„świadczenie w roku 2019 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania”

Ogłoszenie dodano: 06.12.2018

Zamawiający: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, ul. Barska, 37700 Przemyśl (Podkarpackie)

Miejsce: Przemyśl

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 12.12.2018, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 23.12.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu: „świadczenie w roku 2019 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu: „świadczenie w roku 2019 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 65010781000000, ul. ul. Barska  15 , 37700   Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 670 58 30; 16 677 80 15, e-mail twkprzem@op.pl, faks 16 677 58 30.
Adres strony internetowej (URL): www.twkprzem.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.twkprzem.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem O/Przemyśl, ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „świadczenie w roku 2019 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest:świadczenie w roku 2019 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części : Każda z części stanowi przedmiot odrębnego postępowania i wyboru ofert.Część 1:Świadczenie usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach 14 oraz odwóz z warsztatu do miejscowości ich zamieszkania. Usługi świadczone będą w okresie 11 miesięcy w 2019r. – liczba dni - 229 (okres urlopowy od 15 lipiec do 09 sierpień) przez 5 dni roboczych w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Ilość kilometrów dla trasy: – dziennie 2 x 75 km = 150 kmWymagana ilość miejsc: 38 miejsc. Pojazd(y) o standardzie odpowiednim do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wygodne fotele, drzwi rozsuwane sterowane przez kierowcę, wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację. Rok produkcji pojazdu (ów) do przewozu uczestników warsztatu - nie wcześniej niż 2010. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojazd(y) zastępczy o równorzędnym standardzie. Uczestnicy winni być przywożeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach na godz. 7.50. Odjazd z Warsztatu w Korytnikach do miejsc zamieszkania uczestników odbywać się będzie od godz. 14.50. Godziny przyjazdu i odjazdu mogą w niektóre dni ulegać zmianie. Planowane zmiany godzin będą wcześniej uzgadniane z Wykonawcą. Trasa : Przemyśl (Lipowica) - Kosienice - Wola Maćkowska – Maćkowice – Orzechowce - Żurawica Górna - Żurawica Dolna – Bolestraszyce – Buszkowiczki - Przemyśl ulice: Borelowskiego, Wilsona, Plac Konstytucji, ul. Grunwaldzka – Ostrów- Kuńkowce – Łętownia – Wapowce – Korytniki - i z powrotem . Część 2: Świadczenie usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu, ul. Sobótki 23 oraz odwóz z warsztatu do miejscowości ich zamieszkania. Usługi świadczone będą w okresie 11 miesięcy w 2019 r. – liczba dni - 229 (sierpień jest miesiącem urlopowym) przez 5 dni roboczych w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Ilość kilometrów dla trasy: – dziennie 2 x 65 km = 130 km. Wymagana ilość miejsc : 22 osób z miejscem dla osoby na wózku. Pojazd o standardzie odpowiednim do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wygodne fotele, drzwi rozsuwane sterowane przez kierowcę, wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację. Rok produkcji pojazdu(ów) do przewozu uczestników warsztatu - nie wcześniej niż 2010. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojazd(y) zastępczy o równorzędnym standardzie. Uczestnicy winni być przywożeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu, ul. Sobótki 23 na godz. 7.45. Odjazd z Warsztatu w Przemyślu, ul. Sobótki 23 do miejsc zamieszkania uczestników odbywać się będzie od godz. 14.45. Godziny przyjazdu i odjazdu mogą w niektóre dni ulegać zmianie. Planowane zmiany godzin będą wcześniej uzgadniane z Wykonawcą. Trasa: - z Przemyśla- Kosienice nr.70 – Maćkowice – Ujkowice – Żurawica Centrum, DPS Lipowica, Przemyśl ul. 3 Maja, ul. Borelowskiego, DPS Albertów, ul. Słowackiego- ul. Sobótki 23- i z powrotem.

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 229
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Warunkiem jest posiadanie licencji lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Warunkiem jest posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Warunkiem jest:- wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi dowozu osób (w tym : co najmniej jedna wykonywana w okresie min. 1 roku obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych na wartość min. 150.000 zł. brutto) - z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminu wykonywania i odbiorców oraz załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane należycie (zał nr 5 SIWZ)- dysponowanie odpowiednią liczba pojazdów na każdą część zamówienia przystosowanym do przewozu osób , rok produkcji nie wcześniej niż 2010, sprawnym technicznie, o standardzie odpowiednim do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wygodne fotele, drzwi rozsuwane sterowane przez kierowcę, wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację, z liczbą miejsc odpowiednią do przewozu wymaganej liczby osób. (zał. Nr 7 do SIWZ) - dysponowanie odpowiednią liczba kierowców na każdą część zamówienia posiadającym uprawnienia do kierowania pojazdem zgodnie z obowiązującymi przepisami z doświadczeniem min 1 rok w przewozach osób ( zał. Nr 6 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA: w przypadku składania oferty na więcej niż jedna część zamówienia, należy wykazać dysponowanie środkami transportowymi i osobami w ilości odpowiadającej sumie dla poszczególnych części. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( zał. Nr 8 do SIWZ) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostepnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) licencję na wykonywanie transportu drogowego na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2200 ze zm.), b) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000 zł. c) wykaz, co najmniej dwóch wykonanych usług (w tym : co najmniej jedna wykonywana w okresie min. 1 roku obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych na wartość min. 150.000 zł. brutto) dowozu osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, terminu wykonywania i odbiorców ( zał. Nr 5) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie d) wykaz osób , które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem że posiadają one wymagane uprawnienia oraz że będą zatrudnione na podstawie umowy o prace przynajmniej na czas realizacji zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Ta sama osoba nie może być jednocześnie wykazywana w różnych częściach zamówienia. e) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (sprzętu), jakimi dysponuje wykonawca, wg wzoru stanowiącego zał. nr 7. Wykonawca musi dysponować sprzętem specjalistycznym niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia: oznakowany pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (wraz z dokumentami potwierdzającymi: stan techniczny pojazdu, posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC i NW ) . Rok produkcji pojazdu (ów) do przewozu uczestników warsztatu - nie wcześniej niż 2010. Ten sam pojazd nie może być jednocześnie wykazywany w różnych częściach zamówienia. f) w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów należy złożyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( zał. Nr 8 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.Dokument dotyczący wykonawcy składającego ofertę: z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, a tym samym składania oświadczeń woli. 2.Pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby upoważnione przez wykonawcę do składania oświadczeń woli w jego imieniu - w oryginale.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii20,00
Termin płatności faktury20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Świadczenie usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach 14 oraz odwóz z warsztatu do miejscowości ich zamieszkania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi świadczone będą w okresie 11 miesięcy w 2019 r. – liczba dni - 229 (okres urlopowy od 15 lipiec do 09 sierpien) przez 5 dni roboczych w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Ilość kilometrów dla trasy: – dziennie 2 x 75 km = 150 kmWymagana ilość miejsc: 38 miejsc. Pojazd(y) o standardzie odpowiednim do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wygodne fotele, drzwi rozsuwane sterowane przez kierowcę, wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację. Rok produkcji pojazdu (ów) do przewozu uczestników warsztatu - nie wcześniej niż 2010. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojazd(y) zastępczy o równorzędnym standardzie. Uczestnicy winni być przywożeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach na godz. 7.50. Odjazd z Warsztatu w Korytnikach do miejsc zamieszkania uczestników odbywać się będzie od godz. 14.50. Godziny przyjazdu i odjazdu mogą w niektóre dni ulegać zmianie. Planowane zmiany godzin będą wcześniej uzgadniane z Wykonawcą. Trasa : Przemyśl (Lipowica) - Kosienice - Wola Maćkowska – Maćkowice – Orzechowce - Żurawica Górna - Żurawica Dolna – Bolestraszyce – Buszkowiczki - Przemyśl ulice: Borelowskiego, Wilsona, Plac Konstytucji, ul. Grunwaldzka – Ostrów- Kuńkowce – Łętownia – Wapowce – Korytniki - i z powrotem .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 229
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii20,00
Termin płatności faktury20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Świadczenie usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu, ul. Sobótki 23 oraz odwóz z warsztatu do miejscowości ich zamieszkania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi świadczone będą w okresie 11 miesięcy w 2019 r. – liczba dni - 229 (sierpień jest miesiącem urlopowym) przez 5 dni roboczych w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Ilość kilometrów dla trasy: – dziennie 2 x 65 km = 130 km. Wymagana ilość miejsc : 22 osób z miejscem dla osoby na wózku. Pojazd o standardzie odpowiednim do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wygodne fotele, drzwi rozsuwane sterowane przez kierowcę, wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację. Rok produkcji pojazdu(ów) do przewozu uczestników warsztatu - nie wcześniej niż 2010. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojazd(y) zastępczy o równorzędnym standardzie. Uczestnicy winni być przywożeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu, ul. Sobótki 23 na godz. 7.45. Odjazd z Warsztatu w Przemyślu, ul. Sobótki 23 do miejsc zamieszkania uczestników odbywać się będzie od godz. 14.45. Godziny przyjazdu i odjazdu mogą w niektóre dni ulegać zmianie. Planowane zmiany godzin będą wcześniej uzgadniane z Wykonawcą. Trasa: - z Przemyśla- Kosienice nr.70 – Maćkowice – Ujkowice – Żurawica Centrum, DPS Lipowica, Przemyśl ul. 3 Maja, ul. Borelowskiego, DPS Albertów, ul. Słowackiego- ul. Sobótki 23- i z powrotem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 229
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii20,00
Termin płatności faktury20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły