Przebudowa drogi powiatowej ul. Kamienna wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zielonogórską w Nowej Soli

Ogłoszenie dodano: 21.02.2019

Zamawiający: Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki, 67-100 Nowa Sól (Lubuskie)

Miejsce: Nowa Sól

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.10.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 11.03.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 03.04.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiat Nowosolski: Przebudowa drogi powiatowej ul. Kamienna wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zielonogórską w Nowej Soli
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosolski, krajowy numer identyfikacyjny 97077758800000, ul. ul. Moniuszki  , 67-100  Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 586 800, e-mail przetargi@powiat-nowosolski.pl, faks 684 586 831.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-nowosolski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat-nowosolski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli ul. Moniuszki 3 (RATUSZ), 67-100 Nowa Sól

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej ul. Kamienna wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zielonogórską w Nowej Soli
Numer referencyjny: PZD.3411.06.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej ul. Kamiennej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zielonogórską w Nowej Soli. Zakres inwestycji obejmuje: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej, do grubości 10 cm wraz z wywozem i utylizacją; - rozbiórkę istniejącej podbudowy konstrukcji jezdni (szlaka, gleba do grubości 35 cm wraz z wywozem i utylizacją); - rozbiórkę konstrukcji nawierzchni: warstwy bitumicznej 9cm i podbudowy 30cm (szlaka, gleba) - wlot ul. Kamiennej wraz z wywozem i utylizacją; - rozbiórkę konstrukcji nawierzchni z płyt ażurowych wraz z wywozem i utylizacją); - rozbiórkę konstrukcji nawierzchni i podbudowy chodnika wraz z wywozem i utylizacją; - rozbiórkę ścieku z kostki betonowej z ławą betonową, krawężnika betonowego z ławą betonową, obrzeży z ławą betonową wraz z wywozem i utylizacją; - rozbiórkę ścieku z prefabrykatów betonowych z ławą betonową wraz z wywozem i utylizacją; - rozbiórkę wyspy dzielącej wraz z wywozem i utylizacją; - wycinka drzew średnicy 15-30 cm wraz z karczowaniem pni oraz wycinka karczowanie krzewów (z wywozem i utylizacją); - demontaż istniejących studzienek ściekowych wraz z utylizacją; - wykonanie wykopu wraz wywozem i utylizacją gruntu; - szalowanie wykopów; -frezowanie profilujące na średnią grubość 4cm na połączeniu z ul. Zamiejską; - frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni bitumicznej, śr. grubość 8 cm wraz z wywozem i utylizacją - ul. Zielonogórska; - rozbiórkę ogrodzenia z elementów metalowych na podmurówce, ogrodzenia z elementów betonowych na podmurówce, ogrodzenia z siatki metalowej na podmurówce, metalowej dwuskrzydłowej z furtką; - rozbiórkę betonowego przepust fi 600 oraz ścianki czołowej betonowego przepustu fi 600 z wywozem i utylizacją; - demontaż istniejącego oznakowania pionowego wraz z utylizacją; - korytowanie na głębokość 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję, na głębokość 45 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję zatok postojowych, na głębokość 55 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję - zjazd indywidualny, na głębokość 60 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję - zjazd publiczny; - korytowanie na głębokość 37 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję jezdni ul. Zielonogórska; - korytowanie pod nawierzchnię chodników na średnią głębokość 40 cm i 50cm; - korytowanie pod nawierzchnię chodników na średnią głębokość 28 cm - ul. Zielonogórska; - korytowanie pod nawierzchnię zabruków na średnią głębokość 50 cm; - wykonanie podbudowy na jezdni, miejsca postojowe, chodniki, zjazdy indyw., zjazdy publiczny, wjazdy do garaży, na skrzyżowaniu i przejściu - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanej cementem Cl,5/2 gr. 15cm; - oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne; - skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 1 kg/m2 - warstwy niebitumiczne; - wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm; - wykonanie podbudowy miejsc postojowych z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 21 cm; - wykonanie podbudowy na chodnikach, zjazdach indywidualnych, wjazdach do garaży z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm, natomiast z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm na zjazdach publicznych; - wykonanie podbudowy z betonu cementowego na długości l,5m na najazdach (skosach) na skrzyżowaniu i przejściu 02/15 gr. 26 cm (średnio); - wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 5/6 gr. 31 cm na skrzyżowaniu i przejściu; - warstwa z mieszanki związanej spoiwem, gr. 15 cm - wlot do ul. Kamiennej z ul. Zielonogórskiej; - oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie jezdni (nowej oraz po frezowaniu) - warstwy bitumiczne; - skropienie warstw konstrukcyjnych jezdni (nowej oraz po frezowaniu) emulsją asfaltową w ilości 0.5 kg/m2 - warstwy bitumiczne; - wykonanie warstwy wiążącej AC16W grubości 8 cm -jezdnia; - wykonanie warstwy wiążącej AC16W grubości 4 cm - jezdnia ul. Zielonogórska; - wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S grubości 4 cm - jezdnia; - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolor grafitowy, gr. 8 cm na podsypce cementowo - kruszywowej 1:4 gr. 3 cm - miejsca postojowe, zjazdy indywidualne i publiczny; - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej, natomiast koloru grafitowego opaska szerokości 20 cm na krawędziach chodnika - gr. 8 cm na podsypce cementowo - kruszywowej 1:4 gr. 3 cm i gr. 5cm na ul. Zielonogórskiej; - wykonanie na skrzyżowaniach i przejściach wyniesionych nawierzchni z brukowanej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr 3 cm; - wykonanie oznakowania poziomego grudowarstowego; - wykonanie oznakowania pionowego; - wykonanie balustrady U-l la; - ustawienie krawężników betonowych 20x30 w tym krawężników obniżonych na ławie betonowej z oporem Cl2/15; - ułożenie krawężnika betonowego obniżonego 30x15 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu B15; - ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem C12/15; - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej z oporem Cl2/15; - wykonanie poboczy gruntowych; - wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm; - humusowanie gr. 15 cm; - ustawienie bramy dwuskrzydłowej metalowej z furtką (szerokości 4,5 m) brama i furtka dostosowane wizualnie do istn. oraz wykonanie ogrodzenia z elementów metalowych na podmurówce z betonu - ogrodzenie dostosowane wizualnie do istn (dz. nr 522); - ustawienie bramy przesuwnej o wys. 1,75m z pełną przeciwwagą na profilu stalowym z wypełnieniem deskami drewnianymi zgodnie z przykładowymi zdjęciami dostosowaną do światła wjazdu na posesję ustalonego na szerokości 3,7m. Brama osadzić na betonowej płycie fundamentowej głębokiej na 1m i powinna spełniać standardy bram przystosowanych do automatycznego napędu. Wykonanie dwóch furtek o szerokości 90 cm każda z wypełnieniem w stylu bramy, posadowionych jedna obok bramy, druga do zasieku na odpady oraz wykonanie ogrodzenia pełnego z podmurówką o wysokości 180 cm od poziomu chodnika (mur z kostki szarej o wym. zbliżonych do: 120mm wysokości, 250mm szerokości, 1000mm długości) od strony ul. Kamiennej do ściany domu (dotyczy dz. nr 389/3)- wykonanie ogrodzenia nie więcej niż 60 dni kalendarzowych licząc od momentu demontażu starego ogrodzenia, w okresie pomiędzy demontażem a montażem nowego ogrodzenia należy zabezpieczyć posesję tymczasowym ogrodzeniem; - wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych na podmurówce z betonu - ogrodzenie dostosowane wizualnie do istn. (dz. nr 516); - regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych betonem 06/20; - regulacja wysokościowa istniejących studzienek kanalizacyjnych; - regulacja wysokościowa istniejącej armatury wodociągowej; - regulacja wysokościowa istniejącej armatury gazowej; - odtworzenie istniejącego przepustu fi 600 mm wraz z podsypką, i zasypką oraz ścianki czołowej istniejącego przepustu fi 600 mm; - wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o śr. 200 mm, 250 mm, 315 mm i 400 mm; - ustawienie studni betonowych z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego, łączonych na uszczelkę; - ustawienie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr.500 mm z osadnikiem H=0,8m; - montaż osadnika zawiesiny ogólnej o pojemności l,0m3 i l,5m3; - podsypka, obsypka i zasypka; - wykonanie przykanalików z rur PCV 200mm (połączenia kielichowe szczelne) wraz z wpięciem do istniejącego systemu kanalizacji; - wykonanie studzienek deszczowych wraz z wpustem drogowym; - wykonanie przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 063x5,8mm PE100 SDR11 RC; 09Ox5.2mm PE100 SDR17.6; 0125x7.1mm PE100 SDR17.6; 016Ox9.1mm PE100 SDR17.6; 0225xl2.8mm PE100 SDR17,6wraz z demontażem istniejących odcinków i utylizacją; - przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej Netia; - przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej Orange; - wykonanie oświetlenia ulicy; - likwidacja kolizji energetycznych; - przestawienie słupa sygnalizacji świetlnej. 2. Dane techniczne a) droga powiatowa nr 3469F - klasa techniczna drogi - L, - prędkość projektowa Vp = 40 km/h, - kategoria ruchu - KR2, - obciążenie 115 kN/os, - szerokość jezdni: 5,0m ( przyjęto z uwagi na rozwiązania uspokajające ruch), - szerokość chodników - od 1,4 m do 2,0 m, b) droga powiatowa nr 3461F ul. Zielonogórska - klasa techniczna drogi – Z, - prędkość projektowa Vp = 50 km/h, - szerokość pasów ruchu - 3,5m, - szerokość jezdni: 7,0 m - 10,5 m, - pochylenie poprzeczne jezdni: przekrój daszkowy, pochylenie 2% - pochylenie poprzeczne chodników: 2% 3. Opis stanu istniejącego Nawierzchnia drogi ul. Kamiennej jest na początkowym odcinku długości ~340m bitumiczna natomiast na dalszym odcinku aż do ul. Zamiejskiej na długości ~440m z betonowych płyt ażurowych. Stan nawierzchni ogólnie jest zły, widoczne są liczne nierówności i wyboje; na odcinku o nawierzchni z płyt ażurowych widoczne są duże zapadnięcia świadczące o utracie nośności podłoża. Szerokość jezdni wynosi od 5,7m do ok.3,5m (na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Zamiejskiej gdzie występuje ruch jednokierunkowy). W zakresie istniejącego odwodnienia ulicy stwierdza się ogólnie wyraźny brak prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z jezdni i chodników. Lokalnie występują pojedyncze wpusty uliczne w rejonie niektórych wlotów skrzyżowań. Ruch pieszych odbywa się obecnie po obu stronach ulicy na istniejących chodnikach szerokości od 0,8m do ok.2m (wykonane w większości z płyt chodnikowych betonowych). Stan nawierzchni chodników jest zły, widoczne są liczne spękania i ubytki. Na odcinku objętym opracowaniem zasadniczo nie występuje zieleń wysoka, wyjątek stanowią pojedyncze drzewa na wysokości ul. Botanicznej, które zlokalizowane są poza pasem drogowym oraz trzy drzewa na istniejącej wyspie kanalizującej ruch na wlocie skrzyżowania od ul. Wiejskiej, które z uwagi na poprawę geometrii w/w skrzyżowania przewidziano do wycinki. W obrębie inwestycji znajdują się liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowią je sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne i telekomunikacyjne (w tym napowietrzne). Na podstawie wykonanych badań podłoża gruntowego można stwierdzić, że warunki gruntowe przedstawiają się następująco. Występujące w podłożu grunty rodzime wykształcone są w postaci piasków próchniczych, oraz średniozagęszczonych piasków pylastych, drobnych i średnich. Grunty pod względem grupy nośności podłoża zaliczono do kategorii G2. Zalegające w strefie przypowierzchniowej (do głębokości 0.35m) nasypy niekontrolowane ze względu na zmienność parametrów geotechnicznych zarówno w profilu pionowym jak i poziomym nie nadają się jako podłoże pod warstwy konstrukcyjne. Grunty nasypu niekontrolowanego ze względu na zawartość procentową frakcji 0,02 mm oraz 0,075 (grunty bardzo wysadzinowe) a także biorąc pod uwagę zmienność parametrów geotechnicznych zarówno w profilu pionowym jak i poziomym zakwalifikowano do grupy nośności podłoża G4. Z tego też względu nasyp niekontrolowany w strefie przypowierzchniowej nie nadaje się do wykorzystania. Występowanie ciągłego poziomu wód gruntowych stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach na głębokości od l,40m do 2,80m ppt. Nie wyklucza się, że intensywność i poziom wód gruntowych w omawianym obszarze może podlegać okresowym wahaniom w zależności od intensywności opadów atmosferycznych lub wiosennych roztopów. Istniejącą konstrukcję nawierzchni stanowią warstwy bitumiczne grubości 9-10 cm lub z płyt betonowych ażurowych grubości 8 cm - generalnie bez wyraźnej warstwy podbudowy. Na skrzyżowaniu ulicy Zielonogórskiej z ulicą Kamienną i ulicą Wilczą stan nawierzchni można określić jako zły. Widoczne są liczne nierówności i spękania. Szerokość ulicy Zielonogórskiej w ramach opracowania wynosi od 7,Om do 10,5 m. Na ul. Zielonogórskiej w rejonie skrzyżowania na każdym wlocie znajdują się dwa pasy ruchu na wprost i prawo oraz w lew'o szerokości 3,5m. 4. Opis projektowych rozwiązań Planuje się przebudowę odcinka ulicy Kamiennej na całym jej odcinku od skrzyżowania z ul. Zielonogórską do skrzyżowania z ul. Zamiejską; przebudowa samego skrzyżowania z ul. Zielonogórską objęta jest odrębnym opracowaniem projektowym. Długość odcinka podlegającego przebudowie wynosi 777m. Zachowano istniejącą organizację ruchu na ulicy - odcinek od skrzyżowania z ul. Zielonogórską do skrzyżowania z ul. Łużycką będzie funkcjonował jako dwukierunkowy a dalszy do skrzyżowania z ul. Zamiejską jako jednokierunkowy'. Projekt przewiduje przebudowę wszystkich skrzyżowań w ciągu ulicy, zjazdów i miejsc postojowych. Planuje się przebudowę i budowę chodników - w większości po obu stronach ulicy. Skrzyżowanie ulic Kamienna - Sobieskiego - Wiejska zaprojektowano jako wyspę wyniesioną; dodatkowo przejście dla pieszych w obrębie kościoła zaplanowano jako wyniesione - oba te elementy znacząco zwiększają bezpieczeństwo ruchu na odcinku ulicy. Szerokość ulicy Kamiennej wynosi 5.00m; szerokość taką przyjęto ze względu na konieczność uspokojenia ruchu na całym odcinku ulicy. Końcowy odcinek ulicy o jednym kierunku ruchu posiada szerokość 3.50m. Szerokość projektowanych chodników (tak gdzie pozwalała na to szerokość pasa drogowego) wynosi 2.00m. Jezdnia będzie posiadać przekrój daszkowy lub jednostronny o spadku i=2%. Spadek poprzeczny chodników będzie wynosił i=2% w kierunku jezdni. Jezdnia ograniczona będzie za pomocą krawężników betonowych o przekroju 20x30cm montowanych pionowo na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Krawężnik powinien być wyniesiony ponad krawędź nawierzchni 12cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Na zjazdach krawężnik powinien wystawać 3cm a na przejściach dla pieszych 2cm: tutaj należy stosować krawężniki najazdowe 20x22 cm oraz krawężniki przejściowe 20x22/30 cm. Na lukach na skrzyżowaniach należy stosować krawężniki łukowe o wartości promieni podanych w projekcie. Chodnik będą ograniczone obrzeżami poza miejscami gdzie chodnik będzie przylegał do istniejących budynków lub fundamentu ogrodzenia. Zastosowano obrzeża betonowe 8x30 cm, montowane na ławie betonowej z betonu C 12/15 (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Na całym odcinku ulicy przewidziano wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej układanej na wspólnej ławie z betonu C 12/15 wspólnie z krawężnikiem. Ze względów na konieczność dostosowania się do istniejącej infrastruktury niweleta ulic nie ulegnie większym zmianom. Pochylenia niwelety ulicy wynoszą od i=0.30% do i=l .41% bez stosowania łuków pionowych. Odwodnienie ulicy będzie odbywać się do projektowanych wpustów deszczowych i dalej doprojektowanej kanalizacji deszczowej. Przewiduje się regulację wszystkich włazów i obudów studni urządzeń podziemnych, które nie będą przebudowane; włazy i obudowy zniszczone należy wymienić. Projektowana przebudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej z ul. Kamienną i ul. Wilczą w planie pokrywa się w całości z istniejącymi ulicami. Planowane rozwiązania projektowe zawarte jest w istniejącym pasie drogowym w/w ulic. W ramach zadania projektuje się wymianę istniejącej nawierzchni jezdni ul. Zielonogórskiej oraz wlotów istniejących ulic Wilczej, Kwiatowej oraz Kamiennej poprzez jej sfrezowanie na głębokość 8cm a następnie ułożenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej. Wlot ulicy Kamiennej dodatkowo objęty jest lokalną korektą geometrii w związku z dowiązaniem do projektowanych rozwiązali ul. Kamiennej. UWAGA: Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają być wykonywane roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelki istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na swój koszt.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) zdolności technicznej (w zakresie personelu): Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zapewni przy realizacji zamówienia udział: -1 (jednej) osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub opowiadające im uprawnienia równoważne, oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej, posiadającego minimum trzy letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/lub kierownika robót/ lub inspektora nadzoru. Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 65), klótych zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. - 1 (jednej) osoby która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia równoważne, posiadającego minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/lub kierownika robót/ lub inspektora nadzoru. Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 65). klótych zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. - 1 (jednej) osoby która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia równoważne,p osiadającego minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/lub kierownika robót/ lub inspektora nadzoru. Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 65). klótych zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. b) zdolności technicznej (zakresie doświadczenia): Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidło ukończył co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu remontu, przebudowy, rozbudowy, budowy) drogi o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 brutto (dwa miliony złotych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawne spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane wg załącznika do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika do SIWZ; c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający wymaga by Wykonawca wraz z w/w dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu złożył: - oświadczenie dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Uwaga W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego 70 1560 0013 2004 8709 5000 0005 z dopiskiem „wadium w postępowaniu przetargowym, znak sprawy: PZD.3411.02.2019". Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 5. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą. 6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.8 i 14.9 SIWZ. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy-' Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw' lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 14.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Tak
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty60,00
okres gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta tylko w przypadku otrzymania dofinansowania. 2. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz – Istotne warunki umowy. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową (dotyczy to kontraktów obmiarowych, przewidujących wynagrodzenie kosztorysowe); e) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu albo* g) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły