Świadczenie usługi oświetleniowej, polegającej na utrzymaniu oświetlenia: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Mikołów w zakresie infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Mikołów

Ogłoszenie dodano: 12.12.2018

Zamawiający: Gmina Mikołów, Rynek, 43190 Mikołów (Śląskie)

Miejsce: Mikołów

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 27.12.2018, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 18.01.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510011470-N-2019 z dnia 18-01-2019 r.
Gmina Mikołów: Świadczenie usługi oświetleniowej, polegającej na utrzymaniu oświetlenia: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Mikołów w zakresie infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Mikołów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 659450-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek  16, 43190   Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks 323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi oświetleniowej, polegającej na utrzymaniu oświetlenia: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Mikołów w zakresie infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Mikołów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-65/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usługi oświetleniowej, polegającej na utrzymaniu oświetlenia: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Mikołów w zakresie infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Mikołów Zakres czynności: 1) bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, 2) utrzymanie świecenia punktów świetlnych w ilości nie mniejszej niż 95 % całości, 3) wymiana uszkodzonych źródeł światła, kloszy opraw, 4) wymiana cyfrowych sterowników astronomicznych, drzwiczek, osłon wnęk słupowych, tabliczek bezpiecznikowych, elementów zabezpieczeń, wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia sieci kablowej i napowietrznej, 5) utylizacja wyeksploatowanych źródeł światła, 6) mycie zabrudzonych kloszy opraw ulicznych raz w roku – dotyczy opraw o kształcie kuli, a pozostałych kloszy przy wymianie źródeł światła, 7) wycinka gałęzi drzew będących w kolizji ze słupami, oprawami i przewodami oświetlenia ulicznego, 8) wykonywanie nastawień urządzeń sterujących oświetleniem, 9) bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego, 10) lokalizacja i naprawy uszkodzonych kabli, przewodów sieci napowietrznych oraz przywrócenia terenu (chodników, jezdni, zieleni) do stanu pierwotnego po wykonaniu robót eksploatacyjnych, 11) malowanie skorodowanych słupów metalowych, wysięgników, drzwiczek, osłon i wnęk słupowych, 12) zabezpieczenie zerwanych przewodów, uszkodzonych słupów i wnęk słupowych na skutek kradzieży, wichur, kolizji drogowych, zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu – dotyczy również oświetlenia w okresie gwarancji, 13) pionowanie (prostowanie) pochylonych słupów eksploatowanego oświetlenia ulicznego, 14) kontrola inspekcyjna w godzinach nocnych stanu sprawności oświetlenia, wykonywane wg ustaleń roboczych, przy udziale Zamawiającego, 15) wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiarów izolacji kabli dla oświetlenia ulicznego oznaczonego w załączniku nr 1 umowy. 16) wykonywanie comiesięcznych raportów wykazujących daty przyjętych usterek i daty ich usunięcia oraz przekazania tych raportów Zamawiającemu faksem lub e-mailem w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, 17) dokonywanie wymiany źródeł światła tylko w porze nocnej, 18) każdorazowe potwierdzanie Zamawiającemu usunięcia zgłoszonych usterek pocztą elektroniczną w ciągu jednego dnia od daty zakończenia robót, 19) bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego o zaistniałych, poważnych awariach oświetlenia drogowego, 20) usuwanie awarii, zgłoszonych przez Zamawiającego lub mieszkańców danej ulicy, dotyczących braku oświetlenia na całym odcinku ulicy, obejmującym więcej niż 3 punkty świetlne – w terminie do 24 h. 21) naprawa niesprawnych, pojedynczych punktów świetlnych, najpóźniej w terminie ………. dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub mieszkańców, 22) mycie zabrudzonych kloszy opraw oświetlenia ulicznego o kształcie kuli wyszczególnionych w załączniku nr 1, raz w roku po okresie zimowym, do 30 maja 2019 r. oraz pisemne powiadamianie Zamawiającego o wykonaniu tych czynności, Zakres czynności obejmuje również: Montaż i demontaż we wskazanych miejscach dekoracyjnego oświetlenia świątecznego, tj. stelaży ozdobnych słupowych LED 55 szt oraz wykonanie ich przeglądów i ewentualnych napraw przed sezonem zimowym, montaż kurtyn świetlnych LED 20 szt, sopli świetlnych LED 70 mb, warkoczy świetlnych LED na choinki 90 szt. Podłączenie i odłączenie zasilania elektrycznego we wskazanych miejscach dekoracyjnego oświetlenia świątecznego LED, tj. stelaży ozdobnych zabudowanych na stałe na słupach sieci nN skojarzonej z oświetleniem ulicznym 54 szt. Utrzymanie w stałej sprawności technicznej opuszczanych skrzynek rozdzielczych (szt 4) zasilających oświetlenie świąteczne Rynku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 65040.65
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo - Handlowa MATEO Janusz Jeziorski
Email wykonawcy: elmateo@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Mikołowska 24
Kod pocztowy: 43-180
Miejscowość: Orzesze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 65349.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65349.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66283.47
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły