Odbudowa wieży na zamku w Starej Kamienicy

Ogłoszenie dodano: 09.03.2019

Zamawiający: Gmina Stara Kamienica, Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica (Dolnośląskie)

Miejsce: Stara Kamienica

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 26.03.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 13.03.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510048641-N-2019 z dnia 13-03-2019 r.
Gmina Stara Kamienica: Odbudowa wieży na zamku w Starej Kamienicy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem , odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz ośrodków w zakresie świadomości środowiskowej” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 523345-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stara Kamienica, Krajowy numer identyfikacyjny 23082173000000, ul. Stara Kamienica  41, 58-512  Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 75 14 337, e-mail starakamienica@starakamienica.pl, faks 75 75 14 337.
Adres strony internetowej (url): www.starakamienica.bip.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbudowa wieży na zamku w Starej Kamienicy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RRG.ZP.271.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa wieży na zamku w Starej Kamienicy. Celem zadania jest odbudowa trzykondygnacyjnej wieży XVI wiecznego zamku w Starej Kamienicy wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz budową schodów zewnętrznych z tarasem widokowym i udostępnienie jej na cele publiczne. Zakres zadania obejmuje: 1.1 Uporządkowanie terenu przy wieży wraz z odgruzowaniem piwnicy nr 7 1.2 Naprawa stropu piwnicy 1.3 Renowacja wnętrza wieży 1.4 Odtworzenie dachu wieży widokowej 1.5 Elewacja wieży widokowej 1.6 Odtworzenie fragmentu muru 1.7 Budowa zewnętrznej klatki schodowej 1.8 Zakup i montaż lamp solarnych Powierzchnia zabudowy wieży widokowej 47,0m2 Kubatura wieży widokowej 1363,0m3 Powierzchnia użytkowa wieży widokowej 78,5m2 W tym nieużywane piwnice 15,7m2 2. Powyższy zakres ma charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową. 6. Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 50 % osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia: robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.) 6.1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę do wyżej wymienionych czynności powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku każdorazowej zmiany personalnej osób wykonujących ww. czynności Wykonawca jest zobowiązany bez wezwania do aktualizacji oświadczenia oraz przedłożenia odpowiedniej umowy/ów, o których mowa w podpunkcie 6. 6.2. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 6.2.1. wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia ze wskazaniem, które z wymienionych osób zatrudnione są w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Nieprzedłożenie wykazu w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy, a następnie Zamawiający zatrzyma mu wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt. 1.3 UPZP. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z art. 94 ust. 3 UPZP. W celu sporządzenia wykazu osób, wykonawca może posłużyć się ponownie wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 6.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania co najmniej 50% osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności szczegółowo określonych w ww. podpunkcie 6. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu, c. zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności szczegółowo określonych w podpunkcie 6, dla których wskazano sposób zatrudnienia na podstawie o pracę. a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy /umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności szczegółowo określone w podpunkcie 6, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 6.5. Z tytułu niespełnienia, na etapie realizacji przedmiotu Umowy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności: robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w rozdziale II. Wzór umowy - § 12. 7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres rzeczowy prac ujęty w Dokumentacji projektowej, określony przepisami prawa, współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia objętego postępowaniem, bez względu na trudności i nie przewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Załączony przedmiar robót ma charakter orientacyjny i należy go traktować jako materiał pomocniczy w szybkim i ogólnym rozeznaniu zakresu rzeczowego i rozmiaru przedsięwzięć objętych projektem i który nie jest podstawą do ustalenia ceny oferty. Orientacyjny przedmiar robót nie stanowi treści SIWZ. Z uwagi na fakt, że za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjęto formę wynagrodzenia ryczałtowego, wykonanie przedmiaru robót do ustalenia wysokości ryczałtu leży po stronie Wykonawcy 8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy zapisami w Dokumentacji projektowej - wykonawcę obowiązują zapisy w kolejności: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 9. Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia objętego zakresem przedmiotu zamówienia – minimum 60 miesięcy – licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111000-8

Dodatkowe kody CPV: 45113000-2, 45212350-4, 45262300-4, 45262500-6, 45443000-4, 45453100-8, 45261100-5, 44220000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Z uwagi na fakt, że postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Odbudowa wieży na zamku w Starej Kamienicy obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą (niewłaściwy, niewystarczający opis przedmiotu zamówienia) uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający - Gmina Stara Kamienica na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) unieważnia ww. postępowanie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły