Przetarg nieograniczony na roboty instalacyjne realizowane w 2018 roku mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole

Ogłoszenie dodano: 11.02.2018

Zamawiający: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska, 45057 Opole (Opolskie)

Miejsce: Opole

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 28.11.2017, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 02.03.2021 28.11.2019 25.10.2018 13.02.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510420390-N-2021 z dnia 02.03.2021 r.
Powiat Bielski: Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Lipowskiej 9

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613494-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Bielski, Krajowy numer identyfikacyjny 72181706000000, ul. ul. Piastowska  40, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 8136-900, e-mail jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl, faks 33 8136-897.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.bielsko.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.powiat.bielsko.pl/5384
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Lipowskiej 9
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZ.272.13.2020.LL
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Lipowskiej 9” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym, projekcie zagospodarowania terenu, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z wykonaniem robót budowlanych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, składających się na przedmiot zamówienia, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej, które mogłyby przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. Warunki rękojmi: Na wykonane roboty Wykonawca udzieli rękojmi na okres, jaki został wskazany w pkt 3 formularza ofertowego (36, 48 lub 60 miesięcy), licząc od daty odbioru końcowego robót (potwierdzonego pisemnie protokołem odbioru), w tym zastosowane materiały oraz zamontowane urządzenia (wraz z ich nieodpłatną naprawą w okresie rękojmi), co oznacza, że jeżeli w okresie rękojmi ujawnią się wady fizyczne wykonanych robót, Wykonawca niezwłocznie je usunie lub na żądanie Zamawiającego całość lub część robót wykona ponownie. Wymagania stawiane Wykonawcom: 1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45211200-1

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45113000-2, 45110000-1, 45111000-8, 45111100-9, 45111200-0, 45112000-5, 45233220-7, 45236000-0, 45320000-6, 45262300-4, 45262310-7, 45262500-6, 45262400-5, 45324000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45451000-3, 45421146-9, 45421152-4, 45442000-7, 45420000-7, 45440000-3, 45421130-4, 45421000-4, 45441000-0, 45450000-6, 45400000-1, 45300000-0, 45331210-1, 45330000-9, 45332000-3, 45332200-5, 45332300-6, 45332400-7, 45331100-7, 45311100-1, 45311200-2, 45312311-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 535964.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  18
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  18
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DOMAR Krystian Góra
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Janowicka 136A
Kod pocztowy: 43-344
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 510838.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 510838.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 794394.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 510259178-N-2019 z dnia 28-11-2019 r.
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia: Zakup systemu do kontroli i zarządzania działaniami administratorów na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613494-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 15817985001110, ul. ul. Pałacowa  3, 15-042  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. , e-mail wbucko@nfz-bialystok.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.nfz-bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup systemu do kontroli i zarządzania działaniami administratorów na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WAGZP.261.5.2019.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu do kontroli i zarządzania działaniami administratorów na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku przy ul. Pałacowej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 150140.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NET COMPLEX Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@netcomplex.pl
Adres pocztowy: ul.Wita Stwosza 5
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 166050
Oferta z najniższą ceną/kosztem 166050
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166050
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500257040-N-2018 z dnia 25-10-2018 r.
Prezydent Miasta Świdnicy: Wykonanie projektu technologicznego oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa instalacji technologii uzdatniania wody na basenie krytym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdnicy”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613494-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Prezydent Miasta Świdnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 57958900000, ul. ul. Armii Krajowej  49, 58100   Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 562 850, e-mail mbp@um.swidnica.pl, faks 748 523 110.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.swidnica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie projektu technologicznego oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa instalacji technologii uzdatniania wody na basenie krytym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdnicy”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
P-104/IX/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technologicznego oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa instalacji technologii uzdatniania wody na basenie krytym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdnicy” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest został podzielony na 2 etapy: Etap I – Opracowanie projektu technologicznego; Etap II – Realizacja robót budowlanych. 2.1. Etap I. 2.1.1. Zakres objęty opracowaniem dokumentacji projektowej: − Projekt technologiczny przebudowy instalacji technologicznej wody basenowej. 2.1.2. Zakres i forma dokumentacji projektowej: a) Mapa zasadnicza do celów projektowych; b) Inwentaryzacja obiektów sportowych i instalacji dla potrzeb projektowych; c) Bilans zapotrzebowania mocy dla projektowanej technologii; d) Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, (jako Inwestora we wniosku należy wskazać Gminę Miasto Świdnica); e) Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać rozwiązanie wszelkich kolizji; f) Wersja elektroniczna dokumentacji musi być tożsama z wersją drukowaną, tzn. musi zawierać podpisy, uzgodnienia, pieczątki (skan dokumentacji) oraz musi umożliwiać odczytanie plików w programach: Adobe Reader - całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf), MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz STWiOR (pliki aktywne, rozszerzenie.doc), AUTOCAD - część rysunkowa (pliki aktywne, rozszerzenie .dwg); g) Pliki aktywne muszą być w pełni edytowalne, nie mogą posiadać zabezpieczenia przed otwarciem/zapisem; h) Każde opracowanie w wersji elektronicznej winno być umieszczone w odrębnym katalogu (nazwa katalogu powinna odzwierciedlać nazwę opracowania). W nazwach katalogów oraz plików nie należy stosować polskich znaków diakrytycznych; i) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; j) Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu w formie pisemnej przez Zamawiającego; k) Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wypełnienia zobowiązań wynikających z dokumentacji przetargowej, w tym określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, oraz zapewnienia nadzoru autorskiego nad projektem; l) Projektant zobowiązany jest do wykonania projektu technologicznego i projektów wykonawczych w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym; m) Projekt powinien być zgodny z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi oraz powinien uwzględniać przyjęte do stosowania Polskie Normy oraz przepisy Prawa Budowlanego; n) Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia; o) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej; p) W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny; opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych); q) Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń muszą określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych; r) Projektant nie będzie dokonywał zmian i korekt projektu w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiającego rozwiązania, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian na budowie, Projektant bez zwłoki powiadomi Zamawiającego o konieczności ich wprowadzenia; s) Wraz z odebraniem przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji oraz zapłatą wynagrodzenia w pełnej wysokości wynikającej z niniejszej umowy i aneksów do umowy, Projektant przenosi na Zamawiającego całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej (zwanej dalej „Dokumentacją”), stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przenosi własność wszelkich innych projektów i dzieł nie stanowiących utworów wykonanych przez Projektanta zrealizowanych w ramach Umowy na następujących polach eksploatacji, w celu ich wykorzystania w związku z realizacją inwestycji. 2.2. Etap II. 2.2.1. W związku z wymianą złożą filtracyjnego i części urządzeń przewiduje się̨ następujący zakres prac: a) demontaż istniejących urządzeń w niezbędnym zakresie; b) demontaż̇ istniejących rurociągów w zakresie niezbędnym do wykonania zadania; c) dostawa i montaż̇ urządzeń́ technologicznych: mieszacze, pompki perystaltyczne, falowniki (wypełnienie złożem w zbiornikach filtracyjnych materiałem o odpowiednich właściwościach i w odpowiednich proporcjach); d) dostawę̨ i montaż̇ rurociągów technologicznych wraz z przewidzianą projektem armaturą (w niezbędnym zakresie); e) wymianę̨ złoża filtracyjnego filtrów; f) próby szczelności poszczególnych fragmentów instalacji; g) rozruch całości instalacji technologicznej; h) szkolenie personelu; i) opracowanie instrukcji obsługi; j) opracowanie dokumentacji powykonawczej. k) Wykonania i przekazania Zamawiającemu Instrukcji Bezpieczeństwa oraz Analizy Zagrożeń (w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania, uprawiania sportu lub rekreacji na basenie krytym zlokalizowanym w Świdnicy przy ul. Szkole Podstawowej Nr 4). Instrukcja Bezpieczeństwa oraz Analiza Zagrożeń winna być wykonana we współpracy z właściwymi organami (policja, WOPR, inne) na podstawie: − Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i właściwych rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm) − Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286 z późn. zm.); − Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108); − Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261 z późn. zm.). Wykonanie i przekazanie ww. Instrukcji Eksploatacji jest jednym z warunków dokonania odbioru zadania. UWAGA: Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup odkurzacza basenowego o odpowiednich, dla przedmiotowego basenu, parametrach. Przed zakupem Wykonawca winien przedstawić propozycje do akceptacji przez Zamawiającego. 2.2.2. Szczegółowy zakres robót określony jest w programie funkcjonalno-użytkowym sporządzonym przez inż. Andrzeja Nowaka (zał. nr 9 do SIWZ) oraz projekcie umowy, które stanowią integralną część SIWZ. 2.3. Stan istniejący. Obiekt objęty opracowaniem, zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4; 58-100 Świdnica, ul. Marcinkowskiego 4-6 dz. nr 357 obr. 0001 Osiedle Młodych, AM -10. 2.4. Warunki wykonywania robót. 2.4.1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, zasadami bhp, a w szczególności zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, SIWZ, zaleceniami Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 2.4.2. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z reżimem technologicznym, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi; 2.4.3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu BiOZ; 2.4.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem BiOZ; 2.4.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami SIWZ, za jakość zastosowanych materiałów i ich zgodność z normami obowiązującymi, wg przepisów art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 tj. z późn. zm.); 2.4.6. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały zostaną zakupione i dostarczone na teren budowy przez Wykonawcę i będą stanowić jego koszt. Materiały te muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 2.4.7. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie, powinny być nowe i posiadać odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z polską normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatą techniczną, świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te Wykonawca, przed zamówieniem i wbudowaniem materiału, zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację. O uzyskaniu wyżej określonej akceptacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego; 2.4.8. Wykonawca obowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów budowlanych nadających się do stosowania w budownictwie, tj. wyroby spełniające w całości wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.); 2.4.9. Akceptacja materiałów przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, niespełniających wymogów norm obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy; 2.4.10. Wykonawca zobowiązany jest do okazania Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt. 2.4.8. na każdym etapie realizacji robót; 2.4.11. Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy przez osobę wskazaną w ofercie, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego; 2.4.12. Wykonawca zapewni opracowanie projektu technologicznego przez osobę wskazaną w ofercie, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia projektowe, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego; 2.4.13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dla czynności wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z właściwymi przepisami; 2.4.14. Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 2.4.15. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podległ odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową; 2.4.16. Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt zrealizuje tymczasowe obiekty i urządzenia na terenie placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu budowy); 2.4.17. Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu budowy, koszty oznakowania i zagospodarowania zaplecza budowy, zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy oraz innych nakładów, niestanowiących wartości robót budowlanych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym organizacji dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót. Koszty te są objęte ceną ofertową; 2.4.18. Wykonawca poniesie koszty prób, badań jakości robót, itp. w/w koszty są ujęte w cenie ofertowej Wykonawcy; 2.4.19. Wykonawca poniesie koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy; 2.4.20. Zagospodarowanie zaplecza budowy oraz inne nakłady niestanowiące wartości robót budowlanych, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy są objęte ceną ofertową; 2.4.21. Zamawiający uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę w zakresie prowadzonych robót. Zlecenie obejmuje wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej zgodnie z Projektem Technologicznym w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiającym; − Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowania wszelkiej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy 60 dni od daty podpisania umowy. 2.4.22. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na właściwe składowisko odpadów materiałów z rozbiórki nienadających się do ponownego wbudowania; 2.4.23. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania właściwego dokumentu potwierdzającego przekazanie wszystkich odpadów do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2.4.24. Wykonawca, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechana, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy; 2.4.25. Przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz w ich trakcie Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną miejsca Inwestycji oraz terenu sąsiedniego celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami; 2.4.26. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca zapewni dojścia i dojazdy do posesji w trakcie prowadzenia robót budowlanych; 2.4.27. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy i bezpieczeństwo osób i mienia. Wszelkie koszty związane ze stratami przez niewłaściwe zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę; 2.4.28. Wykonawca winien ubezpieczyć budowę, sprawować nadzór nad mieniem, zabezpieczyć i wygrodzić miejsce prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich; 2.4.29. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji robót, również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia; 2.4.30. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i narzędzia używane do robót od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich protokolarnego odbioru; 2.4.31. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 2.4.32. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca; 2.4.33. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robót lub innych czynności objętych przedmiotem zamówienia pod względem ich jakości oraz terminowości; 2.4.34. Zamawiający zachowuje prawo dostępu do terenu budowy dla wskazanych przez siebie przedstawicieli Zamawiającego i innych Wykonawców oraz Spółek zajmujących się dostawą wody, energii, gazu, ciepła i odbioru ścieków; 2.4.35. Wykonawca zgłasza pisemnie zakończenie robót do Zamawiającego, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wpisu Wykonawcy do Dziennika Budowy o zakończeniu robót. Inspektor Nadzoru potwierdzi wpis Wykonawcy do Dziennika Budowy o zakończeniu robót w terminie do 7 dni od daty wpisu; 2.4.36. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych programem funkcjonalno-użytkowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy w ust. 1 niniejszego rozdziału; 2.4.37. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazwane są „robotami zaniechanymi”. 2.5. Warunki odbioru robót. 2.5.1. Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty zanikowe Inspektorowi Nadzoru. 2.5.2. Wykonawca będzie sukcesywnie przekazywał do odbioru przedmiot umowy (tj. roboty zanikowe, odcinkowe próby szczelności itp.). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania protokołu odbioru od Inspektora Nadzoru. 2.5.3. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarcza Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe w szczególności: Dziennik Budowy, protokoły technicznego odbioru robót związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, dokumentację powykonawczą, atesty i aprobaty na wbudowane materiały, itp. 2.5.4. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą rozpoczęcia czynności odbiorów będzie pisemne zawiadomienie Wykonawcy, wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu wszystkich robót potwierdzony ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru. 2.5.5. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 2.5.6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki, jeżeli taka nastąpi, b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki. 2.5.7. Podstawą do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót będzie wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem jak w ust 2.5. pkt. 2.5.8. lit. b. 2.5.8. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty niżej wymienione: a) oryginał Dziennika Budowy, b) oświadczenie Kierownika Budowy: - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, - o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, c) zaakceptowane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego: dokumentacja powykonawcza, protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów, w tym świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie, d) karta gwarancyjna na wykonane roboty budowlane, zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2.5.9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 2.5.10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest: a) do sporządzenia operatu kolaudacyjnego zawierającego elementy (dane) wynikające z umowy, SIWZ, STWiORB i Prawa Budowlanego, w tym wyniki badań sprawdzających, b) do wykonania ewentualnych zaleceń sformułowanych przez Instytucje opiniujące zamiar przystąpienia do użytkowania obiektu. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych Usługi projektowe: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Roboty budowlane: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie budowy basenów pływackich 45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. Ewentualny zakres robót budowlanych zamówienia to m.in.: roboty w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, do kwoty 20.000,00 zł brutto. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) polegających na wykonaniu następujących prac: a) Roboty remontowe; b) Roboty rozbiórkowe; c) Roboty instalacyjne elektryczne; d) Roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych. e) Roboty w zakresie montażu urządzeń technologicznych uzdatniania wody. 10. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w ust. 9, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz tych osób. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez: 11.1. przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będą świadczyć czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych, 11.2. okazanie dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 11.3. sprawdzenie czy roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione w Załączniku nr 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, które zostały wskazane przez Wykonawcę. 12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 11 pkt. 11.1. i 11.2. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy załączonym do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 13. Kontrola, o której mowa w ust. 11 może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45212200-8, 45212212-5, 45212290-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 276422.76
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPHU „ANCHEM” Zbigniew Wojciul
Email wykonawcy: zw@anchem.eu
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 3/3
Kod pocztowy: 78-320
Miejscowość: Połczyn Zdrój
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 359775.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 359775.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 424350.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500079040-N-2017 z dnia 20-12-2017 r.
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu: Przetarg nieograniczony na roboty instalacyjne realizowane w 2018 roku mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613494-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 16155521000000, ul. ul. Ozimska  19, 45057   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65, e-mail beata.klopotowska@um.opole.pl, faks 77 443 57 39.
Adres strony internetowej (url): http://mzlk-opole.bip.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na roboty instalacyjne realizowane w 2018 roku mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MZLK.2420.69.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty instalacyjne wod.-kan., gaz, c.o. mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z: a) przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ (odpowiednio dla każdego rejonu oddzielnie załącznik nr 1a-REJON I, załącznik nr 1b-REJON II, załącznik nr 1c-REJON III), b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ (dot. wszystkich rejonów). 3. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Przez rozwiązania równoważne będą uznane materiały lub urządzenia o parametrach nie gorszych jak wskazane w SIWZ. 5. Na zakres robót objętych niniejszą umową składają się roboty konserwacyjne i usuwanie awarii, a w szczególności: a) wymiana odcinków instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub gazowej, b) wymiana trójników , kolanek i innych łączników instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, c) wymiana zaworów instalacji wodociągowej, d) wymiana armatury instalacji wodociągowej, e) wymiana urządzeń sanitarnych, f) wymiana podejść kanalizacyjnych, g) wymiana instalacji wodociągowej w mieszkaniach, h) wymiana pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, i) wykonanie izolacji pionów wodnych, j) czyszczenie wpustów podwórzowych, k) udrażnianie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, l) naprawa studzienek, m) czyszczenie gajgerów, n) wymiana grzejników. 6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty i zabudowane materiały na okres minimum 36 miesięcy , licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót, a na użyte materiały zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krócej niż 1 rok. Okres rękojmi za wady trwa 60 miesięcy licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45300000-0

Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45332000-3, 45333000-0, 45331000-6, 45331110-0, 45331100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie 1: roboty instalacyjne mające na celu usunięcie awarii lub konserwację w REJONIE I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 140980
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Instalatorstwo Sanitarne Usługi Ogólnobudowlane Huber Waldera
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ciepła 5
Kod pocztowy: 45-920
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 121761.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121761.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 121761.19
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie 2: roboty instalacyjne mające na celu usunięcie awarii lub konserwację w REJONIE II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 140980
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Dereń Mariusz DOMEX - usługi instalacyjne, wod-kan, c.o., inst. gazowe, elektryczne, ogólnobudowlane
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tatrzańska 4 lok. 3
Kod pocztowy: 45-217
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 148480.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 148480.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 148480.26
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie 3: roboty instalacyjne mające na celu usunięcie awarii lub konserwację w REJONIE III.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 187934.81
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Instalatorstwo sanitarne Ogrzewania Gazowego Usługi Ogólnobudowlane Wacław Waleński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kałowiczki 16
Kod pocztowy: 46-037
Miejscowość: Karłowice
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 192553.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 192553.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 192553.16
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły