Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi na działkach nr 822/2 i 822/5 w Żukowie

Ogłoszenie dodano: 12.03.2019

Zamawiający: Gmina Żukowo, ul. Gdańska, 83-330 Żukowo (Pomorskie)

Miejsce: Żukowo

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 29.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 21.03.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 25.04.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Żukowo: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi na działkach nr 822/2 i 822/5 w Żukowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żukowo, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Gdańska  52 , 83-330  Żukowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 58 6858300, e-mail ugzukowo@zukowo.pl, faks +48 58 6858300.
Adres strony internetowej (URL): www.zukowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.zukowo.pl/Article/id,2038.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.zukowo.pl/Article/id,2038.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie posiadała oznaczenie „OFERTA – WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – BUDOWA DROGI W ŻUKOWIE. Nr sprawy: ZP.271.10.2019 ”. Koperta oferty powinna uniemożliwiać odczytanie zawartości, być zamknięta i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.
Adres:
Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo. Biuro Obsługi Klienta - pok. 3.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi na działkach nr 822/2 i 822/5 w Żukowie
Numer referencyjny: ZP.271.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Drogę należy zaprojektować na działkach nr 822/2 i 822/5, położonych przy cmentarzu w Żukowie. Działki nr 822/2 i 822/5 stanowią własność Gminy Żukowo. Obecnie teren działek częściowo pozostaje nieutwardzony, a częściowo jest utwardzony brukiem. Dla obszaru, gdzie są położone działki, nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 2. Założenia do projektowania. 1) Zaprojektowanie drogi z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor kostki w uzgodnieniu z zamawiającym i Konserwatorem Zabytków) o długości ok. 150 mb (zgodnie z załącznikiem graficznym). 2) Zaprojektowanie drogi w klasie opisanej przepisami jako „L”, pas drogowy jak najszerszy – przewidziany dla drogi klasy „L”. 3) Należy przewidzieć rozbiórkę istniejącego bruku i wbudowanie go jako poszerzenie drogi/ pobocze/ wjazd/ miejsca postojowe (w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków). 4) Zaprojektowanie chodnika z kostki betonowej, jeżeli przepisy prawa krajowego oraz szerokość pasa drogowego na to pozwolą, w przeciwnym razie należy zaprojektować wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i uszorstnieniem grysem frakcji 5-8 lub z bruku (w zależności od decyzji Konserwatora Zabytków). 5) Zaprojektowanie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych – prawa lokalnego i krajowego: a) maksymalnej liczby miejsc parkingowych w danej lokalizacji (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych); b) odtworzenia muru oporowego (w sytuacji, gdy istniejący mur oporowy nie spełnia standardów obiektu oporowego należy przewidzieć rozbiórkę starego muru i budowę nowego obiektu); c) normatywnego oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw oświetleniowych typu "szyszka" (w nawiązaniu do oświetlenia ul. Klasztornej w Żukowie); d) zjazdu z drogi krajowej nr 20 na drogę gminną; e) odwodnienia drogi. 3. Zamówienie obejmuje: 1) Projekt koncepcyjny - zawierający co najmniej: proponowany rodzaj oraz grubość warstw nawierzchni i podbudowy, sposób odwodnienia, rozwiązania dotyczące przebudowy ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, wskazanie drzew zakwalifikowanych do wycinki, zagospodarowanie terenu. 2) Uzyskanie warunków technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych kolizji) od gestorów mediów objętych projektowaniem. 3) Projekt budowlany - opracowany we wszystkich niezbędnych branżach i w stopniu szczegółowości umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę (w tym m.in. budowy dróg i wjazdów, odwodnienia, oświetlenia drogowego, usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym i zagospodarowaniem terenu, projekty i inwentaryzacja zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunięcia, projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt stałej organizacji ruchu). 4) Projekty wykonawcze do ww. projektów budowlanych oraz branżowe - uszczegółowienie rozwiązań projektu budowlanego, w szczególności w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno – jakościowych. Projekty wykonawcze powinny także obejmować wszelkie obliczenia od których wyników zależne są przyjęte rozwiązania projektowe, założenia obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestycji, opisy i rysunki warsztatowe dla elementów wymagających uszczegółowienia. W projektach wykonawczych należy zawrzeć rozwiązania dotyczące prowadzenia robót, przygotowania terenu pod budowę i zagospodarowania terenu. 5) Mapa do celów projektowych. 6) Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną - ocena stanu istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłowego wykonania projektu budowlanego. 7) Specyfikacje techniczne. 8) Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami. 9) Materiały, uzgodnienia i opinie niezbędne do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 10) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku wymagalności). 11) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca przygotuje wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, załącznikami. 12) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku, gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 13) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych (prawo opcji). 14) Aktualizacja kosztorysów inwestorskich (prawo opcji).

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71240000-2
71354000-4
71245000-7
71246000-4
71248000-8
45111250-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia - do 29 listopada 2019 r. 2. Za zrealizowanie zamówienia zostanie uznane wykonanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przekazanie (dostarczenie) Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że: 1) dysponuje osobami o kwalifikacjach zawodowych: a) projektant branży drogowej - jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) projektant branży sanitarnej - jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c) projektant branży elektrycznej - jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy. Dopuszcza się ważne i odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.). Projektanci muszą być zrzeszeni we właściwej branżowo izbie samorządu zawodowego zgodnie ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). Wykonawca ma obowiązek zapewnienia zespołu projektowego oraz zespołu do sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno budowlanymi, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Wykonawca musi zapewnić zespół weryfikacyjny (sprawdzający) we wszystkich branżach, jakie będzie obejmowała dokumentacja projektowa. 2) posiada doświadczenie polegające na w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednego zamówienia, które polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy / projekt budowlano – wykonawczy) dla budowy / przebudowy drogi o nawierzchni rozbieralnej i długości nie mniejszej niż 100 mb. Pod pojęciem „nawierzchni rozbieralnej” należy rozumieć nawierzchnię drogi zaprojektowaną z płyt drogowych, kostki betonowej, płyt JOMB, innych elementów prefabrykowanych. Pojęcie „droga” należy rozumieć zgodnie z definicją podaną w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 2068). Pojęcia „budowa drogi” i „przebudowa drogi” należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi w art. 4 pkt 17 i pkt 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt III.1.3) zostaną spełnione jeżeli w zakresie zdolności zawodowej wykonawcy wspólnie wykażą, że dysponują osobami o wymaganych przez zamawiającego kwalifikacjach i posiadają doświadczenie. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt III.1.3) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Stosowna sytuacja o której mowa w rozdz. V pkt 6 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (Załącznik nr 7 do SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 2) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5; 3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Spółki cywilne będą traktowane jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie i nieodpłatnie, nie wymaga się złożenia tego dokumentu, a wystarczy wskazanie odpowiedniego adresu internetowego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) WYKAZ OSÓB (Załącznik nr 5.2 do SIWZ) – wykaz osób, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia i potwierdzający spełnienie warunku w zakresie dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach zawodowych. 2) WYKAZ USŁUG (Załącznik nr 6 do SIWZ) – wykaz usług potwierdzający spełnienie warunku w zakresie doświadczenia. W wykazie należy wskazać usługi zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca niej jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, wykonawca składa oświadczenie, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zamawiający będzie żądał przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Postanowienia pkt 1 -2 stosuje się odpowiednio do innych podmiotów. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie - Załącznik nr 4 (4.1, 4.2) do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie - Załącznik nr 4 (4.1, 4.2) do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający samodzielnie pobierze wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty (Załącznik nr 3 do SIWZ). 7. Jeżeli wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, to zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są one aktualne (Załącznik nr 3 do SIWZ). 8. Wraz z ofertą wykonawca składa: 1) oświadczenia wymienione w SIWZ; 2) WYKAZ OSÓB (Załącznik nr 5.1 do SIWZ) – informacje dotyczące projektanta branży drogowej, który zostanie skierowany przez wykonawcę do realizacji zamówienia i potwierdzający spełnienie warunku w zakresie dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach zawodowych; 3) pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 4) zobowiązania (Załącznik nr 7 do SIWZ) innych podmiotów (o ile dotyczą). 9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1.700,00 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 27 8345 1029 0202 9045 2000 0003 w Banku Spółdzielczym w Tczewie O/Żukowo. Przy wnoszeniu wadium należy powołać się na oznaczenie „Wykonanie dokumentacji projektowej – budowa drogi w Żukowie”. 4. Zasady wnoszenia wadium zostały opisane w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie projektanta branży drogowej40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 21 umowy. 2. Zmiana terminów wskazanych w § 4 umowy: 1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia; 2) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów zamówienia; c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia spowodowane następującymi okolicznościami: 1) odmienne od możliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przy dołożeniu należytej staranności, rozwiązania konstrukcyjne obiektów budowlanych, naziemnych i podziemnych, skutkujące niemożliwością ich zaprojektowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 2) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, skutkująca koniecznością zmiany założeń projektowych określonych przez Zamawiającego, 3) konieczność usunięcia wad w umowie uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przepisami prawa lub konieczności dostosowania umowy do zmienionych przepisów prawa, 4) konieczność usunięcia sprzeczności w umowie w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 5) ograniczenie lub rezygnacja z części zakresu przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 możliwa jest w szczególności zmiana zaprojektowania sposobu wykonania, materiałów i technologii, zmiana wynagrodzenia jak również zmiany zaprojektowania lokalizacji budowanych urządzeń. W przypadku punktu 5) nastąpi natomiast odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia umownego. 6. Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia jest możliwa na osoby spełniające warunki określone przez Zamawiającego, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę. 7. Inne zmiany: 1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego; 2) zmiana obowiązującej stawki VAT; 3) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.; 4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zmiany zasad podlegania przez Wykonawcę ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne płacona przez Wykonawcę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym ciężar dowodu tego wpływu spoczywa na Wykonawcy; 5) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego; 6) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego. 8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii projektowanych robót, jak również zmiany lokalizacji projektowanych urządzeń, zmiana sposobu rozliczenia wynagrodzenia lub odpowiednia zmiana wynagrodzenia. 9. W przypadku określonym w ust. 7 pkt 2 zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów i będzie polegać do doliczeniu nowej stawki VAT do pozostającego do rozliczenia wynagrodzenia netto. 10. W przypadku określonym w ust. 7 pkt 4 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiany miały wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia. 11. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 12. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, 3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany (w przypadku gdy aneks jest wymagany). 13. Nie stanowi zmiany umowy wymagającej aneksu do umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) zmiana danych teleadresowych, 3) zmiana przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy. 14. Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o których mowa w ust. 13 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły