„DOWOŻENIE I ODWOŻENIE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYNI W GMINIE SZAMOCIN W OKRESIE OD DNIA 02.01.2019 DO DNIA 20.12.2019 W RAMACH KOMUNIKACJI REGULARNEJ (ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH)”

Ogłoszenie dodano: 23.11.2018

Zamawiający: Gmina Szamocin, Pl. Wolności, 64820 Szamocin (Wielkopolskie)

Miejsce: Szamocin

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 20.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 05.12.2018, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 11.06.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510116679-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.
Gmina Szamocin: „Dowożenie i odwożenie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi w Gminie Szamocin w okresie od dnia 02.01.2019 do dnia 20.12.2019 r. w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 652321-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Szamocin, Krajowy numer identyfikacyjny 57079104600000, ul. Pl. Wolności  19, 64-820  Szamocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 848 003, e-mail sekretariat@gminaszamocin.pl, faks 672 848 065.
Adres strony internetowej (url): www.gminaszamocin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dowożenie i odwożenie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi w Gminie Szamocin w okresie od dnia 02.01.2019 do dnia 20.12.2019 r. w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)”
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dowożenia i odwożenia dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi w Gminie Szamocin w okresie od dnia 02.01.2019 do dnia 20.12.2019 r. w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych). 2. Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół i odwóz uczniów do miejsca zamieszkania (miejsc przystankowych). 3.Zamówienie obejmuje przewóz uczniów (dowóz i odwóz do miejscowości zamieszkania) w ramach utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu uczniów z biletem miesięcznym (w cenach biletów ustalonych w niniejszym postępowaniu). 4. Dowożenie i odwożenie uczniów, w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych), we wszystkie dni zajęć szkolnych w terminie od 02.01.2019 r. do 20.12.2019 r. w miesiącach I – VI IX – XII 2019 to jest 10 miesięcy przewozowych. 5.Usługa polega na przewozie uczniów: Średnia miesięczna ilość kilometrów wynosi (264 km x 183 dni / 10 m-cy) = 4 831,2 km Ilość dzieci dowożonych autobusami na terenie Gminy (wg. zamówionych biletów na X.2018 r.) wynosi 362 w tym: Szkoła Podstawowa w Szamocinie 189, Szkoła Podstawowa w Lipiej Górze 100 Gminne Przedszkole Publiczne w Szamocinie Oddział w Szamocinie 56 Oddział w Lipiej Górze 17 do niżej wymienionych placówek: Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocin Pl. Wolności 31 Gminnego Przedszkola Publicznego w Lipiej Górze – Lipia Góra 72 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Szamocinie, ul. 19 Stycznia 29 Szkoła Podstawowa im Władysława Reymonta w Lipiej Górze – Lipia Góra 64
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 288259.26
Waluta PLM
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Pile
Email wykonawcy: pkspila@pkspila.pl
Adres pocztowy: ul.Przemysłowa 23
Kod pocztowy: 64-820
Miejscowość: Piła
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 311320.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 311320.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 311320.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: NIE
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  Przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki zamówienia.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły