Dostawa i montaż elementów małej architektury dla potrzeb ogrodu botanicznego w Kielcach.

Ogłoszenie dodano: 11.02.2018

Zamawiający: GEOPARK Kielce, ul. Daleszycka, 25202 Kielce (Świętokrzyskie)

Miejsce: Kielce

Rodzaj przetargu: dostawy

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.05.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 27.11.2017, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 14.01.2021 28.10.2018 13.02.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510402705-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice: Świadczenie usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach położonych przy ul. Katowickiej 54, 54a, 53 oraz w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Plebiscytowej 3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616233-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Krajowy numer identyfikacyjny 51589100000000, ul. ul. Katowicka  54, 41-600  Świętochłowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 491 800, e-mail zp@swietochlowice.pl, faks 32 349 18 12.
Adres strony internetowej (url): www.bip.swietochlowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach położonych przy ul. Katowickiej 54, 54a, 53 oraz w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Plebiscytowej 3
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
INZP.271.21.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach położonych przy ul. Katowickiej 54, 54a, 53 oraz w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Plebiscytowej 3. Szczegółowy zakres usług, będących przedmiotem zamówienia, zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia. Klauzule społeczne Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym, czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na świadczeniu usług sprzątania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 241138.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  12
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Profi Holding Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 63a
Kod pocztowy: 32-300
Miejscowość: Olkusz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 209592.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 209592.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 255596.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500258543-N-2018 z dnia 26-10-2018 r.
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Zakup (dostawa) ) urządzeń medycznych : 1) Automat do izolacji kwasów nukleinowych -1 szt. 2) Zestaw do Hybrydyzacji ( sprzęt do badań metodą FISH z gwarancją utrzymania stałej temperatury 35-90 st C) -1 szt. dla Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616233-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 28882800000, ul. ul. Długa  42371, 61848   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 549 121, e-mail grazyna.kowalska@skpp.edu.pl, faks 618 529 472.
Adres strony internetowej (url): www.skpp.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup (dostawa) ) urządzeń medycznych : 1) Automat do izolacji kwasów nukleinowych -1 szt. 2) Zestaw do Hybrydyzacji ( sprzęt do badań metodą FISH z gwarancją utrzymania stałej temperatury 35-90 st C) -1 szt. dla Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZP/111/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup (dostawa) ) urządzeń medycznych : 1) Automat do izolacji kwasów nukleinowych -1 szt. 2) Zestaw do Hybrydyzacji ( sprzęt do badań metodą FISH z gwarancją utrzymania stałej temperatury 35-90 st C) -1 szt. dla Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup (dostawa) ) urządzeń medycznych : 1) Automat do izolacji kwasów nukleinowych -1 szt. 2) Zestaw do Hybrydyzacji ( sprzęt do badań metodą FISH z gwarancją utrzymania stałej temperatury 35-90 st C) -1 szt. dla Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 49576.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TK Biotech sp. z o.o. sp.k
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Królewicza Jakuba 40A
Kod pocztowy: 02-956
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 58361.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58361.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup (dostawa) ) urządzeń medycznych : 1) Automat do izolacji kwasów nukleinowych -1 szt. 2) Zestaw do Hybrydyzacji ( sprzęt do badań metodą FISH z gwarancją utrzymania stałej temperatury 35-90 st C) -1 szt. dla Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biovigen sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Tymienice 82A
Kod pocztowy: 98-220
Miejscowość: Zduńska Wola
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500073641-N-2017 z dnia 12-12-2017 r.
GEOPARK Kielce: Dostawa i montaż elementów małej architektury dla potrzeb ogrodu botanicznego w Kielcach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616233-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
GEOPARK Kielce, Krajowy numer identyfikacyjny 29283845500000, ul. ul. Daleszycka  21, 25202   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 676 800, e-mail geopark.kielce@um.kielce.pl, faks 413 676 985.
Adres strony internetowej (url): geopark-kielce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż elementów małej architektury dla potrzeb ogrodu botanicznego w Kielcach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GEO.VIII.262.7.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I: Elementy małej architektury- w konstrukcji betonowo- drewnianej i betonowo- metalowej: - ławka po łuku modułowa – ok.30 mb – 1 szt; - ławka trójdzielna duża- 1 szt; - ławka trójdzielna mała- 2 szt; - ławka prosta z oparciem modułowa modułowa- 3 szt po 3 mb; - ławka prosta z oparciem modułowa- 1 szt-2 mb; - stojak rowerowy – 1 szt. Część II: Elementy małej architektury- w konstrukcji metalowo -drewnianej: - ławka z oparciem z podłokietnikami- 40 szt; - kosz na śmieci- 30 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa i montaż elementów małej architektury dla potrzeb ogrodu botanicznego w Kielcach cz.1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 153810.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Puczyński- mała architektura
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Robotnicza 31
Kod pocztowy: 05-800
Miejscowość: Pruszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 193941.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 193941.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198850.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa i montaż elementów małej architektury dla potrzeb ogrodu botanicznego w Kielcach cz.2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 114580.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GW Factory, D. Gromyko i M. Wyleziński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bysławska 73
Kod pocztowy: 04-993
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 111561.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 111561.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 214398.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły