04890 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe

Ogłoszenie dodano: 13.03.2019

Zamawiający: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich, 50-059 Wrocław (Dolnośląskie)

Miejsce: Wrocław

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 28.03.2019, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.: 04890 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 3/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.01.2019
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 20568529000000, ul. ul. Ofiar Oświęcimskich  36 , 50-059  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 77 10 905, e-mail magdalena.swiatek@wi.wroc.pl, faks 71 77 10 904.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, V piętro, pokój nr 3 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 04890 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe
Numer referencyjny: ZP/21/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz realizacja zagospodarowania siedmiu obszarów (wnętrz podwórzowych) oraz „zielonej ulicy” (ulicy Daszyńskiego), położonych w dzielnicy Ołbin. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Grow Green, którego celem jest przystosowanie miasta do zmian klimatu. Planuje się m.in. następujące rozwiązania: parki kieszonkowe, zielone ściany utworzone z pnączy, ogrody deszczowe, nasadzenia drzew i krzewów oraz inne innowacyjne rozwiązania oparte o naturę i podnoszące bioróżnorodność. Zadanie będzie realizowane w oparciu o PFU oraz Koncepcję programową dla projektu „Grow Green”, opracowaną przez zespół pod kierunkiem Łukasza Dworniczaka i stanowiącą załącznik do PFU. Niniejsze zamówienie jest podzielone na następujące części: Część 1: obejmuje - opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz załączonych dokumentów oraz wykonanie robót zagospodarowania terenu na podstawie wytycznych zawartych w PFU i projektu opracowanego przez Wykonawcę dla Obszaru 1 (Teren ograniczony ulicami Rychtalską i Ustronie oraz pierzeją kamienic przy ul. Jedności Narodowej) oraz Obszaru 2 (Zachodnia część podwórza pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Żeromskiego i Orzeszkowej). Część 2: obejmuje - opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz załączonych dokumentów oraz wykonanie robót zagospodarowania terenu na podstawie wytycznych zawartych w PFU i projektu opracowanego przez Wykonawcę dla Obszaru 3 (Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza) oraz Obszaru 4 (Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Walecznych, Prusa i Reja). Część 3: obejmuje - opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz załączonych dokumentów oraz wykonanie robót zagospodarowania terenu na podstawie wytycznych zawartych w PFU i projektu opracowanego przez Wykonawcę dla Obszaru 6 (Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego) oraz Obszaru 7 (obszar przy ulicy Wygodnej między Nowowiejską a Żeromskiego). Część 4: obejmuje - opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz załączonych dokumentów oraz wykonanie robót zagospodarowania terenu na podstawie wytycznych zawartych w PFU i projektu opracowanego przez Wykonawcę dla Obszaru 5 (Obszar przy skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej i B. Prusa) oraz Obszaru tzw. Zielonej ulicy (ciąg ul. Daszyńskiego wraz z przegródkami oraz Zielona fragment ulicy B. Prusa na odcinku wzdłuż Skweru Ludzi ze Znakiem „P”). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111291-4
45100000-8
71200000-0
77300000-3
77310000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym dotyczącym Części 1,2,3,4 może dotyczyć, prac i robót budowlanych opisanych w PFU. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w następujących terminach: -wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu do dnia 30.06.2019r., -zgłoszenie gotowości do odbioru robót do dnia 15.10.2019 r., realizowanie wszystkich obowiązków wynikających z umowy do dnia 15.11.2019 r., w tym uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej to dopuszczenie; jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót. Wykonanie całości robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy potwierdzone zostanie Protokołem odbioru końcowego robót. Za datę zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy uważa się datę podpisania pozytywnego Protokołu odbioru ostatecznego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi spełniać niżej określony warunek, dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa - w tym celu składane dokumenty mają dotyczyć tego lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku), na następującym minimalnym poziomie zdolności: Dla Części 1: Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN. Dla Części 2: Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN. Dla Części 3: Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN. Dla Części 4: Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 700 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 700 000,00 PLN. Uwaga: W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dwie lub więcej części Zamówienia Wykonawca będzie musiał wykazać zdolność finansową/kredytową w wysokości wynikającej z sumy wymaganych zdolności finansowych/kredytowych dla każdej z części na którą ofertę składa Wykonawca.
Informacje dodatkowe W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach, niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą: Dla Części 1,2,3,4: dysponować zdolnością techniczną i zawodową; aby Zamawiający uznał Wykonawcę za spełniającego warunek dysponowania zdolnością techniczną i zawodową, Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy): 1) Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, projekt lub projekty zagospodarowania co najmniej trzech terenów zieleni o powierzchni minimum 1000 m2 każdy, polegający na wykonaniu nasadzeń roślinności oraz montażu obiektów małej architektury oraz budowie lub przebudowie lub remoncie ciągów komunikacyjnych oraz 2) Wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu zagospodarowania terenu zieleni o powierzchni co najmniej 500 m2, obejmującą co najmniej wykonanie nasadzeń roślinności oraz montaż obiektów małej architektury oraz budowę lub przebudowę lub remont ciągów komunikacyjnych. Wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami: Dla Części 1,2,3,4: 1) Specjalista ds. zieleni – co najmniej 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku architekt krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe w zakresie architektury krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni oraz w każdym przypadku posiadająca doświadczenie polegające na wykonaniu projektu lub projektów obejmujących zagospodarowanie co najmniej trzech terenów zieleni o powierzchni minimum 1000 m2 każdy, każdy obejmujący co najmniej wykonanie nasadzeń roślinności oraz montażu obiektów małej architektury oraz budowie lub przebudowie lub remoncie ciągów komunikacyjnych oraz 2) . Specjalista ds. zagospodarowania wód opadowych- co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat co najmniej trzech opracowań na temat retencji wód opadowych w terenie miejskim, oraz 3) Osoba kierująca pracami dotyczącymi zieleni – co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie polegające na nadzorowaniu lub kierowaniu pracami polegającymi na zagospodarowaniu co najmniej trzech terenów zieleni o powierzchni minimum 500 m2 każdy, obejmujący co najmniej wykonanie nasadzeń roślinności oraz montaż obiektów małej architektury oraz budowę lub przebudowę lub remont ciągów komunikacyjnych oraz 4) Osoba nadzorująca prace retencyjne - co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie polegające na nadzorowaniu lub kierowaniu w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 pracami, każda polegająca na wykonaniu retencji wód opadowych w terenie miejskim. Ww. funkcje mogą być łączone.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wyjaśnia, że na potrzeby niniejszego postępowania definiuje w następujący sposób: a) pojęcia: „budowa”, „przebudowa”, „remont”, o których mowa w powyżej jest rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 6, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.); b) Teren zieleni (dla Części1,2,3): teren wraz z infrastrukturą techniczną funkcjonalnie z nim związaną, pokryty roślinnością tj. parki, zieleńce, skwery, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie, zabytkowe a także zieleń towarzysząca obiektom użyteczności publicznej a także podwórka, z wyłączeniem terenów zieleni w pasie drogowym. c) Teren zieleni (dla Części 4): teren wraz z infrastrukturą techniczną funkcjonalnie z nim związaną, pokryty roślinnością tj. parki, zieleńce, skwery, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie, zabytkowe a także zieleń towarzysząca obiektom użyteczności publicznej a także podwórka. d) Teren miejski - teren znajdujący się w granicach administracyjnych miasta; e) Ciąg komunikacyjny – chodnik, ścieżkę, ścieżkę pieszo rowerową, drogę; f) Roślinność- przez pojęcie roślinność, Zamawiający rozumie roślinność obejmującą drzewa lub krzewy wydzieloną i ukształtowaną zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. g) Retencja - system organizowania odpływu i czasowego zatrzymywania wód opadowych i roztopowych za pomocą specjalnych powierzchni (takich jak niecki retencyjne, niecki chłonne, tereny podmokłe) i urządzeń (zbiorniki retencyjne). h) Mała architektura - o których mowa powyżej są rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 4) ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.)
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 1) Odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt.1 ustawy pzp. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4) 1) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 3) Dokumenty, o których mowa w pkt. III.4) 2) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Stosownie do treści § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4).2) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie, Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt III.4) 3) znajdują odpowiednie zastosowanie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 9 niniejszej IDW tj: Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej; 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane – sporządzonego na podstawie Załącznika nr 4 do IDW z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty. 2) Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane – sporządzonego na podstawie Załącznika nr 5 do IDW z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy 3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, długości okresu doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW; 4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na potwierdzenie spełniania warunku wymienionego w III.1.2) niniejszego ogłoszenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: na Część 1 5 000,00 Pięć tysięcy złotych 00/100 na Część 2 5 000,00 Pięć tysięcy złotych 00/100 na Część 3 5 000,00 Pięć tysięcy złotych 00/100 na Część 4 5 000,00 Pięć tysięcy złotych 00/100 W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości wynikającej z sumy kwot wadium na poszczególne części wraz z podaniem numerów części na które wnosi wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja 20,00
Doświadczenie osoby kierującej pracami dotyczącymi zieleni (Z), 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-28, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36 we Wrocławiu 50-059, Sala konferencyjna, piętro 5, dnia 28.03.2019 o godzinie 12:00. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 lub 14 RODO zostały zawarte w pkt. 32 Instrukcji dla Wykonawców
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część 1:Obszar 1. Podwórze przy ul. Ustronie i Rychtalskiej, Obszar 2. Zachodnia część podwórza pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Żeromskiego i Orzeszkowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz realizacja zagospodarowania siedmiu obszarów (wnętrz podwórzowych) oraz „zielonej ulicy” (ulicy Daszyńskiego), położonych w dzielnicy Ołbin. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Grow Green, którego celem jest przystosowanie miasta do zmian klimatu. Planuje się m.in. następujące rozwiązania: parki kieszonkowe, zielone ściany utworzone z pnączy, ogrody deszczowe, nasadzenia drzew i krzewów oraz inne innowacyjne rozwiązania oparte o naturę i podnoszące bioróżnorodność. Zadanie będzie realizowane w oparciu o PFU oraz Koncepcję programową dla projektu „Grow Green”, opracowaną przez zespół pod kierunkiem Łukasza Dworniczaka i stanowiącą załącznik do PFU. Część 1: obejmuje - opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz załączonych dokumentów oraz wykonanie robót zagospodarowania terenu na podstawie wytycznych zawartych w PFU i projektu opracowanego przez Wykonawcę dla Obszaru 1 (Teren ograniczony ulicami Rychtalską i Ustronie oraz pierzeją kamienic przy ul. Jedności Narodowej) oraz Obszaru 2 (Zachodnia część podwórza pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Żeromskiego i Orzeszkowej).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45111291-4, 71200000-0, 77300000-3, 45111291-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Gwarancja20,00
Doświadczenie osoby kierującej pracami dotyczącymi zieleni (Z)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w następujących terminach: 8.1.1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu do dnia 30.06.2019r., 8.1.2. zgłoszenie gotowości do odbioru robót do dnia 15.10.2019 r., 8.2. realizowanie wszystkich obowiązków wynikających z umowy do dnia 15.11.2019 r., w tym uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej to dopuszczenie; jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót. 8.3. Wykonanie całości robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy potwierdzone zostanie Protokołem odbioru końcowego robót. 8.4. Za datę zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy uważa się datę podpisania pozytywnego Protokołu odbioru ostatecznego.


Część nr: 2Nazwa: Część 2: Obszar 3. Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza, Obszar 4. Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Walecznych, Prusa i Reja.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz realizacja zagospodarowania siedmiu obszarów (wnętrz podwórzowych) oraz „zielonej ulicy” (ulicy Daszyńskiego), położonych w dzielnicy Ołbin. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Grow Green, którego celem jest przystosowanie miasta do zmian klimatu. Planuje się m.in. następujące rozwiązania: parki kieszonkowe, zielone ściany utworzone z pnączy, ogrody deszczowe, nasadzenia drzew i krzewów oraz inne innowacyjne rozwiązania oparte o naturę i podnoszące bioróżnorodność. Zadanie będzie realizowane w oparciu o PFU oraz Koncepcję programową dla projektu „Grow Green”, opracowaną przez zespół pod kierunkiem Łukasza Dworniczaka i stanowiącą załącznik do PFU.Część 2: obejmuje - opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz załączonych dokumentów oraz wykonanie robót zagospodarowania terenu na podstawie wytycznych zawartych w PFU i projektu opracowanego przez Wykonawcę dla Obszaru 3 (Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza) oraz Obszaru 4 (Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Walecznych, Prusa i Reja).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 71220000-6, 45220000-5, 77300000-3, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Gwarancja20,00
Doświadczenie osoby kierującej pracami dotyczącymi zieleni (Z)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:8.1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w następujących terminach: 8.1.1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu do dnia 30.06.2019r., 8.1.2. zgłoszenie gotowości do odbioru robót do dnia 15.10.2019 r., 8.2. realizowanie wszystkich obowiązków wynikających z umowy do dnia 15.11.2019 r., w tym uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej to dopuszczenie; jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót. 8.3. Wykonanie całości robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy potwierdzone zostanie Protokołem odbioru końcowego robót. 8.4. Za datę zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy uważa się datę podpisania pozytywnego Protokołu odbioru ostatecznego.


Część nr: 3Nazwa: Obszar 7. Podwórze przy ulicy Wygodnej, Obszar 6. Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz realizacja zagospodarowania siedmiu obszarów (wnętrz podwórzowych) oraz „zielonej ulicy” (ulicy Daszyńskiego), położonych w dzielnicy Ołbin. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Grow Green, którego celem jest przystosowanie miasta do zmian klimatu. Planuje się m.in. następujące rozwiązania: parki kieszonkowe, zielone ściany utworzone z pnączy, ogrody deszczowe, nasadzenia drzew i krzewów oraz inne innowacyjne rozwiązania oparte o naturę i podnoszące bioróżnorodność. Zadanie będzie realizowane w oparciu o PFU oraz Koncepcję programową dla projektu „Grow Green”, opracowaną przez zespół pod kierunkiem Łukasza Dworniczaka i stanowiącą załącznik do PFU.Część 3: obejmuje - opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz załączonych dokumentów oraz wykonanie robót zagospodarowania terenu na podstawie wytycznych zawartych w PFU i projektu opracowanego przez Wykonawcę dla Obszaru 6 (Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego) oraz Obszaru 7 (obszar przy ulicy Wygodnej między Nowowiejską a Żeromskiego).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45111291-4, 71220000-6, 77300000-3, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja20,00
Doświadczenie osoby kierującej pracami dotyczącymi zieleni (Z)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:8.1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w następujących terminach: 8.1.1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu do dnia 30.06.2019r., 8.1.2.zgłoszenie gotowości do odbioru robót do dnia 15.10.2019 r., 8.2. realizowanie wszystkich obowiązków wynikających z umowy do dnia 15.11.2019 r., w tym uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej to dopuszczenie; jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót. 8.3. Wykonanie całości robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy potwierdzone zostanie Protokołem odbioru końcowego robót. 8.4. Za datę zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy uważa się datę podpisania pozytywnego Protokołu odbioru ostatecznego


Część nr: 4Nazwa: Obszar 5. Obszar przy skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej i B. Prusa, Zielona ulica – ciąg ul. Daszyńskiego wraz z przegródkami oraz Zielona fragment ulicy B. Prusa na odcinku wzdłuż Skweru Ludzi ze Znakiem „P”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz realizacja zagospodarowania siedmiu obszarów (wnętrz podwórzowych) oraz „zielonej ulicy” (ulicy Daszyńskiego), położonych w dzielnicy Ołbin. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Grow Green, którego celem jest przystosowanie miasta do zmian klimatu. Planuje się m.in. następujące rozwiązania: parki kieszonkowe, zielone ściany utworzone z pnączy, ogrody deszczowe, nasadzenia drzew i krzewów oraz inne innowacyjne rozwiązania oparte o naturę i podnoszące bioróżnorodność. Zadanie będzie realizowane w oparciu o PFU oraz Koncepcję programową dla projektu „Grow Green”, opracowaną przez zespół pod kierunkiem Łukasza Dworniczaka i stanowiącą załącznik do PFU. Część 4: obejmuje - opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz załączonych dokumentów oraz wykonanie robót zagospodarowania terenu na podstawie wytycznych zawartych w PFU i projektu opracowanego przez Wykonawcę dla Obszaru 5 (Obszar przy skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej i B. Prusa) oraz Obszaru tzw. Zielonej ulicy (ciąg ul. Daszyńskiego wraz z przegródkami oraz Zielona fragment ulicy B. Prusa na odcinku wzdłuż Skweru Ludzi ze Znakiem „P”).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45111291-4, 71200000-0, 77300000-3, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja20,00
Doświadczenie osoby kierującej pracami dotyczącymi zieleni (Z) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:8.1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w następujących terminach: 8.1.1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu do dnia 30.06.2019r., 8.1.2. zgłoszenie gotowości do odbioru robót do dnia 15.10.2019 r., 8.2. realizowanie wszystkich obowiązków wynikających z umowy do dnia 15.11.2019 r., w tym uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej to dopuszczenie; jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót. 8.3. Wykonanie całości robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy potwierdzone zostanie Protokołem odbioru końcowego robót. 8.4. Za datę zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy uważa się datę podpisania pozytywnego Protokołu odbioru ostatecznego.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły