Sprzątanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Iławie oraz terenu zewnętrznego przynależnego do budynku - zlokalizowanych w Iławie przy ul. M. Kopernika 4B

Ogłoszenie dodano: 05.11.2018

Zamawiający: Sąd Rejonowy w Iławie, Mikołaja Kopernika, 14-200 Iława (Warmińsko-mazurskie)

Miejsce: Iława

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 16.11.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 11.12.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Sąd Rejonowy w Iławie: Sprzątanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Iławie oraz terenu zewnętrznego przynależnego do budynku - zlokalizowanych w Iławie przy ul. M. Kopernika 4B
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Iławie, krajowy numer identyfikacyjny 32350700000, ul. Mikołaja Kopernika  4B , 14-200  Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 6445700, e-mail sekretariat@ilawa.sr.gov.pl, faks 89 6445777.
Adres strony internetowej (URL): www.ilawa.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ilawa.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ilawa.sr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
Sąd Rejonowy w Iławie 14-200 Iława, ul. Mikołaja Kopernika 4B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Iławie oraz terenu zewnętrznego przynależnego do budynku - zlokalizowanych w Iławie przy ul. M. Kopernika 4B
Numer referencyjny: Adm. 261 – 1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Iławie oraz terenu zewnętrznego przynależnego do budynku - zlokalizowanych w Iławie przy ul. M. Kopernika 4B, zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia - zał. 4 do siwz, zestawieniem powierzchni - zał. nr 4a, 4b i 4c do siwz oraz projektem umowy (zał. nr 3 do siwz). 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, w szczególności obejmuje: 1) Utrzymanie czystości pomieszczeń w budynku – 4.160,44 m2; powierzchnie szklane: okien, świetlika, włazów dachowych i szklanego łącznika - 808,88 m2 (powierzchnia liczona jednostronnie); 2) Utrzymanie terenów zielonych przynależnych do budynku 796,12 m2 (w tym 5 drzew); 3) Utrzymanie czystości i porządku na ciągach komunikacyjnych i parkingach przynależnych do budynku – 1.369,50 m2. Szczegółowy zakres prac oraz zakres rzeczowy określają „Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 4 do siwz oraz wykaz powierzchni stanowiący zał. nr 4a, 4b i 4c do siwz. 3. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonywania usługi: 1) Wykonawca będzie wykonywał prace porządkowe i utrzymania czystości, o których mowa w ust. 1 zakresu rzeczowego zamówienia (załącznik nr 4 do siwz), własnym sprzętem i środkami czystości, w szczególności: środkami do czyszczenia mebli, płynami do mycia i konserwacji podłóg, pastami, płynami do dezynfekcji wc, środkami do mycia naczyń. 2) Wykonawca zobowiązuje się, iż celem prawidłowej realizacji usługi stosował będzie środki czystości, w tym wymienione w pkt 1, odpowiadające obowiązującym standardom, zaś zastosowane przez niego produkty chemii gospodarczej posiadać będą stosowne świadectwa kontroli jakości typu atesty i certyfikaty, poświadczające dopuszczenie tych produktów do ogólnego stosowania, które to świadectwa Wykonawca udostępni na każde żądanie Zamawiającego. 3) Wykonawca w miarę zużywania, zabezpieczy – wyposaży wyznaczone miejsca w środki czystości i artykuły higieniczne, tj. w: a) mydło w płynie dobrej jakości zawierające kolagen, pochodne lanoliny i substancje zapobiegające wysuszaniu skóry, dostosowanych do dozowników Zamawiającego. Dozowniki mydła w pianie MERIDA STELLA MAXI, NA JEDNORAZOWE WKŁADY Z POMPKĄ SPIENIAJĄCĄ, STAL MATOWA, Symbol DSM203; b) stojące, żelowe odświeżacze powietrza, c) worki na śmieci, d) papier toaletowy w rolkach biały dwuwarstwowy, gofrowany miękki, dostosowany wielkością do dozowników posiadanych przez Zamawiającego. Pojemniki na papier toaletowy MERIDA STELLA MINI, ŚR. PAPIERU DO 19 CM, STAL MATOWA, Symbol BSM201, e) ręczniki papierowe do podajników posiadanych przez Zamawiającego. Pojemnik na ręczniki pojedyncze MERIDA STELLA MAXI, STAL MATOWA, Symbol: ASM101, f) płyny do mycia naczyń dobrej jakości, nieuczulające, zmywaki kuchenne, ścierki domowe do wycierania kurzu i polerowania o rozmiarze ok. 35x40 cm. 4) Zużycie papieru toaletowego, ręczników oraz mydła należy założyć na około 80 osób dziennie, w tym zatrudnionych w sądzie jest 79 osób. W budynku objętym przedmiotem umowy znajduje się 26 pomieszczeń sanitarnych / 22 toalety + 4 odrębne toalety (2 w pokojach gościnnych, 2 toalety dla niepełnosprawnych); 5) Wykonawca będzie wykonywał prace porządkowe od poniedziałku do piątku od godz. 15.00, z zastrzeżeniem pkt 6 – 9. 6) Wykonawca zapewni wykonywanie kompleksowego sprzątania w godzinach od 7:15 do 15:15 od poniedziałku do piątku w budynku w pomieszczeniach: kasa, archiwum (bez korytarzy), Kancelaria Tajna, pomieszczenia serwerowni, pokoje gościnne, pomieszczenie konserwatora, pomieszczenia techniczne. Zamawiający nie wymaga 8 godzinnego serwisu. Wskazane pomieszczenia będą sprzątane w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 7) Czynności związane ze sprzątaniem codziennym zewnętrznych terenów przynależnych do budynku (ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz parkingów), o których mowa w ust. 2 zakresu rzeczowego zamówienia (załącznik nr 4 do siwz), Wykonawca wykonywał będzie własnym sprzętem i środkami w godzinach od 6:00 do 9:00 w każdym dniu pracy Sądu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 8. 8) Czynności związane z utrzymaniem zimowym, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. g zakresu rzeczowego zamówienia (załącznik nr 4 do siwz), w przypadku obfitych bądź ciągłych opadów śniegu lub utrzymywania się śliskości ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz parkingów, wykonywane będą we wczesnych godzinach rannych, nie później niż do godz. 7:00, w razie potrzeby również na bieżąco w ciągu całego dnia pracy Sądu. 9) Czynności związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni, o których mowa w ust. 3 zakresu rzeczowego zamówienia (załącznik nr 4 do siwz), Wykonawca wykonywał będzie własnym sprzętem i środkami, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 pkt 3 siwz, sukcesywnie w miarę potrzeb (z uwzględnieniem cyklu wegetacyjnego roślin), z tym, że wszelkie zanieczyszczenia trawników usuwane będą na bieżąco. 10) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności, o których mowa w zakresie rzeczowym zamówienia (załącznik nr 4 do siwz), również na każdorazowe zgłoszenie pisemne, faks, pocztą elektroniczną, ustne lub telefoniczne Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zamykania, po zakończeniu sprzątania, okien i drzwi sprzątanych pomieszczeń, 2) wyłączania urządzeń elektrycznych, świateł oraz zakręcania punktów czerpania wody, 3) bezzwłocznego zgłaszania Zamawiającemu następujących zdarzeń: a) zagubienie kluczy do pomieszczeń, b) niedopałki papierosów w koszach na śmieci, c) pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych, d) awarie elektryczne i wszelkie oznaki nieszczelności urządzeń c.o. i wod.-kan., e) pozostawienie pieczątek i innych cennych przedmiotów, f) pozostawienie otwartych szaf, g) wszystkie inne istotne zdarzenia. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 1-3 załącznika nr 4 do siwz, bezpośrednio były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, z którymś z pracowników wykonujących usługi objęte umową Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego zatrudnienia w jego miejsce, innej osoby, która będzie w dalszym czasie wykonywać usługi objęte umową. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1. 2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później niż do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia niżej wymienionych dowodów w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w pkt 1, tj.: a) oświadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1-3 zał. nr 4 do siwz. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa w ust. 1-3 załącznika nr 4 do siwz, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, okresu na jaki umowy z tymi osobami zostały zawarte i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, tj. za przedostatni miesiąc uprzedniego kwartału. 3) Za każdorazowe nieudokumentowanie przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w pkt 2, że czynności mieszczące się w zakresie przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 1 - 3 zał. nr 4 do siwz – bezpośrednio są wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w liczbie zgodnej z postanowieniem ust. 7 pkt 1 siwz - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca będzie wykonywał prace porządkowe w składzie osobowym niezbędnym do wykonywania prac porządkowych i utrzymania czystości na najwyższym, satysfakcjonującym Zamawiającego poziomie jakościowym w zakresie zawartym w załączniku nr 4 do siwz, tj. w przeliczeniu na pełne etaty - w liczbie nie mniejszej niż 6 osób (pracowników fizycznych). 2) Pracownicy Wykonawcy muszą być wyposażeni w jednolitą, estetyczną odzież ochronną. 3) Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. przez podległe mu osoby. 4) Pracownicy Wykonawcy muszą być zobowiązani do: a) zachowania tajemnicy mającej wpływ na bezpieczeństwo Zamawiającego i prowadzonych przez niego spraw urzędowych, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu; b) przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania i Ochrony Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym w Iławie. 5) Pracownicy Wykonawcy w trakcie realizacji czynności objętych przedmiotem zamówienia zobowiązani są do wykonywania poleceń Dyrektora Sądu Rejonowego w Iławie lub innej upoważnionej osoby - w zakresie utrzymania czystości i porządku. 7. Inne postanowienia: 1. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenia do przechowywania podręcznego sprzętu, środków czyszczących i artykułów higienicznych oraz odzieży ochronnej, z zastrzeżeniem, że przechowywane środki nie mogą stanowić zagrożenia dla osób znajdujących się w budynku, jak również dla całego obiektu. 2. Zamawiający ponosi koszty energii elektrycznej i wody niezbędnych do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia. 3. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie piasek oraz mieszankę piasku z solą niezbędne do usuwania zimowej śliskości na ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz parkingach objętych przedmiotem zamówienia. 4. Łącznik pomiędzy segmentami A i B oraz świetlik i włazy dachowe wymagają mycia przy użyciu podnośnika lub technikami alpinistycznymi. Pozostałe powierzchnie szklane (okna) podlegające usłudze mycia są dostępne z poziomu podłogi, w tym przy użyciu drążków teleskopowych bądź drabin.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90919200-4
90911300-9
90919100-3
90914000-7
90620000-9
90630000-2
77314100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. W przypadku, gdy podpisanie umowy nastąpi po dniu 1 stycznia 2019 r., umowa będzie obowiązywała od dnia podjęcia przez Wykonawcę czynności wynikających z zawartej umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na utrzymaniu czystości i porządku w obiektach biurowych wraz z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni przynależnej do sprzątanego obiektu biurowego, każda usługa obejmująca łączną powierzchnię biurową podlegającą sprzątaniu minimum 3.000,00 m2 oraz podlegającą utrzymaniu i pielęgnacji powierzchnię zieleni minimum 500,00 m2, w systemie pracy ciągłej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych, w tym zieleń w okresie wegetacji, tj. w systemie pracy ciągłej od wiosny do jesieni danego roku. U W A G A: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się odrębnym doświadczeniem nabytym w ramach sprzątania obiektów biurowych oraz odrębnym doświadczeniem nabytym w ramach utrzymania i pielęgnacji zieleni. 2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 lit. a – musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) Dopuszcza się możliwość wykazania, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiada wymagane doświadczenie w zakresie sprzątania obiektów biurowych, drugi zaś w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni. 4) W przypadku powoływania się Wykonawcy na doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum, musi on wykazać, że nabył to doświadczenie poprzez osobiste wykonanie części zadania, na którą się powołuje celem spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu. b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, której zamierza powierzyć koordynację i nadzór nad prawidłową pielęgnacją terenów zielonych objętych przedmiotem zamówienia. Wskazana osoba musi posiadać przygotowanie do zawodu o profilu ogrodniczym lub rolniczym oraz posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w koordynowaniu lub nadzorowaniu prac związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej lub parkowej. U W A G A: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 lit. b – musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść dokumentu lub dokumentów mających potwierdzić, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz celem dokonania oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 3 należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. w zakresie braku podstaw wykluczenia: 1) w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy Pzp – Zamawiający nie będzie wymagał przedkładania żadnych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem postanowienia § 6a ust. 1.1. siwz oraz art. 26 ust. 2f ustawy Pzp (§ 6a ust. 9 siwz); 2) w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (§ 11 ust. 7 siwz), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 3) w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowienia art. 26 ust. 6 ustawy Pzp (§ 6a ust. 6 siwz). 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 6a ust. 2 pkt 3 siwz. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 6a ust. 2 pkt 3 siwz, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w § 5 ust. 2 siwz: 1) określonych w pkt 3 lit. a: - wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku powoływania się na usługę wykonywaną i jeszcze nie zakończoną, Wykonawca musi wykazać, iż w zakresie zrealizowanej już części danego zamówienia, usługa, na którą Wykonawca się powołuje, świadczona była na powierzchni biurowej obejmującej minimum 3.000,00 m2 oraz na powierzchni zieleni minimum 500,00 m2, w systemie pracy ciągłej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych, w tym zieleń w okresie wegetacji, tj. w systemie pracy ciągłej od wiosny do jesieni danego roku; 2) określonych w pkt 3 lit. b - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 6a siwz ust. 2, 3, 5 i 11, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielne z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 6a siwz ust. 2, 3, 5 i 11, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz). 2) Wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 1a do siwz). 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców - Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do siwz. 4) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9.400,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-11-16 do godz. 10:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6): - w formie pieniądza: przelewem na konto 41 1130 1017 0021 1002 3590 0004. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2018-11-16 o godz. 10:00. - w innych formach dopuszczonych ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 uPzp) należy złożyć w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Iławie przy ul. Mikołaja Kopernika 4B. W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. Sąd Rejonowy w Iławie z siedzibą w Iławie 14 – 200 Iława, ul. Mikołaja Kopernika 4B, muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Aspekty społeczne40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) zmiany, o których mowa w umowie w § 7 ust. 3; § 9 ust. 3 – 8; § 12 ust. 3; § 13; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - dalej ustawa Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. a, Zamawiający nie może wprowadzić kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy. 5. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 6. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 7.Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w umowie w § 5 ust. 1, 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 10 - każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Zmiany, o których wyżej mowa, wymagają formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności. 8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 pkt 2, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy. 11. W przypadku wystąpienia zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 12. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 pkt 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 13. W przypadku wystąpienia zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom uczestniczącym w realizacji przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 14. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 7, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 15. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i/lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, i/lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3. 16. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 15 pkt 2. 17. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 14, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 18. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 14. W takim przypadku przepisy ust. 14-17 oraz 19 stosuje się odpowiednio. 19. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 20. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 21. Zmiana w trakcie realizacji niniejszej umowy którejkolwiek osoby wskazanej w pierwotnie realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 2 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje nowo wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych dla pełnienia danej funkcji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 22. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 21 nie później niż 2 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usługi innej osoby, przedkładając jednocześnie aktualne dokumenty dotyczące tej o osoby, potwierdzające jej kwalifikacje. 23. Postanowienia ust. 21 i 22 nie dotyczą sytuacji losowych, np. niezdolności do pracy osoby wskazanej pierwotnie do wykonania przedmiotu zamówienia. 24. W przypadku konieczności nagłej zmiany którejkolwiek z pierwotnie wskazanych osób Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego telefonicznie oraz dokona odpowiedniej adnotacji o powyższym w kontrolce realizacji usługi, a niezbędne dokumenty, o których mowa w ust. 22, dostarczy w umówionym z Zamawiającym terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych. 25. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania usługi innej osoby niż pierwotnie przez niego zaakceptowana, może stanowić podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 26. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 21, nastąpi poprzez dokonanie odpowiedniej adnotacji w kontrolce realizacji usługi i nie wymaga aneksu do umowy. 27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Ofertę, w tym oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (§ 6a ust. 1.1. - 1.3. siwz) - zał. nr 2 i 2a do siwz, należy złożyć w formie pisemnej. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 13.11.2018 r. 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4. 7. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ich treść na stronie internetowej www.ilawa.sr.gov.pl. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest: 1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16, tj. w kwocie stanowiącej 5 % ceny ofertowej; 2) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 10. Zamawiający nie zastrzega na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 11. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi objętej przedmiotem zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 12. Obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO dokonano w § 33 siwz.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły