PRZEBUDOWA SALI ZJAZDOWEJ NA SALĘ WIDOWISKOWĄ TEATRU ATENEUM ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA ZESPÓŁ GARDERÓB W BUDYNKU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8 W WARSZAWIE.

Ogłoszenie dodano: 10.01.2019

Zamawiający: Teatr "Ateneum" im. St.Jaracza, ul. Jaracza, 00378 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.01.2019, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Teatr "Ateneum" im. St.Jaracza: PRZEBUDOWA SALI ZJAZDOWEJ NA SALĘ WIDOWISKOWĄ TEATRU ATENEUM ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA ZESPÓŁ GARDERÓB W BUDYNKU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8 W WARSZAWIE.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr "Ateneum" im. St.Jaracza, krajowy numer identyfikacyjny 1642536500000, ul. ul. Jaracza  2 , 00378   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 625 37 96, e-mail zamowienia@teatrateneum.pl, faks 22 625 36 07.
Adres strony internetowej (URL): https://teatrateneum.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://teatrateneum.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://teatrateneum.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza ul. Jaracza 2 00-378 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA SALI ZJAZDOWEJ NA SALĘ WIDOWISKOWĄ TEATRU ATENEUM ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA ZESPÓŁ GARDERÓB W BUDYNKU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8 W WARSZAWIE.
Numer referencyjny: 1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie Sali Zjazdowej na salę widowiskową Teatru Ateneum oraz pomieszczeń biurowych na zespół garderób w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, zlokalizowanego przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie, obejmujące roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, energo-elektryczne oraz części technologicznej w zakresie wykonania elementów mechaniki sceny, systemu oświetlenia estradowego, systemu multimedialnego oraz systemu elektroakustycznego. Pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia, obejmują łącznie powierzchnię równą 617,9 m2, w tym: 1) zespół garderób – 152,61 m2, 2) sala widowiskowa – 465,29 m2, oraz roboty w obszarze budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, powiązanym infrastrukturalnie z Salą Zjazdową. Realizacja zamówienia powinna być realizowana zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202). Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

II.5) Główny kod CPV: 45223100-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45422000-1
45421152-4
45432100-5
45421146-9
45421110-8
45422100-2
45442100-8
45450000-6
45300000-0
31000000-6
45314000-1
38653400-0
32342400-6
32351000-8
32340000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w wysokości do 25% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w zakresie prac budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia, które mogą obejmować swym zakresem roboty związane z elementami systemu oświetlenia estradowego, systemu multimedialnego, systemu elektroakustycznego, zakup i montaż wyposażenia meblowego, roboty budowlane w pomieszczeniach objętych przebudową, a także roboty budowlane w obszarze powiązanym infrastrukturalnie z pomieszczeniami objętymi przebudową, w tym w pomieszczeniach biurowych i w pomieszczeniu kasy. Zamówienie będzie realizowane w przypadku potrzeby uzyskania lepszej funkcjonalności użytkowanego obiektu.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 245
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Z postępowania wyłączono część polegającą na wykonaniu okotarowaniu z torowiskami – specyficzna część robót wymagająca znajomości charakterystyki spektakli. Zamówienie w tej części zostanie udzielone w odrębnym postępowaniu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków odbędzie się wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego będą dostarczone w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 3. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 (dwa) zamówienia, z których jedno polegało na: i. budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie lub/i odbudowie obiektów o charakterze widowiskowym, w których istotną rolę odgrywają parametry akustyczne dotyczące izolacyjności i adaptacji akustycznej - teatry, opery, sale koncertowe, filharmonie i ich sale prób, sale wielofunkcyjne oraz sale kongresowe z funkcjami widowiskowymi i koncertowymi, w zakres której wchodziły roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz roboty związane z adaptacją akustyczną o wartości nie mniejszej niż 1.200.000 zł brutto, a drugie polegało na: ii. wykonaniu elementów mechaniki sceny, systemu oświetlenia estradowego, systemu multimedialnego oraz systemu elektroakustycznego w obiektach o charakterze widowiskowym tj. teatry, opery, sale koncertowe, filharmonie i ich sale prób, sale wielofunkcyjne oraz sale kongresowe z funkcjami widowiskowymi i koncertowymi o wartości nie mniejszej niż 1.200.000 zł brutto. Pod użytymi pojęciami: „budowa” – należy rozumieć definicję określoną w art. 3 pkt. 6 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), dalej „PrBud”. „przebudowa” – należy rozumieć definicję określoną w art. 3 pkt. 7a „PrBud”. „rozbudowa” – należy rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. W wyniku przeprowadzenia rozbudowy obiektu budowlanego, zwiększa się jego powierzchnia zabudowy (i powierzchnia użytkowa). „nadbudowa” – należy rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. W wyniku przeprowadzenia nadbudowy pewnego obiektu budowlanego, zwiększa się jego wysokość (i powierzchnia użytkowa). „odbudowa” – należy rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowy obiekt budowlany w miejscu istniejącego wcześniej obiektu, który uległ całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca wykaże, że wykonał tylko jedno zamówienie spełniające łącznie dwa warunki wskazane w lit. a) i b). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców (w zakresie dotyczącym liczby wykonanych robót budowlanych a nie ich wartości - Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości robót w celu wykazania spełnienia tego warunku). b) dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: i. co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu „PrBud”, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), dalej „RMSFT” oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725), dalej „UOSZ” legitymującą się min. 5 letnim doświadczeniem (po uzyskaniu uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi, ii. co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami w branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu „PrBud”, „RMSFT” oraz „UOSZ”, iii. co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac elektrycznych posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń w rozumieniu „PrBud”, „RMSFT” oraz „UOSZ”, iv. co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami w zakresie prac technologicznych (mechanika sceny, systemu oświetlenia estradowego, systemu multimedialnego oraz systemu elektroakustycznego), legitymującą się min. 30 miesięcznym doświadczeniem zawodowym we wskazanym powyżej charakterze oraz udziałem w koordynowaniu i nadzorowaniu co najmniej dwóch robót zrealizowanych w obiektach widowiskowych - teatry, opery, sale koncertowe, filharmonie i ich sale prób, sale wielofunkcyjne oraz sale kongresowe z funkcjami widowiskowymi i koncertowymi (wyklucza się sale kinowe i audytoria/sale wykładowe), w zakres których wchodziło wykonanie elementów mechaniki sceny, systemu oświetlenia estradowego, systemu multimedialnego oraz systemu elektroakustycznego o wartości nie mniejszej niż 1.2000.000 zł brutto każda. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której jedna osoba posiada więcej niż 2 wyżej wskazane funkcje. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy PrBud, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU z 2016 r, poz 65). 4. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 100 000 zł. 2) Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: dla obrotów krajowych: 41 1240 6247 1111 0000 4979 9347 dla obrotów zagranicznych: SWIFT: PKOP PL PW IBAN : PL41124062471111000049799347 Dowód wniesienia wadium w pieniądzu powinien zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie: „Wadium w sprawie 1/2019” Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii potwierdzającej wpłatę wadium w pieniądzu. 4) W przypadku wnoszenia wadium nie w pieniądzu, a w innych dopuszczalnych formach określonych w Ustawie, dokument wadium należy dołączyć do oferty w oryginale. Beneficjentem takich dokumentów musi być Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza, ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa. 5) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a) oraz art. 46 ust. 5 pkt 1, 2, 3 Ustawy. 6) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy. 7) Pozostałe uregulowania, a w szczególności odnośnie zwrotu wadium, ponownego wniesienia i zatrzymania wadium określa Ustawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia30,00
Gwarancja10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia którejkolwiek z niżej wskazanych okoliczności i na niżej określonych zasadach: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy: a) zaistnienie następujących okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: i. spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, ii. wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego, iii. nieterminowe przekazanie Terenu budowy, konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia Robót, b) zaistnienie warunków organizacyjnych uniemożliwiających prowadzenie zadania, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w terminach ustalonych w Umowie; c) następstwo działania organów administracji, w szczególności: i. konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; ii. konieczności uzyskania, niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; d) zaistnienie okoliczności wskazanych w pkt 2) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a) – d) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) zmiana parametrów technicznych, technologii wykonania Robót, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach: a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy; b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa; c) wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny; d) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; e) konieczności realizacji Robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za istotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud; f) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, lub stwierdzenia występowania odmiennego, niż przyjęty w Dokumentacji projektowej stanu technicznego elementów budynku; g) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, i) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w §1 umowy W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a) – i) wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie tj. (1) zmniejszeniu w przypadku, gdy rozwiązania wprowadzone w wyniku zmiany wiążą się z poniesieniem mniejszych kosztów wykonania zamówienia, (2) zwiększeniu w przypadku, gdy rozwiązania wprowadzone w wyniku zmiany wiążą się z poniesieniem wyższych kosztów wykonania zamówienia. Zwiększenie wynagrodzenia możliwe jest jedynie o kwotę równą różnicy pomiędzy udokumentowanymi kosztami wykonania prac po zmianie oraz przed tą zmianą, jakie dodatkowo poniesie Wykonawca. 3) pozostałe zmiany: a) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu oraz na skutek wystąpienia okoliczności powodujących, przedłużenie terminu wykonania Umowy, o których mowa w ppkt 1) powyżej; b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy w przypadku ograniczenia środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy jakimi dysponuje Zamawiający. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz uzasadnione i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami; c) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy (parametrów technicznych, technologii) lub terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej; d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron; e) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub terminu wykonania przedmiotu Umowy wynikająca z okoliczności związanych z dokonanymi w trakcie Robót odkryciami w obiekcie; f) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub terminu wykonania przedmiotu Umowy w wyniku kolizji z planowanymi lub prowadzonymi przez Zamawiającego lub właściciela budynku działaniami na terenie budynku, w którym realizowane są Roboty, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych i powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, w zakresie terminu realizacji lub sposobu wykonywania prac; g) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy. h) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami. 2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy o zmianę Umowy, wraz z informacją uzasadniającą żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-25, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Kujawsko-pomorskie

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły