Remont mieszkań (XII/2018)

Ogłoszenie dodano: 05.11.2018

Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego, 40-126 Katowice (Śląskie)

Miejsce: Katowice

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.11.2018, godzina: 08:45 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.12.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500303394-N-2018 z dnia 19-12-2018 r.
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Remont mieszkań (XII/2018)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 641218-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny 000515780, ul. ul. Grażyńskiego  5, 40-126   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 258 20 21-25, e-mail przetargi@kzgm.katowice.pl, faks 32 258 20 25, 41 63 167.
Adres strony internetowej (url): www.kzgm.katowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont mieszkań (XII/2018)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NZ.231.149.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach. 2.Zamówienie podzielone jest na 6 części: część 1 – ul. Pogodna 4b/1 obejmuje wymianę instalacji elektrycznej, remont instalacji wod-kan z wymianą osprzętu, wymianę stolarki drzwiowej, montaż kuchenki gazowej i podgrzewacza ciepłej wody, dostosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej, malowanie ścian i sufitów; ul. Wiosny Ludów 27/80, ul. Ratuszowa 12/66 obejmuje wymianę instalacji elektrycznej, remont instalacji wod-kan z wymianą osprzętu, wymianę stolarki drzwiowej, montaż kuchenki gazowej i podgrzewacza ciepłej wody, remont podłóg, malowanie ścian i sufitów; część 2 - ul. Świdnicka 32/64, ul. Koszalińska 35/32, ul. Świdnicka 38/22 obejmuje wymianę/remont instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wymianą osprzętu, remont/wymianę podłóg, wymianę/regulację stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian i sufitów; część 3 - ul. Dunikowskiego 30/13, ul. Nowowiejskiego 4c/47, ul. Nowowiejskiego 6g/18 obejmuje remont/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę urządzeń sanitarnych, wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów; część 4 – ul. Słonimskiego 12/3, ul. Iłłakowiczówny 3/52, ul. Iłłakowiczówny 5/39 obejmuje remont/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan, montaż urządzeń sanitarnych i gazowych, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont podłóg, malowanie ścian i sufitów; część 5 – ul. Zielonogórska 16a/10, ul. Świdnicka 38/63, ul. Zielonogórska 16/3 obejmuje wymianę/remont instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan, remont/wymianę podłóg, wymianę urządzeń sanitarnych, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian i sufitów; część 6 – ul. Ordona 22a/10, ul. Ordona 1/2, ul. Grażyńskiego 61/39 obejmuje wymianę/remont instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan, remont/wymianę podłóg, wymianę urządzeń sanitarnych, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian i sufitów; 3. UWAGA! Zamawiający na podstawie art. 36aa ust. 2 ustawy określa, że jeden Wykonawca może złożyć ofertę na 4 części zamówienia. 4. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający dla każdej części zamówienia wymaga aby osoby wykonujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie były przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2018, poz. 917 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych polegające na wymianie płyt gipsowo-kartonowych, remoncie podłóg, wymianie stolarki drzwiowej, naprawie i malowaniu tynków ścian i sufitów. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych, osób wykonujących roboty związane z instalacją elektryczną i gazową, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 5. Parametry równoważności. 1) Jeżeli STWIOR lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w STWIOR lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 6. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi: - na stolarkę okienną i drzwiową – 60 miesięcy; - na dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia – 24 miesiące; - na wykonane roboty budowlane minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany do oceny ofert wynosi 60 miesięcy (zgodnie z Rozdziałem XVIII SIWZ). 7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - Załącznik nr 6 do SIWZ oraz przedmiary robót, szkice, zdjęcia - Załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA! Przedmiary w formacie ATH załączone są pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem zamieszczonym w formacie PDF a przedmiarem w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiaru robót zamieszczonego w formacie PDF.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45211341-1

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Remont mieszkań: ul. Pogodna 4b/1, ul. Wiosny Ludów 27/80, ul. Ratuszowa 12/66
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 72282.14
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Ilona Lipińska – Wozak
Email wykonawcy: ilona.zrb@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Górna 51
Kod pocztowy: 42-575
Miejscowość: Gródków
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 61495.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61495.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 62977.35
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Remont mieszkań: ul. Świdnicka 32/64, ul. Koszalińska 35/32, ul. Świdnicka 38/22
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 73025.35
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo Budowlany „Marko” Marek Gorniok
Email wykonawcy: koinrog67@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Wirecka 16a
Kod pocztowy: 41-707
Miejscowość: Ruda Śląska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 64499.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 64499.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64499.67
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Remont mieszkań: ul. Dunikowskiego 30/13, ul. Nowowiejskiego 4c/47, ul. Nowowiejskiego 6g/18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 99140.51
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo Budowlany „Marko” Marek Gorniok
Email wykonawcy: koinrog67@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Wirecka 16a
Kod pocztowy: 41-707
Miejscowość: Ruda Śląska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 86358.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 86358.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 94774.39
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Remont mieszkań: ul. Słonimskiego 12/3, ul. Iłłakowiczówny 3/52, ul. Iłłakowiczówny 5/39
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 106241.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE IDEA Krystian Wolnik
Email wykonawcy: pwidea@onet.eu
Adres pocztowy: ul. Stalmacha 13a/24
Kod pocztowy: 41-400
Miejscowość: Mysłowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 99626.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99626.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 100124.02
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Remont mieszkań: ul. Zielonogórska 16a/10, ul. Świdnicka 38/63, ul. Zielonogórska 16/3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 66723.04
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE IDEA Krystian Wolnik
Email wykonawcy: pwidea@onet.eu
Adres pocztowy: ul. Stalmacha 13a/24
Kod pocztowy: 41-400
Miejscowość: Mysłowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69984.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69984.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69984.52
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Remont mieszkań: ul. Ordona 22a/10, ul. Ordona 1/2, ul. Grażyńskiego 61/39
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 62982.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Ilona Lipińska – Wozak
Email wykonawcy: ilona.zrb@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Górna 51
Kod pocztowy: 42-575
Miejscowość: Gródków
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 53308.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53308.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67079.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły