Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie – w części obejmującej roboty budowlane w zakresie Etapu I i Etapu III, przeprowadzenie gospodarki drzewostanem w zakresie Etapu I i Etapu III, roboty ogrodnicze w zakresie Etapu III/1 (rejon stawów)”,dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Ogłoszenie dodano: 14.03.2019

Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Za Torem, 30-542 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.05.2022

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 22.03.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.05.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie – w części obejmującej roboty budowlane w zakresie Etapu I i Etapu III, przeprowadzenie gospodarki drzewostanem w zakresie Etapu I i Etapu III, roboty ogrodnicze w zakresie Etapu III/1 (rejon stawów)”,dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 36177709700000, ul. Za Torem  22 , 30-542  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 1220102240, e-mail przetargi@zzm.krakow.pl, faks +48123418487.
Adres strony internetowej (URL): www.zzm.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://zzm.krakow.pl/przetargi.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zzm.krakow.pl/przetargi.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera
Adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20; 30-059 Kraków - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie – w części obejmującej roboty budowlane w zakresie Etapu I i Etapu III, przeprowadzenie gospodarki drzewostanem w zakresie Etapu I i Etapu III, roboty ogrodnicze w zakresie Etapu III/1 (rejon stawów)”,dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Numer referencyjny: 16/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie – w części obejmującej roboty budowlane w zakresie Etapu I i Etapu III, przeprowadzenie gospodarki drzewostanem w zakresie Etapu I i Etapu III, roboty ogrodnicze w zakresie Etapu III/1 (rejon stawów)”,dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 16/2019. 1.1 Zakres usług nadzoru inwestorskiego objętych przedmiotem zamówienia dotyczy odpowiednio: 1.1.1 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno–budowlanej, 1.1.2 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży inżynieryjnej drogowej, 1.1.3 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej elektrycznej, 1.1.4 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej teletechnicznej, 1.1.5 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 1.1.6 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży terenów zieleni, 1.1.7 usługi pełnienia nadzoru przyrodniczego wraz z pracami towarzyszącymi. 1.1.8 W ramach zamówienia należy wykonać usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie Rewitalizacji Parku Duchackiego obejmujących między innymi: przebudowę i nadbudowę starego dworu z wozownią oraz zmianą sposobu użytkowania wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniu terenu parku wraz z budową obiektów i urządzeń towarzyszących, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, oraz obiektów i urządzeń hydrologicznych wraz z budową parkingów, przy ul. Estońskiej, Malborskiej, Macedońskiej, Laszczki w Krakowie, w części obejmującej roboty budowlane w zakresie Etapu I i Etapu III, przeprowadzenie gospodarki drzewostanem w zakresie Etapu I i Etapu III, roboty ogrodnicze w zakresie Etapu III/1 (rejon stawów). 1.1.9 Etap I zadania inwestycyjnego obejmuje roboty z zakresu: 1.1.9.1 zagospodarowania terenu obiektami małej architektury parku dla Etapu I, 1.1.9.2 przebudowy odcinka ul. Mochnackiego, budowy wewnętrznej drogi dojazdowej i pożarowej oraz placu w otoczeniu dworu, 1.1.9.3 budowy kanalizacji deszczowej ul. Mochnackiego/Estońskiej, 1.1.9.4 przebudowy istniejącej sieci gazowej w ul. Mochnackiego/Estońskiej, 1.1.9.5 przebudowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w ul. Malborskiej, 1.1.9.6 przebudowy linii napowietrznej nN Tauron w ul. Estońskiej i ul. Mochnackiego, 1.1.9.7 przebudowy oświetlenia ulicznego ZIKiT ul. Estońskiej i ul. Mochnackiego, 1.1.9.8 przebudowy kabli SN Tauron w rejonie włączenia ul. Estońskiej/Mochnackiego do ul. Malborskiej, 1.1.9.9 przebudowy i nadbudowy budynku Starego Dworu w zakresie konstrukcji i architektury, 1.1.9.10 budowy instalacji sanitarnych wewnętrznych dworu wraz z budową instalacji sanitarnych wewnętrznych terenu w zakresie: instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej/opadowej, budowy przyłącza MPEC, 1.1.9.11 budowy instalacji elektrycznych wewnętrznych dworu wraz z budową liniami kablowymi nN, oraz oświetleniem parku, 1.1.9.12 budowy instalacji słaboprądowych dla obiektu Starego Dworu - Parku Duchackiego w Krakowie, 1.1.9.13 budowy kanalizacji kablowej na potrzeby systemu telewizji dozorowej, 1.1.9.14 gospodarki drzewostanem. 1.1.10 Etap III zadania inwestycyjne obejmuje roboty z zakresu: 1.1.10.1 zagospodarowania terenu i małej architektury, 1.1.10.2 przebudowy ul. Macedońskiej w zakresie budowy stanowisk postojowych oraz budowy układu komunikacyjnego ścieżek wewnątrz parku, 1.1.10.3 budowy instalacji elektrycznych oświetlenia parku, 1.1.10.4 przebudowy kabli SN Tauron w ul. Macedońskiej, 1.1.10.5 przebudowy kabli oświetlenia ulicznego ZIKiT w ul. Macedońskiej, 1.1.10.6 budowy i przebudowy obiektów i urządzeń hydrologicznych, 1.1.10.7 budowy kanału odprowadzającego wody z istniejących stawów, 1.1.10.8 gospodarki drzewostanem, 1.1.10.9 urządzenie zieleni (w zakresie ograniczonym do Etapu III/1- Rejon stawów). 1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki oraz wymagania związane z ich realizacją opisane są w pkt 3)11. SIWZ poniżej, wzorze umowy i załączniku do SIWZ przywołanym poniżej. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiORB, instrukcja programu R3 Trees i opracowanie „Wytyczne do obsługi programu R3Trees - aktualizacja danych”, wzory protokołów i oświadczeń, jak i przedmiar, stanowiące Załącznik do SIWZ i będący jej integralną częścią (1 plik w formacie zip). 1.4 Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane usługi, liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy. 1.5 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług nadzoru inwestorskiego w danej specjalności na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż Wykonawca realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością oraz pozytywna ocena Zamawiającego dotycząca jakości wykonania usługi podstawowej. Ponadto ewentualnie udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług w zakresie powtórzenia realizacji podobnych usług nadzoru nad robotami budowlanymi, odpowiednio w danych branżach lub w niektórych z nich. 2. Wykonawca zapewni realizację zamówienia sukcesywnie w terminie do dnia 31 maja 2022r., liczonym od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o własną kalkulację i przedstawić jej wartość odpowiednio we wzorze Formularza oferty stanowiącym integralną część SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ,

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71350000-6
71313450-4
71313000-5
90710000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 163000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług nadzoru inwestorskiego w danej specjalności na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż Wykonawca realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością oraz pozytywna ocena Zamawiającego dotycząca jakości wykonania usługi podstawowej. Ponadto ewentualnie udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług w zakresie powtórzenia realizacji podobnych usług nadzoru nad robotami budowlanymi, odpowiednio w danych branżach lub w niektórych z nich.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1.1 Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną, merytoryczną, a w przypadkach wynikających z uwarunkowań prawnych, zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: 1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 1.3.1.1 jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz odbytą co najmniej 18 miesięczną praktykę na obiektach lub obszarach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art. 37c, jak i doświadczenie w nadzorowaniu i kontrolowaniu jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy/robót co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym co najmniej jedna z wykazanych usług musiała być zrealizowana na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 2067 z późn. zm.), 1.3.1.2 jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży inżynieryjnej drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania i co najmniej 3-letnią praktykę i doświadczenie jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy/robót w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu co najmniej dwóch inwestycji obejmujących roboty drogowe, 1.3.1.3 jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania i co najmniej 3-letnią praktykę i doświadczenie jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy/robót w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu co najmniej dwóch sieci lub instalacji elektrycznych, 1.3.1.4 jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania i co najmniej 3-letnią praktykę i doświadczenie jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy/robót w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu co najmniej dwóch sieci lub instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 1.3.1.5 jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru terenów zieleni, posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności architekt krajobrazu, ogrodnictwo, leśnictwo lub sztuka ogrodowa lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie, legitymującą się zaświadczeniem SITO/NOT lub OSTO lub innym równoważnym o uprawnieniach kwalifikacyjnych w zakresie inspektora nadzoru prac w terenach zieleni, a także posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, posiadającą co najmniej 9 miesięczną praktykę w pracach konserwatorskich lub restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami lub innego rodzaju zielenią wpisaną do rejestru zabytków, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art. 37b, oraz doświadczenie w nadzorowania lub kierowaniu co najmniej dwoma pracami w zakresie tworzenia lub rewitalizacji elementów i obiektów zieleni zlokalizowanych w parkach, ogrodach lub innych terenach zieleni lub terenach sportowych lub terenach rekreacyjnych, obejmujących każda z nich w szczególności wykonanie nasadzeń roślinności i trawników, w tym co najmniej jedna z wykazanych robót musiała być zrealizowana na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 2067 z późn. zm.), w zakresie odpowiadającym posiadanemu wykształceniu. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 1946 z późn. zm.). Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w powyższych branżach, pomimo posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień w tym zakresie (nie dopuszcza możliwości łączenia stanowisk przez tą samą osobę). 1.3.1.6 osobą lub osobami przeznaczonymi do pełnienia funkcji nadzoru przyrodniczego, który musi być realizowany przez osobę lub zespół osób w dziedzinie ochrony przyrody, a w tym botaniki / fitosocjologii, entomologii, ichtiologii, herpetologii, ornitologii, chiropterologii, posiadającymi niezbędne kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie powierzonych obowiązków, tj. legitymującymi się wykształceniem wyższym o kierunku biologia, ochrona środowiska lub pokrewne obejmujące programem nauczania przedmioty w zakresie specjalizacji botanika / fitosocjologia, entomologia, ichtiologia, herpetologia, ornitologia, chiropterologia oraz posiadającymi udokumentowane doświadczenie w sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych przy realizacji robót budowalnych w zakresie każdej specjalizacji, tj. botaniki / fitosocjologii, entomologii, ichtiologii, herpetologii, ornitologii, chiropterologii. Zamawiający dopuszcza realizację nadzoru przyrodniczego przez osobę lub osoby posiadające więcej niż jedną specjalizację, tj. łączenie funkcji w przypadku łącznego spełnienia opisanych wyżej wymagań. 1.3.2 posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, które musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu usług i oświadczenia, potwierdzonego poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo oświadczeniem Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał: 1.3.2.1 dwie usługi nadzoru inwestorskiego lub kierownictwa budowy/robót lub inżyniera budowy/robót, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni łącznej prac objętych wykazanymi dwoma usługami nie mniejszej niż 2 hektary, w tym co najmniej jedna z wykazanych robót musiała być zrealizowana na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 2067 z późn. zm.), oraz 1.3.2.2 dwie usługi nadzoru przyrodniczego nad inwestycjami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni łącznej prac objętych wykazanymi dwoma usługami nie mniejszej niż 2 hektary. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienioną(e) usługę(i) wykonał z należytą starannością, załączając dokumenty potwierdzające jej(ich) należytą realizację, a w wykazie podać wartość inwestycji, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów). Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby Wykonawca wykazał spełnienie wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu łącznie w dwóch lub więcej usługach w przypadku, gdy wykazane dwie lub więcej usługi łącznie spełniały opis warunku w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik A do Formularza oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 1.1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenia dotyczące wykazanych podwykonawców. 1.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 ustawy PZP, oraz w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1.2.1.1 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za nadzór, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego Załącznik A do Formularza oferty), 1.2.1.2 wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (wypełniony i uzupełniony według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty z załącznikami, 2) pełnomocnictwo (o ile dotyczy), 3) dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, powinien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego prowadzone w: Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert i zaleca się, aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty. Natomiast w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena za całość zamówienia60,00
Doświadczenie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej 20,00
Doświadczenie inspektora nadzoru terenów zieleni20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły