Dowóz dzieci z terenu Gminy Ryglice do Stacji Narciarskiej „Jastrzębia” w Jastrzebi k/Ciężkowic

Ogłoszenie dodano: 10.01.2019

Zamawiający: Burmistrz Ryglic, ul. Rynek, 33160 Ryglice (Małopolskie)

Miejsce: Ryglice

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.02.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 18.01.2019, godzina: 09:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 04.02.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Burmistrz Ryglic: Dowóz dzieci z terenu Gminy Ryglice do Stacji Narciarskiej „Jastrzębia” w Jastrzebi k/Ciężkowic
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ryglic, krajowy numer identyfikacyjny 54758900000, ul. ul. Rynek  9 , 33160   Ryglice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 541 035, e-mail inwest_ryglice@poczta.onet.pl, faks 146 541 054.
Adres strony internetowej (URL): www.ryglice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/umryglice/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/umryglice/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ.
Adres:
Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci z terenu Gminy Ryglice do Stacji Narciarskiej „Jastrzębia” w Jastrzebi k/Ciężkowic
Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Dowóz dzieci z terenu Gminy Ryglice do Stacji Narciarskiej „Jastrzębia” w Jastrzebi k/Ciężkowic”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pn. „Dowóz dzieci z terenu Gminy Ryglice do Stacji Narciarskiej „Jastrzębia” w Jastrzebi k/Ciężkowic”. W zakres zamówienia wchodzi dowożenie dzieci z następujących szkół: Szkoły Podstawowej w Ryglicach, ul. Tarnowska 25, Szkoły Podstawowej w Lubczy 51, 33-162 Lubcza, Szkoły Podstawowej w Kowalowej, 33-161 Kowalowa 10 Szkoły Podstawowej w Zalasowej, ul. Karpacka 21, Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej Nr 164 Szkoły Podstawowej w Joninach Nr 3 Szkoły Podstawowej w Bistuszowej Nr 82 do Stacji Narciarskiej „Jastrzębia” w Jastrzębi Nr 343, a także ich odwożenie po zajęciach na stoku do miejsc zamieszkania przez przewidywane 8 wyjazdów ( po 4 wyjazdy dla każdej tury) wg harmonogramu pobytu na stoku stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający przewiduje 8 wyjazdów ( po 4 wyjazdy dla każdej tury), natomiast zakłada, że liczba tych wyjazdów może ulec zmianie ze względu na wyjątkową sytuację związaną z warunkami atmosferycznymi, z powodu których odwołane zostaną zajęcia na stoku narciarskim lub w sytuacji gdy umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Wykonawcą w terminie późniejszym niż terminy wskazane w harmonogramie pobytu na stoku narciarskim ( załącznik nr 5 do SIWZ). Zamawiający przewiduje przewóz dzieci podzielonych na 2 tury tj. 1 tura 39dzieci + 3osoby opieki ( dzieci z Ryglic, Zalasowej i Woli Lubeckiej), 2 tura 42 dzieci + 4 osoby opieki ( dzieci z Lubczy, Kowalowej, Jonin i Bistuszowej). Liczba dzieci stanowi maksymalną wielkość zamówienia. Podane liczby dzieci są szacunkowe. Zamawiający zaleca Wykonawcy zapoznanie się ze szczegółowym przebiegiem trasy przewozu do Stacji Narciarskiej w Jastrzębi. Opiekę nad uczniami w czasie przewozu będą sprawowali nauczyciele. Przewiduje się 16-godzinną naukę jazdy na nartach dla każdej tury tj. przez 4 dni po 4 godz. Wymaga się aby Wykonawca podał cenę za jednorazowy przejazd autobusem (dowóz i odwóz wraz z postojem). Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do SIWZ, tj.: harmonogramie pobytu na stoku stanowiącego zał. nr5 do SIWZ, a także we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest posiadać aktualne zezwolenie lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200). Przewóz dzieci będzie się odbywać środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób (autobus) w pełni sprawnymi i posiadającym aktualne badania techniczne. Środek transportu, którym odbywać się będzie przewożenie dzieci powinien spełniać wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca do przewozu dzieci ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości przewożonych osób. Pojazdy służące do przewozu dzieci muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. W celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa wykonawca do realizacji niniejszego zamówienia winien dysponować następującymi pojazdami: 2 autobusy, w tym 1 z co najmniej 46 miejscami do siedzenia i 1 z co najmniej 42 miejscami do siedzenia. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. najpóźniej w ciągu godziny do podstawienia pojazdu zastępczego o równorzędnym standardzie. Wykonawca winien dysponować kierowcami w ilości zapewniającej obsługę pojazdów będących w ruchu oraz niezbędną rezerwę, spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990), określających wymagania w stosunku do kierowców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 4 000,00 zł. 3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby 2 kierowców wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy było zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca winien zatrudniać w/w osoby na okres co najmniej od rozpoczęcia do końca terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy „ Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: dowóz dzieci do Stacji Narciarskiej w Jastrzębi. b) Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób: Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie w/w osoby na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. c) Uprawienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: • Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie zamawiającemu informację o stanie oraz sposobie zatrudnienia w/w osób. • Sankcje wskazane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od dnia 02 lutego 2019 r. do 15 lutego 2019 r.. UWAGA: Jeżeli ze względu na panujące warunki atmosferyczne nie będzie możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29 marca 2019 r. po uprzednim zaktualizowaniu harmonogramu pobytu na stoku (zał. nr 5 do SIWZ) przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-02-02   lub zakończenia: 2019-02-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-02-02 2019-02-15

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Dotyczy sekcji II pkt II.3) niniejszego ogłoszenia: Zamówienie na usługę dowozu osób udzielane jest w częściach. Dlatego też zamówienie pn. "Dowóz dzieci z terenu Gminy Ryglice do Stacji Narciarskiej „Jastrzębia” w Jastrzebi k/Ciężkowic” - nr ZP.271.1.1.2019 traktowane jest jako część zamówienia udzielanego w częściach na usługi dowozu osób 2. Dotyczy sekcji II pkt II.8) niniejszego ogłoszenia: Termin wykonania zamówienia: od dnia 02 lutego 2019 r. do 15 lutego 2019 r.. UWAGA: Jeżeli ze względu na panujące warunki atmosferyczne nie będzie możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29 marca 2019 r. po uprzednim zaktualizowaniu harmonogramu pobytu na stoku (zał. nr 5 do SIWZ) przez Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe W związku z tym, iż Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków dotyczących: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca nie składa oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe W związku z tym, iż Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków dotyczących: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca nie składa oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W związku z tym, iż Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków dotyczących: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca nie składa oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę oprócz oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 1 SIWZ, tj oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu składają się: 1)formularz ofertowy – wzór załącznik nr 1 do SIWZ, 2) jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych do oferty dokumentów, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 4) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków dotyczących: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca nie składa oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA jednostkowa brutto za jeden przejazd autobusem (dowóz i odwóz dzieci wraz z postojem) 60,00
ROK PRODUKCJI POJAZDÓW przeznaczonych do wykonywania zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zawartej umowy: 1) zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT, w zakresie przedmiotu zawarcia umowy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany wartości wynikające z tego tytułu. 2) warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 29 marca 2019 r.(Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29 marca 2019 r. po uprzednim zaktualizowaniu harmonogramu pobytu na stoku (zał. nr 5 do SIWZ) przez Zamawiającego)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-18, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły