Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji CENTRUM w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia

Ogłoszenie dodano: 01.12.2018

Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna, 41300 Dąbrowa Górnicza (Śląskie)

Miejsce: Dąbrowa Górnicza

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.12.2018, godzina: 15:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500286766-N-2018 z dnia 30-11-2018 r.
Dąbrowa Górnicza: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020; Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Nazwa projektu lub programu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020; Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice

I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrowa Górnicza, Krajowy numer identyfikacyjny 27625531200000, ul. ul. Graniczna  21, 41300   Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 956 700, e-mail zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl, faks 32 2625032, 2956700.
Adres strony internetowej (url): www.bip.dabrowa-gornicza.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
www.sarp.katowice.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
wyłącznie w formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej
pod adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji CENTRUM w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia
Numer referencyjny: ZP.BOP.271.4.98.2018

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla założenia przestrzennego Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji CENTRUM w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV
71420000-8,
71240000-2
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: WARUNKI DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE I WYMAGANE DOKUMENTY 1. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy Konkursu dopuszczeni do udziału w Konkursie i zaproszeni przez Zamawiającego do złożenia prac konkursowych. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu (samodzielnie biorącym udział w Konkursie) lub Uczestnikami Konkursu (wspólnie biorącymi udział w Konkursie), które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie według określonego wzoru oraz wymagane Regulaminem Konkursu ZAŁĄCZNIKI i pozostałe dokumenty (według wykazu - Załącznik nr 5). Uczestnik Konkursu lub Uczestnicy biorący wspólnie udział w Konkursie mogą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia Wniosku, pracy konkursowej oraz podpisania wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu lub muszą podejmować wszelkie wyżej wymienione działania wspólnie. 3. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z Konkursu. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem Konkursu. 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu Ustawy PZP, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Pzp. Organizator nie określa innych wymagań dotyczących Uczestników Konkursu. Zamawiający/Organizator dokona oceny braku podstaw wykluczenia Uczestnika na zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o komplet złożonych wraz z Wnioskiem (Załącznik nr 1) pozostałych załączników. 5. Uczestnicy Konkursu składają Wniosek (Załącznik nr 1) o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z pozostałymi załącznikami zgodnie z ich treścią. 6. Brak wymaganych załączników, ich nieuzupełnienie lub niepoprawienie - we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy PZP - stanowić będzie podstawę do niedopuszczenia do udziału w Konkursie. Zamawiający może także wezwać do udzielenia lub złożenia wyjaśnień dotyczących wymaganych załączników w wyznaczonym przez siebie terminie.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
walory urbanistyczno-architektoniczne - 50
walory ekonomiczne - 30
stopień unikalności rozwiązań programowo – przestrzennych oraz odniesienie do kontekstu przestrzennego - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 20/12/2018, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Termin składania prac konkursowych: Data: do dnia 15.03.2019r. godzina: do godziny 15.00 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane prace konkursowe: polski Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice ul. Dyrekcyjna 9 40-013 Katowice (w godzinach urzędowania biura SARP Oddział Katowice). Kryteria oceny prac konkursowych: 1) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych – 50%; 2) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu, w tym możliwość etapowej komercjalizacji obszaru założenia – 30%; 3) stopień unikalności rozwiązań programowo – przestrzennych oraz odniesienie do kontekstu przestrzennego - w tym sposób nawiązania i stopień zachowania historycznej substancji budowlanej (formy architektonicznej, detalu, materiału) - 20%.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I NAGRODA - 25 000,- PLN brutto oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, II NAGRODA - 20 000,- PLN brutto, III NAGRODA - 15 000,- PLN brutto. Dla Sądu Konkursowego zastrzeżono prawo innego rozdzielenia kwoty przeznaczonej na nagrody pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na nie przeznaczonej. Sąd Konkursowy może przyznać ponadto wyróżnienia oraz wyróżnienia honorowe.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły