„Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej”, „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” oraz „Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie – przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem”

Ogłoszenie dodano: 31.10.2018

Zamawiający: Miasto i Gmina Pleszew, Rynek, 63300 Pleszew (Wielkopolskie)

Miejsce: Pleszew

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 12.12.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miasto i Gmina Pleszew: „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej”, „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” oraz „Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie – przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Pleszew, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Rynek  1 , 63300   Pleszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (062) 74 28 300, e-mail umgpleszew@pleszew.pl, faks (062) 74 28 301.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.pleszew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.pleszew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pleszew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1, 63-300 Pleszew, pokój nr 103 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej”, „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” oraz „Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie – przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem”
Numer referencyjny: ZP.271.32.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Zadanie nr 1 - „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” obejmuje roboty budowlane związane z rozbudową ulicy Ogrodowej i Kolejowej, które są drogami powiatowymi a realizowane przez Miasto i Gminę Pleszew na podstawie Uchwały nr XXXIII/260/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2018r. wyrażającej zgodę na powierzenie realizacji tego zadania. W ramach budowy należy wykonać: ­- rozbiórkę chodników, elementów jezdni oraz części nawierzchni jezdni ul. Kolejowej, ­- ścinanie drzew wraz z mechanicznym karczowaniem, ­- nawierzchnię jezdni na ul. Ogrodowej (beton asfaltowy), ­- remont nawierzchni ul. Kolejowej (kostka granitowa istniejąca), ­- poszerzenie – korektę łuku między ul. Kolejową a ul. Ogrodową, ­- ustawienie nowych krawężników i obrzeży (krawężniki kamienne, obrzeza betonowe), ­- nawierzchnię chodników (płyty z betonu architektonicznego 30x30 cm gr. 6 cm), ­- nawierzchnię wjazdów (starobruk typ Piccolo kol. płukany czarny gr. 6 cm), ­- nawierzchnię miejsc postojowych (kostka betonowa 20x20 cm gr. 8cm), ­- oznakowanie pionowe i poziome, ­- umieszczenie elementów małej architektury, ­- urządzenie terenów zielonych tj. posadzenie 11 szt. dębów szypułkowych „Fastigiata”, wykonanie żywopłotu formowanego z grabu pospolitego, nasadzenia krzewów irg i dereni oraz wykonanie trawników wraz z pielęgnacją nasadzeń w okresie do końca 2021 r., która będzie obejmowała m.in.: • utrzymanie w czystości i porządku oraz zapewnienie odpowiedniego stanu estetycznego założonej zieleni; • formowanie i przycinanie drzew (przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi), krzewów i żywopłotów – min. dwukrotnie w ciągu roku; • nawożenie roślin; • pielenie (odchwaszczanie) powierzchni wokół drzew, krzewów; • wymianę zniszczonych palików i wiązadeł; • zwalczanie chorób i szkodników oraz zapobieganie chorobom, szkodnikom w formie oprysków; • regeneracja zieleni po okresie zimowym; • podlewanie roślin –- w czasie długotrwałej suszy (w tym jeden raz w tygodniu obficie podlać do zwilżenia ziemi na głębokość 10 cm); • inne wymagane czynności pielęgnacyjne mające ma celu utrzymanie drzew, krzewów w dobrej kondycji; • zabezpieczenie roślin na okres zimowy; b) Zadanie nr 2 - „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” w ramach budowy należy wykonać: ­- budowę linii kablowych NN, ­- demontaż słupów oświetleniowych, ­- montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami (9 słupów o wys. 8,0m i 5 słupów o wys. 5,0m), ­- układanie uziomów w rowach kablowych, c) Zadanie nr 3 – „Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie – przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem” w ramach budowy należy wykonać: ­- rozbiórkę istniejących utwardzeń, ­- nawierzchnię jezdni (980,00 m2) oraz zatoki autobusowej (255,00 m2) z kostki granitowej 16/18, ­- wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej poprzez włączenie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej poprzez 3 odcinki z rur PCV o średnicy zewnętrznej 200 mm o łącznej długości ok. 186,00 m, ­- nawierzchnię chodników (płyty z betonu architektonicznego 30x30xcm gr. 6 cm), ­- oznakowanie pionowe i poziome, ­- oświetlenie typu ulicznego i parkowego – (budowa linii kablowej NN, montaż słupów – 15 szt. oraz montaż opraw oświetleniowych najazdowych – 20 kompletów wokół parowozu), ­- wykonanie utwardzeń terenów ekspozycyjnych – (wokół parowozu - 295,00 m2 grys Hanse Grand „Chopin”, pod gablotami – 106,00 m2 kostka granitowa 4/6), ­- umieszczanie elementów małej architektury – (montaż ławek - 13 szt., koszy na śmieci – 6 szt., koszy na psie odchody – 2 szt., stojaków na rowery – 2 szt., tablic informacyjnych – 12 szt.), ­- przeniesienie eksponatu parowozu wraz z budową toru kolejowego stacyjnego na podkładach drewnianych z prefabrykowanych przęseł torowych o dł. 25,00m (szyny i podkłady z rozbiórki) na tłuczniu kamiennym, ­- utworzenie terenów zielonych – tj. posadzenie drzew: lipa drobnolistna - 36 szt., dąb szypułkowy – 34 szt., wiśnia osobliwa – 5 szt., buk pospolity – 10 szt. wykonanie żywopłotu formowanego z grabu pospolitego ok. - 276 szt., nasadzenie krzewów derenia białego - 70 szt. i traw awena wiecznie zielona – 52 szt. oraz wykonanie trawników dywanowych siewem do gruntu wraz z nawożeniem – 1.781,00 m2, wraz z pielęgnacją nasadzeń w okresie do końca 2021 r., która będzie obejmowała m.in.: • utrzymanie w czystości i porządku oraz zapewnienie odpowiedniego stanu estetycznego założonej zieleni; • utrzymanie trawników (koszenie, nawożenie, odchwaszczanie, wertykulacja, uzupełnianie, wyrównywanie brzegów trawnika); koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy (wysokość źdźbła trawy nie może przekraczać 10 cm) • formowanie i przycinanie drzew (przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi), krzewów i żywopłotów – min. dwukrotnie w ciągu roku; • nawożenie roślin; • pielenie (odchwaszczanie) powierzchni wokół drzew, krzewów, • wymianę zniszczonych palików i wiązadeł; • wygrabianie i wywóz pokostu trawy i innych nieczystości organicznych; Wykonawca zobowiązuje się wywieźć je na własny koszt i postępować z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; • zwalczanie chorób i szkodników oraz zapobieganie chorobom, szkodnikom w formie oprysków; • regeneracja zieleni po okresie zimowym; • podlewanie roślin –w czasie długotrwałej suszy (w tym jeden raz w tygodniu obficie podlać do zwilżenia ziemi na głębokość 10 cm); • systematyczne podlewanie trawników według potrzeb; - podlewanie trawników powinno odbywać się przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego; w okresie letnim oraz w czasie braku zachmurzenia trawniki oraz należy podlewać w porach wczesnorannych lub późnowieczornych; • inne wymagane czynności pielęgnacyjne mające ma celu utrzymanie drzew, krzewów i roślin okrywowych w dobrej kondycji; • zabezpieczenie roślin na okres zimowy; Zgodnie z uzyskaną decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych i zgłoszeniem robót budowlanych, zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi, STWiORB, zapisami SIWZ i kosztorysami ofertowymi -„ślepymi” na przedmiotowe zadania. UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do opracowania czasowej organizacji ruchu na remontowanych drogach z uwzględnieniem komunikacji miejskiej i międzymiastowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45233220-6
45233260-9
45231400-9
45314310-7
45316110-6
45112710-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-06-01 2019-08-30
2019-06-01 2019-08-30
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ­- w postępowaniu dotyczącym zadania nr 1 wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). ­- w postępowaniu dotyczącym zadania nr 2 wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). ­- w postępowaniu dotyczącym zadania nr 3 wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na dwie lub wszystkie części zamówienia, zobowiązany jest on wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Doświadczenie Wykonawcy: ­- w postępowaniu dotyczącym zadania nr 1 mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi lub placu o nawierzchni z kostki granitowej lub betonowej o wartości min. 200.000,00 zł brutto, oraz 1 robotę budowlaną polegającą na budowie drogi asfaltowej łącznie o wartości min. 100.000,00 zł brutto, ­- w postępowaniu dotyczącym zadania nr 2 mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego lub drogowego o wartości min. 70.000,00 zł brutto każda. ­- w postępowaniu dotyczącym zadania nr 3 mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi lub placu o nawierzchni z kostki granitowej lub betonowej o wartości min. 500.000,00 zł brutto i 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji (deszczowej lub sanitarnej) o wartości min. 100.000,00 zł brutto. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: dla zadania nr 1 ­- w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobą, która jest uprawniona do kierowania budową w specjalności inżynieryjnej drogowej. dla zadania nr 2 ­- w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobą, która jest uprawniona do kierowania budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. dla zadania nr 3 ­- w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobami, które są uprawnione do kierowania budową w specjalności drogowej oraz osobami, które są uprawnione do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 poz. 1126, zwanego dalej „Rozporządzeniem MR”) żąda następujących dokumentów: oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). c) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); d) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) – w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE DOTYCZY”; e) formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym wydrukowanym w formie uproszczonej (załączniki nr 8a-c i 9a-c do SIWZ); f) kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (oryginał ewentualnej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia nie powinien być trwale połączony z ofertą); g) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadia w wysokości: a) Zadanie nr 1 - 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), b) Zadanie nr 2 - 3.000.00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). c) Zadanie nr 3 - 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (roboty zamienne) : a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; b) konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń; 2) zmiany ceny umowy (zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zwiększenie ceny umowy może nastąpić maksymalnie o 5%) : a) będące wynikiem rozliczenia robót zgodnie z § 6 ust. 2 umowy; b) będące wynikiem zmian określonych w pkt 1 - pod warunkiem, że wartość zwiększenia ceny umowy ustalona zostanie w oparciu o zapisy § 4 ust. 2 pkt 4 umowy; c) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT – o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego; 3) zmiany zakresu części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom – pod warunkiem, że zmiany te nie dotyczą tych części zamówienia, co do których Zamawiający w SIWZ zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę; 4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych – pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 5) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - terminy te mogą ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na: a) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru; b) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury; c) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.); d) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez Zamawiającego lub wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców; e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; f) działania organów administracji państwowej lub samorządowej: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego; g) okoliczności niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; w okolicznościach, o których mowa powyżej, termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas, jaki wynika z zaistniałej sytuacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie”,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 - „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej” obejmuje roboty budowlane związane z rozbudową ulicy Ogrodowej i Kolejowej, które są drogami powiatowymi a realizowane przez Miasto i Gminę Pleszew na podstawie Uchwały nr XXXIII/260/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2018r. wyrażającej zgodę na powierzenie realizacji tego zadania. W ramach budowy należy wykonać: ­- rozbiórkę chodników, elementów jezdni oraz części nawierzchni jezdni ul. Kolejowej, ­- ścinanie drzew wraz z mechanicznym karczowaniem, ­- nawierzchnię jezdni na ul. Ogrodowej (beton asfaltowy), ­- remont nawierzchni ul. Kolejowej (kostka granitowa istniejąca), ­- poszerzenie – korektę łuku między ul. Kolejową a ul. Ogrodową, ­- ustawienie nowych krawężników i obrzeży (krawężniki kamienne, obrzeza betonowe), ­- nawierzchnię chodników (płyty z betonu architektonicznego 30x30 cm gr. 6 cm), ­- nawierzchnię wjazdów (starobruk typ Piccolo kol. płukany czarny gr. 6 cm), ­- nawierzchnię miejsc postojowych (kostka betonowa 20x20 cm gr. 8cm), ­- oznakowanie pionowe i poziome, ­- umieszczenie elementów małej architektury, ­- urządzenie terenów zielonych tj. posadzenie 11 szt. dębów szypułkowych „Fastigiata”, wykonanie żywopłotu formowanego z grabu pospolitego, nasadzenia krzewów irg i dereni oraz wykonanie trawników wraz z pielęgnacją nasadzeń w okresie do końca 2021 r., która będzie obejmowała m.in.: • utrzymanie w czystości i porządku oraz zapewnienie odpowiedniego stanu estetycznego założonej zieleni; • formowanie i przycinanie drzew (przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi), krzewów i żywopłotów – min. dwukrotnie w ciągu roku; • nawożenie roślin; • pielenie (odchwaszczanie) powierzchni wokół drzew, krzewów; • wymianę zniszczonych palików i wiązadeł; • zwalczanie chorób i szkodników oraz zapobieganie chorobom, szkodnikom w formie oprysków; • regeneracja zieleni po okresie zimowym; • podlewanie roślin –- w czasie długotrwałej suszy (w tym jeden raz w tygodniu obficie podlać do zwilżenia ziemi na głębokość 10 cm); • inne wymagane czynności pielęgnacyjne mające ma celu utrzymanie drzew, krzewów w dobrej kondycji; • zabezpieczenie roślin na okres zimowy;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45233220-6, 45233260-9, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 - „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” w ramach budowy należy wykonać: - budowę linii kablowych NN, ­- demontaż słupów oświetleniowych, ­- montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami (9 słupów o wys. 8,0m i 5 słupów o wys. 5,0m), ­- układanie uziomów w rowach kablowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45231400-9, 45314310-7, 45316110-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-06-01
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: „Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie – przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3 – „Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie – przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem” w ramach budowy należy wykonać: ­- rozbiórkę istniejących utwardzeń, ­- nawierzchnię jezdni (980,00 m2) oraz zatoki autobusowej (255,00 m2) z kostki granitowej 16/18, ­- wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej poprzez włączenie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej poprzez 3 odcinki z rur PCV o średnicy zewnętrznej 200 mm o łącznej długości ok. 186,00 m, ­- nawierzchnię chodników (płyty z betonu architektonicznego 30x30xcm gr. 6 cm), ­- oznakowanie pionowe i poziome, ­- oświetlenie typu ulicznego i parkowego – (budowa linii kablowej NN, montaż słupów – 15 szt. oraz montaż opraw oświetleniowych najazdowych – 20 kompletów wokół parowozu), ­- wykonanie utwardzeń terenów ekspozycyjnych – (wokół parowozu - 295,00 m2 grys Hanse Grand „Chopin”, pod gablotami – 106,00 m2 kostka granitowa 4/6), ­- umieszczanie elementów małej architektury – (montaż ławek - 13 szt., koszy na śmieci – 6 szt., koszy na psie odchody – 2 szt., stojaków na rowery – 2 szt., tablic informacyjnych – 12 szt.), ­- przeniesienie eksponatu parowozu wraz z budową toru kolejowego stacyjnego na podkładach drewnianych z prefabrykowanych przęseł torowych o dł. 25,00m (szyny i podkłady z rozbiórki) na tłuczniu kamiennym, ­- utworzenie terenów zielonych – tj. posadzenie drzew: lipa drobnolistna - 36 szt., dąb szypułkowy – 34 szt., wiśnia osobliwa – 5 szt., buk pospolity – 10 szt. wykonanie żywopłotu formowanego z grabu pospolitego ok. - 276 szt., nasadzenie krzewów derenia białego - 70 szt. i traw awena wiecznie zielona – 52 szt. oraz wykonanie trawników dywanowych siewem do gruntu wraz z nawożeniem – 1.781,00 m2, wraz z pielęgnacją nasadzeń w okresie do końca 2021 r., która będzie obejmowała m.in.: • utrzymanie w czystości i porządku oraz zapewnienie odpowiedniego stanu estetycznego założonej zieleni; • utrzymanie trawników (koszenie, nawożenie, odchwaszczanie, wertykulacja, uzupełnianie, wyrównywanie brzegów trawnika); koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy (wysokość źdźbła trawy nie może przekraczać 10 cm) • formowanie i przycinanie drzew (przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi), krzewów i żywopłotów – min. dwukrotnie w ciągu roku; • nawożenie roślin; • pielenie (odchwaszczanie) powierzchni wokół drzew, krzewów, • wymianę zniszczonych palików i wiązadeł; • wygrabianie i wywóz pokostu trawy i innych nieczystości organicznych; Wykonawca zobowiązuje się wywieźć je na własny koszt i postępować z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; • zwalczanie chorób i szkodników oraz zapobieganie chorobom, szkodnikom w formie oprysków; • regeneracja zieleni po okresie zimowym; • podlewanie roślin –w czasie długotrwałej suszy (w tym jeden raz w tygodniu obficie podlać do zwilżenia ziemi na głębokość 10 cm); • systematyczne podlewanie trawników według potrzeb; - podlewanie trawników powinno odbywać się przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego; w okresie letnim oraz w czasie braku zachmurzenia trawniki oraz należy podlewać w porach wczesnorannych lub późnowieczornych; • inne wymagane czynności pielęgnacyjne mające ma celu utrzymanie drzew, krzewów i roślin okrywowych w dobrej kondycji; • zabezpieczenie roślin na okres zimowy; Zgodnie z uzyskaną decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych i zgłoszeniem robót budowlanych, zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi, STWiORB, zapisami SIWZ i kosztorysami ofertowymi -„ślepymi” na przedmiotowe zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45233220-6, 45233260-9, 45231400-9, 45314310-7, 45316110-6, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły