USŁUGA W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z ICH PÓŹNIEJSZYM UNIESZKODLIWIENIEM LUB WYKORZYSTANIEM Z TERENÓW KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W 2019 ROKU

Ogłoszenie dodano: 23.11.2018

Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Konstantynowska, 95-100 Zgierz (Łódzkie)

Miejsce: Zgierz

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 04.12.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 06.12.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


31 Wojskowy Oddział Gospodarczy: USŁUGA W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z ICH PÓŹNIEJSZYM UNIESZKODLIWIENIEM LUB WYKORZYSTANIEM Z TERENÓW KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W 2019 ROKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 10106725600000, ul. ul. Konstantynowska  85 , 95-100   Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 26 1442098, e-mail 31wog.zp@ron.mil.pl, faks 26 1442101.
Adres strony internetowej (URL): www.31wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka budżetowa Sektora Finansów Publicznych - Wojsko
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.31wog.wp.mi.lpl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.31wog.wp.mi.lpl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z ICH PÓŹNIEJSZYM UNIESZKODLIWIENIEM LUB WYKORZYSTANIEM Z TERENÓW KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W 2019 ROKU
Numer referencyjny: 8/ZP/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych wraz z ich późniejszym unieszkodliwieniem lub wykorzystaniem z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w 2019r. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach Nr 1,6 i 8a - 8e do SIWZ. 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 5 zadań. 4.Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedno lub więcej zadań. 5.W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie. 6.Zamawiający nie przewiduje: 6.1 składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP); 6.2 udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP (art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP); 6.3 zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP); 6.4 rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 ustawy PZP); 6.5 aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 ustawy PZP); 6.6 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 ustawy PZP); 6.7 zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 7.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV: 90511000-2 usługi odbioru i wywozu odpadów 90533000-2 usługi gospodarki odpadami 90512000-9 usługi transportu odpadów 8.Lokalizacja obiektów: zadanie nr 1 Kutno, Skierniewice zadanie nr 2 Tomaszów Mazowiecki, Nowy Glinnik zadanie nr 3 Leźnica Wielka zadanie nr 4 Regny, Gałkówek zadanie nr 5 Zgierz, Jeżewo, Łódź 9.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu usług, maksymalnie o 5%. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych za 1 m3 / tonę określonych w umowie w wypadkach konieczności zwiększenia ilości odpieranych odpadów w związku ze wzrostem stanu osobowego w jednostkach wojskowych. Uruchomienie prawa opcji nastąpi, na pisemny wniosek Zamawiającego, po przekroczeniu prognozowanych ilości podlegających odbiorowi, które określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90533000-2
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 545260,83
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy właściwej dla miejsca wykonywania usługi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze.zm.). posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce transportującego odpady zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze.zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1 i pkt. 4 ustawy PZP jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji (dotyczy wszystkich zadań): 4) ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU LUB Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI ODRĘBNE PRZEPISY WYMAGAJĄ WPISU DO REJESTRU LUB EWIDENCJI, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 5 PKT. 1 USTAWY PZP; Dokument w pkt. 4) składa tylko Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza. Wykonawca przedłoży dokumenty podczas toczącego się postępowania w odpowiedzi na skierowane przed udzieleniem zamówienia, wezwanie Zamawiającego z wyznaczonym terminem złożenia dokumentów, tj. nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania (o ile tego rodzaju wezwanie zostanie wystosowane). Złożone dokumenty powinny być aktualne na dzień ich składania Zamawiającemu. Zamawiający nie wymaga dokumentów, o których mowa od podwykonawców – o ile będzie dotyczyć. 5)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a)w pkt. 4) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 6) Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5) , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 4) stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 22 USTAWY) WYKONAWCA ZŁOŻY : 1)Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy właściwej dla miejsca wykonywania usługi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze.zm. ). 2)Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce transportującego odpady zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r, poz. 992 ze.zm.) 3)ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp). W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązany będzie złożyć dokumenty, które określają w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; oraz przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę , o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób zamieszkałych na terenie gmin - wymienionych w danym zadaniu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez strony pod rygorem ich nieważności i jest dopuszczalna jedynie w sytuacjach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących sytuacjach: 1) Zmiany lokalizacji pojemników, częstotliwości wywozu odpadów, pojemności oraz ilości pojemników; 2) Zmiany siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy/Zamawiającego 3) Zmiany strukturalne (przekazanie kompleksu wojskowego poza resort obrony narodowej), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia – zmniejszenie zakresu usług. 4) Wyłączenie jednego kompleksu wojskowego, a włączenie drugiego, o ile nie ma to wpływu na wartość umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1 - Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych wraz z ich późniejszym unieszkodliwieniem lub wykorzystaniem z Kutna i Skierniewic w 2019r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych wraz z ich późniejszym unieszkodliwieniem lub wykorzystaniem z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w 2019r. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach Nr 1, 6 i 8a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90533000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 55038,22
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób zamieszkałych na terenie gmin40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2 - Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych wraz z ich późniejszym unieszkodliwieniem lub wykorzystaniem z Tomaszowa Mazowieckiego i Nowego Glinnika w 2019r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych wraz z ich późniejszym unieszkodliwieniem lub wykorzystaniem z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w 2019r. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach Nr 1, 6 i 8b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90511000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 181322,67
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób zamieszkałych na terenie gmin 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3 - Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych wraz z ich późniejszym unieszkodliwieniem lub wykorzystaniem z Leźnicy Wielkiej w 2019r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych wraz z ich późniejszym unieszkodliwieniem lub wykorzystaniem z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w 2019r. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach Nr 1, 6 i 8c do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90533000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 126756,09
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób zamieszkałych na terenie gmin40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Zadanie nr 4 - Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych wraz z ich późniejszym unieszkodliwieniem lub wykorzystaniem z Regien i Gałkówka w 2019r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych wraz z ich późniejszym unieszkodliwieniem lub wykorzystaniem z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w 2019r. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach Nr 1, 6 i 8d do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90533000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 28319,26
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób zamieszkałych na terenie gmin40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Zadanie nr 5 - Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych wraz z ich późniejszym unieszkodliwieniem lub wykorzystaniem Zgierza , Jeżewa , Łodzi w 2019r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych wraz z ich późniejszym unieszkodliwieniem lub wykorzystaniem z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w 2019r. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach Nr 1, 6 i 8e do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90533000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 153824,59
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób zamieszkałych na terenie gmin40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły