BUDOWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM BUDYNKU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRZY UL. NOWE OGRODY 1-6 W GDAŃSKU

Ogłoszenie dodano: 18.01.2019

Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowe Ogrody, 80-803 Gdańsk (Pomorskie)

Miejsce: Gdańsk

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.04.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.02.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 08.02.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510022795-N-2020 z dnia 07-02-2020 r.
Instytut Nowych Syntez Chemicznych: Dostawa roztworu salerzano – mocznikowego z siarką, RSM S 26% w ilości 250 ton

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 505130-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 00004161900000, ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego  13A, 24-110  Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81) 473 14 00, e-mail katarzyna.kuszyk@ins.pulawy.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.ins.pulawy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa roztworu salerzano – mocznikowego z siarką, RSM S 26% w ilości 250 ton
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
INS/TG-4/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa roztworu saletrzano – mocznikowego z siarką RSM®S 26% w ilości 250 ton na potrzeby Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych – Gospodarstwo Doświadczalne „Goczałków”. Zakres zamówienia obejmuje dostawę roztworu saletrzano – mocznikowego z siarką RSM®S 26% w ilości 250 ton na potrzeby Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych – Gospodarstwo Doświadczalne „Goczałków” o parametrach: • Formuła nawozu: N 26%, S 3% • Klasa ziarnowa: nie dotyczy (ciecz) • Gęstość nasypowa: gęstość k. 1,28 kg/dm3 • N (azot całkowity):26% • N (azot amonowy):6,6% • N (azot saletrzany):4% • N (azot amidowy)15,4% Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający udzieli zamówienia, w tym przede wszystkim obowiązki Wykonawcy określa niniejsza SIWZ, w tym w szczególności załącznik nr 6 do SIWZ (wzór umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Miejscem dostawy jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych – Gospodarstwo Doświadczalne „Goczałków”, Łagiewniki Średzkie 12, 55 -340 Udanin Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu zbiornika do magazynowania nawozów płynnych (RSM), a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nawozu do tego zbiornika znajdującego się w Łagiewnikach Średzkich 12, 55 – 340 Udanin. Wymagany okres przydatności do zastosowania minimum 12 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 24440000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 190000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „OSADKOWSKI – CEBULSKI” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nasienna 6
Kod pocztowy: 59-220
Miejscowość: Legnica
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189625.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189625.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 189625.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły