opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska” w ramach projektu partnerskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności i walorów dziedzictwa przyrodniczego

Ogłoszenie dodano: 06.12.2018

Zamawiający: Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska, 83-260 Kaliska (Pomorskie)

Miejsce: Kaliska

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 21.12.2018, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 25.01.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Kaliska: opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska” w ramach projektu partnerskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności i walorów dziedzictwa przyrodniczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
RPO 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności i walorów dziedzictwa przyrodniczego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kaliska, krajowy numer identyfikacyjny 19167569800000, ul. ul. Nowowiejska  2 , 83-260   Kaliska, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 889 201, e-mail b.sikora@kaliska.pl, faks 585 889 206.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kaliska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.kaliska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kaliska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
drogą pocztową lub osobiście
Adres:
Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska” w ramach projektu partnerskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności i walorów dziedzictwa przyrodniczego
Numer referencyjny: RR.271.32.2018.I
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń/decyzji oraz (na ich podstawie) wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska” w ramach projektu partnerskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności i walorów dziedzictwa przyrodniczego. 2. Na podstawie zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Kaliska Zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntem stanowiącym lokalizację przystani kajakowej. W ramach uzgodnień z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zamawiający zawarł umowę użyczenia gruntu stanowiącego wody płynące na cele związane z lokalizacją oznakowania wodnego, a także uzyskał promesę zawarcia umowy użytkowania gruntu pokrytego wodami płynącymi na cele związane z budową pomostu. Zamawiający posiada również decyzję Wójta Gminy nr RR.6733.4.2018 z dnia 07.05.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie przystani kajakowej z pomostem wraz z zatoką postojową oraz mała architekturą na terenie działek nr 1/7 i 90 w obrębie Czarne, Gmina Kaliska”. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) w zakresie projektowania – na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego opracowanie Dokumentacji Projektowej, w szczególności: a) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku, gdy okaże się ono wymagane), b) wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie zgodnie z obowiązującym prawem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, c) wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, 2) w zakresie robót budowlanych: a) wykonanie robót budowlanych o których mowa w SIWZ oraz w przygotowanej Dokumentacji Projektowej, b) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych według sporządzonych opracowań projektowych, zgodnie z postanowieniami Umowy, c) uzyskanie stosownych zezwoleń w przypadku konieczności oddania obiektu do użytkowania. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, iż Dokumentacja Projektowa powinna być uzgodniona również z Nadleśnictwem Kaliska. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w podziale na części. 8. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm tychże podwykonawców. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 9 do SIWZ. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie: wykonywania robót budowlanych na terenie budowy (czynności związane z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego tj. m.in. koparka, ładowarka, koparko – ładowarka, frezarka, rozkładarka mas bitumicznych, czynności związane z układaniem nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej, czynności związane z montażem instalacji sanitarnej i elektrycznej, czynności związane za zagospodarowaniem terenu tj. montaż małej architektury). 10. Zamawiający sugeruje, lecz nie wymaga, aby przed złożeniem oferty każdy z Wykonawców ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia odbył wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlanych – montażowych, jak i przygotowania projektu. W przypadku chęci odbycia wizji lokalnej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o ustalenie jej terminu. 11. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu: 1) minimum 60 miesięcznej rękojmi na wykonaną dokumentację projektową, licząc od dnia odbioru końcowego dokumentacji i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego prac, 2) minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru, okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 12. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją SIWZ wydaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania robót. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową. 13. Kody CPV: 71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektów 45233120 – 6 Roboty w zakresie budowy dróg 45242100 – 6 Budowa infrastruktury sportów wodnych 45248400 – 1 Roboty budowlane w zakresie przystani

II.5) Główny kod CPV: 45248400-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45233120-6
45242100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 120.000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w zakresie wiedzy i doświadczenia: i. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego przy czym wartość opracowanej dokumentacji powinna być nie mniejsza niż 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych), Uwaga! Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług wymienionych powyżej o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. ii. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę pomostu wraz z elementami małej architektury o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) Uwaga! - Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych wymienionych powyżej o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. - W niniejszej SIWZ definicje budowy, przebudowy lub rozbudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). b) w zakresie dysponowania osobami do wykonania zamówienia – Wykonawca winien wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.: i. jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Projektanta, posiadająca: • uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (liczone od momentu uzyskania uprawnień), ii. jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa Uwaga! Osoby wskazane w lit. b powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdziale 8 pkt 1 ppkt 1), 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, 3) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale 8, pkt 2 ppkt a) i), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Program Funkcjonalno – Użytkowy – załącznik nr 1. 2.Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2. 3.Formularz oferty – załącznik nr 3. 4.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4. 5.Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia – załącznik nr 5. 6.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6. 7.Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 7. 8.Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 8. 9.Oświadczenie o przekazaniu prac podwykonawcom – załącznik nr 9. 10.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 10. 11.Wzór umowy – załącznik nr 11. 12.Zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOC.63335.579.2016.MJ.3. – załącznik nr 12. 13.Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – załącznik nr 13.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 3. W przypadku, kiedy wadium wnoszone jest w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem: opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska” w ramach projektu partnerskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” na następujące konto: Bank Spółdzielczy Skórcz o/Zblewo, nr 51 8342 0009 4000 0127 2000 0005 (ksero przelewu należy dołączyć do oferty) 4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wymaga się załączenia do oferty dokumentu wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji na roboty budowlane40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących okolicznościach: 1) Zmiana Umowy w zakresie opracowania Dokumentacji Projektowej – w trakcie realizacji Umowy jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany postanowień Umowy dotyczyć mogą w szczególności następujących okoliczności: a. jeżeli w trakcie realizacji Umowy pojawi się nowa, nieprzewidziana przez Wykonawcę i Zamawiającego konieczność wykonania prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu Umowy, związana między innymi z nieprzewidywalnymi, ale zasadnymi oczekiwaniami miejscowej społeczności, a także zmianami przepisów prawa, Zamawiający zgodnie z obowiązującym prawem wprowadzi zmiany do Umowy. Jeśli będzie taka potrzeba Zamawiający może w ww. sytuacji przedłużyć termin wykonania Umowy o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu Umowy, b. w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę problemów formalno – prawnych związanych m. in. z uzyskaniem zgód od właścicieli terenów, opóźnieniami związanymi z ponadnormatywnym wydawaniem opinii, decyzji od instytucji uczestniczących w procesie projektowania, Zamawiający dokona przedłużenie terminu realizacji Umowy pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów i/lub oświadczeń Wykonawcy potwierdzających stan faktyczny zaistniałej sytuacji, c. w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 6, Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo do proporcjonalnego wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, d. zmiana wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmianie ulegnie stawka VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) ceny netto określone w ofercie i Umowie pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczas cen netto, bez konieczności zmiany Umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, e. zmiana regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołująca potrzebę zmiany Umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, f. zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, g. konieczność zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę na dane stanowisko osoba, wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne. W takim przypadku nie ma konieczności zmiany umowy w drodze aneksu do Umowy, h. wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu Umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części Umowy przez Podwykonawcę, pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne - w takim przypadku nie ma konieczności zmiany Umowy w drodze aneksu do Umowy, i. wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji. 2) Zmiany Umowy w zakresie wykonania robót budowlanych – Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: a. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: a) zmniejszyć ilość robót, b) pominąć poszczególne roboty, c) wykonać roboty zamienne. b. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym ceny netto określone w ofercie i umowie pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany Umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wykonania mniejszego zakresu robót, niż zakres określony przez Zamawiającego na etapie ogłoszenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Zmniejszenie zakresu robót może wyniknąć w szczególności z ich zaniechania lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w Umowie, c) wykonania robót zamiennych i wystąpieniu okoliczności o których mowa w Umowie, d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej, skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia, e) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami. c. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania robót budowlanych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, co może nastąpić m. in. w przypadku: a) nieterminowego przekazania terenu budowy, b) opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. lub w dokonaniu bądź zaniechaniu określonych czynności przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) niemożności realizacji robót z powodu braku dopuszczenia do ich wykonania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, e) konieczność realizacji zamówień zamiennych, f) wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, g) gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej. Przez termin „siła wyższa” rozumie się np. akt terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec, h) wystąpienia zjawisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów, o ile będą one miały wpływ za dotrzymanie terminu wykonania robót, i) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji, j) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację robót zgodnie z harmonogramem, k) konieczności dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej, o ile będą one miały wpływ na dotrzymanie terminu wykonania robót, l) ukrytych wad Dokumentacji Projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji zamówienia. d. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany Umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, e. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców, powierzenia wykonania części zakresu Umowy Podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne – w takim przypadku nie ma konieczności zmiany Umowy w drodze aneksu do Umowy, f. Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotów trzecich na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne, g. Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę na dane stanowisko osoba, wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne – w takim przypadku nie ma konieczności zmiany Umowy w drodze aneksu do Umowy. 3) Opisane wyżej postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiana Umowy w przypadkach określonych w ust. 3 może nastąpić na umotywowany wniosek Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły