„DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY POLANÓW DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W 2019 r.”

Ogłoszenie dodano: 28.11.2018

Zamawiający: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie, Gradowe Wzgórze, 76010 Polanów (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Polanów

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 06.12.2018, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie: „DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY POLANÓW DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W 2019 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie, krajowy numer identyfikacyjny 33039114300000, ul. Gradowe Wzgórze  7 , 76010   Polanów, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 161 761, e-mail zeao@polanow.pl, faks 943 161 761.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zeao.polanow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.zeao.polanow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zeao.polanow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osoniście lub za pośrednictwem posłańców.
Adres:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 7, 76-010 Polanów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY POLANÓW DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W 2019 r.”
Numer referencyjny: ZEAO 271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Polanów do Szkół i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w 2019 r. tj. do: 1) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie ul. Wyspiańskiego 4, 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie ul. Rzeczna 5, 3) Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie ul. Połczyńska 71 A, 4) Przedszkola „Mały Książę” w Koszalinie ul. Dywizji Drezdeńskiej 13, 5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie ul. Kopernika 9, 6) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Tursku, Tursko 4,77-200 Miastko 7) Przedszkole Gminne w Polanowie, ul. Dworcowa 12,76-010 Polanów 2. Usługa realizowana będzie we wszystkie dni funkcjonowania placówek od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich oraz dni ustawowo wolnych i dni wolnych od zajęć - przewidzianych w kalendarzu szkoły. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego i przekazanym Wykonawcy na 3 tygodnie przed planowanym odpracowaniem zajęć. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Przewidywana liczba dzieci objętych dowozem w roku 2019 – 19 osób, 2) Wykaz miejsc odbioru oraz dowóz do placówki dzieci: L.p. Adres dziecka/ucznia Placówka 1. Rzeczyca Mała , 76-010 Polanów Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie ul. Połczyńska 71A 2. Rzeczyca Mała ,76-010 Polanów Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie ul. Połczyńska 71A 3. Rzeczyca Mała , 76-010 Polanów Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie ul. Połczyńska 71A 4. Rzeczyca Wielka , 76-010 Polanów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie ul. Rzeczna 5 5. Wietrzno 76-010 Polanów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie ul. Rzeczna 5 (uczeń w ciągu tygodnia przebywa w internacie) 6. 76-010 Polanów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie ul. Rzeczna 5 7. 76-010 Polanów Przedszkola „Mały Książę” w Koszalinie ul. Dywizji Drezdeńskiej 13 8. 76-010 Polanów Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie ul. Połczyńska 71A 9. 76-010 Polanów Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Wyspiańskiego 4 Koszalin 10. Sowinko, 76-010 Polanów Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ul. Szpitalna 7, Koszalin 11. 76 – 010 Polanów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie ul. Kopernika 9 (uczeń w ciągu tygodnia przebywa w internacie) 12. Bukowo , 76-010 Polanów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie ul. Rzeczna 5 13. Dadzewo , 76-010 Polanów Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie ul. Połczyńska 71A 14. 76-010 Polanów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie ul. Rzeczna 5 15. Sowinko, 76-010 Polanów Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie ul. Szpitalna 7 16. 76-010 Polanów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tursku Tursk 4, 77-200 Miastko 17. 76-010 Polanów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tursku Tursk 4, 77-200 Miastko 18. Cetuń, 76-010 Polanów Przedszkole Gminne w Polanowie, ul. Dworcowa 12 (wózek inwalidzki) 4. Wykaz został sporządzony zgodnie z danymi dostępnymi w ZEAO w Polanowie i aktualnymi na dzień sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Liczba osób objętych dowozem może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, po każdej zmianie Zamawiający przedłoży Wykonawcy wykaz uczniów. 5. Zakres usługi będzie obejmował : 1) Odbiór dzieci z domu pod wskazanymi adresami od godziny 6:30 - godziny odbioru ustala przewoźnik z rodzicami. 2) Dowóz dzieci do placówek oświatowych: • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie ul. Wyspiańskiego 4, do godz. 8:00 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie ul. Rzeczna 5, do godz. 8:00 • Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie ul. Połczyńska 71A, do godz. 8:00 • Przedszkole „Mały Książę” w Koszalinie ul. Dywizji Drezdeńskiej 13, do godz. 9:00 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie ul. Kopernika 9, do godz. 9:00 (poniedziałek) • Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tursku, Tursko 4, do godz. 8:00 (poniedziałek) • Przedszkole Gminne w Polanowie ul. Dworcowa 12, 76-010 Polanów do godz. 8:00 3) Odbiór dzieci z placówek oświatowych: • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie ul. Wyspiańskiego 4, od godz. 14:00 do godz. 15.30 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie ul. Rzeczna 5, od godz. 14:00 do godz. 15:30, • Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie ul. Połczyńska 71A od godz. 14:00 do godz. 15:30, • Przedszkole „Mały Książę” w Koszalinie ul. Dywizji Drezdeńskiej 13, do godz. 15:00, • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie ul. Kopernika 9, od godz. 13:00 do godz.15:00 (piątek) • Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tursku, Tursko 4, od godz. 13:00 do godz. 15.00 (piątek) • Przedszkole Gminne w Polanowie, ul. Dworcowa 12,76-010 Polanów Od godz. 13:00. Godziny dowozu i odbioru ustala Przewoźnik z placówkami oświatowymi (na podstawie planu zajęć uczniów) 4) Dowóz do domu pod wskazanymi adresami. 6. Ponadto wykonawca: 1) Będzie wykorzystywał przy realizacji zamówienia pojazdy nie starsze niż 20 lat, które posiadają ważne polisy ubezpieczeniowe oraz aktualne badania techniczne, odpowiadają ogólnym warunkom przewozu osób oraz dopuszczone do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia wymienionych wymogów w czasie obowiązywania umowy i żądać okazania stosownych dokumentów. 2)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przewozu uczniów oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów. 3) Pojazd powinien być wyposażony w siedzenia z pasami bezpieczeństwa, sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu według obowiązujących przepisów w ruchu pasażerskim i transporcie drogowym oraz właściwie do charakteru przewozów oznakowanym. Ze względu na możliwość wystąpienia przewozu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wykonawca realizuje usługę z użyciem pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim tj. wyposażone w szyny i pasy lub uchwyty do mocowania wózków do przewozu osób niepełnosprawnych oraz pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach; w najazdy lub windę umożliwiające bezpieczny dostęp do pojazdu osobie niepełnosprawnej na wózku. 4) Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom dodatkowo opiekuna. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoba pełniąca funkcję opiekuna w trakcie wykonywania obowiązków powinna być wyposażona i używać kamizelki odblaskowej. 5) Opiekun ma obowiązek odprowadzenia dziecka z domu do samochodu, z samochodu do szkoły, ze szkoły do samochodu oraz z samochodu do domu. 6) Udzieli czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i przy wysiadaniu. Dopilnuje aby każde dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu. 7) Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. 8) W przypadku awarii autobusu/autobusów Wykonawca zapewnia niezwłocznie transport zastępczy spełniający wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania transportu zastępczego Wykonawca pokrywa koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy, który może być wybrany przez Zamawiającego. 9) W celu właściwego rozpoznania skali trudności zadania niezbędna jest wizja terenowa Wykonawcy przed złożeniem oferty. 10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, osób wykonujących wszelkie czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, na podstawie umowy o pracę, tj. kierowców, opiekunów. 11) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy, 12) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownikami wykonującymi wszelkie czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi będą osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. 13) O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w ust.11 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. Wykonawca będzie mógł powierzyć bezpośrednią realizację usługi osobom wymienionym w ust.11 dopiero po dokonaniu zmiany u Zamawiającego. 14) Zmiany, o których mowa w ust. 13 wymagają przedłożenia Zamawiającemu, nowych umów o pracę lub pracę tymczasową oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 15) Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełnienia wymagań przez Wykonawcę w zakresie określonym ust.10 i 11. Kontrola dopuszcza zarówno wymóg złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia jak również przedłożenia dokumentów w postaci zawartych umów o pracę w oryginale do wglądu oraz dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika do ZUS. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 16) Przyjmuje się, że całość zamówienia realizowana będzie przez około 183 dni, 17) Zamawiający przyjmuje liczbę kilometrów na dowóz i odwiezienie uczniów – 245 km dziennie.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-01-02 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy wykonawca posiada aktualną- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument na sumę ubezpieczenia OC nie niższą niż 200 000,00 PLN ( słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 ) na jedno i na wszystkie zdarzenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje minimum 1 (jedną) usługę w zakresie dowozu uczniów do szkół odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 80.000.00 zł (brutto) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane, na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. Dokument należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Wykonawca musi wykazać na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, że dysponuje minimum 2 osobami posiadającymi prawo jazdy kat. D; Wykonawca zobowiązany jest wykazać zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, że przy wykonywaniu zamówienia będzie stosował pojazdy nie starsze niż 20-lat, tj. co najmniej z 1999 rok produkcji. Ponadto pojazdy te muszą: odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe oraz aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzpn. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Wykaz wykonania lub wykonywania minimum jednej usługi sporządzonej na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załączniki nr 2 do SIWZ. Dokument należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. 2)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 3)Wykaz pojazdów jakimi wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ 4)Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy wykonawca posiada aktualną- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument na sumę ubezpieczenia OC nie niższą niż 200 000,00 PLN ( słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 ) na jedno i na wszystkie zdarzenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Pełnomocnictwo-jeśli dotyczy. 4. Zobowiązanie innego podmiotu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego – (Z)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach: 1)wprowadzenie istotnych zmian do przedmiotu zamówienia spowodowanych formalno-prawnymi lub technicznymi, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 2)zmniejszenia zakresu realizacji usług, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej że: a)wykonanie części zakresu usług nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub b)wykonanie części zakresu usług nie jest możliwe, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy; 3)zmiany kwoty wynagrodzenia i terminu wykonania umowy, w przypadku: a)wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b)wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany, na podstawie której wykonawca wykonuje przedmiot umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu wykonania umowy, c)wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4)w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji prac projektowych, zmiany stawki obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT). 3.We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 3, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 4.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1)opis propozycji zmiany, 2)uzasadnienie zmiany, 3)obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 4)opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania umowy. 5.Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca. 6.Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły