Świadczenie usługi w zakresie przewozu szczepionek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie województwa małopolskiego

Ogłoszenie dodano: 13.11.2018

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Prądnicka, 31-202 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 22.11.2018, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 30.12.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie: Świadczenie usługi w zakresie przewozu szczepionek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie województwa małopolskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 000297394, ul. Prądnicka  76 , 31-202  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122549410, , e-mail a.bojdo@wsse.krakow.pl, p.sukiennik@wsse.krakow.pl, faks 122549430.
Adres strony internetowej (URL): www.wsse.krakow.pl
Adres profilu nabywcy: www.wsse.krakow.pl (zakładka: O Stacji, Zamówienia publiczne)
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka budżetowa, podmiot leczniczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wsse.krakow.pl (zakładka: O Stacji, Zamówienia publiczne), e-mail: a.bojdo@wsse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wsse.krakow.pl (zakładka: O Stacji, Zamówienia publiczne)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, pok. 20

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie przewozu szczepionek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie województwa małopolskiego
Numer referencyjny: AGZ.272.22.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie przewozu szczepionek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie województwa małopolskiego. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Załadunek szczepionek z magazynu szczepionek do samochodu oraz wyładunek szczepionek z samochodu do magazynu szczepionek zgodnie z dokumentacją rozchodu prowadzoną przez pracownika Zamawiającego. 2) Przewóz szczepionek zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże harmonogram na dany miesiąc co najmniej 4 dni robocze przed datą przewozu szczepionek i dokumentacji, a w sytuacjach wyjątkowych na 1 dzień roboczy przed datą przewozu szczepionek. 3) Wykonawca ma obowiązek zapewnić środek transportu (wraz z kierowcą) pozwalający na jednorazowy przewóz szczepionek o pojemności nie mniejszej niż 7 m3 zapewniający swobodny przepływ powietrza pomiędzy wewnętrzną ścianą komory transportowej a opakowaniem szczepionek w warunkach stałego utrzymania temperatury w zakresie od +2 °C do +8 °C, z możliwością stałego monitoringu temperatury i jej rejestracji przez czas trwania przewozu. Po każdorazowym przewozie towaru Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wydruk z monitoringu temperatury. Wykonawca w każdym punkcie dostawy zobowiązany jest przedstawić całościowy wydruk temperatury od momentu załadunku do chwili dostawy do danego punktu odbioru. Rok produkcji pojazdu nie może być wcześniejszy niż 2012. 4) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć szczepionki zgodnie z wytyczoną trasą, natomiast powrót zrealizować najkrótszą trasą. 5) Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę (nie licząc powrotu do bazy Wykonawcy) w godzinach urzędowania Zamawiającego oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, tj. w godzinach 8:15 – 15:00. 6) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kart drogowych zawierających w szczególności następujące dane: imię i nazwisko kierowcy, datę przewozu szczepionek, miejsca załadunku i wyładunku szczepionek oraz długość przebytej trasy w kilometrach pomiędzy miejscem załadunku i wyładunku, potwierdzonych każdorazowo przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 7) Z chwilą pobrania towaru z siedziby WSSE w Krakowie Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkodę powstałą wskutek nieprawidłowego wykonania usługi, a w szczególności za: utratę, ubytek lub uszkodzenie szczepionek (w tym przerwanie łańcucha chłodniczego) od momentu ich pobrania do momentu wydania w miejscu docelowym. 8) W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia zastępczego pojazdu, zapewniającego wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w max. czasie do 2 godzin od czasu wystąpienia usterki i kontynuowania przewozu szczepionek oraz dokumentacji zgodnie z harmonogramem. 9) W przypadku konieczności zmiany środka transportu na inny niż określony w umowie Wykonawca ma obowiązek poinformowania o tym drogą elektroniczną oraz uzyskania zgody Zamawiającego na takie działanie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został także we wzorze umowy (Załącznik 2 do siwz). 4. Na potwierdzenie, że oferowana usługa w zakresie przewozu szczepionek spełnia wymagania Zamawiającego należy dostarczyć dokumenty: 1) Wynik testu utrzymania wymaganej temperatury w przestrzeni transportowej pojazdu przy awarii zasilania dla czasu podstawienia pojazdu zastępczego przyjmując temperaturę otoczenia dla okresu letniego. 2) Świadectwo przeglądu układu chłodzenia komory transportowej (raz na 12 miesięcy) - wykonane przez firmę specjalistyczną w tym zakresie. 3) Świadectwo sprawdzenia poprawności wskazań i rejestracji temperatury w komorze transportowej raz na 12 miesięcy - wykonane przez firmę specjalistyczną w tym zakresie w odniesieniu do wskazań przyrządu wzorcowego posiadającego świadectwo wzorcowania nie starsze niż 12 miesięcy wydane przez jednostkę akredytowaną. Dokumenty te będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 5. Przewidywana częstotliwość wykonywania usługi przewozu szczepionek: 4 następujące po sobie dni robocze / miesiąc. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w wyjątkowych sytuacjach może zaistnieć konieczność przewiezienia szczepionek częściej niż przez 4 dni w miesiącu. 6. Przykładowe trasy przejazdu: 1 dzień: WSSE Kraków ul. Prądnicka 76 – PSSE Wadowice – PSSE Sucha Beskidzka – PSSE Nowy Targ – PSSE Zakopane – PSSE Myślenice – powrót do bazy Wykonawcy; 2 dzień: WSSE Kraków ul. Prądnicka 76 – PSSE Wieliczka – PSSE Bochnia – PSSE Brzesko – PSSE Tarnów – PSSE Dąbrowa Tarnowska – powrót do bazy Wykonawcy; 3 dzień: WSSE Kraków ul. Prądnicka 76 – PSSE Kraków ul. Gazowa – PSSE Limanowa – PSSE Nowy Sącz – PSSE Gorlice – powrót do bazy Wykonawcy; 4 dzień: WSSE Kraków ul. Prądnicka 76 – PSSE Oświęcim – PSSE Chrzanów – PSSE Olkusz – PSSE Miechów – PSSE Proszowice – powrót do bazy Wykonawcy. Planowana maksymalna długość tras wynosi 19 500 km/rok i uwzględnia wyjazdy niemożliwe do przewidzenia na chwilę obecną. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca będzie realizował zamówienie przy pomocy podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. załadunku i wyładunku towaru, kierowania pojazdem podczas przewozu towaru do wskazanych miejsc. 9. Wykonawca winien złożyć w ofercie stosowne oświadczenie, iż osoby wykonujące czynności określone w ust. 8 będą w trakcie realizacji umowy zatrudnione na umowę o pracę. Niezłożenie takiego oświadczenia będzie skutkować odrzuceniem oferty. 10. Tryb postępowania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań - określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik 2 do siwz.

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60180000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-02   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny wykonawca biorący udział w postępowaniu, wykonawca wraz ze złożonym oświadczeniem przedstawia dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji postępowania o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia i dokumenty składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia. 4. Oświadczenia składane są w oryginale podpisane przez wykonawcę. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 5, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz 5-6 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w formie pisemnej. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do podmiotów na zasobach, których polega wykonawca przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także w odniesieniu do podwykonawców, którym zamierza wykonawca powierzyć wykonanie części zamówienia, dokumentów wskazanych w ust. 1 oraz 5-6.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300 000,00 zł wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy. 2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w pkt III siwz, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania niniejszego zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia oraz pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy złożyć w oryginale w formie pisemnej w języku polskim.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 460,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych, 00/100). 2. Wadium w wymaganej wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmiotu, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 40 1010 1270 0037 0813 9120 1000. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wadium wnoszonego w formie/formach określonych w pkt 2 lit. b) - e) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 76 w pok. nr 20. 5. Z treści gwarancji / poręczenia musi jednocześnie wynikać: 1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwota gwarancji / poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert, 5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w przepisach ustawy. 6. Oferta zostanie odrzucona jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą) lub wniesie wadium w złej formie lub wysokości. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, jeżeli Wykonawca: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy na zasadach określonych w siwz lub zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena70,00
max. czas podstawienia zastępczego środka transportu20,00
rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia usługi10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na warunkach wskazanych we wzorze umowy (załącznik 2 do siwz).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły