Wykonywanie robót polegających na odmrażaniu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania

Ogłoszenie dodano: 19.12.2018

Zamawiający: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania, Zielna, 41-907 Bytom (Śląskie)

Miejsce: Bytom

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 03.01.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 21.01.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510012817-N-2019 z dnia 21-01-2019 r.
Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania: Wykonywanie robót polegających na odmrażaniu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 662529-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania, Krajowy numer identyfikacyjny 24261540600000, ul. Zielna  25B, 41-907   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 413 00 30, e-mail zamowienia@bm.bytom.pl, faks 32 413 00 33.
Adres strony internetowej (url): www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie robót polegających na odmrażaniu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZ-PN-60/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych polegających na odmrażaniu instalacji i usunięciu skutków zamarznięcia tych instalacji w budynkach Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania z podziałem na 5 części. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego wykonywanie na podstawie zleceń robót budowlanych, instalacyjnych sanitarnych wodno-kanalizacyjnych w budynkach polegających na odmrożeniu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wymianie uszkodzonych w wyniku zamrożenia odcinków instalacji, zaworów, urządzeń sanitarnych wraz z osprzętem oraz zaizolowaniu newralgicznych miejsc instalacji w celu zabezpieczenia przed ponownym zmarznięciem. Realizacja zamówienia ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości oraz utrzymanie nieruchomości w stanie technicznym niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem. Roboty będące przedmiotem zamówienia mają na celu zapewnienie normalnych warunków użytkowania obiektów i ich ochronę przed nadmiernym zużyciem oraz wykonywanie czynności mających na celu usuwanie stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia oraz bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przedmiot zamówienia jest porównywalny swym rodzajem w każdej części zamówienia, różni się jedynie wielkością (rozmiarem zamierzonych do wykonania robót). Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest określić Zamawiającemu czas rozpoczęcia wykonywania zlecenia nie dłuższy niż 8 godzin od chwili otrzymania zlecenia. Przy czym czas rozpoczęcia wykonywania zlecania to - faktyczne przystąpienie do wykonywania robót. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp w związku z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca (w tym także dalszy Podwykonawca) przy realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę robotników budowlanych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227) wykonujących czynności związane z robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45332000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wykonywanie odmrożeń instalacji i usunięcie skutków zamarznięcia tych instalacji w budynkach administrowanych przez POM Nr 1 – ul. Powstańców Warszawskich 30, 41-902 Bytom
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 64814.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sponsor Plus Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@sponet.pl
Adres pocztowy: ul. Łużycka 90
Kod pocztowy: 41-902
Miejscowość: Bytom
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 65003.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65003.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65003.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wykonywanie odmrożeń instalacji i usunięcie skutków zamarznięcia tych instalacji w budynkach administrowanych przez POM Nr 2 – ul. Armii Krajowej 54b, 41-909 Bytom
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32407.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sponsor Plus Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@sponet.pl
Adres pocztowy: ul. Łużycka 90
Kod pocztowy: 41-902
Miejscowość: Bytom
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33090.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33090.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33090.22
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Wykonywanie odmrożeń instalacji i usunięcie skutków zamarznięcia tych instalacji w budynkach administrowanych przez POM Nr 3 –ul. Baczyńskiego 1, 41-905 Bytom
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32407.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "BEST-BUD" Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Wierzba
Email wykonawcy: bestbud2@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Klonowa 4/1
Kod pocztowy: 41-902
Miejscowość: Bytom
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 44550.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44550.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44550.21
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Wykonywanie odmrożeń instalacji i usunięcie skutków zamarznięcia tych instalacji w budynkach administrowanych przez POM Nr 4 – ul. Alojzjanów 4, 41-902 Bytom
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 50925.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan., c.o., gaz mgr inż. Piotr Lewdoch
Email wykonawcy: zis@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Smolenia 36/5
Kod pocztowy: 41-902
Miejscowość: Bytom
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 49539.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 49539.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49539.11
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Wykonywanie odmrożeń instalacji i usunięcie skutków zamarznięcia tych instalacji w budynkach administrowanych przez POM Nr 6 – ul. Piekarska 77, 41-902 Bytom
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 50925.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan., c.o., gaz mgr inż. Piotr Ledwoch
Email wykonawcy: zis@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Smolenia 36/5
Kod pocztowy: 41-902
Miejscowość: Bytom
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 49539.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 49539.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49539.11
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły