Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni w Stanisławowie Pierwszym, ul. Koncertowa 4, 05-126 Nieporęt

Ogłoszenie dodano: 06.11.2018

Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt, Koncertowa, 05-126 Stanisławów Pierwszy (Mazowieckie)

Miejsce: Stanisławów Pierwszy

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.12.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 14.11.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt: Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni w Stanisławowie Pierwszym, ul. Koncertowa 4, 05-126 Nieporęt
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni w Stanisławowie Pierwszym, ul. Koncertowa 4, 05-126 Nieporęt
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt, krajowy numer identyfikacyjny 14601501400000, ul. Koncertowa  4 , 05-126   Stanisławów Pierwszy, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 772 00 89, e-mail osir@osir.nieporet.pl, faks 22 772 00 89.
Adres strony internetowej (URL): www.osir.nieporet.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.osir.nieporet.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni w Stanisławowie Pierwszym, ul. Koncertowa 4, 05-126 Nieporęt
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Sprzątanie i utrzymanie w czystości pływalni o łącznej powierzchni użytkowej 2043,87 m2, w okresie od 02.01.2019 r. do 30.12.2020 r. Kompleksowe sprzątanie odbywa się w okresie trwania umowy z uwzględnieniem dni, w których obiekt jest nieczynny dla klientów :  Nowy Rok - nieczynne  Święto Trzech Króli - 08:00-22:00  Wielka Sobota - 08:00-22:00  Pierwszy Dzień Wielkiej Nocy - nieczynne  Drugi Dzień Wielkiej Nocy - 08:00-22:00  Święto Pracy - 08:00-22:00  Święto uchwalenia Konstytucji 3maja - 08:00-22:00  Zielone Światki - 08:00-22:00  Boże Ciało 08:00-22:00  Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny - 08:00-22:00  Wszystkich Świętych - nieczynne  Święto Niepodległości - 08:00-22:00  Wigilia - nieczynne  Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia - nieczynne  Drugi Dzień Bożego Narodzenia - 15:00-22:00  Sylwester - nieczynne Rzuty kondygnacji objętych przedmiotem zamówienia stanowią załącznik do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. 2. Wymagania ogólne. Wykonanie usługi objętej niniejszym przedmiotem Wykonawca rozpoczyna od godziny 6:00, dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, tj. 02.01.2019 r. Koniec realizacji zamówienia następuje o godzinie 24:00 30.12.2020 r. W zakresie realizacji, podstawowego sprzątania obiektu: 1) wymagana minimalna obsada w godzinach 6:00-24:00, to 5 osób, pracujących w następujących przedziałach czasowych: - 1 osoba w godzinach 6:00 – 18:00 - 1 osoba w godzinach 18:00 – 24:00 - 1 osoba w godzinach 20:00 – 24:00 - 2 osoby w godzinach 21:00 – 24:00 2) wymagana liczba osób w okresie przerwy technologicznej to 2 osoby w godzinach od 08:00 do 16:00. Ilość osób sprzątających na zmianie musi zapewniać prawidłowe utrzymanie bieżącego wymaganego poziomu czystości obiektu . Przed dokonaniem wyceny zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektu. Używane środki czyszczące, konserwujące, dezynfekujące mające kontakt z wodą pływalni, tj. środki czyszczące linię brzegową niecki pływalni, plażą pływalni oraz elementy wyposażenia mające kontakt z wodą muszą posiadać atesty PZH i muszą być dostosowane do odpowiedniego rodzaju powierzchni. Pozostałe środki czystości i dezynfekcji zostaną dopuszczone jeśli będą posiadały stosowne dokumenty tj. karty charakterystyki, pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub wpisu do rejestru produktów biobójczych, stosownie do rodzaju preparatu. Artykuły muszą spełniać poniższe kryteria: - ręcznik papierowy - z przeznaczeniem do toalet o dużej częstotliwości użytkowania, jednowarstwowy, gofrowany, składany w „Z”, wykonany z makulatury bielonej, szerokość 240 mm, gramatura min. 40 g/m2, cechy użytkowe: zapach neutralny zarówno na sucho jak i po namoczeniu w wodzie, chłonny (dobrze absorbujący wodę z zamoczonych rąk), nie może się rozpadać przy osuszaniu zamoczonych w wodzie rąk, spoisty (nie może się rozdzierać ani wydzierać przy dozowaniu jedną ręką z podajnika zarówno suchą jak i zmoczoną w wodzie), nie może barwić ani na sucho ani po namoczeniu; - papier toaletowy - z przeznaczeniem do toalet o dużej częstotliwości użytkowania, dwuwarstwowy, wykonany z makulatury bielonej, w rolce Ø 180 mm, gramatura 38 - 40g/m2, cechy użytkowe: zapach neutralny, nie może tracić gramatury na całej swej długości i szerokości; - mydło w płynie - do wszystkich rodzajów skóry, o delikatnym zapachu, z dodatkiem gliceryny, nie powodujące wysychania skóry, pH 5,5; W dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu imiennego wykazu osób zatrudnionych przez Wykonawcę, wyznaczonych do wykonywania czynności wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Zmiana pracowników wyznaczonych do wykonywania prac objętych umową lub osoby uprawnionej do nadzoru i kontroli wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę, nie później niż z chwilą rozpoczęcia pracy przez nowozatrudnioną osobę. Dokonując zmiany pracowników Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony wykaz osób wykonujących przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników sprzątających w jednolite stroje ochronne z napisem „obsługa sprzątająca”. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz ujawniania informacji, do których może mieć dostęp przy wykonywaniu czynności określonych umową. 3. Charakterystyka obiektu: Dane obiektu w liczbach:  powierzchnia użytkowa budynku - 2 043,87m²,  kubatura - 10 614 m³ , Podstawowe powierzchnie:  gres – ok 1900m²  glazura na ścianach – ok 670m²  wykładzina PCV – ok 50 m²  powierzchnia okien – ok 162m²  drzwi i ścianki przeszklone- ok 92m²  ilość wc – 9szt.  ilość umywalek – 15 szt.  ilość pisuarów 2 szt. 4. Szczegółowy zakres czynności: 1) Hale basenowe, płaszczyzny poziome – mycie codzienne, dezynfekcja i serwis bieżący, 2) Hale basenowe, płaszczyzny poziome – usuwanie wody z plaży basenowej na bieżąco, 3) Hale basenowe – codzienne mycie i dezynfekcja kratek przelewowych, 4) Hol główny płaszczyzny poziome – mycie codzienne i serwis bieżący, 5) Hale basenowe – ściany: mycie codzienne, dezynfekcja, 6)Toalety, prysznice – mycie codzienne, dezynfekcja i serwis bieżący, 7) Schody prowadzące do zjeżdżalni – mycie codzienne, dezynfekcja, 8) Szatnie + szafki, płaszczyzny poziome i pionowe – mycie codzienne, dezynfekcja i serwis bieżący, 9) Sauna – mycie codzienne, dezynfekcja (w tym płaszczyzny poziome, pionowe oraz całe wyposażenie, czyszczenie i dezynfekcja siedzisk), 10) Trybuny – mycie codzienne, 11) Niecki basenowe – odkurzacz – czyszczenie codzienne (w tym wysokie brzegi niecek basenowych), 12) Niecki basenowe – czyszczenie gruntowne całej powierzchni w okresie planowanej przerwy technologicznej – 1 x w roku oraz w sytuacjach awaryjnych, 13) Wnętrze rury zjazdowej – co trzy dni mycie ślizgów na całej ich długości łagodnym środkiem myjącym oraz nabłyszczanie ślizgów - 1 x na miesiąc, 14) Czyszczenie i dezynfekcja umywalek, muszli klozetowych i pisuarów – codziennie, 15) Czyszczenie pryszniców – codziennie, 16) Czyszczenie i dezynfekcja podłóg – codziennie, 17) Czyszczenie luster – codziennie, 18) Czyszczenie drzwi i ścian – codziennie, 19) Uzupełnianie mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych w płynie oraz neutralizatorów brzydkich zapachów – codziennie, 20) Opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana worków plastikowych – codziennie, 21) Czyszczenie pojemników na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe – codziennie, 22) Mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł, ławek, klamek, uchwytów – codziennie, 23) Mycie płytek ściennych – codziennie, 24) Czyszczenie i udrażnianie kratek odpływowych – codziennie w zależności od potrzeb, 25) Spryskiwanie środkiem dezynfekującym wszystkich płaszczyzn pionowych i poziomych – codziennie, 26) Usuwanie zabrudzeń z linii lustra wody – codziennie, 27) Usuwanie wody ze schodów prowadzących do zjeżdżalni - codziennie i serwis bieżący, 28) Czyszczenie suszarek w holu – codziennie, 29) Czyszczenie lamp w szatniach, toaletach, prysznicach i na holu – 2 x w miesiącu, 30) Mycie grzejników na terenie całej pływalni – 2 x w miesiącu, 31) Powierzchni przeszklone wewnątrz – cała pływalnia – mycie codzienne – szyby w hali basenowej powinny być przejrzyste, 32) Czyszczenie parapetów – codziennie, 33) Mycie przeszkleń okna i drzwi – 1 x dziennie, 34) Odkurzanie i mycie schodów, barierek, balustrad itp. – 1 x dziennie, 35) Sprzątanie recepcji i szatni w holu głównym – 1 x dziennie i serwis bieżący, 36) Wycieranie kurzu z mebli i parapetów – codziennie, 37) Wycieranie kurzu z obrazów – 2 x w miesiącu, 38) Wycieranie kurzu z lamp, elementów wentylacyjnych – 1 x w miesiącu, 39) Mycie wykładziny PCV – 1 x codziennie , nakładanie akrylu – 1 x w roku, 40) Mycie szaf, framug, kontaktów, wyłączników, itp. – 1 x w miesiącu, 41) Odkurzanie tapicerki meblowej – 1 x w miesiącu, 42) Pranie tapicerki meblowej – 1 x kwartał, 43) Czyszczenie cokołów podłogowych - 1 x dziennie, 44) Mycie okien zewnętrznych i dźwigu dla niepełnosprawnych – 1 x w miesiącu, 45) Czyszczenie drzwi ewakuacyjnych po stronie zewnętrznej – 1 x tydzień, 46) Utrzymanie czystości wokół budynku (w tym usuwanie porzuconych opakowań) – 1 x dziennie. Codziennie z Obiektu korzysta około 500 osób, w godzinach 6.00-22.00. Ośrodek pracuje w ruchu ciągłym w godzinach 6.00-22.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8.00-22.00 w soboty, niedziele i święta. Zamawiający przewiduje organizację imprez sportowych, ale nie masowych w rozumieniu ustawy o imprezach masowych. Zamawiający wymaga usługi polimeryzacji w części administracyjnej jeden raz w roku w okresie przerwy technologicznej . Powierzchnia terenu zewnętrznego objętego usługą sprzątania wynosi 500m2. 5. Wykonawcę zobowiązuje się do zapewnienia dla potrzeb realizacji zamówienia co najmniej niżej wymaganego, sprawnego sprzętu w ruchu ciągłym: 1) Maszyny do zmywania podłóg 2szt., każda z dwoma kompletami padów; 2) Szorowarka jednotarczowa 1szt.; 3) Odkurzacz do zbierania wody 1 szt.; 4) Odkurzacz sucho/mokry 1 szt. 5) Odkurzacz podwodny automatyczny 1szt.; 6) Wytwornica pary 1szt.; 7) Myjka wysokociśnieniowa 2 szt. 8) 2 zestawy serwisowe – zestaw typu Roll Mop, wyposażenie: prasa do wyciskania, wiadro 20 l, worek 120 l niebieski, 9) 2 zestawy dwu wiaderkowe – zestaw typu Roll Mop, wyposażenie: prasa do wyciskania, wiadro 20 l, 10) 2 zestawy mop + stelaż – mop bawełniany, do mycia każdego rodzaju posadzek, 2 zestawy miotła + szufelka, 11) Mop z mikrofazy 50 szt. 12) Ściągaczki do wody min. 2 szt.; 13) Szczotki ryżowe i inne, niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, 14) Inne niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia (m.in.: ścierki o odpowiedniej kolorystyce – min. 4 kolory), 15) Środek do czyszczenia basenów i ich otoczenia 16) Środek do dezynfekcji urządzeń sportowych i powierzchni wokół niecek basenowych, 17) Środek do gruntownego czyszczenia niecek basenowych i innych powierzchni, 18) Środek czyszczący do sanitariatów i utrzymania czystości, 19) Środek do dezynfekcji powierzchni podłóg, kabin natryskowych, 20) Środek do czyszczenia i pielęgnacji elementów ze stali nierdzewnej, 21) Środek czyszczący i dezynfekujący do powierzchni drewnianych w saunach, 22) Środki do usuwania nalotu grzybiczego na fugach i silikonie, 23) Inne niezbędne narzędzia i środki do wykonania przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90900000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-02   lub zakończenia: 2020-12-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-01-02 2020-12-30

II.9) Informacje dodatkowe: Kompleksowe sprzątanie odbywa się w okresie trwania umowy z uwzględnieniem dni, w których obiekt jest nieczynny dla klientów :  Nowy Rok - nieczynne  Święto Trzech Króli - 08:00-22:00  Wielka Sobota - 08:00-22:00  Pierwszy Dzień Wielkiej Nocy - nieczynne  Drugi Dzień Wielkiej Nocy - 08:00-22:00  Święto Pracy - 08:00-22:00  Święto uchwalenia Konstytucji 3maja - 08:00-22:00  Zielone Światki - 08:00-22:00  Boże Ciało 08:00-22:00  Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny - 08:00-22:00  Wszystkich Świętych - nieczynne  Święto Niepodległości - 08:00-22:00  Wigilia - nieczynne  Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia - nieczynne  Drugi Dzień Bożego Narodzenia - 15:00-22:00  Sylwester - nieczynne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). c) zdolności technicznej i zawodowej, tj.: - Wykonawca musi posiadać doświadczenie, polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej dwóch podobnych zamówień, tzn. zamówień polegających na kompleksowym sprzątaniu pływalni, o wartości 100.000 zł każde, w okresie ciągłym co najmniej 10 miesięcy każde. W przypadku zamówienia będącego w toku, zostanie ono uwzględnione jeżeli rozpoczęcie wykonania wykazywanego zamówienia nastąpiło co najmniej 10 miesięcy przed terminem składania ofert, a wartość zamówienia zrealizowanego do dnia złożenia oferty wynosi co najmniej 100.000 zł brutto
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać doświadczenie, polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej dwóch podobnych zamówień, tzn. zamówień polegających na kompleksowym sprzątaniu pływalni, o wartości 100.000 zł każde, w okresie ciągłym co najmniej 10 miesięcy każde. W przypadku zamówienia będącego w toku, zostanie ono uwzględnione jeżeli rozpoczęcie wykonania wykazywanego zamówienia nastąpiło co najmniej 10 miesięcy przed terminem składania ofert, a wartość zamówienia zrealizowanego do dnia złożenia oferty wynosi co najmniej 100.000 zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawca składa stosowne oświadczenie w zakresie zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 5 SIWZ, aktualne na dzień składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, wezwany zostanie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym jednak niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; 2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w oryginale. 4. Pozostałe oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, wezwany zostanie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym jednak niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; 2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena za realizację zamówienia60,00
Program zapewnienia jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły