Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową, profilowanie dróg mieszanką mineralno-asfaltową oraz emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu Patcher na terenie powiatu gostyńskiego

Ogłoszenie dodano: 12.02.2019

Zamawiający: Powiat Gostyński, ul. Wrocławska, 63-800 Gostyń (Wielkopolskie)

Miejsce: Gostyń

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 28.02.2019, godzina: 09:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 05.04.2019 29.03.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiat Gostyński: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową, profilowanie dróg mieszanką mineralno-asfaltową oraz emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu Patcher na terenie powiatu gostyńskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Gostyński, krajowy numer identyfikacyjny 41105048000000, ul. ul. Wrocławska  256 , 63-800  Gostyń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 575 25 13, e-mail pzi@powiat.gostyn.pl, faks 65 572 31 46.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.gostyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową, profilowanie dróg mieszanką mineralno-asfaltową oraz emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu Patcher na terenie powiatu gostyńskiego
Numer referencyjny: KD.DR.272.2.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 1500 m2, profilowanie dróg mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 1800 m2 oraz emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu Patcher w ilości 920 Mg na terenie powiatu gostyńskiego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego,do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie a w przypadku oszczędności z przeprowadzonego postępowania zakres prac zostanie odpowiednio zwiększony o roboty tożsame z przedmiotem zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do ofer-ty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do ofer-ty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że a) doświadczenie zawodowe wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o charakterze porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia - remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości robót co najmniej 150 000,00 zł brutto oraz co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na naprawie dróg bitumicznych z użyciem „remonterów” w ilości wbudowanej mieszanki co najmniej 1000 Mg w technologii jak w przedmiocie zamówienia w jednym zamówieniu lub łącznie w dwóch. b) dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi – osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik robót) musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanych w branży drogowej - min. 1 osoba lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wy-dane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a także wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży decyzję o nadaniu wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym 1) Dla Części I oraz Części II - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże iż będzie dysponował : układarka do mas bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym (przy wykonywaniu robót przez profilowanie), frezarka- min.1 szt.; piła do cięcia asfaltu – min. 1 szt., walce – min. 2 szt., skrapiarka do bitumu- min.1 szt., płyta wibracyjna - min.1 szt. , samochód z zamontowanym termosem do przewozu masy bitumicznej – min.1 szt; samochód do przewozu frezowiny – min.1 szt. lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wymaganego sprzętu . 2) Dla Części III - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże iż będzie dysponował sprzętem specjalistycznym – typu „remonter” drogowy – min 2 szt. lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wymaganego sprzętu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 2. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy, przekazują oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.Dz.U z 2018r., poz.798 ze zm.) - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określają czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznikiem nr 6 do SIWZ b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także za-kresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także potwierdzające przynależność do właściwej izby samo-rządu zawodowego – wg wzoru stanowiącego załączniki nr 8 do SIWZ c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz OFERTA – wypełniony i podpisany - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2) Formularz cenowy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3) Dowód potwierdzający wniesienie wadium. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego( konsorcjum) , o treści wymaganej w art.23 ust.2 ustawy- upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela (lidera konsorcjum) wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców ( Pełnomocnictwo do re-prezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. (Uwaga! Do oferty Wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - dla CZĘŚCI I – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - dla CZĘŚCI II – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - dla CZĘŚCI III - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (projekcie) stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. 2. Zamawiający działając zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na pod-stawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej zmiany: 1) termin wykonania robót określony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku: a) wystąpienia tzw. sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi), niekorzystne warunki atmosferyczne - zbyt niskie temperatury powietrza uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z wykonawcą itp.) zupełnie niezależnych od wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robot w ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia realizacji zamówienia, b) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, czego nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wówczas termin realizacji umowy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych, warunkujących dalsze prowadzenie robót na zadaniu podstawowym. Warunkiem udzielenia zamówienia jest poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, c) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stanie się konieczne, czego nie można było wcześniej przewidzieć mimo zachowania należytej staranności. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania tych robót, warunkującego dalsze prowadzenie robót na zadaniu podstawowym, d) wystąpienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym uzyskanie decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie prac, konieczności wykonania robót archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie skutkować koniecznością konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego po-prawek lub zmiany projektu, niezgodność dokument ów ze stanem faktycznym w terenie, np. kolizje mediów z urządzeniami obcymi, które nie wynikają z dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji technicznej. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni prze-rwy w realizacji robót. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia. 2) termin wykonania robót określony w umowie może ulec skróceniu w przypadku : a) gdy wykonawca zakończy roboty przed terminem, a zamawiający na wniosek wykonawcy zgodzi się odebrać te roboty wcześniej niż planował; b) gdy zmiana terminu wykonania robót tj. skrócenie terminu wykonania jest korzysta-na dla zamawiającego. W takiej sytuacji zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa wówczas gdy o skrócenie terminu wnioskował zamawiający, a wykonawca wyraził zgodę na zakończenie robót przed terminem. 3) zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może nastąpić w przypadku ,gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegać od ilości przedstawionej w przedmiarze robot, który był podstawą obliczenia ceny oferty. Wówczas określone w umowie wynagrodzenie kosztorysowe zostanie proporcjonalnie zmienione (zmniejszone lub zwiększone) przy zachowaniu cen jednostkowych i składników cenotwórczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy. 4) zmiana wynagrodzenia określonego w umowie może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatki od towarów i usług ( VAT ) 5) postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców(jeżeli wykonawca przewidział powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku : a) zmiana podwykonawców i powierzenia części zamówienia podwykonawcom, b) rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy 6) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-28, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową przy średniej głębokości w-wy 5 cm – w ilości 1500 m2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową przy średniej głębokości w-wy 5 cm – w ilości 1500 m2 Wykonanie zamówienia polega na przygotowaniu uszkodzonego miejsca poprzez sfrezowanie na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, oczyszczeniu i spryskaniu emulsją asfaltową i wypełnieniu masą mineralno-asfaltową na gorąco wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem, zasypanie kruszywem, uporządkowanie terenu. Destrukt uzyskany należy dostarczy do obwodu drogowego w Krobi ul. Powst. Wlkp. 94 .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)


Część nr: 2Nazwa: Remont przez profilowanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową przy średniej grubości w-wy 5cm – w ilości 1800 m2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje remont przez profilowanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową przy średniej grubości w-wy 5cm – w ilości 1800 m2 Wykonanie zamówienia polega na przygotowaniu uszkodzonego miejsca poprzez sfrezowanie na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, oczyszczeniu i spryskaniu emulsją asfaltową i wypełnieniu masą mineralno-asfaltową na gorąco wraz z wyrówna-niem i zagęszczeniem, zasypanie kruszywem, uporządkowanie terenu. Destrukt uzy-skany należy dostarczy do obwodu drogowego w Krobi ul. Powst. Wlkp. 94.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)


Część nr: 3Nazwa: Remont emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu Patcher - w ilości 920 Mg.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje remont emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu Patcher - w ilości 920 Mg. Wykonanie zamówienia polega na naprawie i przygotowaniu uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub spękań i rakowin) poprzez dokładne oczyszczenie nawierzchni pod ciśnieniem, usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, następnie skropienie oczyszczonego miejsca nawierzchni metodą natryskową przy użyciu emulsji asfaltowej, polegającej na powiązaniu podłoża i krawędzi remontowanego ubytku z wypełniaczem, wypełnić pod ciśnieniem ubytek grysem bazaltowym płukanym o frakcji 2 – 5 mm lub 5 - 8 mm ( w zależnie od głębokości ubytku) otoczonym emulsją asfaltową, posypać powierzchnię wyremontowanego miejsca grysem suchym, uporządkować miejsce po remoncie. Do remontu cząstkowego należy stosować jako lepiszcze tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju C 65 BP3 PU/RC i C 69 BP3 PU spełniające wymagania zgodnie z PN-EN 13808:2013-10 .Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy frakcji 2-5 mm i 5-8 mm odpowiadające wymaganiom podanym w PN-EN-13043/2004 ,,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły