Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniach inwestycyjnych pn. „Rampa – kultura – stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno – kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej” i „Nadanie nowych funkcji kulturalnych i społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie - ,,Twierdza Design”

Ogłoszenie dodano: 14.03.2019

Zamawiający: Gmina Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Goleniów

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 28.06.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 22.03.2019, godzina: 09:45 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 18.04.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Goleniów: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniach inwestycyjnych pn. „Rampa – kultura – stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno – kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej” i „Nadanie nowych funkcji kulturalnych i społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie - ,,Twierdza Design”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Goleniów, krajowy numer identyfikacyjny 81168436700000, ul. Plac Lotników 1  , 72-100  Goleniów, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 698 200, e-mail zamowienia.publiczne@goleniow.pl, faks 914 698 298.
Adres strony internetowej (URL): www.goleniow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.goleniow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.goleniow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna. Oferty należy składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na podany poniżej adres.
Adres:
Urząd Gminy i Miasta Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, pokój nr 212.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniach inwestycyjnych pn. „Rampa – kultura – stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno – kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej” i „Nadanie nowych funkcji kulturalnych i społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie - ,,Twierdza Design”
Numer referencyjny: WGG.271.4.09.2019.AM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniach inwestycyjnych pn. ,,Rampa – kultura – stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno – kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej” i „Nadanie nowych funkcji kulturalnych i społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie - ,,Twierdza Design”. 1. Przedmiot zamówienia należy traktować jako jedno zintegrowane zamówienie, nad którym Wykonawca będzie sprawował nadzór i kontrolę w ramach pełnienia - powierzonej przez Zamawiającego - funkcji Inżyniera Kontraktu. Zadanie pn. „Rampa – kultura – stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno – kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej” i zadanie pn. „Nadanie nowych funkcji kulturalnych i społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie - ,,Twierdza Design” realizowane będzie w oparciu o jedną decyzję ostateczną powalenia na budowę, niemniej jednak zadania dofinansowane są w ramach dwóch odrębnych umów na robotę budowlaną i odrębnie każda robota budowalna będzie rozliczana. 2. Zamawiający rozumie usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu jako funkcję realizowaną poprzez zespół specjalistów opisany w niniejszej SIWZ. 3. Przez użyte w niniejszej SIWZ określenie „Inżyniera Kontraktu” rozumie się przedstawiciela Zamawiającego, działającego w jego imieniu i na jego rzecz, który odpowiada za kompleksową i terminową realizację projektu zgodnie:  z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245),  z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.),  z warunkami określonymi w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz dostawcami wyposażenia,  z Kodeksem Cywilnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, 1104, 1629, 2073), jak również:  umowami o dofinasowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020,  warunkami określonymi w niniejszej SIWZ,  przepisami prawa dotyczącymi współfinansowania i realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej. 4. Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z nadzoru inwestorskiego poprzez Zespół Inżyniera Kontraktu (opisany w niniejszej SIWZ) wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje dla Wykonawcy robót budowlanych oraz dostawców wyposażenia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi. 5.Zamówienie obejmuje następujący zakres obowiązków i czynności do wykonania przez Inżyniera Kontraktu: 6. Nadzór Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji powinien zapewnić w szczególności: 1) efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramami realizacji, 2) nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych, 3) zakończenie robót w wyznaczonym terminie i rozliczenie inwestycji. 7. Zamawiający oczekuje, że cele te Inżynier Kontraktu osiągnie poprzez: 1) właściwą i profesjonalną organizację i koordynację robót, 2) administrowanie i zarządzanie kontraktem na roboty, przy czynnym współudziale Zamawiającego 3) monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym, 4) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, 5) zapewnienie zgodności realizacji kontraktu na roboty zgodnie z Prawem Budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi, 6) skuteczne wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 7) zapewnienie zgodności realizacji kontraktu na roboty z dokumentacją projektową oraz warunkami kontraktowymi, 8) właściwe rozliczenie kontraktu na roboty budowlane, 9) organizacja odbiorów robót budowlanych (zarówno częściowych, jak i końcowego) wraz z udziałem w procedurze oddania obiektu do użytkowania, 10) właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad i usterek, 11) konsekwentne egzekwowanie obowiązków od Wykonawcy robót budowlanych. 8. Szczegółowy zakres zadań do wykonania przez Inżyniera Kontraktu: 9. Przez cały czas trwania umowy Inżynier Kontraktu ma za zadanie: 1) reprezentowanie Zamawiającego, jako Inwestora, zgodnie z Prawem Budowlanym na podstawie udzielonego Inżynierowi Kontraktu pełnomocnictwa, w tym przygotowanie stosownych dokumentów, 2) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego, 3) bieżącą analizę ryzyka oraz podejmowanie i/lub sugerowanie działań zapobiegawczych lub naprawczych. 4) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji kontraktu na roboty, w szczególności: a. na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej i przedmiarów robót, b. pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na zapytania do SIWZ dla Kontraktu na roboty budowlane, c. pomoc w dokonywaniu ewentualnych modyfikacji SIWZ dla Kontraktu na roboty budowlane, 5) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanej inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań, 6) współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją kontraktu na roboty, 7) Inżynier zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcą robót budowlanych w uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwoleń na użytkowanie obiektu przebudowanego w ramach przedsięwzięcia. 10.Na etapie poprzedzającym realizację: 1) udział przedstawiciela Inżyniera w procedurze wyboru Wykonawcy robót budowlanych w charakterze biegłego (na życzenie Zamawiającego). 2) zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego i kompletności poszczególnych elementów składających się na tą dokumentację odpowiednio do wymagań Zamawiającego, wskazanie ewentualnych błędów w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wpływu stwierdzonych błędów na przyszłą realizację robót budowlanych i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań). 3) zaopiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, technologii robót, zastosowania materiałów, itp. 4) przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową. 11.Na etapie realizacji: 1) sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych, ubezpieczeń i gwarancji, 2) przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego, 3) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej i innych dokumentów wymaganych przez kontrakt na roboty, po uprzednim przekazaniu jej Inżynierowi przez Zamawiającego, 4) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji Inspektora Nadzoru, 5) przedstawienie metodyki działań Wykonawcy robót budowlanych (procedury) w tym: przepływu korespondencji, zatwierdzania materiałów, odbierania robót, przygotowanie obmiarów, rozliczeń poszczególnych elementów robót budowlanych, 6) informowanie Zamawiającego o postępie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego poprzez Raporty Miesięczne i Kwartalne Inżyniera, do 10 - tego dnia każdego miesiąca po upływie okresu raportowania, 7) powiadomienie właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót przez Wykonawcę robót budowlanych, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie pełnomocnictw otrzymanych przez Zamawiającego, 8) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę metodologii robót, harmonogramów, planu BIOZ i przekazywanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, 9) potwierdzanie pobytów w ramach ewentualnych nadzorów autorskich, 10) nadzór nad postępem kontraktu na roboty budowlane oraz dostawę i montaż wyposażenia pod względem technicznym, jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, 11) koordynacja nadzoru geotechnicznego i archeologicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej konieczności, 12) współpraca z Zarządcami infrastruktury technicznej w zakresie koordynacji robót, w szczególności z: GWiK Sp. z o.o., Enea Operator, Enea Oświetlenie, Orange, PSG, 13) informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania kontraktu na roboty, w terminach umożliwiających ich usunięcie przez właściwe Biuro Projektów bez opóźnienia terminów zakończenia kontraktu na roboty, ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Inspektorzy Nadzoru nie są upoważnieni do wydawania Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania robót dodatkowych (w tym robót koniecznych) i zamiennych, 14) zatwierdzanie, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, materiałów budowlanych oraz urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości oraz innych dokumentów przedstawionych na potwierdzenie zgodności materiałów z obowiązującymi normami, 15) weryfikacja projektów umów zawieranych przez Wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez Wykonawcę robót budowlanych umowy z podwykonawcą zgodnie z art. 647(1) Kodeksu cywilnego i art. 143 a-d ustawy Prawo zamówień publicznych, 16) sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z kontraktem na roboty budowlane oraz wyposażenie obiektu i sprawdzanie kompletności wymaganych dokumentów potwierdzających ich zgodność z obowiązującymi normami oraz ich świadectw pochodzenia, z przedłożonymi przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dostawcami wyposażenia wnioskami materiałowymi, 17) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 18) zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 19) bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i zgody Zamawiającego, 20) koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji, 21) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktu na roboty budowlane oraz wyposażenie obiektów przy minimalnym stopniu utrudnień dla uczestników ruchu, właścicieli gruntów, na których prowadzone są roboty oraz właścicieli nieruchomości przyległych, 22) nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 23) monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót, 24) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżynier Rezydent) pełniący jednocześnie funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej będzie obecny na placu budowy minimum dwa razy w tygodniu nie mniej niż 4 godziny dziennie oraz w terminie wskazanym z jednodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego będzie gotowy do udzielania wyczerpujących informacji na temat budowy (na budowie lub w biurze Inżyniera) osobiście lub przy pomocy poszczególnych inspektorów nadzoru, 25) Inspektorzy Nadzoru pozostałych branż będą obecni na placu budowy minimum dwa razy w tygodniu, gdy prowadzone będą roboty budowlane nadzorowanej branży i będą przebywać tam tak długo jak wymaga tego skuteczność nadzoru, ale nie mniej niż 4 godziny dziennie, w tym będą gotowi w terminie ustalonym z Zamawiającym do osobistego udzielenia wyczerpujących informacji (na budowie lub w biurze Inżyniera) na temat nadzorowanych robót. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy, poszczególni Inspektorzy Nadzoru mają obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynności, 26) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcę robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad, 27) przygotowanie rozliczenia finansowego i rzeczowego zadania służących do monitorowania oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, kwalifikacja kosztów, sprawozdań wraz z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego 28) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji kontraktu na roboty oraz wyposażenie obiektu, 29) informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia, 30) przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych przy udziale Zamawiającego odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego o ile Zamawiający uzna swój udział za konieczny, 31) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego, 32) sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności (Przejściowych i Końcowego oraz Świadectwa Przejęcia), 33) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dostawców wyposażenia do zapłaty przez Zamawiającego, 34) dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności, 35) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być opatrzone datą ich wykonania i z archiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD– w ilości 2 egz.) 36) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, pamiątkowych itp., 37) współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji, 38) organizowanie okresowych spotkań w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (minimum dwa razy w miesiącu, a w razie potrzeby ad-hoc), sporządzanie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania, 39) obsługa kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) i przedstawicieli podmiotów - uczestników procesu budowlanego odpowiedzialnych za realizację inwestycji w zakresie swoich praw i obowiązków, 40) udzielanie Wykonawcy robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy robót budowlanych o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do obowiązujących przepisów), 41) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych oraz dostawców wyposażenia w stosunku do Zamawiającego, sygnalizowanie takich zagrożeń odpowiednio wcześniej Zamawiającemu. 42) w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych oraz dostawcami wyposażenia, 43) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji kontraktu na roboty budowlane, 44) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami kontraktu na roboty budowlane, 45) udział w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, tj.: doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udział (w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach/posiedzeniach związanych z procedurą arbitrażową, 46) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku wypowiedzenia kontraktu na roboty budowlane, 47) rozliczenie kontraktu na roboty budowlane oraz dostawę i montaż wyposażenia w przypadku jego wypowiedzenia, 48) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym, 49) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych oraz dostawców wyposażenia w celu zgłoszenia zakończenia robót do nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 50) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie, a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym, 51) bieżące dokonywanie przeglądów placów budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych, 52) identyfikowanie ryzyka powstania roszczeń ze strony Wykonawcy robót oraz dostawców wyposażenia i stron trzecich oraz zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do ich powstania, 53) proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia - przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadności tych roszczeń, 54) sprawdzanie jakości wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 55) stwierdzanie i poświadczania usunięcia wad, uszkodzeń i usterek przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dostawców wyposażenia, 56) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót, 57) comiesięczne przedkładanie zaktualizowanych harmonogramów płatności dla całości Projektu, a w przypadku istotnych zmian udzielenie uzasadnienia przyczyn powstania różnic w stosunku do poprzedniego harmonogramu, 58) zatwierdzanie / akceptowanie / zgłaszanie ewentualnych uwag do wszelkich dokumentów, które wymagają opinii inspektora nadzoru danej branży w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, 59) w przypadku wystąpienia m.in. robót dodatkowych, robót zamiennych, zmian w zakresie technologii wykonania robót, zmian materiałowych – sporządzanie protokołów konieczności (wraz z aneksem do umowy) z Wykonawcą robót budowlanych i przedkładanie ich Zamawiającemu, 60) Wnioskowanie z odpowiednim, minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem, o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót w uzasadnionych przypadkach oraz opiniowanie wnioskowanego przez Wykonawcę robót budowlanych skrócenia terminu wykonywania prac. 12. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie pomiarów i badań kontrolnych: 1) Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i materiałów. 2) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych minimum 50% pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób na placu budowy. 3) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób, o których mowa w ust. 2, własnoręcznym podpisem na karcie badań i pomiarów oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności przedstawicieli Inżyniera Kontraktu przy powyższych czynnościach powinna znaleźć się na sprawozdaniu z badań. 4) Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione przez Inżyniera Kontraktu. 5) W przypadku materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zlecenia wykonanie badań dodatkowych. 6) W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą być traktowane badania Wykonawcy robót budowlanych, w których udział wezmą przedstawiciele Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. 7) Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli jednostek zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Inżyniera Kontraktu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych. 8) Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania oraz etykieta powinny zawierać niezbędne informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki. 9) Inżynier Kontraktu w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający. 10) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów Wykonawców, po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności (również w zakresie potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. 11) W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Inżynier Kontraktu jest zobowiązany ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości w okresach miesięcznych w zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych nieprawidłowości jakościowych. 13. Na etapie po zakończeniu realizacji: 1) przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT dotyczących robót budowlanych, rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania, 2) w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad, uszkodzeń, niezwłoczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania niezgodności, 3) sporządzenie harmonogramu i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z warunkami nadzorowanego kontraktu na roboty, 4) zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad, 5) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, 6) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór, 7) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, 8) organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 9) prowadzenie dokumentacji w sprawie zgłaszania wad, 10) konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawcy robót budowlanych i dostawców wyposażenia oraz potwierdzenie usuwania usterek, 11) składanie Zamawiającemu raportów po każdym przeglądzie gwarancyjnym, 12) Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności, Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa Płatności, innych dokumentów zgodnych z warunkami nadzorowanego kontraktu oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej i skutecznej realizacji robót 13) przygotowanie wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących prowadzonych robót budowlanych do organu monitorującego. 14. Inżynier Kontraktu, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji Kontraktu i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-28

II.9) Informacje dodatkowe: Jeżeli realizacja zadania nie zostanie zakończona do dnia 28.06.2020 r. właściwy inspektor nadzoru zobowiązany będzie nadzorować je do czasu jego ukończenia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienie tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienie tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie / rozbudowie obiektu budowlanego o kubaturze min. 4 000 m3. Wykonawca nie może sumować kubatury kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. W niniejszym SIWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245). 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżynier Rezydent) pełniący jednocześnie funkcję inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej – minimalne wymagania:  kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. b) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – minimalne wymagania:  kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimalne wymagania:  kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. d) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – minimalne wymagania:  kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamawiania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. e) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej – minimalne wymagania:  kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. f) Specjalista ds. rozliczeń i raportowania – minimalne wymagania:  doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe na stanowisku obejmujących swoim zakresem rozliczenie i raportowanie co najmniej jednego zadania obejmującego swoim zakresem budowę / przebudowę / rozbudowę obiektu budowlanego o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto. Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2016 poz. 290 ze zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 poz. 1946).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. Oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu są: 1. Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie / rozbudowie obiektu budowlanego o kubaturze min. 4 000 m3. Wykonawca nie może sumować kubatury kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje minimum jedną osobą na każde z n/w stanowisk: a) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżynier Rezydent) pełniący jednocześnie funkcję Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej – minimalne wymagania:  kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. b)Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – minimalne wymagania:  kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimalne wymagania:  kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. d) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – minimalne wymagania:  kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamawiania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. e) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej – minimalne wymagania:  kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. f) Specjalista ds. rozliczeń i raportowania – minimalne wymagania:  doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe na stanowisku obejmujących swoim zakresem rozliczenie i raportowanie co najmniej jednego zadania obejmującego swoim zakresem budowę / przebudowę / rozbudowę obiektu budowlanego o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto. Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). 3) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, d) jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ, e) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy), f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2.Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – Wykonawca składa na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp to jest: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert (wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ), b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP Regionalne Centrum Korporacyjne w Szczecinie, Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin, nr konta: 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361 z adnotacją na blankiecie przelewu: „Wadium - znak sprawy: WGG.271.4.09.2019.AM”. 4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaleca się w interesie wykonawcy, w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie z siedzibą przy Plac Lotników 1, 72–100 Goleniów przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Kasa Zamawiającego czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 14:00. Nie ma obowiązku załączać dokumentu wadium wniesionego w formie niepieniężnej do oferty (w przypadku, gdy wadium zostanie zdeponowane w oryginale w kasie Zamawiającego, o czym mowa w pkt 4.). Jeśli Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej zostanie jednak złożone w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty, zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp odrzuci ofertę wykonawcy. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczeń, o których mowa w punkcie 8.2. niniejszej SIWZ, gwarancja/poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.1. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie niepieniężnej, jako Beneficjenta należy oznaczyć Gminę Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. 7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60,00
dyspozycyjność Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Rezydent) pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (DIK) 15,00
dyspozycyjność inspektorów nadzoru pozostałych branż (DIN) 25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-22, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów,  inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie gminy i Miasta w Goleniowie jest pani Marta Kachniarz, tel. (091) 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl  kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów: e-mail: abi@goleniow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych,  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat),  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, − nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły