatowa Policji w Miliczu): 4.5.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 75. 4.5.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 120 km. 4.6. Część 6 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu oleśnickiego (Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy): 4.6.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 100. 4.6.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 130 km. 4.7. Część 7 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu strzelińskiego (Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie): 4.7.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 50. 4.7.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 130 km. 4.8. Część 8 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu świdnickiego (Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy): 4.8.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 500. 4.8.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 200 km. 4.9. Część 9 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu trzebnickiego (Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy): 4.9.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 220. 4.9.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 130 km. 4.10. Część 10 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu wałbrzyskiego (Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu): 4.10.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 200. 4.10.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 130 km. 4.11. Część 11 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu wołowskiego (Komenda Powiatowa Policji w Wołowie): 4.11.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 40. 4.11.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 130 km. 4.12. Część 12 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu ząbkowickiego (Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich): 4.12.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 50. 4.12.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 140 km. 4.13. Część 13 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu złotoryjskiego (Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi): 4.13.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 80. 4.13.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 150 km.

II.5) Główny kod CPV: 50118110-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (niniejsze postępowanie), dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na podstawie w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. – do 50% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe: 5. W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 u.p.z.p. dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U. UE.L Nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, że przedmiotowa usługa nie ma wpływu na dostępność dla osób niepełnosprawnych, gdyż dotyczy holowania pojazdów służbowych. 6. Na podstawie art. 29 ust. 3a u.p.z.p., Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. W opinii Zamawiającego wykonywanie czynności mycia w toku realizacji usługi serwisowania nie wymaga występowania pomiędzy wykonawcą lub podwykonawcą i zatrudnionymi przez te podmioty osobami pracowniczego podporządkowania w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.). Umowa o świadczenie usługi holowania jest umową starannego działania. Jej celem jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu. Sposób określenia obowiązków w takiej umowie różni się od umowy o pracę, której charakterystyczną cechą jest podporządkowanie pracownika, przejawiające się w sprecyzowaniu zakresu czynności przez pracodawcę, a nie pracownika. Zawierając umowę o świadczenie usług strony mogą się umówić, że o sposobie wykonania usługi zdecyduje jej wykonawca. W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej nie może zachodzić typowe dla stosunku pracy podporządkowanie i kierownictwo pracodawcy użytkownika (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie, LEX nr 1771001 z dnia 05.08.2015 r., sygn. III AUa 353/15). Jednakże Zamawiający będzie premiował zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji przedmiotowego zamówienia. Jeśli wykonawca zobowiąże się do zatrudnienia na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia, składając w tym celu zobowiązanie w formularzu ofertowym, to otrzyma 10,00 punktów. 7. Dopuszczalność udziału podwykonawców. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców (załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku braku takiej informacji, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zamierza wykonać niniejsze zamówienie samodzielnie – bez udziału podwykonawców. 7.1. Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zawierała co najmniej: oznaczenie stron umowy, przedmiotu umowy (wskazanie dostaw lub usług powierzanych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom), termin realizacji umowy, termin zapłaty wynagrodzenia oraz jego wysokość. 7.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, dotyczącą niniejszego zamówienia, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 7.3. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać również postanowienia dotyczące niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przypadkach uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 8. Przewidywane ilości przewozów oraz ilości kilometrów zamówienia są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ww. ilości przewozów i kilometrów w granicach oferowanej przez wykonawcę wartości umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek udziału w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy posiadają licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późniejszymi zmianami), lub posiadają licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy, wydaną na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich (Dz. U. L 95 z 9.4.1992, str. 1).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 2.2.1. Uwaga. Jednakże wykonawca w toku realizacji zamówienia jest zobowiązany – zgodnie z paragrafem 5 ust. 4 Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) – do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę minimum 100000,00 zł brutto w okresie realizacji umowy oraz zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy potwierdzenie zawarcia ww. umowy ubezpieczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek udziału dotyczący zdolności technicznej – minimalny potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy dysponują co najmniej jednym w pełni sprawnym technicznie pojazdem specjalnym pomocy drogowej, przez który Zamawiający rozumie pojazd spełniający następujące wymagania: 2.3.1. Pojazd specjalny pomocy drogowej, tj. pojazd posiadający wpis w dowodzie rejestracyjnym, z którego wynika, że jest to pojazd specjalny o przeznaczeniu – pomoc drogowa. 2.3.2. Pojazd o dopuszczalnej ładowności co najmniej 3,5 tony. W przypadku gdy w dowodzie rejestracyjnym przedstawionym przez wykonawcę, nie będzie określona dopuszczalna ładowność, zamawiający obliczy ww. wartość w sposób określony w art. 2 pkt 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami), tj. przyjmie różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu; 2.3.3. Pojazd posiadającym ważne badania techniczne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami). 2.3.4. Oznakowanym i spełniającym pozostałe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późniejszymi zmianami).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 3. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - propozycję zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zobowiązane złożone w innej formie niż proponowana w załączniku nr 7 do SIWZ musi zawierać wszystkie wymagane w nim informacje. 3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. 3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie 3.1., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 3.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 3.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 3.5. 3.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, które stanowią załącznik nr 3 do SIWZ (podstawy wykluczenia) i załącznik nr 4 do SIWZ (warunki udziału).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura przewidziana w art. 24aa u.p.z.p. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać się dwuetapowo. 2. Etap pierwszy. Zamawiający w trybie art. 24aa u.p.z.p. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena ta zostanie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (załączniki nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załączniki nr 4 do SIWZ). Tak dokonana ocena będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.1. Uwaga. Zamawiający nie będzie badać pozostałych oświadczeń o braku podstaw wykluczenia (załączniki nr 3 do SIWZ) oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załączniki nr 4 do SIWZ), złożonych przez pozostałych wykonawców, w celu ustalenia czy ci wykonawcy, których oferty zajęły dalsze miejsca w rankingu ofert, tzn. miejsce 2, 3, 4, itd. – podlegają wykluczeniu bądź nie. 3. Etap drugi. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia publicznego wezwie, na podstawie art. 26 ust. 2 u.p.z.p., Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 punkt 1 – 3 u.p.z.p. (brak podstaw wykluczenia, spełnianie wymagań przez oferowane usługi oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu). Forma składanych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa niżej w punktach 3.1. – 3.3. w Rozdziale X. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zmienionym § 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018, poz. 1993). Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą, w myśl § 1 pkt 1 ppkt d rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018, poz. 1993). Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda: 3.2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.2.2. Oświadczenia o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 10 do SIWZ); 3.2.3. Oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 10 do SIWZ); 3.2.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 u.p.z.p.., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 3.2.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej w punkcie 3.3.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u.p.z.p.. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.2.5.1.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w punkcie 3.2.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.2.5.2.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3.2.5.3.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany wyżej w punkcie 3.3.1., składa dokument, o którym mowa wyżej w punkcie 3.2.5, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 u.p.z.p.. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.2.5.3.1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura przewidziana w art. 24aa u.p.z.p. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać się dwuetapowo. 2. Etap pierwszy. Zamawiający w trybie art. 24aa u.p.z.p. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena ta zostanie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (załączniki nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załączniki nr 4 do SIWZ). Tak dokonana ocena będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.1. Uwaga. Zamawiający nie będzie badać pozostałych oświadczeń o braku podstaw wykluczenia (załączniki nr 3 do SIWZ) oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załączniki nr 4 do SIWZ), złożonych przez pozostałych wykonawców, w celu ustalenia czy ci wykonawcy, których oferty zajęły dalsze miejsca w rankingu ofert, tzn. miejsce 2, 3, 4, itd. – podlegają wykluczeniu bądź nie. 3. Etap drugi. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia publicznego wezwie, na podstawie art. 26 ust. 2 u.p.z.p., Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 punkt 1 – 3 u.p.z.p. (brak podstaw wykluczenia, spełnianie wymagań przez oferowane usługi oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu). Forma składanych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa niżej w punktach 3.1. – 3.3. w Rozdziale X. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zmienionym § 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018, poz. 1993). Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą, w myśl § 1 pkt 1 ppkt d rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018, poz. 1993). Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3.1. Warunki udziału w postępowaniu: 3.1.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: 3.1.1.1.Licencji uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późniejszymi zmianami), lub posiadają licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy, wydaną na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich (Dz. U. L 95 z 9.4.1992, str. 1). 3.1.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 3.1.2.1.Wykazu pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Pojazdy, za pomocą których wykonawca będzie wykonywać zamówienie publiczne, muszą spełniać minimalne wymagania określone w punktach 2.3.1. – 2.3.4. w Rozdziale VII SIWZ. 3.1.2.1.1. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
3.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego zamawiający żąda następujących dokumentów: 3.3.1. Dowodów rejestracyjnych pojazdów potwierdzających, że pojazdy wskazane przez Wykonawcę w załączniku nr 8 SIWZ, a które wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, spełniają minimalne wymagania określone w punktach 2.3.1. do 2.3.4. w Rozdziale VII SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
ROZDZIAŁ VIII: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT 1. Formularz ofertowy. Wykonawca składa formularz ofertowy (ofertę) odpowiednio wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (załącznik numer 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 2.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia (załączniki nr 3 do SIWZ). 3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ). Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert przedmiotowe oświadczenie. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. Oświadczenie o podwykonawcach. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców, którego wzór określa załącznik numer 5 do SIWZ. 5. Zobowiązanie. W przypadku Wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. – zobowiązanie tych podmiotów do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Pełnomocnictwo. W przypadku, gdy formularz ofertowy (ofertę), oświadczenia lub dokumenty podpisują bądź poświadczają za zgodność – osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 u.p.z.p.: 7.1. Są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 7.2. Są zobowiązani dołączyć do oferty pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika, o którym mowa wyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie pisemnej (oryginału) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7.3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 7.3.1. Łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 7.3.2. Oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 7.4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert – Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 7.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. 7.6. Zgodnie z art. 141 u.p.z.p. Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy złożyć wraz z ofertą: 8.1. Każdy ze wspólników spółki cywilnej składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (załączniki nr 3 do SIWZ). 8.2. W przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników – pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie pisemnej (oryginał) bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusz. ROZDZIAŁ IX: GRUPA KAPITAŁOWA. 1. Zgodnie z art. 4 pkt 14 u.p.z.p. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 2. Przedsiębiorcą, zgodnie z art. 4 pkt 1 powołanej u.p.z.p., jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 2.1. Osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której u.p.z.p. przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 2.2. Osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 2.3. Osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4 tejże u.p.z.p., nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 u.p.z.p. uokik, 2.4. związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 u.p.z.p. uokik (tj. izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w ustawie, jak również związki tych organizacji) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 3. Pod pojęciem przejęcia kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 uokik, rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 3.1. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3.2. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3.3. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 3.4. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3.5. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 3.6. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 4. W związku z powołanymi wyżej przepisami: 4.1. Na podstawie art. 24 ust. 11 u.p.z.p. Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z tych Wykonawców), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p.. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.1.1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. – załącznik nr 6 do SIWZ. 4.2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu u.p.z.p. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki15,00
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100000,00 zł15,00
Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 u.p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z paragrafem 12 IPU (załącznik nr 2 do SIWZ): 4.1. Przewiduję się możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach: 4.1.1. zmiany przepisów regulujących wykonywanie usługi holowania, 4.1.2. oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 4.1.3. ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy. 4.2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w wynagrodzeniu Wykonawcy w przypadku zmiany: 4.2.1. stawki podatku od towarów i usług, 4.2.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2016 poz. 1265, 1986) , 4.2.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę. 3.1. W przypadku zaistnienia zmian, o których mowa w pkt 4.2, Wykonawca może wystąpić o zmianę wysokości wynagrodzenia. Podstawą do takiej zmiany będzie szczegółowe wykazanie w jakiej części zmiana ma wpływ na cenę jednostkową wykonywania usługi.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język oferty. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część 1 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu bolesławieckiego (Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu bolesławieckiego (Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu): 4.1.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 160. 4.1.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 300 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki15,00
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100000,00 zł 15,00
Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część 2 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu dzierżoniowskiego (Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu dzierżoniowskiego (Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie): 4.2.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 84. 4.2.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 120 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki15,00
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100000,00 zł15,00
Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Część 3 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu górowski (Komenda Powiatowa Policji w Górze)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu górowski (Komenda Powiatowa Policji w Górze): 4.3.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 25. 4.3.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 180 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki15,00
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100000,00 zł15,00
Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Część 4 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu jeleniogórskiego (Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.4. Część 4 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu jeleniogórskiego (Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze): 4.4.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 320. 4.4.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 700 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki15,00
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100000,00 zł15,00
Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Część 5 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu milickiego (Komenda Powiatowa Policji w Miliczu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.5. Część 5 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu milickiego (Komenda Powiatowa Policji w Miliczu): 4.5.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 75. 4.5.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 120 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki15,00
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100000,00 zł15,00
Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Część 6 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu oleśnickiego (Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.6. Część 6 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu oleśnickiego (Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy): 4.6.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 100. 4.6.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 130 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki15,00
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100000,00 zł15,00
Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Część 7 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu strzelińskiego (Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.7. Część 7 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu strzelińskiego (Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie): 4.7.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 50. 4.7.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 130 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki15,00
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100000,00 zł15,00
Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Część 8 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu świdnickiego (Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.8. Część 8 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu świdnickiego (Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy): 4.8.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 500. 4.8.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 200 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki15,00
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100000,00 zł15,00
Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Część 9 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu trzebnickiego (Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.9. Część 9 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu trzebnickiego (Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy): 4.9.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 220. 4.9.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 130 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki15,00
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100000,00 zł15,00
Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Część 10 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu wałbrzyskiego (Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.10. Część 10 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu wałbrzyskiego (Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu): 4.10.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 200. 4.10.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 130 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki15,00
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100000,00 zł15,00
Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Część 11 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu wołowskiego (Komenda Powiatowa Policji w Wołowie)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.11. Część 11 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu wołowskiego (Komenda Powiatowa Policji w Wołowie): 4.11.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 40. 4.11.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 130 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki15,00
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100000,00 zł15,00
Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Część 12 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu ząbkowickiego (Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.12. Część 12 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu ząbkowickiego (Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich): 4.12.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 50. 4.12.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 140 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki15,00
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100000,00 zł15,00
Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Część 13 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu złotoryjskiego (Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.13. Część 13 postępowania – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu złotoryjskiego (Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi): 4.13.1. Orientacyjna ilość przewozów (holowań) w granicach powiatu: 80. 4.13.2. Orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 150 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki15,00
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100000,00 zł15,00
Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły