"Sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Iwanowice w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"

Ogłoszenie dodano: 06.12.2018

Zamawiający: Gmina Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, 32095 Iwanowice (Małopolskie)

Miejsce: Iwanowice

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 13.12.2018, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Iwanowice: "Sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Iwanowice w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Iwanowice, krajowy numer identyfikacyjny 35155583200000, ul. Iwanowice Włościańskie  99 , 32095   Iwanowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 884 003, e-mail gmina@iwanowice.malopolska.pl, faks 123 884 030.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.iwanowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z wyborem Zamawiającego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1219). 7.2.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 7.3.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy IGKR.271.3.31.2018.PM niniejszej SIWZ.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Iwanowice w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
Numer referencyjny: Numer sprawy: IGKR.271.3.31.2018.PM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. "Sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych, odbywających, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Iwanowice w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu" 3.2. Na przedmiot umowy składa się zakup ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz uczniów, uczęszczających do następujących placówek: a. Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach; b. Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Damicach; c. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach; d. Szkoły Podstawowej im. świętej Jadwigi Królowej w Naramie wraz z oddziałem przedszkolnym; e. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach; f. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej wraz z oddziałem przedszkolnym; g. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach; h. dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu "Słoneczne" w Iwanowicach, z uwzględnieniem przystanków na następujących trasach: • przewóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach - 105 osób, z miejscowości: Celiny, Grzegorzowice Wielkie, Grzegorzowice Małe, Władysław; • przewóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Damicach - 16 osób, z miejscowości: Damice, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Żerkowice, Iwanowice Dworskie; • przewóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach 89 osób, z miejscowości: Iwanowice Włościańskie, Iwanowice Dworskie, Sułkowice, Krasieniec Zakupny, Zagaje, Biskupice, Poskwitów, Damice, Widoma, Maszków; • przewóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. świętej Jadwigi Królowej w Naramie wraz z oddziałem przedszkolnym - 50 osób z miejscowości: Sułkowice, Krasieniec Stary, Narama, Żerkowice, Damice; • przewóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach – 25 osób z miejscowości: Sieciechowice; Lesieniec, Biskupice • przewóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej wraz z oddziałem przedszkolnym – 67 osób, z miejscowości: Widoma, Domiarki, Maszków, Zalesie; • przewóz dzieci i uczniów do Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach -11 uczniów), z miejscowości: Grzegorzowice Wielkie, Grzegorzowice Małe, Celiny, Władysław; • przewóz dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne w Samorządowym Przedszkolu "Słoneczne" w Iwanowicach - 10 dzieci, z miejscowości: Sułkowice, Iwanowice Włościańskie; Łącznie 373 osoby Szczegółowe godziny kursów przewozów uwzględniające godziny rozpoczynania i kończenia zajęć w szkołach oraz przystanki zostaną określone na etapie podpisywania umowy ws. przedmiotowego zamówienia. Wszystkie przystanki zostały pokazane na mapie stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznej liczby dzieci/uczniów objętych dowozem. Jednocześnie, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić taką liczbę taboru jaka jest konieczna do realizacji zamówienia. Wykazanie się taborem w ilości 4 szt. nie jest równoznaczne z tym że tylko taką ilość taboru ma zapewnić Wykonawca 3.3 Zakres realizacji zamówienia: • zabieranie dzieci/uczniów z wyznaczonych przystanków z tras, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia i przewóz do placówek oświatowych na określoną godzinę i z powrotem; • zapewnienie opieki nad przewożonymi dziećmi/uczniami; • zamawiający dopuszcza możliwość opóźnienia dowozu dzieci z powodu wystąpienia siły wyższej tzn. w przypadku nagłego wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych np. śnieżyca oraz przypadków, które nie są spowodowane z winy Wykonawcy i nie dało się ich przewidzieć; • kurs nie może być odwołany; • płynność jazdy, tzn. w przypadku awarii pojazdu uruchomienie natychmiast zastępczego; • dbałość o czystość oraz o właściwy stan techniczny pojazdów zapewniający odpowiedni komfort jazdy; 2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8
60130000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-01-02 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: - Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną na dzień składania ofert koncesję, zezwolenie lub licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, udzieloną na okres obejmujący termin wykonania zamówienia określony w SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Należy przedstawić dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00. zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Należy przedstawić wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Aby warunek został uznany za spełniony w wykazie należy uwzględnić co najmniej 1 usługę obejmującą przewóz dzieci w okresie pełnego roku szkolnego. Zamawiający wymaga, aby usługa wykazana przez wykonawcę opiewała na kwotę brutto min. 100.000,00 zł. Wykaz sporządzić wg. załącznika nr 6 do SIWZ i dołączyć dowody dotyczące najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie dokumentów i oświadczeń wg formuły „spełnia/nie spełnia”. Za najważniejsze usługi uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej - Należy przedstawić wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowców, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy uwzględnić min. 4 kierowców, którzy posiadają min. 3 letnie doświadczenie w przewozie osób Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym – (Załącznik Nr 7 do SIWZ): Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osób w trakcie realizacji zamówienia, pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień oraz doświadczenia nie gorszego niż osoby wskazane na etapie składnia ofert. - Należy przedstawić wykaz sprzętu, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami W wykazie należy uwzględnić min. 4 autobusy, odpowiednio oznakowanych, dopuszczonych do ruchu zgodnie z prawem polskim, z możliwością przewozu minimum 52 pasażerów, w tym co najmniej 33 miejsc siedzących, sprawne technicznie, gwarantujące bezpieczny przewóz. Wykonawca wybrany do podpisania umowy musi dołączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych autobusów, które będą brały udział w realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 8 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstawa wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kas Rolniczych Ubezpieczenie Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu/ów wymienionych w pkt 6.3. SIWZ jeśli jest spełniony warunek określony w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. 6.4 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych i zawodowych lub sytuacji ekonomiczne lub finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących: kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zdolności technicznych lub zawodowych oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia następujących, dokumentów: a) Aktualną na dzień składania ofert koncesję, zezwolenie lub licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, udzieloną na okres obejmujący termin wykonania zamówienia określony w SIWZ. b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Aby warunek został uznany za spełniony w wykazie należy uwzględnić co najmniej 1 usługę obejmującą przewóz dzieci w okresie pełnego roku szkolnego. Zamawiający wymaga, aby usługa wykazana przez wykonawcę opiewała na kwotę brutto min. 100.000,00 zł. Wykaz sporządzić wg. załącznika nr 6 do SIWZ i dołączyć dowody dotyczące najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie dokumentów i oświadczeń wg formuły „spełnia/nie spełnia”. Za najważniejsze usługi uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej– zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ (Wykaz usług). c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowców, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy uwzględnić min. 4 kierowców, którzy posiadają min. 3 letnie doświadczenie w przewozie osób Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób – zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 7 do SIWZ (Wykaz osób) d) wykaz sprzętu, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami W wykazie należy uwzględnić min. 4 autobusy, odpowiednio oznakowanych, dopuszczonych do ruchu zgodnie z prawem polskim, z możliwością przewozu minimum 52 pasażerów, w tym co najmniej 33 miejsc siedzących, sprawne technicznie, gwarantujące bezpieczny przewóz. Wykonawca wybrany do podpisania umowy musi dołączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych autobusów, które będą brały udział w realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 8 do SIWZ e) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w ust. 5.3. SIWZ. Jeżeli wykazy lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzić będą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.1.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty- zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym ofertę wykonawcy. 2) Wraz z ofertą należy złożyć: a) Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć oryginale lub w kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. 3) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania ofert oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w siedzibie Zamawiającego lub dołączyć do oferty zgodnie z warunkami określonym w ust. 8 SIWZ. 6.2.Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 1) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w szczególności dotyczącej firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego tych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ). 2) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców, 4) Oświadczenie, o którym mowa ust 1, składane jest w oryginale. Oświadczenie sporządzone w języku obcym jest składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 5) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca, który ją złożył, nie przekazuje Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 8.2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359) 8.3.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: B.S. Słomniki/O Iwanowice nr 77 8614 0001 0020 0000 1720 0021. Dokument przelewu należy opisać: „Wadium – Sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Iwanowice 2018/2019”. 8.4.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania na rachunku Zamawiającego. 8.5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice na Dzienniku podawczym, w osobnej kopercie z napisem: „Sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Iwanowice 2018/2019” lub dołączyć do oferty. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 8.6.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia, 3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 4) kwotę gwarancji, 5) termin ważności gwarancji 6) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub • Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.7.Postanowienia pkt. 8.6. stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 8.2 ppkt 2) i 5). 8.8.Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
: środowiskowe – emisja spalin 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia nw. okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: a) w wypadku zmian podmiotowych po stronie wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) w wypadku zmian nr rachunku bankowego wykonawcy, na który jest płacone wynagrodzenie c) w wypadku zmian personelu wykonawcy odpowiedzialnego za realizacje przedmiotu zamówienia- zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie - zmiany z inicjatywy zamawiającego lub wykonawcy, d) w wypadku zmian terminu wykonania umowy lub rozkładów jazdy. e) w wypadku zmian przepisów prawa związanych z realizacją zamówienia (VAT, przepisy branżowe związane z przedmiotem zamówienia), f) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zamiana leży w interesie publicznym, g) w wypadku zmiany terminu realizacji zamówienia o przez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą" np. pożar, zalanie itp.; h) w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. i) w wypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie j) zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 2, 3, 4, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy. 3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażona w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Zmiany umowy, o których mowa, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły