Odbiór i transport, zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Łąkcie Górnej

Ogłoszenie dodano: 24.12.2018

Zamawiający: Gmina Żegocina, Żegocina 316, 32-731 Żegocina (Małopolskie)

Miejsce: Żegocina

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 03.01.2019, godzina: 14:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 03.01.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Żegocina: Odbiór i transport, zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Łąkcie Górnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żegocina, krajowy numer identyfikacyjny 85166075000000, ul. Żegocina 316  - , 32-731   Żegocina, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 648 45 20, , e-mail gmina@zegocina.pl, , faks 14 61 32 036.
Adres strony internetowej (URL): www.zegocina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.malopolska.pl/ugzegocina

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.malopolska.pl/ugzegocina

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
w zamkniętej kopercie Adres: 32-731 Żegocina - Łąkta Górna 332 Zakład Gospodarki Komunalnej (na sekretariacie)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport, zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Łąkcie Górnej
Numer referencyjny: UG.1.271.PN.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa zadania: Odbiór i transport, zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Łąkcie Górnej 2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 90513700-3 - Usługi transportu osadów 90512000-9 - Usługa transportu odpadów 90513900- 5 -Usługi likwidacji osadu 3. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport, zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Łąkcie Górnej 332, 32-731 Żegocina. 4. Osad stanowi odpad o kodzie 190805. 5. Przewidywana roczna ilość osadu 1900,00 Mg +/- 15 %. 6. Ilość wytwarzanych osadów nie jest zależna od zamawiającego. Wyżej wymienione wartości są uzależnione od ilości i jakości dopływających do oczyszczalni ścieków surowych, ścieków dowożonych do stacji zlewnej wozami asenizacyjnymi jak również od stopnia odwodnienia w przypadku komunalnych osadów ściekowych. 7. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego uwzględniając ilość osadów wytworzonych przez oczyszczalnie. 8. Podane powyżej ilości osadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości. 9. Z tytułu zmniejszenia ilości wywożonych odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. W przypadku większej ilości odpadów niż zostały podane Wykonawca zobowiązuje się do ich odbioru. 10. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępną na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostępną do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wglądu przez Wykonawcę jak również z terenem robót. 11. W sytuacji, gdy wykonawca wygrał przetarg, reklamacje w tym dotyczące zmian wartości oferty na podstawie błędów dokumentacji czy nie uzyskania przez wykonawcę wystarczających informacji odnoście warunków i zobowiązań nie będą rozpatrywane. 12. Wykonawca usługi zobowiązany jest do dostarczenia dwóch kontenerów (kontener do dyspozycji Zamawiającego w miejscu załadunku osadu na oczyszczalni ścieków i jeden na wymianę przy każdorazowym odbiorze 1 szt. załadowanego kontenera) szczelnych o objętości 20m3 każdy, w przeliczeniu około 12 000 kg, przystosowanych do transportu komunalnych osadów ściekowych. 13. Odbiór załadowanych kontenerów następować będzie sukcesywnie około 2-3 razy w tygodniu (w wyjątkowych sytuacjach częstotliwość odbioru może ulec zmianie o czym Wykonawca zostanie poinformowany). 14. Zamawiający przewiduje następujące formy kontaktu: Tel 14/61 31 518 lub e-mail przetargi@zegocina.pl 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ważenia pojazdu w celu zweryfikowania wagi załadowanego kontenera. 16. Wykonawca winien posiadać aktualne decyzje/zezwolenia niezbędne do wykonania odbioru osadu. 17. Odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 18. Transport Wykonawcy musi być przystosowany do przewozu osadów ściekowych tj.: musi mieć zabezpieczenia uniemożliwiające zanieczyszczenia tras przejazdu, oraz być: a) dopuszczony do poruszania się po drogach, b) szczelny (nie powodować wycieków), c) stabilny ( uniemożliwiający osuwanie się osadów oraz ewentualne ich pylenie), d) mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji. 13. Z chwilą odebrania osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Łąkcie Górnej Wykonawca staje się posiadaczem odpadu (komunalnego osadu ściekowego). 14. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu prowadzenia odzysku przez Wykonawcę. 15. Osady ściekowe mogą być zagospodarowane rolniczo w celu nawożenia lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gleby i ziemi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie procesu odzysku R-10 (Dz. U. z 2015 poz. 132 ze zm.). 16. W przypadku rolniczego wykorzystania wykonawca do oferty dołoży oświadczenie, że jest w posiadaniu minimum 20 ha tj. - badanie gruntu 20 ha - wypisy - mapkę. 17. Za transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada Wykonawca. Osady winny być załadowane własnym sprzętem Wykonawcy. 18. Odbiór i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy. 19. Na podstawie zlecenia telefonicznego lub przesłanego drogą faksową lub elektroniczną wystawionego przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbioru osadu o kodzie 190805 w czasie zgodnym z czasem reakcji odbioru odpadu, który Wykonawca deklaruje na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 20. Potwierdzenie przyjęcia odpadów o których mowa powyżej odbywać się będzie każdorazowo na podstawie „Karty przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego oraz przez Odbiorcę. 21. Wykonawca przejmuje od Zamawiającego z chwilą przekazania odpadów odpowiedzialność za ich odbiór, transport, zagospodarowanie, wykorzystanie lub unieszkodliwienie. 22. Odpady do czasu ich odbioru przez Wykonawcę są tymczasowo składowane na terenie oczyszczalni ścieków. 23. Przy załadunku, transporcie i wyładunku odpadów będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni dróg zakładowych i publicznych. 24. W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień i problemów mogących wystąpić na etapie wykonywania usługi objętej przetargiem zaleca się Wykonawcom do zapoznania z przedmiotem zamówienia. Wizja lokalna może być dokonana na poszczególnych oczyszczalniach ścieków przed terminem składania oferty. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca startujący w przetargu. 25. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na Zamawiającego (jako wytwórcę) wynikających z transportu i przetwarzania odpadów będących przedmiotem zamówienia niezgodnego z prawem lub warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć wszelkie nieprawidłowości związane z transportem, zagospodarowaniem i przetwarzaniem odpadów.

II.5) Główny kod CPV: 90513700-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90513900-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualne dokumenty (zezwolenia, zgody, decyzje) zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. transportu, odzysku lub unieszkodliwiania osadów. Jeżeli w/w dokumenty utracą ważność w trakcie trwania umowy Wykonawca przed upływem ich ważności przedłoży Zamawiającemu nowe zezwolenia, aby przedmiot umowy mógł być dalej realizowany lub wpisy do rejestrów, niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi być spełniony minimum przez jednego z Wykonawcę.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi być spełniony minimum przez jednego z Wykonawców.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca ma wykazać się posiadaniem samochodu do przewozu kontenerów o pojemności 20 m3 oraz dysponowaniem przynajmmniej 2-ch kontenerów o pojemności 20 m3 2) W ciągu ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedną usługę (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) w zakresie gospodarowania odpadami (odbioru, transportu i przetwarzania) o kodach 19 08 02 – zawartość piaskownika, 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi być spełniony minimum przez jednego z Wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) Kopię (poświadczoną za zgodnością z oryginałem) decyzji właściwego organu administracyjnego na transport odpadów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.) z wyszczególnieniem kodu odbieranych odpadów: 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Decyzja ta powinna posiadać ważność przez cały okres trwania umowy. 3) Wykazu potwierdzającego, iż Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej jedną usługę (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) w zakresie gospodarowania odpadami (odbioru, transportu i przetwarzania) o kodzie: 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe, z podaniem daty, podmiotów na rzecz których owe usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Specyfikacji. 4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: Wykonawca wykaże się posiadaniem samochodu do przewóz kontenerów o pojemności 20m3 oraz posiadaniem przynajmniej 2-ch kontenerów o pojemności 20 m3 5) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca na dzień wezwania przez Zamawiającego zgodnie z trybem określonym w art. 26 ust. 2 u.p.z.p., jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy – załącznik nr 1 SIWZ, Stosowne Pełnomocnictwo(a) – jeśli dotyczy, Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy, oświadczenie o grupie kapitałowej,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia - po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie) osadów objętych umową, które zostały podane orientacyjnie. Cena jednostkowa wywozu 1 Mg osadów pozostaje niezmienna. 5) Zmiany terminu podpisania umowy ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania (ocena ofert, uzupełnianie dokumentów przez Wykonawców, procedura odwoławcza). 2. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy. Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-03, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Kujawsko-pomorskie

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły