Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań pn.: 1. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka- Osse, gm. Stryków. 2. Naprawa ( oczyszczenie, udrożnienie) przepustów drogowych w pasach drogowych dróg powiatowych oraz oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych.

Ogłoszenie dodano: 31.10.2018

Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Sadowa, 95-100 Zgierz (Łódzkie)

Miejsce: Zgierz

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.11.2018, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego: Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań pn.: 1. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka- Osse, gm. Stryków. 2. Naprawa ( oczyszczenie, udrożnienie) przepustów drogowych w pasach drogowych dróg powiatowych oraz oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, krajowy numer identyfikacyjny 472068423, ul. Sadowa  6A , 95-100  Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48422888100, e-mail przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl, faks +48427190816.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzgierski.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiatzgierski.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagana jest forma pisemna
Adres:
Starostwo Powiatowe w Zgierzu,ul.Sadowa 6a,95-100 Zgierz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań pn.: 1. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka- Osse, gm. Stryków. 2. Naprawa ( oczyszczenie, udrożnienie) przepustów drogowych w pasach drogowych dróg powiatowych oraz oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych.
Numer referencyjny: ZP.272.59.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: ; uprawnienia budowlane; bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 2. Dokumentację dotyczącą inwestycji objętej usługą nadzoru stanowią następujące załączniki do SIWZ: 1) Przedmiar robót – załącznik nr 5; 2) STWiORB – załącznik nr 6; 3) Szkic sytuacyjny (PZT) – załącznik nr 7 . Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z dokumentacją. 3. Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez cały okres realizacji inwestycji. Powyższa usługa nadzoru inwestorskiego sprawowana będzie do chwili spisania protokołu końcowego bez uwag. Ponadto Wykonawca pełniący funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego powyższej inwestycji, zobowiązany będzie pełnić tę funkcję przez cały czas trwania gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 4. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. 5. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: Zamówienie uzupełniające do zadań pn.: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka- Osse, gm. Stryków. 2. Naprawa ( oczyszczenie, udrożnienie) przepustów drogowych w pasach drogowych dróg powiatowych oraz oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych. w szczególności obejmuje między innymi; 1) reprezentowanie Zamawiającego w procesie wprowadzania zmian do projektu budowlanego, 2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 3) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót, 4) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególno-ści zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczo-nych do obrotu i stosowania w budownictwie, 5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych, 6) przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót, 7) potwierdzenie ilości wykonanych robót, 8) potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, 9)wykonywanie innych niezbędnych czynności koniecznych dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego. 6. Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez cały okres realizacji zadania do chwili spisania pro-tokołu końcowego, oraz przez cały czas trwania gwarancji. 7. JAKOŚĆ - rozumiana jako deklarowany przez Wykonawcę czas przybycia na plac budowy od powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie z potwierdzeniem pocztą elektro-niczną. Wykonawca zobowiązany będzie określić jeden przedział czasowy wymieniony poniżej: przybycie na plac budowy w ciągu 2 godzin od powiadomienia - 40 pkt, przybycie na plac budowy w ciągu 3 godzin od powiadomienia - 20 pkt, przybycie na plac budowy w ciągu 4 godzin od powia-domienia - 0 pkt - stanowi kryterium oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium w Formularzu Ofertowym stano-wiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z art. 36a Ustawy; 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 5 pkt 2 Ustawy. 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy; zasoby podmiotów trzecich 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 3 pkt 2 Ustawy. 5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22 a ust 1 Ustawy; 6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy; 3. Zgodnie z art. 24aa Ustawy Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Znaczy to, że dokumenty wymienione poniżej wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ na odrębne wezwanie i w terminie określonym przez Zamawiającego. 4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71520000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12154,47
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1) termin rozpoczęcia: od daty podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem.; 2) termin zakończenia: do dnia zakończenia i odbioru wszystkich robót budowlanych w ramach inwestycji, o której mowa w ust. 1 działu II SIWZ oraz do zakończenia okresu gwarancji.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże na podstawie przedłożonego wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowania robotami budowlanymi, które posiadają uprawnienia budowlane lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów w specjalności ; uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o sposobie dysponowania tymi osobami. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli: - Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień. Osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w SIWZ uprawnieniami wymienionymi powyżej. Wykonawcy z innych państw członkowskich spełnią ten warunek składając dowód na posiadanie równoważnych uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia. - W/w osoby posiadające uprawnienia, okażą się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym. Przez minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe Zamawiający rozumie nabycie uprawnień zawodowych, o których mowa powyżej - minimum 3 lata przed wszczęciem przedmiotowego zamówienia publicznego. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity tj. Dz. U. z 2017, poz. 1332 ze zm..) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394.). Dla zadania 1: Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka- Osse, gm. Stryków. - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie niżej wymienione usługi: pełnił funkcję Inspektora nadzoru robót drogowych na 2 robotach budowlanych każda minimum po 70 000,00 zł brutto związane z remontem drogi klasy „Z” każda. Dla zadania 2: Naprawa ( oczyszczenie, udrożnienie) przepustów drogowych w pasach drogowych dróg powiatowych oraz oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych. - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie niżej wymienione usługi: pełnił funkcję Inspektora nadzoru robót drogowych na 2 robotach budowlanych każda minimum po 70 000,00 zł brutto związane z naprawą i oczyszczeniem przepustów lub remontem nawierzchni bitumicznej na drodze klasy „L” każda. Dla potrzeb oceny spełnienia powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających: warunki udziału w postępowaniu: zdolności technicznej lub zawodowej -Wykonawca wykaże na podstawie przedłożonego wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowania robotami budowlanymi, które posiadają uprawnienia budowlane lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów w specjalnościach: a) bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o sposobie dysponowania tymi osobami. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli: - Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień. Osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w SIWZ uprawnieniami wymienionymi powyżej. Wykonawcy z innych państw członkowskich spełnią ten warunek składając dowód na posiadanie równoważnych uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia. - W/w osoby posiadające uprawnienia, okażą się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym. Przez minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe Zamawiający rozumie nabycie uprawnień zawodowych, o których mowa powyżej - minimum 3 lat przed wszczęciem przedmiotowego zamówienia publicznego. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1332 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394.). Dla zadania 1: Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka- Osse, gm. Stryków. - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie niżej wymienione usługi: pełnił funkcję Inspektora nadzoru robót drogowych na 2 robotach budowlanych każda minimum po 70 000,00 zł brutto związane z remontem drogi klasy „Z” każda. Dla zadania 2: Naprawa ( oczyszczenie, udrożnienie) przepustów drogowych w pasach drogowych dróg powiatowych oraz oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych. - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie niżej wymienione usługi: pełnił funkcję Inspektora nadzoru robót drogowych na 2 robotach budowlanych każda minimum po 70 000,00 zł brutto związane z naprawą i oczyszczeniem przepustów lub remontem nawierzchni bitumicznej na drodze klasy „L” każda. Dla potrzeb oceny spełnienia powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wyko-nawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty60,00
jakość40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiana Wykonawcy, będąca następstwem: połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą zmian umowy, innych niż przewidziane przez Zamawiającego. Zmiana podmiotowa po stronie Wykonawcy, w innych niż wyżej wymienione okolicznościach nie jest możliwa. 2) zmiana adresu/siedziby/danych kontaktowych Zamawiającego/Wykonawcy, osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy; 3) zmiany terminu rozpoczęcia/zakończenia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedur przetargowych: a) przedmiotowego postępowania; b) na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych nadzorowanej inwestycji, o której mowa w Dziale II ust. 1 SIWZ. 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; 5) zmiana terminu wykonania umowy w poszczególnych etapach, wstrzymanie/wznowienie robót budowlanych, jedynie w przypadku, którego przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania tj. w przypadku: a) nieprzewidziane zmiany stanu prawnego; b) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości; c) konieczność uzgodnień z gestorami sieci, d) działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach; e) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; f) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z niezaplanowanymi wcześniej, a równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 6) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017, poz. 847). Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty; b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty; 7. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności; 2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności; 3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie; 4) zmiana postanowień umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-08, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem danych osobowych Wykonawcy jest ;Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6A.  inspektorem ochrony danych jest ; Michał Koralewski, Inspektor Ochrony Danych w Staro-stwie Powiatowym w Zgierzu , e-mail; poczta@mkoralewski.pl,  dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwią-zanym z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego  odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zo-stanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczą-cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zau-tomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania da-nych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;  Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań pn.: 1. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka- Osse, gm. Stryków.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: ; uprawnienia budowlane; bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 2. Dokumentację dotyczącą inwestycji objętej usługą nadzoru stanowią następujące załączniki do SIWZ: 1) Przedmiar robót – załącznik nr 5; 2) STWiORB – załącznik nr 6; 3) Szkic sytuacyjny (PZT) – załącznik nr 7 . Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z dokumentacją. 3. Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez cały okres realizacji inwestycji. Powyższa usługa nadzoru inwestorskiego sprawowana będzie do chwili spisania protokołu końcowego bez uwag. Ponadto Wykonawca pełniący funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego powyższej inwestycji, zobowiązany będzie pełnić tę funkcję przez cały czas trwania gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 4. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. 5. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka- Osse, gm. Stryków w szczególności obejmuje między innymi; 1) reprezentowanie Zamawiającego w procesie wprowadzania zmian do projektu budowlanego, 2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 3) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót, 4) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególno-ści zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczo-nych do obrotu i stosowania w budownictwie, 5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych, 6) przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót, 7) potwierdzenie ilości wykonanych robót, 8) potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, 9)wykonywanie innych niezbędnych czynności koniecznych dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego. 6. Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez cały okres realizacji zadania do chwili spisania pro-tokołu końcowego, oraz przez cały czas trwania gwarancji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4024,39
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
Jakość40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1) termin rozpoczęcia: od daty podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem.; 2) termin zakończenia: do dnia zakończenia i odbioru wszystkich robót budowlanych w ramach inwestycji, o której mowa w ust. 1 działu II SIWZ oraz do zakończenia okresu gwarancji.


Część nr: 2Nazwa: Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn.: Naprawa ( oczyszczenie, udrożnienie) przepustów drogowych w pasach drogowych dróg powiatowych oraz oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: ; uprawnienia budowlane; bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 2. Dokumentację dotyczącą inwestycji objętej usługą nadzoru stanowią następujące załączniki do SIWZ: 1) Przedmiar robót – załącznik nr 5; 2) STWiORB – załącznik nr 6; 3) Szkic sytuacyjny (PZT) – załącznik nr 7 . Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z dokumentacją. 3. Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez cały okres realizacji inwestycji. Powyższa usługa nadzoru inwestorskiego sprawowana będzie do chwili spisania protokołu końcowego bez uwag. Ponadto Wykonawca pełniący funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego powyższej inwestycji, zobowiązany będzie pełnić tę funkcję przez cały czas trwania gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 4. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. 5. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: pn.: 2. Naprawa ( oczyszczenie, udrożnienie) przepustów drogowych w pasach drogowych dróg powiatowych oraz oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych. w szczególności obejmuje między innymi; 1) reprezentowanie Zamawiającego w procesie wprowadzania zmian do projektu budowlanego, 2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 3) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót, 4) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególno-ści zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczo-nych do obrotu i stosowania w budownictwie, 5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych, 6) przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót, 7) potwierdzenie ilości wykonanych robót, 8) potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, 9)wykonywanie innych niezbędnych czynności koniecznych dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8130,08
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
Jakość40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1) termin rozpoczęcia: od daty podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem.; 2) termin zakończenia: do dnia zakończenia i odbioru wszystkich robót budowlanych w ramach inwestycji, o której mowa w ust. 1 działu II SIWZ oraz do zakończenia okresu gwarancji.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły