transport dzieci niepełnosprawnych z Miejskich Przedszkoli Miasta Katowice na zajęcia hipoterapii w ramach projektu „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice”

Ogłoszenie dodano: 11.02.2018

Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, Wita Stwosza, 40-040 Katowice (Śląskie)

Miejsce: Katowice

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 24.11.2017, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 16.10.2018 13.02.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500248709-N-2018 z dnia 16-10-2018 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616560-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc, Krajowy numer identyfikacyjny 510750580, ul. ul. Dąbrowa  , 11200   Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 642 002, e-mail zdpdabrowa@wp.pl, faks 897 642 002.
Adres strony internetowej (url): http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP-DT.343.1.7.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 z podziałem na części: Część 1 – Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy SĘPOPOL i BISZTYNEK Część 2 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy BARTOSZYCE Część 3 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy GÓROWO IŁAW. (wykaz dróg objętych zamówieniem zawiera załącznik nr 13 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) Zamówienie obejmuje: - odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg zgodnie ze standardami ZUD; - montaż sprzętu Zamawiającego na nośniki Wykonawcy; - przygotowanie i magazynowanie mieszanek piasku z solą ; - załadunek materiałów do zwalczania śliskości zimowej; - zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi. Za wykonanie usługi zimowego utrzymania Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z przemnożenia rzeczywistej ilości pracy sprzętu oraz zużytych materiałów przez ceny netto zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i zastosowania stawki podatku VAT. AKCJĘ ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE PROWADZIŁ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZY UŻYCIU SPRZĘTU WŁASNEGO OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7:00 DO 15:00 W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZY UŻYCIU WŁASNEGO SPRZĘTU ZAMAWIAJĄCEGO BĘDĄ OBSŁUGIWANE GMINY SĘPOPOL I BARTOSZYCE 2. Do zadań Wykonawcy należy w szczególności: 1) Wykonywanie usługi zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 2) Stałe i bieżące monitorowanie stanu dróg podczas wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg i podejmowanie w porozumieniu z uprawnionym pracownikiem Zamawiającego decyzji o wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3) Zamawiający wydaje każdorazowo decyzję o użyciu przewidzianych w umowie sił i środków do zwalczania skutków zimy na drogach, określając jednocześnie rodzaj i ilość sprzętu oraz rodzaj i dawkę materiałów do wykonania zadania. 4) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałej gotowości technicznej i świadczenia usług przez wszystkie wymienione w umowie jednostki sprzętowe w okresie od 10 dnia od podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 15.10.2018r.) do 15.04.2019r., od 15.10.2019 r. do 15.04.2020 r., od 15.10.2020 r. do 15.04.2021r. i od 15.10.2021 r. do 15.04.2022r. Za dyspozycyjność nie będą naliczane żadne należności. 5) W dniach od poniedziałku do soboty Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać sprzęt w gotowości do użycia od godziny 4:00. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania usługi po pisemnym, telefonicznym lub ustnym wezwaniu Zamawiającego o wyznaczonej godzinie lub a) nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania w godzinach od 4:00 do 15:00, b) nie później niż w ciągu 2 godzin od wezwania w godzinach od 15:00 do 4:00. Wezwanie może nastąpić w ciągu całej doby przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 6) Zapotrzebowanie sprzętu na dni ustawowo wolne od pracy, tj. niedzielę i święta zgłaszane będzie przez Zamawiającego najpóźniej na 12 godzin przed tymi dniami. Czas przystąpienia do wykonywania usługi w tych dniach ustala się jak w dni pracujące. 7) W wyjątkowych sytuacjach (zawieja, zamieć śnieżna, gołoledź) wymagających natychmiastowej interwencji Zamawiający może składać zamówienie przez całą dobę również w dni wolne od pracy. 8) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest podstawić wszystkie jednostki sprzętu w ilości wynikającej z umowy. 9) W przypadku awarii nośnika lub sprzętu Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i we własnym zakresie zabezpieczyć sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia w ciągu maksymalnie 2 godzin od momentu awarii. 10) Za czas przestoju sprzętu związany z jego remontem Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 11) Bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich awariach sprzętu nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od wystąpienia awarii i przerwy w wykonywaniu usługi. 12) Bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających i utrudniających wykonanie zadania. 13) Ponoszenie odpowiedzialności za właściwe zabezpieczenie usług ZUD., bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie wykonywania umowy. 14) Ponoszenie odpowiedzialności i wszelkich kosztów z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników, osób trzecich, użytkowników dróg, będących przedmiotem niniejszego zamówienia - powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 15) Przygotowanie i magazynowanie materiałów do zwalczania śliskości (tj. mieszanki piasku z solą) oraz utrzymywanie pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi i sprzętu w gotowości. 16) Koszt zakupu soli, piasku, jak również utrzymania sprzętu i pracowników w gotowości pokrywa Wykonawca. 17) Zapewnienie, w przypadku nasilenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, całodobowej realizacji przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu zasady wymiany operatorów (kierowców) przez ich zmienników. 18) W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowego użycia sił i środków Wykonawcy, poza przyjętymi standardami. 19) Wykonawca wyposaży samochody w liny holownicze, łopaty oraz zainstaluje dodatkowo sygnał ostrzegawczy – (sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej), oświetlenie samochodu i sprzętu – zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.). 20) Wyposażenie operatorów wszystkich jednostek sprzętowych w telefony komórkowe zapewniające stałą łączność z Zamawiającym. Każdy sprzęt do zimowego utrzymania musi posiadać telefon komórkowy z zestawem głośnomówiącym lub słuchawkowym w celu zapewnienia bezpośredniego kontaktu Zamawiającego z kierowcą. 21) Zapewnienie stałej łączności telefonicznej dyspozytora z Zamawiającym. 22) Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu systemu lokalizacji pojazdów w postaci nadajników GPS wraz z czujnikami posypywania i płużenia monitorujących pracę sprzętu, na pojazdach i sprzęcie do obsługi zimowego utrzymania dróg. Szczegółowe regulacje w tym zakresie określa § 6 umowy. 23) Zamawiający w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 15.10.2018r.) w sezonie zimowym 2018/2019 oraz przed każdym sezonem zimowym w okresie od 1 do 15 października: a) Dokona kontroli zgodności sprzętu o którym mowa w ust. 1 z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacji technicznej w miejscu przez siebie wyznaczonym. Z przeprowadzonego przeglądu zostanie sporządzony protokół, do którego Zamawiający dołączy dokumentację fotograficzną oferowanego przez Wykonawcę sprzętu. b) Zorganizuje spotkanie z kierowcami, na którym omówiona zostanie technologia prowadzenia zimowego utrzymania dróg, a także omówione zostaną istotne sprawy organizacyjne i techniczne. 24) W dniu kontroli sprzętu o której mowa w pkt. 23 lit. a) Wykonawca zobowiązany jest: a) przekazać Zamawiającemu aktualny wykaz sprzętu, numery telefonów komórkowych operatorów i kierowców którzy będą brali udział przy realizacji usług ZUD, b) wskazać Dyspozytora oraz podać jego nr telefonu komórkowego oraz dodatkowo numerów stacjonarnych, które będą wykorzystane przy zimowym utrzymaniu dróg. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz telefonów pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowej w ZDP. 25) Po okresie obowiązywania umowy zwrot sprzętu Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 26) Po zakończeniu każdego sezonu zimowego – demontaż i konserwacja sprzętu Zamawiającego oraz wykonanie posezonowej obsługi technicznej sprzętu wraz z odwiezieniem na plac magazynowania i przekazanie protokołem zdawczo - odbiorczym Zamawiającemu. Sprzęt musi być sprawny technicznie, czysty, kompletny i zabezpieczony przed korozją. Zamawiający w terminie do 01.10. przed rozpoczęciem sezonu zimowego 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 przekaże ponownie sprzęt Wykonawcy. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 27) Zamawiający dokonywać będzie kontroli realizacji prac określonych w przedmiocie zamówienia. Niewykonanie, zaniechanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podstawą do naliczenia kar umownych. 3. Wymagania techniczne i jakościowe 1) Szczegółowe wymagania techniczne i jakościowe określone zostały w specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 12 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Postanowienia dodatkowe: a) montaż i demontaż piaskarek, czołownic, pługów oraz dodatkowego oświetlenia na samochody należy do Wykonawcy i odbywać się będzie na jego koszt, b) praca piaskarek i pługów liczy się od momentu podstawienia technicznie gotowego do wyjazdu zestawu: nośnik + piaskarka + pług, c) nośnik przeznaczony do posypywania musi być przystosowany do jednoczesnego odśnieżania, d) stawkę za pracę samochodu z pługiem liczy się jako praca samego samochodu (bez dodatkowej opłaty za obsługę pługa); jeżeli samochód pracuje przy odśnieżaniu, a nie posypuje choć ma zamontowaną piaskarkę, to płaci się tak jak za samochód z pługiem, jeżeli samochód równocześnie posypuje i odśnieża to zapłata jest taka jak za nośnik wraz z obsługą piaskarki, e) stawka za pracę urządzeń obejmuje pracę operatora oraz kompleksowe zaopatrzenie we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne wraz z paliwem, f) załadunek piaskarek odbywać się będzie sprzętem i na koszt Wykonawcy, koszt załadunku wliczony jest w cenę mieszanek, g) opłata za dyżur i pracę ładowarek wliczona jest w koszt mieszanek, h) za zapasy mieszanki piaskowo-solnej Zamawiający nie ponosi opłat, jak również za zapas powstały po sezonie zimowym; minimalny zapas mieszanki piaskowo-solnej wynosi: 50 Mg na 1 miesiąc trwania sezonu zimowego, i) sposób składowania, produkcji, badania i wymogów jakościowych mieszanki piaskowo-solnej opisany jest w załączonych specyfikacjach technicznych. Wykonawca dokona zbadania każdej partii mieszanki w celu określenia jej składu procentowego a wyniki tych badań przedstawi Zamawiającemu. Pobranie próbek do badania nastąpi w obecności przedstawiciela Zamawiającego, j) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania badań kontrolnych materiałów. W takim przypadku pobieranie próbek odbywać się będzie w obecności Wykonawcy. Postanowienia dodatkowe: 1) Wykonawca obsługujący piaskarki i pługi jest obowiązany dbać o ich sprawność techniczną oraz dokonywać przeglądów bieżących i wszelkich napraw na własny koszt. 2) Naprawa sprzętu Zamawiającego przez Wykonawcę (posypywarki, pługi odśnieżne) będzie odbywała się na warunkach wyszczególnionych w umowie. 3) Wszelkie naprawy związane z bieżącą eksploatacją sprzętu należą do Wykonawcy. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawcy zmiany (z uzasadnionych powodów) personelu biorącego udział w pracach związanych z wykonaniem umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia. 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług zimowego utrzymania dróg (tj. odśnieżanie, zwalczanie śliskości nawierzchni dróg itp.) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy kierowców pojazdów którymi będą wykonywane usługi zimowego utrzymania dróg (kierowców samochodów, ciągników, operatorów ładowarek / koparko-ładowarek). Wymóg nie dotyczy osoby zatrudnionej na stanowisko dyspozytora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy SĘPOPOL i BISZTYNEK
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 311608.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ŻWIR-WIK s.c. Marek Rodak, Wioletta Rodak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rusajny 15
Kod pocztowy: 11-210
Miejscowość: Sępopol
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 430704.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 430704.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 430704.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy BARTOSZYCE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 71610.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZWIR-WIK s.c. Marek Rodak, Wioletta Rodak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rusajny 15
Kod pocztowy: 11-210
Miejscowość: Sępopol
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 98604
Oferta z najniższą ceną/kosztem 98604
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98604
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy GÓROWO IŁAW.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 284804.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ŻWIR-WIK s.c. Marek Rodak, Wioletta Rodak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rusajny 15
Kod pocztowy: 11-210
Miejscowość: Sępopol
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 407268
Oferta z najniższą ceną/kosztem 407268
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 407268
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500073500-N-2017 z dnia 12-12-2017 r.
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach: Transport dzieci niepełnosprawnych z Miejskich Przedszkoli Miasta Katowice na zajęcia hipoterapii w ramach projektu "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616560-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny -, ul. Wita Stwosza  7, 40-040  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2051120, e-mail cuw@cuw.katowice.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.cuw.katowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Transport dzieci niepełnosprawnych z Miejskich Przedszkoli Miasta Katowice na zajęcia hipoterapii w ramach projektu "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice".
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/1105/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe, polegające na dowożeniu dzieci niepełnosprawnych z 2 Miejskich Przedszkoli Miasta Katowice na zajęcia hipoterapii w ramach projektu „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach , dla których ” z podziałem na 3 części. Wykaz części zamówienia – trasy od 1 do 3: 1) Trasa nr 1 Dowóz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 41 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach, ul. Koraszewskiego 6 na zajęcia hipoterapii , ul. Strumienna 8 Katowice oraz z powrotem do Przedszkola. Dowożenie dzieci: przewidywany termin: we wtorki na godzinę 15.30, odwożenie dzieci od godz. 16.30 Szacunkowa liczba kursów (rozumianych jako tam i z powrotem) w trakcie trwania umowy: 25 Maksymalna liczba dzieci: 12 Trasa o długości około 14 km ( najkrótsza możliwa trasa wg. google maps) Wymagany jest pojazd z liczbą miejsc siedzących dla minimum 15 osób (w tym kierowca i 2 opiekunów), przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazd wyposażony w windę (podnośnik) lub pochylnię służącą do wjazdu wózka. 2) Trasa nr 2 Dowóz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 41 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach, ul. Koraszewskiego 6 na zajęcia hipoterapii, ul. Strumienna 8 Katowice oraz z powrotem do Przedszkola. Dowożenie dzieci: przewidywany termin: we wtorki na godzinę 16.30, odwożenie dzieci od godz. 17.30 Szacunkowa liczba kursów (rozumianych jako tam i z powrotem) w trakcie trwania umowy: 25 Maksymalna liczba dzieci: 12 Trasa o długości około 14 km ( najkrótsza możliwa trasa wg. google maps) Wymagany jest pojazd z liczbą miejsc siedzących dla minimum 15 osób (w tym kierowca i 2 opiekunów), przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazd wyposażony w windę (podnośnik) lub pochylnię służącą do wjazdu wózka. 3) Trasa nr 3 Dowóz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 66 w Katowicach, ul. Brynicy 50 na zajęcia hipoterapii, ul. Strumienna 8 Katowice oraz z powrotem do Przedszkola. Dowożenie dzieci we wtorki na godzinę 10.00, odwożenie od godz. 11.00 Szacunkowa liczba kursów (rozumianych jako tam i z powrotem) w trakcie trwania umowy: 25 Maksymalna liczba dzieci: 10 Trasa o długości około 6 km ( najkrótsza możliwa trasa wg. google maps) Wymagany jest pojazd z liczbą miejsc siedzących dla minimum 15 osób (w tym kierowca i 2 opiekunów), przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazd wyposażony w windę (podnośnik) lub pochylnię służącą do wjazdu wózka.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV: 60130000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Trasa nr 1 - Dowóz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 41 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach, ul. Koraszewskiego 6 na zajęcia hipoterapii , ul. Strumienna 8 Katowice oraz z powrotem do Przedszkola
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4629.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe Dariusz Jojko
Email wykonawcy: naszbus@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Kluczborska 12a
Kod pocztowy: 41-508
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4824.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5575.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Trasa nr 2 - Dowóz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 41 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach, ul. Koraszewskiego 6 na zajęcia hipoterapii, ul. Strumienna 8 Katowice oraz z powrotem do Przedszkola.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4629.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4824.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5675.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Trasa nr 3 - Dowóz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 66 w Katowicach, ul. Brynicy 50 na zajęcia hipoterapii , ul. Strumienna 8 Katowice oraz z powrotem do Przedszkola.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4629.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe Dariusz jojko
Email wykonawcy: naszbus@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Kluczborska 12a
Kod pocztowy: 41-508
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3750.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3750.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły