Zintegrowany Produkt Turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" – odcinek 3 – połączenie dworca PKP i ul. Tuchowskiej poprzez ulice: Dworcową, Krakowską, Narutowicza, Stwosza, Towarową i Studniarskiego

Ogłoszenie dodano: 09.03.2019

Zamawiający: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, Bernardyńska , 33-100 Tarnów (Małopolskie)

Miejsce: Tarnów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 01.06.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.03.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 29.03.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie: Zintegrowany Produkt Turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" – odcinek 3 – połączenie dworca PKP i ul. Tuchowskiej poprzez ulice: Dworcową, Krakowską, Narutowicza, Stwosza, Towarową i Studniarskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Zintegrowany Produkt Turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPMP.06.01.04-12-0094/17”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, krajowy numer identyfikacyjny 12268012100000, ul. Bernardyńska   24 , 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 6883100, e-mail zdik@zdik.tarnow.pl, faks 14 6883115.
Adres strony internetowej (URL): www.zdik.tarnow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.malopolska.pl/zdik

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, pokój nr 201 (II piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zintegrowany Produkt Turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" – odcinek 3 – połączenie dworca PKP i ul. Tuchowskiej poprzez ulice: Dworcową, Krakowską, Narutowicza, Stwosza, Towarową i Studniarskiego
Numer referencyjny: ZDiK.DZ.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zintegrowany Produkt Turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" – odcinek 3 – połączenie dworca PKP i ul. Tuchowskiej poprzez ulice: Dworcową, Krakowską, Narutowicza, Stwosza, Towarową i Studniarskiego” w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: 1) W ramach zadania „zaprojektuj”: a) sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500, b) aktualizacja/pozyskanie/uzupełnienie warunków technicznych od gestorów sieci, c) aktualizacja/pozyskanie/uzupełnienie warunków z Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w zakresie oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, d) uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów typu: uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, decyzje, zgłoszenia, itp., w tym decyzji ULICP, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji pozwolenia na wycinkę drzew, oraz zgód właścicieli na wejście w teren, przy czym koszty uzyskania uzgodnień, opinii, sprawdzeń, decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania aktualnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli zajdzie taka konieczność na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, e) wykonanie dokumentacji projektowej (projekt niezbędny do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, projekt budowlany i projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże wraz z uzgodnieniami), obejmującej między innymi następujący zakres: - budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, - budowę/przebudowę dwukierunkowych ciągów pieszo- rowerowych, - budowę/przebudowę jednokierunkowych ciągów pieszo- rowerowych, - przebrukowanie chodników, - rozbiórkę istniejącej kładki pieszej, - budowę kładki pieszo- rowerowej, - budowę/ przebudowę oświetlenia drogowego, - wykonanie miejsca obsługi rowerzystów (MOR) w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, - przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci i uzbrojenia kolidujących z inwestycją, - wykonanie i zmiana oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń drogowych, - wykonanie muru oporowego, - przebudowę schodów terenowych z wykonaniem pochylni f) wykonanie badań, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca zrealizuje badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu), g) sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z zatwierdzeniem w ZDiK w Tarnowie, h) sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem w ZDiK w Tarnowie, i) sporządzenie projektu podziału wszystkich nieruchomości niezbędnych do kompleksowego wykonania zadania, j) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót w rozbiciu na poszczególne branże według wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, k) uzyskanie zgód właścicieli działek, gdy w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych inwestycja będzie wykraczała poza działki Inwestora i będzie ingerować w działki prywatne, l) zapewnienie nadzoru autorskiego, m) uzgodnienie niezbędnych branż między innymi w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie oraz u gestorów sieci, n) złożenie zgłoszenia robót dla zakresu niewymagającego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, o) złożenie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla robót, które wymagają uzyskania takiej decyzji, p) złożenie wniosku i uzyskanie decyzji ZRID dla robót, które wymagają uzyskania takiej decyzji, UWAGA: Prace projektowe należy (przy udziale Zamawiającego) skoordynować z Wykonawcą wykonującym projekt dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego Krakowska - Planty w ramach projektu „Integracja transportu publicznego w Tarnowie“ – odcinek na długości Plant przy ul. Krakowskiej i ul. Dworcowej W wycenie należy przewidzieć przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w związku z koniecznością przeniesienia stacji rowerowej „Dworzec PKP” na okres trwania robót budowlanych, oraz na ponowny jej montaż. Przeniesienie z wyborem miejsca ustawienia stacji rowerowej nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz z firmą dzierżawiącą system „Tarnowskiego Roweru Miejskiego” – Nextbike Polska S.A. Dla terenu objętego opracowaniem brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. 2) w ramach zadania „wybuduj”: a) wykonawca zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz na podstawie prawomocnej decyzji ZRID lub decyzji pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, między innymi: - tyczenie trasy i punktów wysokościowych, - prace przygotowawcze, wycinka drzew i krzewów, rozbiórka nawierzchni i elementów drogowych oraz obiektów i ogrodzeń, - wykonanie nasadzeń drzew zgodnie z wydaną decyzją dotyczącą wycinki drzew na działkach uzgodnionych z Zamawiającym, - zdjęcie warstwy humusu, - roboty ziemne, - wykonanie wykopów, - wykonanie nasypów, - przebudowa oraz zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, - wykonanie fundamentów, elementów konstrukcyjnych i konstrukcji kładki pieszo- rowerowej, - korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, - wykonanie warstw wzmacniających, - wykonanie podbudowy, - wykonanie krawężników, krawężników peronowych, obrzeży i ścieków przykrawężnikowych na ławach betonowych, - budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej, - wykonanie murów oporowych, - wykonanie warstw nawierzchni, - przebrukowanie istniejącej nawierzchni, - wykonanie oświetlenia - odtworzenie lub przebudowa ogrodzeń, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, - roboty wykończeniowe i porządkowe, b) wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych dla zapewnienia zamierzonego efektu, c) wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej lub robót objętych przetargiem, d) wykonanie stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas trwania robót, UWAGA: Roboty budowlane należy (przy udziale Zamawiającego) skoordynować z Wykonawcą wykonującym roboty budowlane dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego Krakowska - Planty w ramach projektu „Integracja transportu publicznego w Tarnowie“ – odcinek na długości Plant przy ul. Krakowskiej i ul. Dworcowej W wycenie należy przewidzieć przeniesienie stacji rowerowej „Dworzec PKP” na okres trwania robót budowlanych, oraz ponowny jej montaż. Przeniesienie stacji rowerowej nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz z firmą dzierżawiącą system „Tarnowskiego Roweru Miejskiego” – Nextbike Polska S.A. Rodzaje i ilości robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, czego Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie przygotowywania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 3) pozostałe prace, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać, opracować i uzgodnić z Zamawiającym: a) uporządkowanie placu budowy, b) sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości i planu BIOZ, c) projekt Technologii i Organizacji Robót, d) plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych, e) projekt lokalizacji zaplecza budowy wraz z uzyskaniem zgody zarządzającego terenem, f) program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, g) inwentaryzacja fotograficzna budynków i ogrodzeń przyległych do drogi oraz wjazdów do tych budynków przed realizacją zadania, h) dokumentacja fotograficzna terenu przed realizacją inwestycji oraz dla wszystkich prowadzonych robót, a w szczególności dla robót zanikających, i) geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty potrzebne do zmiany w ewidencji gruntów użytku, oraz zmiany w ewidencji gruntów i budynków w zakresie wyburzeń, j) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedłożenie do zaopiniowania Zamawiającemu, k) sporządzenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od podpisania umowy l) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem i normami dokumentów, w tym decyzji administracyjnych, wymaganych przy tego typu robotach budowlanych, m) uzyskanie pozytywnej opinii na skutek zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy jeśli będzie wymagana, Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres robót określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Niniejsze zamówienie, jest jednym z zadań projektu realizowanego w partnerstwie przez Gminę Miasta Tarnowa pod nazwą „Zintegrowany Produkt Turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nr projektu RPMP.06.01.04-12-0094/17”. 5. Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę: a) 3 lat gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności na opracowaną dokumentację projektową oraz wykonane roboty, w tym na wbudowane materiały i urządzenia, b) minimum 5 lat rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem zapisu w ust. 14 pkt 4 SIWZ. 6. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: a) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych; b) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 7. Wykonawca przekazuje zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiały i urządzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krótszy niż okres gwarancji wskazany powyżej, wykonawca udziela gwarancji uzupełniającej do tego okresu. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego. 8. W ramach gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w trybie określonym w umowie. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym ilość napraw nawierzchni przekroczy 10% powierzchni na 100m wykonanych robót nawierzchniowych, wykonawca będzie zobowiązany do naprawy nawierzchni na całej szerokości zakresu na odcinku 100m, na którym występują ww. naprawy. 9. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej gwarancji i rękojmi. 10. Wykonawca sporządzi dokumentację w następującej formie i ilości : a) projekty budowlane należy sporządzić w wersji tradycyjnej (papierowej) w 5 egz., b) projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże w wersji tradycyjnej (papierowej) w 3 egz. c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w wersji tradycyjnej (papierowej) 3 egz., d) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w wersji tradycyjnej (papierowej) w 2 egz., e) projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu w 3 egz., f) projekty podziału nieruchomości 6 egz., g) pozostałe dokumenty w 2 egz., h) całość dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu dodatkowo na płycie CD (2 szt.), w formacie pdf, przy czym każdy element opracowania projektowego zapisany ma być w jednym pliku odpowiadającym opracowaniu w formie tradycyjnej, czyli plik elektroniczny po wydrukowaniu powinien być tożsamy co do zawartości z opracowaniem tradycyjnym, który przedstawia. Rozmiar pojedynczych plików nie powinien być większy niż 10 MB. Dodatkowo przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy przekazać w wersji edytowalnej w formacie XLS lub .zuz albo .bem. Rysunki należy przekazać w formacie DWG i PDF. Format plików DWG należy zapisać w wersji nie nowszej niż 2013.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71200000-0
71320000-7
71322000-1
45100000-8
45110000-1
45111200-0
45111250-5
45111291-4
45111300-1
45112000-5
45112700-2
45221113-7
45231000-5
45233140-2
45233161-5
45233162-2
45233200-1
45233221-4
45233222-1
45233251-3
45233253-7
45233260-9
45233261-6
45233290-8
45233292-2
45236000-0
45316000-5
45316110-9
45316213-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-01

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 1 czerwca 2020 r., w tym; 1) opracowanie projektu budowlanego – 6 miesięcy od daty podpisania umowy, 2) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w ciągu 8 miesięcy od daty podpisania umowy, 3) uzyskanie decyzji ZRID ostatecznej lub opatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności w ciągu 9 miesięcy od daty podpisania umowy, 4) opracowanie projektów wykonawczych i pozostałych dokumentów wskazanych w umowie – 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 5) zakończenie wszystkich robót 1 czerwca 2020 r. 2. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego, osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej u wykonawcy lub podwykonawcy, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Rodzaj czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już pracowników u wykonawcy lub podwykonawcy. Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zwarte są w projekcie umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez wykonawcę, że: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (czyli zakończył i odebrał protokołem częściowym lub końcowym) w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: - minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi co najmniej klasy D lub parkingu o powierzchni min. 1000 m2 lub ciągu pieszo-rowerowego o długości min. 0,7 km lub ścieżki rowerowej o długości min. 0,7 km lub placu o powierzchni min. 1000 m2 lub innej nawierzchni (np. rynku itp.) o powierzchni min. 1000 m2, przy czym każda z wymienionych inwestycji była wykonana z nawierzchni bitumicznej, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto ORAZ - minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi co najmniej klasy D lub parkingu o powierzchni min. 1000 m2 lub ciągu pieszo-rowerowego o długości min. 0,7 km lub ścieżki rowerowej o długości min. 0,7 km lub placu o powierzchni min. 1000 m2 lub innej nawierzchni (np. rynku itp.) o powierzchni min. 1000 m2, przy czym każda z wymienionych inwestycji była wykonana z nawierzchni z kostki betonowej, o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto. Roboty budowlane jak wyżej mogą być wykazane w ramach jednego zamówienia/umowy, jak również w ramach odrębnych zamówień/umów. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez zamawiającego, należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. Uwaga: Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania, na potrzeby potwierdzania spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac, to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosi się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych). b) dysponuje lub będzie dysponować: - minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności, polegające na opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi co najmniej klasy D lub parkingu o powierzchni min. 1000 m2 lub ciągu pieszo-rowerowego o długości min. 0,7 km lub ścieżki rowerowej o długości min. 0,7 km lub placu o powierzchni min. 1000 m2 lub innej nawierzchni (np. rynku itp.) o powierzchni min. 1000 m2, przy czym każda z wymienionych dokumentacji dotyczyła nawierzchni wykonanej z kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej, ORAZ - minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności, polegające na opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnej – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności kanalizacyjnej, ORAZ - minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności, polegające na opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci wodociągowej – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności wodociągowej, ORAZ - minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności, polegające na opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci elektrycznej/elektroenergetycznej – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności elektrycznej, ORAZ - minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń gazowych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności, polegające na opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci gazowej – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności gazowej ORAZ - minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności, polegające na opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnej i/lub przyłącza telekomunikacyjnego – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności telekomunikacyjnej, ORAZ - minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności, polegające na opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy obiektu mostowego – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej, ORAZ - minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie co najmniej średnie techniczne oraz uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w powyższej specjalności przy realizacji co najmniej 1 zakończonej roboty polegającej na budowie lub przebudowie drogi co najmniej klasy D o długości min. 300 m lub parkingu o powierzchni min. 1000 m2 lub ciągu pieszo-rowerowego o długości min. 0,7 km lub ścieżki rowerowej o długości min. 0,7 km lub placu o powierzchni min. 1000 m2 lub innej nawierzchni (np. rynku itp.) o powierzchni min. 1000 m2, przy czym każda z wymienionych inwestycji dotyczyła nawierzchni wykonanej z kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto – osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej, ORAZ - minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w powyższej specjalności przy realizacji co najmniej 1 zakończonej roboty polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej – osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności kanalizacyjnej, ORAZ - minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w powyższej specjalności przy realizacji co najmniej 1 zakończonej roboty polegającej na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej – osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności wodociągowej, ORAZ - minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w powyższej specjalności przy realizacji co najmniej 1 zakończonej roboty polegającej na budowie lub przebudowie sieci elektrycznej/elektroenergetycznej – osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności elektrycznej, ORAZ - minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń gazowych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w powyższej specjalności przy realizacji co najmniej 1 zakończonej roboty polegającej na budowie lub przebudowie sieci gazowej – osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności gazowej, ORAZ - minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w powyższej specjalności przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty polegającej na budowie lub przebudowie sieci telekomunikacyjnej i/lub przyłącza telekomunikacyjnego – osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności telekomunikacyjnej - minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w powyższej specjalności przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty polegającej na budowie lub przebudowie obiektu mostowego – osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności w specjalności inżynieryjnej mostowej. Dopuszcza się łączenie funkcji Projektanta/Kierownika Budowy/Kierownika Robót w kilku specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane uprawnienia, wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie. W przypadku uprawnień budowlanych zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami lub projektowania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania, jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych – zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. Za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna posiadanie doświadczenia i dysponowania osobami według wymagań określonych jak wyżej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 Pzp zamawiający żąda: oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowodów potwierdzających, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (oświadczenia lub dowody wymienione w pkt 1 wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp). 2. W celu wykazania potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub ust. 5 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z zapisami art. 24 ust. 8 Pzp. 4. W celu wykazania potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp zamawiający żąda: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445). 5. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w związku z tym dokumenty wymienione w pkt 2 i 4 złoży wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie zamawiającego; dokumenty wymienione w pkt 3 wykonawca składa wraz z ofertą - jeżeli dotyczy. 6. W przypadku wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej składa każdy z wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w związku z tym dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj.: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wg załącznika nr 6 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (spełniających warunek zgodny z SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika do SIWZ złoży wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie zamawiającego. Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony przez konsorcjum w przypadku, gdy jeden z członków konsorcjum spełni warunek, bądź warunek zostanie spełniony łącznie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dokument winien być dołączony do oferty). Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiącym załącznik do SIWZ. 7.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4 pkt 2 - 4. 8. Kilku wykonawców może złożyć ofertę wspólną. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia wspólnie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie powinno jednoznacznie określać: a) kto został ustanowiony pełnomocnikiem, b) wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie ustanowili pełnomocnika, c) zakres umocowania, d) postępowanie, do którego pełnomocnictwo się odnosi. 10. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 11. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Wykonawcy, o których mowa w pkt 8 są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu, jak wykonawcy występujący samodzielnie. Przy ocenie spełniania warunków zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny wykonawców, ich łączne kwalifikacje i doświadczenie. 13. Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony przez konsorcjum w przypadku, gdy jeden z członków konsorcjum spełni warunek, bądź warunek zostanie spełniony łącznie. 14. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. 15. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 16. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa ust. 5 pkt 15 lit. a (załącznik nr 4 do SIWZ). 17. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt III.4 pkt 2 - 4, dotyczących podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na zasobach których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przed upływem terminu składania ofert wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena (stawka brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia60,00
Rozszerzenie okresu rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia20,00
Doświadczenie zawodowe osoby na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY w specjalności inżynieryjnej drogowej10,00
Doświadczenie zawodowe osoby na stanowisko PROJEKTANTA w specjalności inżynieryjnej drogowej10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 Pzp. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 1) Zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym zmiany stawek podatku od towarów i usług, w takim przypadku zmianie ulegnie wartość brutto wynagrodzenia. 2) Zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych, b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności wykonawca i których zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy, c) koniecznością wykonania zamówień lub robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od wykonawcy, f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, g) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, h) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności: - w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy wykonawcy, - w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, - w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, - niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, i) wystąpieniem niezależnych od wykonawcy przyczyn technologicznych związanych z materiałami i prowadzonymi robotami wpływającymi na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, k) zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, l) w przypadku konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez zamawiającego rozwiązaniu projektowym, wynikających ze stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących), m) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia, - pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy; 3) Zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę. 4) Zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień lub robót dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia. 5) Zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, zmiany podwykonawcy, b) wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie. 6) Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w SIWZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, e) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, f) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 7) Porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy, c) zmianą nazwy zadania. 8) Zmiany postanowień umowy korzystne dla zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji. 9) Inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa wraz z ofertą. W przypadku wykonawców występujących wspólnie - oświadczenie składa każdy z nich. Do oferty wykonawca dołącza również pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej). Do oferty wykonawca dołącza również dokumenty, o których mowa pkt III. 4 pkt 3 - jeżeli dotyczy oraz oświadczenie wykonawcy (jeżeli dotyczy) dotyczące wskazania, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania – w przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa), wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 2. Oryginał zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (zgodnie z zapisem SIWZ) wykonawca składa wraz z ofertą. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 9. Nie przewidziano dialogu technicznego. 10. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą się odbywały w PLN. 11. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp. 12. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Stosowną informację należy zawrzeć w formularzu oferty. 13. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "SIWZ", należy przez to rozumieć Specyfikację istotnych warunków zamówienia. 14. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "Pzp", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych. 15. W przypadku podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa odpowiednio dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 16. Zgodnie z art. 10c ust. 2 Pzp, składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły