Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r.

Ogłoszenie dodano: 13.02.2019

Zamawiający: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego, Plac Słowiański, 82-200 Malbork (Pomorskie)

Miejsce: Malbork

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.10.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 04.03.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Plac Słowiański  17 , 82-200  Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556 460 400, e-mail starostwo@powiat.malbork.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): bip.powiat.malbork.pl.
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
bip.powiat.malbork.pl.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.powiat.malbork.pl.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r.
Numer referencyjny: OR.272.08.2019.II
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r. Zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904G na odcinku Cisy - Kraśniewo dł. odcinka ok. 2,2 km Szczegółowy zakres rzeczowy w/w robót budowlanych przedstawiony został w Rozdziale II. Podstawowe dane: 1. Długość przebudowywanego odcinka ( droga i chodnik) 1,572km ( droga ) + 0,704km ( chodnik) - odcinek łącznie 2,276km 2. Klasa przebudowywanego odcinka drogi Z ( zbiorcza ) W celu uzyskania danego efektu jest do wykonania: 1. Nawierzchnia a. Warstwa wyrównawcza na istniejącej podbudowie z mieszanki mineralno asfaltowej. b. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowo asfaltowej. c. Warstwa wiążąca mineralno bitumiczna. 2. Odwodnienie a. Odwodnienie zaprojektowano powierzchniowo do przyległych rowów przydrożnych powykonaniu ścięcia pobocza. b. Na nowych zjazdach zaprojektowano przepusty, a na istniejących zaprojektowano wykonanie ścianek czołowych z odmuleniem. c. Ścieki pod chodnikowe z elementów betonowych. d. Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej. 3. Pobocza Umocnieniu zostaną poddane istniejące pobocza poprzez ułożenie mieszanki z kruszywa naturalnego 0/30mm z domieszką 25% kruszywa łamanego po obu stronach drogi. 4. Oznakowanie a. Malowanie przejścia dla pieszych oraz linii segregacyjnych na skrzyżowaniu. b. Montaż oznakowania pionowe. 5. Dodatkowe elementy: a. Zatoki autobusowe: • Wykonanie zatok autobusowych w obu kierunkach z nawierzchni z kostki brukowej betonowej. • Wykonanie chodnika przy w/w zatokach autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej. • Wybudowanie azyli drogowych - sztucznych wysp wyposażonych w oznakowanie pionowe. b. Skrzyżowania: Przebudowa skrzyżowania do miejscowości Grobelno z drogą nr 2905G skanalizowanego z wybudowanymi wyspami rozdziału ruchu. c. Chodnik: Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej. d. Zjazdy na posesje: • Z nawierzchni bitumicznej bez obramowania z opornikiem betonowym - warstwa wiążąca i warstwa ścieralna. • Z nawierzchni z kostki brukowej betonowej. • Wykonanie remontu zjazdów w ciągu chodnika ( dostosowanie do wysokości ). Zadanie 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw-Brzózki dł. odcinka ok. 1,8km Szczegółowy zakres rzeczowy w/w robót budowlanych przedstawiony został w Rozdziale II. Podstawowe dane: 1. Długość przebudowywanego odcinka drogi: 1,80km 2. Klasa przebudowywanego odcinka drogi G ( główna ) W celu uzyskania danego efektu należy wykonać: 1. Nawierzchnia a. Uzyskanie szerokość konstrukcyjnej jezdni poprzez wykonanie poszerzenia drogi. b. Wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową wbudowaną mechanicznie. c. Wyprofilowanie masą bitumiczną istniejącej nawierzchni do spadków normatywnych. d. Ułożenie nawierzchni warstwy ścieralnej. e. Konstrukcja ułożonej nawierzchni ( tj. warstwa wiążąca i ścieralna ) 2. Odwodnienie a. Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych. b. Wykonanie kanałów rurowych – rury z betonu żwirowego. c. Ścieki z prefabrykatów betonowych. d. Odwodnienie zaprojektowano powierzchniowe do przyległych rowów przydrożnych po wykonaniu ścięcia pobocza. 3. Pobocza Umocnieniu zostaną poddane istniejące pobocza poprzez ułożenie mieszanki z kruszywa naturalnego 0/30mm z domieszką 25% kruszywa łamanego 0/35,5. 4. Oznakowanie a. Ustawienie znaków drogowych pionowych w celu poprawy docelowej organizacji ruchu przy drodze oraz w miejscu wybudowania zatok autobusowych wraz z chodnikiem oraz przy przejściu dla pieszych. b. Malowanie przejścia dla pieszych wyposażonego w oznakowanie pionowe aktywne jako nowoczesny system oznakowania. c. Azyle drogowe wyposażone w słupki przeszkodowe. 5. Dodatkowe elementy: a. Zatoki autobusowe: Wykonanie zatok autobusowych w obu kierunkach z betonowej kostki brukowej wraz z budową chodnika w ilości z betonowej kostki brukowej. b. Skrzyżowania: Przebudowa skrzyżowania do miejscowości Mirowo z drogą nr 2340G skanalizowanego z wybudowanymi wyspami rozdziału ruchu. c. Azyle drogowe Wybudowanie azyli drogowych - sztucznych wysp z kostki kamiennej, wyposażonych w oznakowanie pionowe jako nowoczesny system oznakowania przejść dla pieszych. d. Zjazdy na posesje: Wykonanie remontu przyległych zjazdów na parcele o nawierzchni bitumicznej bez obramowania z opornikiem betonowym - warstwa wiążąca i warstwa ścieralna.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45233320-8
45233260-9
45233290-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, czyli po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, na podstawie art. 67 ust. 1, Prawa zamówień publicznych. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów jeżeli Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi przedstawić informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub / i przyznaną zdolność kredytową ( linię kredytową, linię gwarancyjną itp. ) Wykonawcy, wystarczającą do zrealizowania zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe Posiadany dostęp do środków finansowych lub / i przyznana zdolność kredytowa ( linia kredytowa, linia gwarancyjna itp. ) musi być w wysokości nie mniej niż: Zadanie 1 1.500.000,00zł Słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych Zadanie 2 2.100.000,00zł Słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dla spełnienia w/w warunku mogą łączyć środki finansowe lub / i przyznaną zdolność kredytową. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 5.2.3, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi przedstawić wykaz robót budowlanych. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawcy winni udokumentować TYLKO realizację robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1 • Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 5.000m2 - klasa drogi minimum – Z. • Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 2.000m2. Wykonane roboty budowlane należy potwierdzić w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości ( ilości można łączyć ). Zadanie 2 • Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 13.000m2 - klasa drogi minimum – G. • Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 600m2. Wykonane roboty budowlane należy potwierdzić w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości ( ilości można łączyć ). Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniającymi wymienione poniżej wymagania. Wymaga się, dysponowania: • minimum jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, • posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, • posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy robót drogowych, • która kierowała minimum jedną inwestycją drogową o wartości nie mniej niż: Zadanie 1 1.500.000,00zł Słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych Zadanie 2 2.100.000,00zł Słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych sprawowaną w ciągu ostatnich 5 lat. Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub / i przyznaną zdolność kredytową ( linię kredytową, linię gwarancyjną itp. ) Wykonawcy, wystarczającą do zrealizowania zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Posiadany dostęp do środków finansowych lub / i przyznana zdolność kredytowa ( linia kredytowa, linia gwarancyjna itp. ) musi być w wysokości nie mniej niż: Zadanie 1 1.500.000,00zł Słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych Zadanie 2 2.100.000,00zł Słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dla spełnienia w/w warunku mogą łączyć środki finansowe lub / i przyznaną zdolność kredytową. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 5.2.2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp. 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp. 4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w wysokości: Zadanie 1 38.000,00zł Słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych Zadanie 2 51.000,00zł Słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. w pieniądzu – tylko przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, 2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. w gwarancjach bankowych, 2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji20,00
doświadczenie personelu kluczowego20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 3) przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca, 4) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 5) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badań archeologicznych, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, 6) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 7) przedłużenia terminu wykonania umowy związane ze zmianą jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 8) przedłużenia terminu wykonania umowy związane z aktualizacją rozwiązań projektowych, w szczególności z uwagi na postęp technologiczny, 9) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku ze zmianą parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 10) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z wydłużeniem, niezależnym od Wykonawcy, terminu dostaw materiałów, urządzeń lub innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 11) zmiany podwykonawcy robót, 12) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 13) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług, 14) zakresu Przedmiotu Umowy i wysokości wynagrodzenia w wyniku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych albo odstąpienia od realizacji części robót (roboty zaniechane), na warunkach określonych w § 17 Umowy. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności i jest ona uzasadniona pod warunkiem, że zmiany te w konkretnym przypadku nie będą prowadziły do naruszenia art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej, 2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót, 3) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót, 4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, 5) zmianą obowiązujących przepisów prawa, 6) obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego, 7) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych, 8) podniesieniem wydajności urządzeń, 9) podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy, 10) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, 11) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy, 12) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, 13) niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 14) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 15) siłą wyższą. 4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub braku konieczności) zmiany pozwolenia na budowę, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 11.15. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11.16. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 2. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień. 3. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-04, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r. Zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904G,k na odcinku Cisy - Kraśniewo dł. odcinka ok. 2,2 km
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres rzeczowy w/w robót budowlanych przedstawiony został w Rozdziale II. Podstawowe dane: 1. Długość przebudowywanego odcinka ( droga i chodnik) 1,572km ( droga ) + 0,704km ( chodnik) - odcinek łącznie 2,276km 2. Klasa przebudowywanego odcinka drogi Z ( zbiorcza ) W celu uzyskania danego efektu jest do wykonania: 1. Nawierzchnia a. Warstwa wyrównawcza na istniejącej podbudowie z mieszanki mineralno asfaltowej. b. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowo asfaltowej. c. Warstwa wiążąca mineralno bitumiczna. 2. Odwodnienie a. Odwodnienie zaprojektowano powierzchniowo do przyległych rowów przydrożnych powykonaniu ścięcia pobocza. b. Na nowych zjazdach zaprojektowano przepusty, a na istniejących zaprojektowano wykonanie ścianek czołowych z odmuleniem. c. Ścieki pod chodnikowe z elementów betonowych. d. Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej. 3. Pobocza Umocnieniu zostaną poddane istniejące pobocza poprzez ułożenie mieszanki z kruszywa naturalnego 0/30mm z domieszką 25% kruszywa łamanego po obu stronach drogi. 4. Oznakowanie a. Malowanie przejścia dla pieszych oraz linii segregacyjnych na skrzyżowaniu. b. Montaż oznakowania pionowe. 5. Dodatkowe elementy: a. Zatoki autobusowe: • Wykonanie zatok autobusowych w obu kierunkach z nawierzchni z kostki brukowej betonowej. • Wykonanie chodnika przy w/w zatokach autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej. • Wybudowanie azyli drogowych - sztucznych wysp wyposażonych w oznakowanie pionowe. b. Skrzyżowania: Przebudowa skrzyżowania do miejscowości Grobelno z drogą nr 2905G skanalizowanego z wybudowanymi wyspami rozdziału ruchu. c. Chodnik: Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej. d. Zjazdy na posesje: • Z nawierzchni bitumicznej bez obramowania z opornikiem betonowym - warstwa wiążąca i warstwa ścieralna. • Z nawierzchni z kostki brukowej betonowej. • Wykonanie remontu zjazdów w ciągu chodnika ( dostosowanie do wysokości ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45233120-6, 45233320-8, 45233260-9, 45233290-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji20,00
doświadczenie personelu kluczowego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r. Zadanie 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw-Brzózki dł. odcinka ok. 1,8km Szczegółowy zakres rzeczowy w/w robót budowlanych przedstawiony został w Rozdziale II. Podstawowe dane: 1. Długość przebudowywanego odcinka drogi: 1,80km 2. Klasa przebudowywanego odcinka drogi G ( główna ) W celu uzyskania danego efektu należy wykonać: 1. Nawierzchnia a. Uzyskanie szerokość konstrukcyjnej jezdni poprzez wykonanie poszerzenia drogi. b. Wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową wbudowaną mechanicznie. c. Wyprofilowanie masą bitumiczną istniejącej nawierzchni do spadków normatywnych. d. Ułożenie nawierzchni warstwy ścieralnej. e. Konstrukcja ułożonej nawierzchni ( tj. warstwa wiążąca i ścieralna ) 2. Odwodnienie a. Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych. b. Wykonanie kanałów rurowych – rury z betonu żwirowego. c. Ścieki z prefabrykatów betonowych. d. Odwodnienie zaprojektowano powierzchniowe do przyległych rowów przydrożnych po wykonaniu ścięcia pobocza. 3. Pobocza Umocnieniu zostaną poddane istniejące pobocza poprzez ułożenie mieszanki z kruszywa naturalnego 0/30mm z domieszką 25% kruszywa łamanego 0/35,5. 4. Oznakowanie a. Ustawienie znaków drogowych pionowych w celu poprawy docelowej organizacji ruchu przy drodze oraz w miejscu wybudowania zatok autobusowych wraz z chodnikiem oraz przy przejściu dla pieszych. b. Malowanie przejścia dla pieszych wyposażonego w oznakowanie pionowe aktywne jako nowoczesny system oznakowania. c. Azyle drogowe wyposażone w słupki przeszkodowe. 5. Dodatkowe elementy: a. Zatoki autobusowe: Wykonanie zatok autobusowych w obu kierunkach z betonowej kostki brukowej wraz z budową chodnika w ilości z betonowej kostki brukowej. b. Skrzyżowania: Przebudowa skrzyżowania do miejscowości Mirowo z drogą nr 2340G skanalizowanego z wybudowanymi wyspami rozdziału ruchu. c. Azyle drogowe Wybudowanie azyli drogowych - sztucznych wysp z kostki kamiennej, wyposażonych w oznakowanie pionowe jako nowoczesny system oznakowania przejść dla pieszych. d. Zjazdy na posesje: Wykonanie remontu przyległych zjazdów na parcele o nawierzchni bitumicznej bez obramowania z opornikiem betonowym - warstwa wiążąca i warstwa ścieralna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45233120-6, 45233120-6, 45233320-8, 45233260-9, 45233290-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji20,00
doświadczenie personelu kluczowego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły