"Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez wsparcie trzech obiektów działających w sferze kultury na terenie Gminy Żmudź: Izby Regionalnej w Stanisławowie, świetlicy wiejskiej w Leszczanach I oraz świetlicy wiejskiej w Rudnie”.

Ogłoszenie dodano: 08.02.2019

Zamawiający: Gmina Żmudź, Kasztanowa, 22-114 Żmudź (Lubelskie)

Miejsce: Żmudź

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.07.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 26.02.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Żmudź: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez wsparcie trzech obiektów działających w sferze kultury na terenie Gminy Żmudź: Izby Regionalnej w Stanisławowie, świetlicy wiejskiej w Leszczanach I oraz świetlicy wiejskiej w Rudnie”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żmudź, krajowy numer identyfikacyjny 11019797700000, ul. Kasztanowa  22 , 22-114   Żmudź, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 680 182, e-mail urzad@zmudz.gmina.pl, faks 825 680 620.
Adres strony internetowej (URL): https://www.ugzmudz.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.ugzmudz.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.ugzmudz.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę składa sie w formie pisemnej
Adres:
Urzad Gminy Żmudż ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudż pokój nr 1 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez wsparcie trzech obiektów działających w sferze kultury na terenie Gminy Żmudź: Izby Regionalnej w Stanisławowie, świetlicy wiejskiej w Leszczanach I oraz świetlicy wiejskiej w Rudnie”.
Numer referencyjny: IR. 271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest : „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez wsparcie trzech obiektów działających w sferze kultury na terenie Gminy Żmudź: Izby Regionalnej w Stanisławowie, świetlicy wiejskiej w Leszczanach I oraz świetlicy wiejskiej w Rudnie”. Zakres i rodzaj robót jest następujący: 1 Remont i modernizacja budynku Izby Regionalnej w Stanisławowie Zakres prac : a) roboty rozbiórkowe to: - rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo -cementowych i ich utylizacja w wyspecjalizowanym zakładzie utylizacji, - rozebranie ołacenia dachu oraz oszalowania ścian szczytowych, - rozebranie pozostałości rynien i obróbek blacharskich, - rozebranie komina murowanego ponad stropem . b) remont komina : - z uwagi na zły stan techniczny komina, należy go rozebrać i wykonać nowy komin z cegły ceramicznej palonej klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa. - komin należy zakończyć czapka żelbetową. Układ przewodów komina zachować wg stanu istniejącego. c) montaż rynien i rur spustowych: - przewiduje się wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien z obu stron budynku o średnicy 15 cm w ilości 27,86 m oraz rur spustowych o średnicy 12 cm w ilości 12 m . - rynny ganku należy wykonać z rur o średnicy 12 cm z rurami spustowymi o średnicy 10 cm , - rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,55 mm . malowane w kolorze pokrycia dachu . d) pokrycie dachu w ilości 173,61m2 : - prace należy rozpocząć od wykonania membrany z folii dachowej zbrojonej mocowanej do krokwi za pośrednictwem kontrłat, - następnie należy wykonać łacenie dachu z łat 4x6 cm w rozstawie co ok. 35 cm , - nowe pokrycie należy wykonać z paneli przetłaczanych z blachy powlekanej, - łączenie paneli na rąbek stojący zatrzaskowy, - w trakcie montażu bezwzględnie przestrzegać wytycznych dostawcy pokrycia . e)szalowanie ścian szczytowych i okapów: - szalowanie ścian szczytowych i okapów wykonać z desek struganych grubości min 25 mm z mocowaniem do rusztu drewnianego i krokwi, - wszystkie elementy drewniane dachu zabezpieczyć preparatem ogniochronnym 4M do stopnia NRO. f) docieplenie stropu nad pomieszczeniem świetlicy: - w ramach prac modernizacyjnych przewiduje się wykonanie docieplenia z wełny mineralnej kamiennej o grubości 10 cm w ilości 45,85 m2, -pod warstwą docieplenia , bezpośrednio na polepie glinianej ułożyć warstwę folii polietylenowej , paroizolacyjnej grubości ok. 2 mm. 2 Remont i modernizacja świetlicy w Leszczanach I Zakres prac: a) roboty zewnętrzne to: - rozebranie zewnętrznych schodów betonowych; W ramach tych prac przewiduje się w miejsce rozebranych schodów zewnętrznych wykonać nowe podesty wejściowe i schody metodą brukarską z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm z obramowaniem z obrzeży betonowych 8x30 cm . Z jednej strony każdy podest będzie obudowany palisada z elementów betonowych 18x18x100 cm posadowionych na ławie betonowej . Szczegóły wykonania schodów i palisad obrazuje części graficzna dokumentacji projektowej. - rozebranie rynien i rur spustowych ; Montaż rynien i rur spustowych , w ramach tych prac przewiduje się wykonanie nowych rynien z obu stron budynku o średnicy 15 cm w ilości 39,6 m ,oraz rur spustowych o średnicy 12 cm w ilości 24,6 m . Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm , b) remont pomieszczenia świetlicy: - rozebranie sceny w pomieszczeniu świetlicy wraz z konstrukcją nośną drewnianą , - czyszczenie drewnianej powierzchni podłogi drewnianej świetlicy z naprawą , uszkodzeń, - lakierowanie podłogi lakierem barwionym o dużej odporności na ścieranie , posiadającym dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach na pobyt ludzi w ilości 86,2 m2, - malowanie sufitów i ścian pomieszczenia farbami emulsyjnymi akrylowymi odpornymi na zabrudzenie o dobrej przepuszczalności pary wodnej , obłożenie istniejących parapetów betonowych płytkami z terakoty typu GRES c) instalacja w budynku świetlicy. Zakres robót obejmuje wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu świetlicy budynku w zakresie instalacji oświetleniowej ,gniazd wtykowych wraz z wymianą tablicy głównej 3. Świetlica Wiejska w Rudnie Zakres prac: a) roboty rozbiórkowe, przewiduje się wykonanie następujących prac : - rozbiórka ścian drewnianych z desek nieotynkowanych elementów zagrzybionych i spróchniałych, - rozbiórka ścian zewnętrznych z bali – przyjęto około 20% elementów spróchniałych i zagrzybionych, - rozebranie zmurszałych podwalin posadowienia budynku. b) roboty montażowe: - przygotowanie i montaż podwalin z tarcicy liściastej impregnowanej , - wykonanie poszycia ścian( elewacja) z tarcicy iglastej impregnowanej , - wykonanie izolacji paroizolacyjnej z foli , - wykonanie izolacji cieplnej i przeciw dźwiękowej z wełny mineralnej grubości 5 cm, -wykonanie rusztu drewnianego na ścianach pod wykonanie poszycia z tarcicy iglastej nasyconej, - wykonanie elementów wykończeniowych – opaska dolna , - wykonanie elementów wykończeniowych – listwy kątowe nasycone , - wykonanie obróbek okiennych- elementy wykończeniowe , - wykonanie listw wraz z montażem- listwa startowa , - wykonanie obróbek blacharskich- podokienniki( parapety) c) instalacje wod-kan zewnętrzna : - zbiornik bezodpływowy , - wykonanie przyłącza zewnętrznego kanalizacyjnego z rur PCV , d) roboty wewnętrzne budowlane : - przemurowanie ścianek działowych wewnętrznych , - uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach , - wykonanie tynków wewnętrznych , - wykucie ościeżnic, - montaż nadproży drzwiowych , - montaż ościeżnic drewnianych , - montaż skrzydeł drzwiowych , - licowanie ścian płytkami ceramicznymi, - roboty malarskie . e) instalacje wod- kan wewnętrzne : - wykonanie rurociągów z PCV na ścianach wewnętrznych w budynku, - montaż podłączeń dopływowych i odpływowych do urządzeń sanitarnych , -montaż urządzeń sanitarnych ( umywalki, bateria , ustępy typ Kompakt, zlewozmywak , zawory czerpalne) , - montaż kratek wentylacyjnych f) elementy zewnętrzne : - wykonanie opaski odwadniającej z wykonaniem obrzeży i ułożeniem kostki brukowej h) instalacje elektryczne wewnętrzne : - montaż przewodów wtynkowych wraz z montażem puszek bakelitowych , łączników i opraw oświetleniowych , - montaż gniazd wtykowych . Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załącznik Nr 9 do SIWZ), w skład której wchodzą: - Projekty budowlane ; - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) -, (Załącznik nr 10 do SIWZ). - Przedmiar robót. (Załączniki nr 8 do SWIZ).

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-07-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który: a)wykaże się doświadczeniem, tj. wykonał w sposób należyty, zgodnie z prawem budowlanym i który prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie , remoncie , przebudowie, modernizacji budynków z której wartość każdej była nie mniejsza niż 120 000,00 zł brutto w ramach jednego kontraktu (umowy). Uwaga: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia realizacji roboty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę oswiadczenia i dokumenty.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie następujacych dokumentów potwierdzajacych spełninienie warunków udziału w postepowaniu :1 ) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 5 do SIWZ-)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty60,00
długośc okresu gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w SIWZ oraz niniejszej Umowie, Zmawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Katalog zmian Umowy w zakresie terminu przewidzianego na zakończenie robót: 1) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 2) zmiany spowodowanej czynnikami niezależnymi od Stron, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy w szczególności wystąpienie dodatkowych nieprzewidzianych prac i robót nieobjętych zamówieniem podstawowym; 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje Przedmiot Umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ; 2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, 3) zmiana obowiązującej stawki VAT, 4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, 5) zmiana sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 6) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, 4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach Umowy. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiany danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 7. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej Katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy. 8. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian Umowy, na które mogą powoływać się Strony niniejszej Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu , które w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą wartości brutto złożonej oferty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 5 projektu umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły